• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  Naptárunk története  Az újkőkori forradalom

      Az emberiség életmódjában
  a legforradalmibb változás időszámításunk
  előtt mintegy 8-10 ezer évvel ezelőtt állt be. Ekkor
  tért át ugyanis az addig kizárólagos
  gyűjtögető, vadász-halász életről a
  földművelésre, és így fő tevékenysége
  a mezőgazdasági termelőmunka lett. Az állattartó
  népcsoportok még vándorolhattak – a
  földművelőknek már a termőföld közelében
  kellett élniük. Akkor születtek tehát az első
  nagyobb állandó települések, városok.
  A vályogból, téglából vagy kőből
  rakott falak mögött már nemcsak kényelmesebben,
  de biztonságosabban is élhetett az új közösségi
  élethez szokó ember és családja.

      Nyilvánvaló, hogy
  elődeink csak hosszú időn át gyűjtött
  tapasztalatok birtokában tehették meg ezt a forradalmi
  lépést. Nagyon sokszor kellett már látniuk
  azt, hogy a földbe került magvak sokszorosa hajt ki és
  érik be egy idő múlva. Ennek tudatában bízták
  életüket az újkőkoriak a növények
  terméshozó tevékenységére. Bíztak
  a gabonanövények életének szabályos
  ritmusában és abban, hogy a kisarjadó növény
  kalászt érlel, s azon jóval több terem,
  mint amennyit a földbe vetettek.

      De a kőkoriaknak már azt is
  tudniuk kellett, hogy mikor lehet és mikor kell vetni, aratni,
  a földet előkészíteni, a folyók és
  folyamok termékenyítő áradására
  felkészülni. (Nem véletlen, hogy a nagy ókori
  civilizációk a Hoangho, a Gangesz, a Tigris és
  az Eufrátesz vagy a Nílus partjainál alakultak
  ki.) Őseinknek tehát el kellett igazodniuk az időben, előre
  és biztosan kellett következtetniük arra, hogy
  milyen nagy időjárás-változás várható,
  vagyis hogy melyik évszak, milyen munkálatok ideje
  következik.

      A földművelő társadalomnak
  időfelosztási, időbeosztási rendszert kellett
  megalkotnia, amely a pillanatnyi időjárástól
  függetlenül biztosan megmondja, hogy időben hol tart ember
  és növény, tehát: naptárt kellett
  létrehoznia.

      Az a népcsoport, amely nem
  alkotott vagy nem ismert naptárt, többnyire keveset
  aratott, így legyengült, és az erősebb népek
  leigázták.

      Hogyan lehet eligazodni az időben?
  Hogyan lehet naptárt alkotni?

      Erre csak egyetlen mód volt és
  van: csillagászati megfigyeléseket kell végezni.

      Ezért jogos az a kijelentés,
  hogy a csillagászat az első tudomány, amely
  termelőerővé vált.

  Az első csillagászok és
  obszervatóriumok

      A korszerű csillagvizsgálók
  és távcsöveik technikai csúcsteljesítményeire
  gondolva a mai emberben óhatatlanul felvetődik az a kérdés,
  hogy micsoda eszközzel és miféle megfigyeléseket
  végzett vajon a kőkori ember.

      Senki ne gondoljon óriás
  távcsövekre, kupolás obszervatóriumokra az
  első csillagászati megfigyeléseket illetően. Ezekhez
  ugyanis elegendő volt néhány nagyobb kődarab – vagy
  akár két karó is.

      Fontos csillagászati észlelés
  volt elsősorban a Nap kelési és nyugvási
  helyének megfigyelése a látóhatáron.
  Tudjuk, hogy egy évfolyamán csak két alkalommal
  kel a Nap pontosan keleten és nyugszik pontosan nyugaton.
  Tavasztól őszig a kelési pont fokozatosan tolódik
  északkeletre és ismét vissza, majd ősztől
  tavaszig délkelet felé és onnan visszafelé
  vándorol. Ha tehát valaki két karó vagy
  oszlop segítségével megjelöli a pontos
  kelet-nyugati irányt, az minden további évben,
  csupán a Nap kelési és nyugvási
  helyzetének figyelemmel kísérése alapján
  ki tudja jelölni a napévnek két napéjegyenlőségi
  napját. A régi népek észrevették,
  hogy a napkelte és napnyugta irányával
  párhuzamosan változik az időjárás,
  továbbá a növények életének
  körforgása is. Ezért figyelték és
  jelölték meg a napkelte irányait kövekkel,
  tornyokkal vagy más módon. Minél több
  pontot rögzítettek a látóhatáron az
  évi napkelte- és napnyugtairányokból,
  annál biztosabban és pontosabban építhették
  fel időbeosztási rendszerüket, vagyis naptárukat.

      Ezért épült a
  dél-angliai ősi kőkör, a Stonehenge főtengelye a nyári
  napforduló napján kelő Nap irányába, és
  részben ezért jelöltek ki hosszú, egyenes
  vonalakat a pre-inka indián kultúrák népei
  a perui Nazca-fennsíkon. Az i. e. 3. évezred közepe
  táján épített nagy gizehi piramisok
  alapélei mind pontosan észak-dél, ill.
  kelet-nyugat irányában épültek. Így
  az utóbbiak segítségével az óegyiptomiak
  szinte napra pontosan ki tudták jelölni a tavaszi és
  az őszi napéjegyenlőség idejét.

  A 3500-4000 éves dél-angliai
  Stonehenge kőkör által kijelölhető a nyári
  napforduló ideje. Az ekkor – június 21-én –
  kelő Nap irányába néz a kőépítmény
  tengelye

      Az első csillagászati
  „obszervatóriumokban” elsősorban csak a Nap és a
  Hold járását, kelését-nyugvását
  figyelték. Az akkori csillagászok papok voltak.
  Tudományuk szerves része volt a vallási
  tanoknak, amelyeket képviseltek. Minthogy megfigyeléseiktől
  és az azokat követő rendelkezéseiktől,
  kihirdetett utasításaiktól függött a
  vetés, az aratás és a többi földművelő
  munka ideje, tevékenységük a nép életében
  rendkívüli fontosságú volt.

      A Nap és a Hold mellett azonban
  más égitesteket, csillagokat és
  csillagcsoportokat is figyelemmel kísértek az ókori
  csillagászpapok. Könnyen megérthetjük, hogy
  miért.

      A növényvilág
  életritmusát a napév adja. Leegyszerűsítve
  azt mondhatjuk, hogy egy év az az idő, amely alatt a Föld
  egyszer megkerüli a Napot. Ez jóval hosszabb idő, mint a
  Föld tengelyforgási ideje, a nappal és éjjel
  váltakozása, a nap. Egy nap alatt a Föld csak
  keveset halad a Nap körüli pályáján.

      Azokat a csillagokat és
  csillagképeket a Földről nem lehet látni, amelyek
  előtt a Nap látszólag elvonul a nappálya
  mentén. A Nap ugyanis erős fényével oly
  mértékben megvilágítja a Földet
  burkoló levegőréteg gáz- és poranyagát,
  hogy amidőn a látóhatár felett tartózkodik,
  szórt fénye elnyomja a csillagok sokkal gyengébb
  fényét. Estétől reggelig azonban a Föld
  túlsó oldalát világítja meg, így
  tőlünk nézve láthatók a csillagok.
  Minthogy a Nap lassan eltolódik a csillagok között,
  mindig más és más csillagok fényét
  nyomja el a nappali égen, és mindig más és
  más csillagok és csillagképek láthatók
  este és éjjel.

      Minden évszaknak megvan tehát
  a maga csillagos égboltja. Ezért kísérték
  nagy figyelemmel a régi népek csillagászai a
  csillagos eget, a csillagok és csillagképek helyzetét
  is.

      Tavaszi alkonyatok után az Orion
  már a nyugati horizonthoz közel, lenyugvóban van.
  Még jól látszanak az Ikrek fejét alkotó
  csillagok: a Castor és a Pollux. Igazi tavaszi csillagkép
  a nevéhez méltó alakú Oroszlán.
  Sötétedés után bukkan fel a keleti
  látóhatár fölé a Szűz és a
  Mérleg.

      Nyáron három csillagkép
  legfényesebb csillaga alkotja az ún. Nagy Nyári
  Háromszöget: a Lant a Vegával, a Hattyú a
  Denebbel, a Sas az Atairral. Jellemző nyári csillagkép
  még az Északi Korona, a Bootes (Ökörhajcsár)
  és a Herkules. A Déli látóhatár
  közelében a Skorpió és a Nyilas csillagai
  látszanak.

      Ősszel látszik az Andromeda
  mondakör minden csillagképe: az Andromeda, közelében
  a Cassiopeiával és a Cepheusszal, a Perseus és a
  Pegasus, keleten a Cet. Ha napnyugta után a keleti égen
  feltűnnek a Fiastyúk csillagai a Bika csillagképben,
  tudhatjuk, hogy közeledik a hideg tél. Népünk
  ezért Fagyhozónak nevezte el ezt a kis
  csillagcsoportot.

      A téli éjszakák
  ragyogóan fényes csillagok és szép
  csillagképek látványával kárpótolnak
  minket a vacogtató hidegért. Tündöklik a Bika
  vörös szeme, az Aldebaran, a Szekeresben a Capella, az
  Ikrek két fényes csillaga, a Kis Kutyában a
  Procyon. Talán a legszebb csillagkép a télen
  látható Orion – nálunk Kaszás. A Kaszás
  derekát alkotó három csillag a Nagy Kutyában
  levő Siriusra, az egész égbolt legfényesebb,
  legragyogóbb csillagára mutat. Ezt a csillagot különös
  gonddal figyelték a régi egyiptomi papok, mert amidőn
  napkelte idején megpillanthatták a látóhatár
  szélén, abban az időben kezdett áradni a Nílus,
  és pár hónapig elborította a
  termőföldeket, majd elvonulva rajtuk hagyta termékenyítő,
  fekete iszapját. Az áradásra tehát fel
  kellett készülni Egyiptomban, sőt az ezt jelző
  Sirius-kelés az ún. ünnepi naptár újéve
  volt.

      Vannak olyan csillagok és
  csillagképek, amelyek egész évben látszanak,
  csak helyzetük, irányuk változik az évszakok
  során. Ilyen ún. cirkumpoláris csillagképek
  közé tartozik a Nagy Medve, amelynek hét
  legfényesebb csillagát már Homérosz is
  Szekérnek nevezi. Ez nálunk a Göncöl szekere.
  Két hátsó kerekét jelző csillaga
  vonalában találjuk a Kis Medve legfényesebb
  csillagát, a Sarkcsillagot. Ennek közelében van a
  forgó égbolt látszólag mozdulatlan
  pontja, az Északi Pólus, amely kijelöli az északi
  irányt.

      Aki ismeri a csillagokat és
  csillagképeket, alkonyat után az égre pillantva
  megmondhatja, milyen évszak van, hol járunk a napévben.

  A mintegy 4500 éves egyiptomi
  gizehi piramisok lapjait és alapéleit a fő égtájak
  irányába építették. A
  kelet-nyugati élek segítségével
  kijelölhetők a napéjegyenlőség napjai

      A régi babilóniaiak első,
  hozzávetőleges méréseik alapján úgy
  vélték, hogy 360 nap eltelte után látszanak
  ugyanúgy a csillagok, mint egy évvel azelőtt. Ez az
  eredmény jól beleillett számolási
  rendszerükbe, minthogy ők a 60-as számrendszert
  használták. Ezt a számot őrzi napjainkban is a
  teljes körben levő fokok száma, noha pár év
  alatt a babilóniaiak előtt is nyilvánvaló lett,
  hogy ennél néhány nappal több van egy
  évben.

      Az év mindenképpen sok
  napból áll, és a régieknek bizonyára
  nehéz volt ennyi napot megszámlálni, észben
  tartani vagy feljegyezni. Olyan időegységre volt szükség,
  amely hosszabb, mint a nap, amelyből jóval kevesebb van az
  évben, amelyet tehát könnyebb megszámolni
  és megjegyezni.

      Ilyen időegység a holdhónap.

  Napévek – holdhónapokkal
  mérve

      A régebbi kőkorokból:
  30, sőt 50 ezer éves múltból maradtak ránk
  „feljegyzések”, amelyek bizonyíthatják, hogy
  az ősember figyelemmel kísérhette a Hold változásait,
  és napról napra véset alakban megörökítette,
  hogy milyennek látszik. Legalábbis erre utalnak
  bizonyos csontlapok furatszerű, faragott pontsorai.

      A Hold fény- és
  alakváltozása valóban feltűnő és
  kényelmesen megfigyelhető égi jelenség. Mintegy
  30 napig tart, amíg az egyik holdfázis – például
  holdtölte – után ugyanazt az alakot mutatja a Hold. Az
  első földművelő társadalmak ennek megfelelően ilyen,
  kb. 30 napos időkörökkel, holdhónapokkal osztották
  fel az évet.

      Első megfigyeléseik szerint 12
  holdváltozás múlva térnek vissza az
  évszakok, vagyis az évben 12 holdhónap van. De
  már néhány éven belül rá
  kellett jönniük arra, hogy ez a megállapítás
  pontatlan. Egy napév ugyanis valamivel több, mint 365
  nap, 12 holdhónap pedig csupán kb. 354 nap. Ha tehát
  az egyik év a tavaszi napéjegyenlőség napjával
  kezdődött, 12 holdhónap eltelte után a napkelte
  pontja a látóhatáron még nem ért
  vissza a pontos keleti irányhoz. Három év múltán
  pedig már több mint egy teljes hónapra nőtt az
  elcsúszás. Ezt már Hammurapi, Babilónia
  megalapítója és első uralkodója (i. e.
  17. sz.) is észrevette, és úgy intézkedett,
  hogy ha niszannu hónapban, az év első – tavaszi –
  hónapjában még nincs tavaszi napéjegyenlőség,
  akkor a nyári ululu hónap után egy másik
  ululut kell beiktatni a hónapok sorába.

      Hammurapi nem intézkedett
  afelől, hogy mely évek legyenek 13 hónapos szökőévek.
  Később egy 8 éves ciklust alkottak, amelyben 3 év
  volt 13 hónapos szökőév. De ekkor
  szisztematikusan elcsúszott a naptár éve a
  holdhónapokhoz képest. Nyolc év után
  ugyanis már nem újholdra esett a naptári
  „hold”-hónapok kezdete. Ezért már az i. e.
  1. évezred első felében olyan 19 éves ciklust
  alkottak és használtak, amelyen belül 12 év
  közönséges, 12 holdhónapos, hét év
  pedig 13 holdhónapos év, vagyis szökőév
  volt. Ezt a ciklust az i. e. 5. században a görögök
  is átvették Metón csillagász nevéhez
  kapcsolva.

      Hasonló naptárt használ
  az izraelita egyház. Az ilyen, részben a holdhónapokat,
  részben a napévet is figyelembe vevő naptárakat
  idegen szóval luniszoláris naptáraknak nevezzük.
  Ilyen módon érhetik el használói azt,
  hogy a naptár eltérése a napév megfelelő
  szakához viszonyítva mindig egy holdhónapnál
  kisebb legyen. Ezt figyelhetjük meg néhány ázsiai
  nép – például a vietnami – naptárában,
  amelyben az újév mindig vagy január vagy február
  hónapban van.

  Mohammed naptára

      A régi arab nép
  állattenyésztéssel és kereskedéssel
  foglalkozott, tehát nem volt élete olyan szorosan az
  évszakokhoz kötve, mint a földművelőké.
  Ehhez még azt is hozzá lehet venni, hogy a régi
  arab törzsek mind a szubtropikus égöv alatt éltek,
  amelyben az évszakok nem válnak el olyan élesen,
  mint nálunk, a mérsékelt égövben. A
  6. és 7. sz. fordulóján élt Mohammed, az
  iszlám vallás megalapítója nem tudott
  írni-olvasni, így kereskedőútjai során
  csak hallomásból értesült a naptár
  kérdéseiről. Nem értette, mert nem érthette,
  miért kell időnként szökőhónapokat vagy
  szökőnapokat iktatni az évbe, ezért vallási
  vezetővé válása után megtiltotta ezeknek
  a rendkívüli időszakaszoknak a használatát.
  Elfogadta a természettől adott holdhónapokat, és
  kijelentette, hogy ezek száma csak 12 lehet. De – mint
  láttuk – 12 holdhónap csak kb. 354 nap, vagyis
  mintegy 11 nappal rövidebb a napévnél. Ezért
  a mohamedánok évének minden hónapja
  évenként 11 nappal eltolódik, és
  átvándorol minden évszakon. Körülbelül
  34 év múlva kerül vissza az újév a
  napévnek arra a helyére, ahol volt. Közben azonban
  csak 33 napév telt el. Minthogy a mai naptári évünk
  a napévvel azonos hosszúságúnak vehető,
  a szerintünk 33 éves mohamedán magát 34
  évesnek mondja, mert rövidebb évekkel méri
  a korát, mint mi.

      A Hold két ugyanolyan fázisa
  között eltelt idő kb. 29 és fél nap. A
  mohamedánok évében a hónapok felváltva
  29 és 30 naposak. Minthogy a holdhónap hossza 29,5
  napnál valamivel több, a holdfázisokhoz képest
  a naptárban a hónapok „sietnek”: háromévenként
  kb. egy egész napot. A mohamedán holdhónapok
  kezdete az a nap, amidőn naplemente után első ízben
  lehet megpillantani a vékony holdsarlót. De három
  év múlva csak a naptár szerinti hónap
  kezdődik: a Hold csak a következő napon látszik. Hat év
  múltán az eltérés már két
  nap – és így tovább. A régi arab
  csillagászok jó módszert alkottak az eltérés
  kiküszöbölésére: 30 éven belül
  11 évben a rendszerint 29 napos utolsó hónaphoz
  még egy napot adtak. Így a mohamedán naptár
  3000 éven át egy napon belüli hibával
  együtt jár a holdváltozásokkal. A napévvel
  azonban nem, ezért a mohamedán évszámítási
  rendszerben megadott éveket csak megfelelő eljárásokkal
  lehet átszámolni a mi naptárunk adataira. A
  mohamedánok különben 622-től, Mohammed Mekkából
  Medinába való átköltözése
  (hidzsra) idejétől számítják éveiket.

   
  A mohamedánok szent könyve,
  a Korán 9. fejezetének 36-37. verse tartalmazza a naptárra vonatkozó
  szabályokat. Ezek szerint a hónapok száma Allah törvénye szerint 12.
  A közölt szövegrész tartalma: „Szökőhónapok
  beiktatása az évbe a hitetlenség
  műve. Ebben a hitetlenek tévednek. Ők megengedik ezt az
  egyik évben és nem engedik meg
  a másikban … és megengedik azt, amit Allah
  megtiltott…”

  A Nap fontosabb, mint a Hold

      A növények nem a Hold,
  hanem a Nap látszó járásához
  igazodnak: az évszakok szerint vethetők és arathatók.
  Igaz, a délebbi, szubtropikus vidékeken a gabona előbb
  érik be, mint nálunk: valamivel a tavaszi
  napéjegyenlőség utáni időben. Palesztinában
  ezért az újholddal kezdődő tavaszi holdhónap
  közepén – vagyis holdtöltekor – kezdődött
  az aratás. A tavaszi hónap pedig az volt, amelyikbe a
  tavaszi napéjegyenlőség napja esett. Az aratás
  kezdete tehát olyan ünnep volt, amelynek helyét az
  évben csillagászati jelenségek idejével
  rögzítették. Ez az ősi palesztinai aratáskezdő
  ünnep a peszah – vagyis a húsvét. Hogy mikor van
  az évben, azt ma is az ismert szabály adja: március
  21-ét (vagyis a tavaszi napéjegyenlőséget)
  követő holdtölte utáni első vasárnap a
  húsvétvasárnap. Ez a keresztény vallási
  életben ma is érvényes szabály tehát
  még őrzi az egykori holdhónapokkal számoló,
  ősi palesztinai naptár nyomát.

      Az egykori közel-keleti népek
  a napév gazdaságilag fontos határnapjait,
  amelyeket egyszerű csillagászati megfigyelések útján
  tudtak meghatározni, ünnepnek jelentették ki, és
  minden évben gondosan számon tartva megülték.
  Sok ilyen ősi ünnep maradványa található
  az európai keresztény népek naptárában
  is.

      Az égitestekre és azok
  megfigyelésére, továbbá a földművelő
  népek életében fontos időpontok, vagyis az
  ünnepek közötti összefüggésre utalnak
  a Biblia első fejezetének szavai, amelyeket a mitikus
  „teremtéstörténet” negyedik napjának
  leírásánál olvashatunk (Károli
  Gáspár fordításában):

  „És monda Isten: Legyenek
  világító testek az ég mennyezetén,
  hogy elválasszák a nappalt az
  éjszakától, és legyenek jelek, és
  meghatározói ünnepeknek, napoknak és
  esztendőknek. És legyenek világítókul
  az ég mennyezetén, hogy világítsanak a
  földre. És úgy lőn. Teremté
  tehát Isten a két nagy világító
  testet: a nagyobbik világító testet,
  hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító
  testet, hogy uralkodjék éjjel; és
  a csillagokat.”

   

      Az idézetből kiderül, hogy
  a régi emberek szerint az égitestek kizárólagos
  célja az ember számára hasznos feladatok
  végzése: világítás, évek,
  napok és ünnepek meghatározása.

      Az első nép, amely rájött
  arra, hogy a földművelés terén a Nap fontosabb,
  mint a Hold, az egyiptomi volt.

   
  A papság által használt
  egyiptomi ünnepi naptár. A 12, egyenként 30 napos
  hónap után pótnapok száma öt,
  négyévenként hat

      Az óegyiptomiak már az i.
  e.-i harmadik évezredben szakítottak a holdhónapok
  használatával. Évükben a Hold csak a
  hónapok számát, a 12-t adta, de a hónapok
  hossza független volt a holdváltozások
  időtartamától. Minden hónap kereken 30 napot
  számlált. Minthogy nyilvánvaló volt, hogy
  360 nap kevés, az évek végéhez öt
  pótnapot – ünnepnapot – adtak.

      Már a Sinusnál
  említettük, hogy milyen gondosan figyelték az
  egyiptomi csillagászpapok ezt a csillagot. Így nem volt
  nehéz észrevenniük, hogy négy év
  múlva a Sirius kelése már egy napot késik.
  Százhúsz év múlva az eltérés
  már egy teljes hónapot tett ki, és csak mintegy
  1460 év múltán esett ismét a Sirius
  Nappal egyidejű kelésének ideje a naptári
  újévre. A földművelés szempontjából
  oly fontos Nílus-áradás – látszólag
  – a Sirius szerint, a nép által használt 365
  napos év újévétől függetlenül
  érkezett minden évben. Ezért a papok a külön
  naptárukat, az ún. ünnepi naptárt
  használták, amelyben minden negyedik év egy
  pótnapot kapott. Ennek újéve a Sirius Nappal
  egyidejű kelésének napja volt, és a nép
  naptárának újéve minden négy évben
  egy további nappal távolabb tolódott. Egyiptom
  hosszú történelme folyamán két ízben
  is összekerült a kétfajta naptár újéve.
  Ezt nagy vigalommal ünnepelték a Nílus-völgy
  egykori lakói.

  Miért olyan nehéz a
  naptárkészítés?

      Az időt egyenletesen megismétlődő
  események közötti időszakaszok megszámolásával
  mérhetjük. A természet, az égitestek járása
  több ilyen eseménysorozattal szolgált az embernek.
  A nappal és az éjjel váltakozása adta a
  napot, a holdváltozások a hold hónapot, és
  a Nap változó kelési-nyugvási iránya
  és delelési magassága, az időjárás
  nagy váltakozási periódusa a napévet.
  Ezekből a különböző hosszúságú
  időegységekből kellett őseinknek használható
  időbeosztási rendszert, naptárt alkotniuk. A feladat –
  mint már láttunk rá több példát
  – egyáltalán nem könnyű.

      A nehézséget az okozza,
  hogy ezek az időkörök nincsenek meg egymásban egész
  számsor. Egy év nem kerek 12 holdhónap, egy
  holdhónap nem kereken 29 vagy 30 nap, és egy év
  napjainak száma is több, mint 365, de kevesebb, mint 366
  nap. Az időegységek, amelyeket a természet adott,
  össze-mérhetetlenek. Ha elosztjuk a nagyobbakat a
  kisebbekkel, olyan számokat kapunk, amelyeknek tizedes tört
  jegyei tetszőlegesen szaporíthatok aszerint, hogy milyen
  pontosan mértük az egyes időegységeket. Nézzünk
  néhány példát:

  1 év = 12,368265… holdhónap
  és
  = 365,242199… nap;
  1 hó = 29,530588… nap;
  12 hó = 354,367056… nap.

      Ezeket az össze nem illő
  időegységeket szervesen összefüggő rendszerbe
  foglalni, vagyis naptárt alkotni valóban nem könnyű.
  De a régiek e három természetes időkör
  mellé egy negyediket is csatoltak: a hetet.

      Az óegyiptomiak tíznapos
  időközökre – görögösen dekádokra –
  osztották hónapjaikat. Görögországban
  és a római birodalomban nyolcnapos „heteket”
  használtak. A keleti eredetű hét már a
  Bibliában is szerepel. A már idézett héber
  teremtéstörténet szerint Isten hat nap alatt
  teremtette a világot, a hetedik napon pedig megpihent. Ezért
  ez a – héber nyelven sabbat – nap szünnap.

      A sabbat és általában
  a hét valószínűleg összefügg a
  Babilóniában használt holdhónapokkal és
  a holdtöltére használt umu sapattu nevű
  szünnappal, amely később minden holdfázisra
  kiterjedt. Egész napokkal kifejezve valóban ennyi nap
  telik el két holdfázis – például első
  negyed és holdtölte – között. Minthogy négy
  hét nem ad ki egy teljes holdhónapot, a két-két
  sapattu közötti időszakok, a hetek elszakadtak a Hold
  járásától, és megszakítatlan
  időkörláncot alkottak, amelyhez a régi keleti
  alapokon nyugvó vallások ma is ragaszkodnak.

      A görög-római
  kultúrkörben a nap minden órájának
  megvolt a maga védő bolygója, azaz istene. A Nap, a
  Hold és az öt látható bolygó a
  Földtől mérhető képzelt csökkenő
  távolságuk szerinti sorrendben védték az
  egyes órákat: Szaturnusz, Jupiter, Mars, Nap, Vénusz,
  Merkur és Hold. Ha az egyik nap első órája
  például a Holdé volt, a következő nap már
  nem a Hold, hanem a Mars órájával kezdődött,
  a harmadik nap Merkuréval – és így tovább.
  Valószínű, hogy a hét napjai az illető nap
  első órájáról kapták latin
  nevüket. Ez az elnevezés aztán a legtöbb
  európai nyelvben megmaradt. Ahol nem, ott a heti napok
  többnyire sorszámok neveit kapták. A mi keddünk
  például a második („kettedik”), csütörtökünk
  és péntekünk a szlávból átvett
  negyedik és ötödik értelmű sorszámot
  kapta.

      A német kedd a „szolgálat
  napja”, a szerda a „hét közepe”. A német és
  angol nyelvben a csütörtöki és a pénteki
  nap neve a régi északi germán népek
  Donnar vagy Thor, ill. Freyja vagy Frya nevét őrzi, mert ezek
  az istenségek a római Jupiternek, ill. Venusnak
  feleltek meg.

      Néhány európai
  nyelvben a hét napjainak neve: 

   Latin  Spanyol Olasz

  Dies Solis
  Dies Lunae
  Dies Martis
  Dies Mercurii
  Dies Jovis
  Dies Veneris
  Dies Saturni

  Domenigo
  Lunes
  Martes
  Miércoles
  Juéves
  Viérnes
  Sábado

  Domenica
  Lunedi
  Martedi
  Mercoledi
  Giovedi
  Venerdi
  Sabato

  Francia  Német Angol

  Dimanche
  Lundi
  Mardi
  Mercredi
  Jeudi
  Vendredi
  Samedi

  Sonntag
  Montag
  Dienstag
  Mittwoch
  Donnerstag
  Freitag
  Samstag

  Sunday
  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday

      A hét valóban kedvező
  ütemben szakítja meg pihenőnapjaival a munkanapok sorát,
  de tovább bonyolította a naptáralkotás
  kérdését, mert csak napokban kifejezve ad egész
  számot, különben összemérhetetlen a
  napév és a holdhónap hosszával is:

  1 év = 52,177457… hét,
  1 hó = 4,218655… hét.

      A három természetes és
  az egy mesterséges időkör közül a naptár
  alapjául csak kettőt lehet elfogadni. Ha a holdhónapot
  – és természetesen a napot – választjuk
  alapnak, akkor a napév háttérbe szorul. Ha a
  napév az alapegység, akkor a holdhónapok
  használatával kell felhagynunk. Az első megoldásra
  a mohamedán naptár, a másodikra a mi naptárunk
  lehet a példa. És most már rátérhetünk
  annak a kérdésnek megválaszolására,
  hogy

  Hogyan alakult ki a mi naptárunk?

      Naptárunk a római
  naptárból fejlődött ki. Története
  valóban érdekes.

      A hagyomány szerint a rómaiak
  eredetileg 10 hónapos évekkel számoltak. Az év
  márciussal kezdődött és decemberrel végződött.
  Az új év a mezőgazdasági munkákkal,
  tavasszal kezdődött, és azok befejeztével
  végződött. A szeptembertől decemberig tartó
  hónapok ma is őrzik az eredeti számneveket: septem,
  octo, novem, decem ui. hét, nyolc, kilenc és tíz
  latinul. Állítólag Numa Pompilius, a legendás
  második római király csatolta a januariust és
  a februariust a hónapokhoz. A hagyományok szerint a
  hónapok hossza erősen változott a földművelő
  munkáknak megfelelően.

      A naptár további
  fejlődése során a rómaiak áttértek
  a holdhónapok használatára. A hónapok a
  holdsarló napnyugta utáni első láthatósági
  idején kezdődtek. Ennek a napnak neve Kalendae volt. A hónap
  közepén, a telehold idején volt az Idus.

      Bizonyára nem sok idő múlva
  észrevették a rómaiak, hogy 12 holdhónappal
  számolt éveik eltolódnak az évszakokhoz
  képest. Ezért szakítottak a holdhónapokkal,
  és elvileg helyes, érdekes módot választottak
  a naptári év és a napév együttfutásának
  biztosítására. Hónapjaikat vagy 31 vagy
  29 nappal számították, mert egy régi
  római babona szerint numero deus impare gaudet, vagyis az
  isten a páratlan számoknak örül. Csak az
  utolsó hónap, a február volt a 28 napos. Ez a
  holdnaptárból kialakult év csak 355 napos volt –
  több mint tíz nappal rövidebb a napévnél.
  Ezért a rómaiak minden második évben egy
  22, ill. 23 napos szökőhónapot adtak az évhez.

  A régi római naptár

      A rómaiak jól tudták,
  hogy a Nap minden hónapban más csillagcsoporton halad
  át. A babilóniai-egyiptomi elnevezéseket ezekre
  a csillagképekre a rómaiak is átvették,
  sőt hexameteres formában örökítették
  át a középkorra:

      Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer,
  Leo,
      Virgo, Libraque Scorpius, Arcitenens, Caper,
  Amphora, Pisces.

      Vagyis a jól ismert ún.
  állatövi csillagképek: Kos, Bika, Ikrek, Rák,
  Oroszlán, Szűz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak,
  Vízöntő, Halak. (Még magyarul is mondták
  hexameteres sorokban:

      Kos, Bika, Kettős, Rák, az
  Oroszlán és arató Szűz,
      Mérleg után Ollós,
  Nyilas és Bak, Kanta Halakkal.

      Az Ollós a Rák, a Kanta a
  Vízöntő széles szájú korsója.)
  A hónapoknak megfelelően 12 állatövi csillagkép
  van, és a rómaiak aggódtak, hogy a csaknem
  teljes hónap hosszúságú szökőhónap
  beiktatásával felborítják az égi
  rendet, s ezért az istenek megharagudhatnak rájuk.
  Ezért a mercedonius nevű szökőhónapot
  elrejtették az utolsó hónap, a február
  napjai közé. Február 23. napja után –
  szökőévekben – a mercedonius első napja következett,
  majd sorban a többi egészen ennek utolsó – 22.
  vagy 23. – napjáig, és csak ezután jött
  február utolsó öt napja.

      A szökőhónapokat beiktató
  papság azonban észrevette, hogy a leggondosabb eljárás
  esetén is „siet” a naptár éve, és 30
  év múlva már egy teljes hónappal jár
  a naptár a természet előtt.

      Könnyen utánaszámolhatunk,
  hogy megtudjuk, mi volt a hiba. Vegyünk egy négyéves
  ciklust. Az első évben 355 nap volt, a másodikban 355
  + 22, vagyis 377. A harmadik megint 355 napos közönséges
  év volt, míg a negyedik 355 + 23, vagyis 378 nap. Ez
  összesen 1465 nap. Négy napév viszont csak –
  megközelítőleg – 1461 nap, ezért évenként
  átlag egy nap felesleg adódott a római
  naptárban.

      De nem ez volt a legnagyobb hibaforrás.
  A köztársaság új kormányzóit,
  a konzulokat a népgyűlés január 1-jén
  választotta. A konzulok hivatalukat mindig egy évre
  foglalták el. A kölcsönt és a kamatokat az év
  vége előtt kellett megfizetnie az adósnak. A leendő
  konzuloknak az állt érdekükben, hogy minél
  előbb kezdődjék az év – az addigiaknak pedig az,
  hogy tartson még tovább. Ilyen eltérő volt az
  uzsorások és az adósok érdeke is. A
  papság – elsősorban apontifex maximus, a főpap – jó
  pénzért hagyta magát megvesztegetni, és a
  többet fizető kívánsága szerint vagy nem
  iktatott szökőhónapot az évbe, bár kellett
  volna, vagy szabályellenesen meghosszabbította. A
  naptár és a természet között megszűnt
  az összhang: az i. e. 1. sz. közepén már 90
  nappal előbb jöttek el a naptári ünnepek, mint azok
  a mezőgazdasági munkák, amelyekre vonatkoztak. Tehát
  az aratási ünnepek idején a gabona még
  alighogy kisarjadt, a szüreti ünnepek napjaiban a
  szőlőfürtök még sehol sem voltak láthatók.
  A helyzet tűrhetetlenné vált, a naptárt
  gyökeresen meg kellett változtatni.

      A naptárreformot az első római
  egyeduralkodó. Julius Caesar hajtotta végre i.e.
  46-ban. Egyiptomi tartózkodása során bizonyára
  megismerte az ottani ünnepi naptárt, a 365 napos és
  négyévenként egy pótnapos évfajtát.
  Arról is hallhatott, hogy Egyiptom történelme
  során nem egyszer akarták ezzel felváltani a
  pontatlanabb, kerek 365 napos évet, amelyet a nép
  használt. Caesar ezért megbízta a
  görög-egyiptomi Szoszigenész csillagászt,
  hogy dolgozza ki a naptárreformot.

      Szoszigenész az egyiptomi öt
  – vagy négyévenként hat – pótnapot
  egyenletesen elosztotta az év hónapjai között.
  Az évet Caesar rendelkezése folytán ezentúl
  hivatalosan is januariusszal kezdték, és a hónapok
  felváltva lettek 31 és 30 naposak. Csak az egykori
  utolsó hónap, a februarius volt 29 napos, és
  csak minden negyedik évben kapott egy szökőnapot. Ezt a
  napot azonban továbbra is a hó 23. napja után
  iktatták az évbe. Ez a kétezeréves
  hagyomány mindmáig fennmaradt: mi is a február
  23-a után következő napot, nem pedig az utolsót
  nevezzük szökőnapnak a szökőévekben.

  A Julius Caesar által i. e.
  46-ban bevezetett naptár

      A Julius Caesar által bevezetett
  naptári év sematikus rajzából jól
  látható, hogy ennek az évfajtának milyen
  egyenletes volt a beosztása. Számunkra szokatlan, hogy
  ebben szeptember és november 31 napos, míg októberben
  és decemberben a napok száma csak 30.

      A reformnak azonban előbb vissza
  kellett állítania a napévben elfoglalt helyére
  a naptár évét. Ezért Caesar elrendelte,
  hogy a reform kihirdetése évében – tehát
  i.e. 46-ban – november és december között két
  rendkívüli hónapot iktassanak a naptárba.
  Minthogy ez az év amúgy is szökőév volt,
  abban az évben a napok száma 445 volt. A tavaszi
  napéjegyenlőség így visszakerült eredeti
  helyére, martius hó 24. vagy 25. napjára.

      Caesart i.e. 44. martius idusán
  – március 15-én – meggyilkolták.
  Szökőszabályát a papság – talán
  szándékosan – félremagyarázta, és
  36 éven át nem négy-, hanem háromévenként
  tartottak szökőévet. A naptári év ismét
  kezdett elcsúszni a természet évéhez, a
  napévhez képest.

      A naptár szerencséjére
  az első római császár, Augustus Octavianus
  tudósai felhívták az uralkodó figyelmét
  arra, hogy már három fölösleges nap van a
  naptárban. A császár, hallgatva tanácsadóira,
  i.sz. 8-ban elrendelte, hogy 12 éven át ne tartsanak
  szökőéveket. Így tűnt el aztán a három
  nap eltérés. A szökőévek ez után
  mindig négyévenként következtek.

  Az Augustus Octavianus által
  megzavart harmóniájú ún. julián-naptár

      Augusztus annyira büszke volt
  rendelkezésére, hogy az addig sextilis („hatodik”,
  voltaképpen nyolcadik) nevű hónapot saját
  magáról neveztette el. Az ezt megelőző – eredetileg
  quintilis nevű – hónap akkor már Julius Caesar nevét
  viselte. Minthogy júliusban 31 nap van, Augustus azt kívánta,
  hogy ilyen hosszú legyen az ő hónapja is. Elvétetett
  hát egy napot a közönséges években
  amúgy is a többinél rövidebb februárból,
  és ezt a napot csatolta augusztushoz. Ekkor azonban három
  31 napos hónap került volna egymás mellé.
  Ezért szeptemberből egy napot októberhez, novembertől
  egyet pedig decemberhez adott, tehát megcserélte az év
  négy utolsó hónapjának hosszát.

      Így alakult ki olyan naptári
  év, amelynek beosztását változatlanul ma
  is használjuk – és amely magán viseli a
  kétezer éves császári hiúság
  zavaró nyomait.

      A megreformált római
  naptár azonban ilyen kis szépséghibákkal
  is egységesítette az egész római
  birodalom területén az időszámítást,
  kiszorítva az addig helyileg használt, kevésbé
  tökéletes naptárakat. Így ez maradt az
  ókorból az egyetlen és egyetemesen használt
  naptár, amely aztán alapja maradt a keresztény
  időszámításnak is a középkorban és
  az újkorban.

  A Gergely-féle naptárreform

      A Julius Caesarról
  julián-naptárnak nevezett év átlagos
  hossza a négyévenkénti egy szökőnapjával
  365,25 nap. A napév azonban ennél valamivel: 11 perc 14
  másodperccel rövidebb. Az eltérés valóban
  kicsi, évenként csak egy nap 128-ad része. A kis
  eltérés azonban 128 évenként már
  egy teljes napra nő. És ezt pár évszázad
  múlva már észre kellett venni. A Julius
  Caesar-féle naptárreform bevezetésének
  évében a tavaszi napéjegyenlőség március
  24-ére esett, de lassan eltolódott a naptárban.
  A 4. sz. elején már március 21-én
  bekövetkezett.

      A 325-ben tartott nikaiai – vagy
  niceai – zsinat is foglalkozott ezzel a naptári kérdéssel.
  A húsvét ugyanis keresztény ünneppé
  lett, és előre számításához
  szükség van a tavaszi napéjegyenlőség
  idejének ismeretére. A zsinat rögzítette
  ezt a napot március 21-ére.

      A zsinati határozat ellenére
  ez a naptári nap lassan eltávolodott a tavaszi
  napéjegyenlőség idejétől. A tavaszi
  napéjegyenlőség egy idő múlva március
  20-ra, majd 19-ére esett, és 128 évenként
  egy-egy nappal tovább hátrált a naptár
  napjai között.

      A csillagászok és más
  tudósok aggodalommal figyelték ezt a lassú,
  megállíthatatlannak látszó jelenséget.
  Még az irodalomban is megjelent ennek a gondnak kifejezése.
  Az univerzális műveltségű Dante a 14. sz. elején
  írt Isteni Színjátékban így említi
  a kis naptári eltérést:

  „De mielőtt január nyárba
  fordul
  a számba-nem-vett századnap
  miatt…”

  (Babits Mihály ford.)

      A középkorban neves tudósok
  tettek javaslatokat a további elcsúszás
  megakadályozására. IV. Sixtus pápa
  kezdeményezett egy reformot, de a tanácsadóul
  meghívott Regiomontanus 1476-ban bekövetkezett halála
  megakasztotta a munka érdemi folytatását. X. Leó
  pápa 1515-ben Kopernikuszt kérte fel egy naptárjavítási
  terv kidolgozására, de a nagy lengyel csillagász
  azzal hárította el a megbízatást, hogy a
  napév hosszát még nem ismerik kellő
  pontossággal ahhoz, hogy egy végleges naptárt
  lehessen összeállítani a következő
  évezredekre.

      A 16. század második
  felében már tíz nap elcsúszás
  mutatkozott a naptári év és a természet
  éve között: a tavaszi napéjegyenlőség,
  amely a niceai zsinat évében – 325-ben – március
  21-ére esett, XIII. Gergely pápa idejére március
  11-ére tolódott. Az 1570-es években egy
  matematikával és csillagászattal is foglalkozó
  perugiai orvos, Luigi Lilio – latinosan Aloysius Lilius –
  ésszerűnek látszó, elfogadható
  változtatást javasolt a julián-naptáron.
  Első feladat a felgyűlt 10 nap eltolódás eltüntetése,
  vagyis a tavaszi napéjegyenlőség idejének
  visszahozása március 21-ére. Ezért a
  naptárban valamikor 10 napot egyszerűen ki kell hagyni,
  vagyis az egyik évet 10 nappal meg kell rövidíteni.
  Ezenfelül gondoskodni kell arról, hogy ezután ne
  léphessen fel eltolódás a naptár éve
  és a napév között.

      Liliusnak több adat is
  rendelkezésére állt a napév hosszára.
  A 13. sz. közepéről származó ún.
  Alfonz-féle táblázatok szerint a napév
  365 nap, 5 óra, 49 perc és 24 másodperc.
  Kopernikusznak az 1500-as évek első feléből származó
  megfigyeléseiből ennél 8 másodperccel rövidebb
  idő adódott. Lilius a két érték számtani
  közepét vette számításai alapjául,
  tehát szerinte a julián-év a napévnél
  10 perc és 40 másodperccel hosszabb. A többletpercekből
  egy napra való 135 év alatt gyűlne össze. Az lett
  volna Lilius szerint a megoldás, ha a julián-naptár
  minden 135. évéből egy napot elvennének. Ehhez
  közelálló érték jön ki, ha
  egyszerűen megjegyezhető szabály szerint minden 400 éves
  időszakaszból három napot elhagynak – vagyis átlag
  133 1/3 évenként egyet. Lilius azt javasolta, hogy a
  szökőévek napjaiból hagyjanak el három
  ízben egyet-egyet 400 év alatt: ne legyenek szökőévek
  az évszázadok utolsó – két nullával
  végződő – évei közül azok, amelyek nem
  oszthatók 400-zal. Az 1600-tól 2000-ig terjedő
  időszakaszban tehát ne legyen szökőév az 1700,
  1800 és az 1900. Így 400 évenként 100
  szökőnap helyett csak 97 lesz.

   

  A XIII. Gergely pápa által
  1582-ben elrendelt naptárreform változatlanul hagyta a
  julián-naptár évbeosztását. Ezt az
  ún. Gergely-naptárt használjuk ma is

      Lilius nem érhette meg
  tervezetének valóra válását.
  Reformját azonban elfogadták – főként Clavius
  német csillagász és matematikus felvilágosító
  munkája eredményeképpen, aki meg tudta
  magyarázni a tudósokból és magas papi
  méltóságokból álló
  bizottságnak a naptárreform lényegét és
  előnyeit. XIII. Gergely pápa az 1582. február 24-i
  rendeletével így írta elő a reform
  végrehajtását: 1582. október 4-e –
  csütörtök – után mindjárt 15-e –
  péntek – következzék; az évszázadok
  utolsó évei közül csak az legyen szökőév,
  amely 400-zal osztható.

      A katolikus államok csakhamar
  elfogadták a Gergely-félének nevezett
  naptárrendszert – hazánk 1587-ben. A protestáns
  államok sokáig ellenálltak a pápáról
  elnevezett és általa elrendelt naptár
  átvételének. Angliában például
  hosszú viták után csak 1752-ben kezdték
  használni. A görög-keleti egyházak által
  befolyásolt államok is továbbra a julián-naptárt
  használták. Oroszországban csak a Nagy Októberi
  Szocialista Forradalom utáni hónapokban került sor
  a Gergely-naptár átvételére: Lenin 1918.
  január 25-én írta alá a rendeletet, hogy
  abban az évben január 31-e után mindjárt
  február 14-ét kell írni. Addigra ugyanis már
  13 napra nőtt az eltérés a julián-naptár
  és a napév között.

   
   

  A julián- és a
  Gergely-naptár hibájának grafikus ábrázolása.
  Látható, hogy a julián-év
  hibája a XX. sz. elejére már 13 napra nőtt

      Ez a 13 napos ugrás ma is
  észlelhető egy feltűnő naptári különösségen.

      Mindenki tudja, hogy az Októberi
  Forradalom első győzelme, az egykori főváros, Petrográd
  bevétele 1917. október 25-én történt.
  Ez a dátum azonban csak az akkor használt régi
  orosz – vagyis julián-naptár, szerint esett erre a
  napra. A Gergely-naptár szerint akkor már szerte a
  világon november 7-ét írtak. Így a
  novemberi dátumra csúszott egykori október 25-e
  csak nevében őrzi a nagy győzelem dátumát.
  Azóta mindig akkor – november 7-én – ünnepeljük
  ezt a napot, amidőn a Föld olyan helyzetben van Nap körüli
  pályáján, mint volt 1917. október 25-én.

      Gergely pápa tudós
  tanácsadói – közöttük Clavius – jól
  sejtették, hogy az elfogadott évhossz valószínűleg
  eltér egy kissé a napév valódi, akkor még
  nem ismert hosszától, de tudták, hogy a kicsi
  különbség csak évezredek múlva nő fel
  egy teljes napra. Valóban: a napév pontos tartama 365
  nap, 5 óra, 48 perc és 46 másodperc, vagyis 26
  másodperccel hosszabb a Gergely-naptár événél.
  A kis különbség csak mintegy 3300 év alatt
  tesz ki egy teljes napot. De nincs értelme már most
  rendelkezést hozni arról, hogy késői utódaink
  hogyan szabaduljanak meg attól az egy fölösleges
  naptól. Legyen ez az ő gondjuk. Nekünk elegendő
  megnyugvást adhat az a tudat, hogy addig a naptári év
  egy nap pontossággal együtt fut a napévvel. Nem
  kell attól tartanunk, hogy a naptári év
  elcsúszik az évszakokhoz képest, hogy „január
  nyárba fordul”.

  Újabb naptártervek. A
  Világnaptár

      Minthogy kb. 4900-ig egy napnyi hibán
  belül pontos a Gergely-naptár, csillagászati
  szempontból véglegesen elrendezett időbeosztási
  rendszernek tekinthető. Más kérdés, hogy
  mindenben célszerű-e, és alkalmas-e az emberiség
  mostani és jövőbeli élete szükségleteinek
  kényelmes kielégítésére?

      Már annyira megszoktuk naptárunk
  tökéletlenségeit, hogy szinte észre sem
  vesszük. Vegyük csak sorra jelenlegi naptárunk
  szembeötlőbb hátrányos tulajdonságait:

      – az év első fele rövidebb
  a másodiknál;

      – a negyedévek eltérő
  hosszúságúak;

      – a hónapokban nem azonos
  számú munkanap van;

      – 31 napos hónapok kerülnek
  egymás mellé.

      Mindezekért a félévi,
  negyedévi és havi termelési és egyéb
  statisztikai adatok csak helyesbítő számítások
  elvégzése után vethetők össze egymással
  pontosan.

      Felhozhatjuk azt is, hogy a
  Gergely-naptárban a húsvét időpontja évenként
  erősen változik: március 22. és április
  25. közötti 35 napos időközön belül mozog
  előre hátra – a hozzá kapcsolódó
  szünnapokkal és mozgó ünnepekkel együtt.
  Ha korán van húsvét, még a farsang is
  rövidebb.

      Sokkal zavaróbb azonban az a
  körülmény, hogy a meghatározott dátumú
  napok évenként a hét más napjaira esnek.
  Ezért nem jelölhetünk ki állandó
  dátumot az országgyűlés vagy más
  ülésszak és rendezvény kezdetéül,
  mert az a nap a következő évek valamelyikében
  bizonyosan vasárnapra vagy más szünnapra fog esni.

      Évről évre
  tapasztalhatjuk, hogy ha a kötött dátumú,
  tehát mindig más heti napra eső ünnepeink közül
  valamelyik vasárnap közelébe – pl. keddre vagy
  csütörtökre – esik, felborul, megcserélődik
  a munkanapok és a heti pihenőnapok sorrendje. Mindez
  kényelmetlenséget, zavart – és sokszor
  költséget okoz.

      Idei naptárunk csak 28 év
  múlva használható ismét. Ez azért
  van így, mert 365 nem osztható 7-tel: 52 hét
  csak 364 nap. Így az újév dátumában
  évenként egy-egy nap ugrás tapasztalható
  – sőt, ha szökőévből indulunk ki, két
  heti-napi ugrást tesz az újév napja.

      Öröknaptárt, vagyis
  olyan naptárt, amelyben az azonos dátumú napok
  minden évben ugyanazokra a heti napokra esnek, csak valami
  ravasz fogással lehetne létrehozni tehát: egy –
  ill. szökőévben két – napot ki kellené
  vennünk a naptár napjai közül, vagyis ezeknek a
  napoknak nem adnánk heti napnevet és havi napsorszámot.

      Több naptártervezet
  született már, amely ilyen nevezetlen, sorszámozatlan
  nap segítségével valósítaná
  meg az öröknaptárt. A legforradalmibb tervben 13,
  egyenként 4 hétből, vagyis 28 napból álló
  hónap alkotna egy évet. Ez összesen csak 364 nap,
  ehhez jönne az egy – szökőévben két –
  kiegészítő nap. Ez a naptár azonban minden
  látszólagos kényelmessége ellenére
  nem találna széles támogató táborra.
  A 13 – törzsszám lévén – nem osztható
  más számmal – így nem lenne félév
  és negyedév sem.

      Sokkal rokonszenvesebb a múlt
  század közepén Mastrofini apát által
  elgondolt öröknaptár, amelynek tökéletesített
  változatát Elizabeth Achelis 1930-ban tárta a
  nyilvánosság elé. Ez az ún. Világnaptár.

      Ebben a forradalmi naptárreformtervben
  az év végén volna a különös, a
  héthez nem tartozó nap, az ún. világnap.
  A Világnaptár január 1-jén vasárnappal
  kezdődne és december 30-án szombattal végződne,
  de a világnap nem lenne sem szombat, sem vasárnap, sem
  pedig december 31-e.

      Vegyük szemügyre a
  Világnaptár előnyös tulajdonságait.

      Minden negyedév első hónapja
  vasárnappal kezdődő 31 napos, öt vasárnapos,
  második és harmadik hónapja négy
  vasárnapos, 30 napos hónap lenne, így minden
  negyedév azonos felépítésű három
  hónapból, 13 teljes hétből, vagyis 91 napból
  állna. Minden hónapban a munkanapok száma
  azonosan 26 lenne. A félévi, negyedévi és
  havi termelési statisztikai adatok közvetlenül
  összehasonlíthatók volnának. A decemberi
  pótnap a világbéke és a népek
  barátsága ünnepnapja lévén nem lenne
  zavaró a termelési statisztikákban.

      A Világnaptár
  leglényegesebb előnye azonban az, hogy öröknaptár.
  Ezért az egyszer kiadott naptárak minden további
  évben használhatók lennének. Néhány
  éven belül fejben is meg lehetne jegyezni a negyedévek
  hónapjaiban a napok dátumát és heti
  napnevét, hiszen a négy negyedév azonos
  felépítésű. Az azonos dátumokhoz tehát
  azonos heti napok tartoznának. Április 4-e és
  május 1-je például mindig szerdára,
  karácsony pedig minden évben hétfőre esne.

      A húsvét vasárnap
  dátumát egyszer s mindenkorra április 8-ra
  lehetne rögzíteni.

      A szökőévek szabálya
  nem térne el a Gergely-naptári szökőszabálytól
  – tehát ez is jó lenne az ötödik évezred
  végéig. Szökőévekben azonban a
  Világnaptárban az első félév végén,
  június 30-a után is lenne egy héthez nem tartozó
  világnap – de minthogy ezt is ünnepnapnak tervezik, a
  munkanapok száma júniusban sem változna.

      Az emberiség valószínűleg
  hamar beleszokna a decemberi és szökőévekben a
  júniusi világnap használatába. (Bizonyára
  könnyebben, mint abba, hogy a Gergely-naptárban négyféle
  hosszúságú hónap váltogatja
  egymást.) Ezeknek a napoknak csak betűjele volna. Például
  DW és JW (W a World Day – világnap angol kifejezés
  rövidítése).

      A Világnaptár olyan
  években lenne bevezethető, amely vasárnappal kezdődik.
  Ilyen évek még századunkban 1984, 1989 és
  1995. Kizárólagos használatra bevezetni viszont
  csak a világ államainak előzetes beleegyezése
  után lehetne.

  {mosimage}

  A Világnaptár
  évbeosztása. Pirossal a heteken kívüli
  „nevezetlen” napokat jelöltük

      Az Egyesült Nemzetek Szervezete
  már nem egy ízben tárgyalta a naptár
  megreformálásának ügyét. A
  Világnaptár bevezetése már az 50-es
  években is szóba került. Ekkor elvben
  beleegyezésüket adták olyan államok, mint a
  Szovjetunió és India. Más államok – pl.
  az Egyesült Államok – vallási okokra hivatkozva
  utasították el az új naptár bevezetésének
  gondolatát.

      A Világnaptár elleni fő
  kifogás a régóta használt hetek
  folytonosságának megszakítása. A
  keresztény, az izraelita és a mohamedán
  vallásban nagy szerephez jutott ez a mesterséges
  időkör. Minden heti napnak megvan a maga vallási
  jelentősége. Vannak minden vallásban olyan ünnepkörök,
  amelyekben különleges szerepe van egy-egy heti napnak.
  Ilyen nem valós kifogások már sok ésszerű
  újítás megvalósulását
  tették lehetetlenné a történelem folyamán.

      Az ENSZ azonban nem csüggedt, és
  csaknem kétszáz naptártervezetet vizsgált
  meg használhatóság szempontjából.
  A legalkalmasabbnak a Világnaptár bizonyult. Az ENSZ
  Gazdasági és Szociális Tanácsa újból
  azon fáradozik, hogy ismertetés, népszerűsítés
  útján lehetővé tegye ennek az egységes,
  korszerű naptárnak valamikori bevezetését az
  egész világon. Kétségtelen, hogy a
  kényelmi és gazdaságossági szempontokon
  felül ennek a reformnak bevezetése a népek közötti
  egyetértésnek előmozdítója és
  jele is lehetne.

      A Vatikán már a húszas
  években kinyilvánította, hogy a húsvét
  rögzítésének nincs akadálya, de a
  „nevezetlen” napok bevezetését a katolikus egyház
  elutasítja. Hasonló értelemben foglalt állást
  a naptár kérdésében a II. római
  zsinat (1962–65) is. Remélhető azonban, hogy a várható
  sok előny megtöri a még ellenálló államok
  idegenkedését a kényelmes, egységes
  naptárral szemben.

      Az 1982-ben 400 éves
  Gergely-naptár véres, mozgalmas események között
  született. Az oszmán birodalom terjeszkedése, a
  reformáció és ellenreformáció
  nemcsak szellemi síkon folyó harcai adták a
  keretet a kultúra kiemelkedő eseményéhez.

      Az emberiségnek napjainkban
  különösen sok nehézséget kell legyőznie,
  világméretű problémákat kell megoldania.
  A világnézeti ellentétek is minden területen
  össze-összecsapnak. Szorító, világméretűvé
  duzzadó gondok azonban másfelől összekovácsolják
  a haladó szellemű embereket és népeket. Ezért
  bízunk abban, hogy az emberiség sorra megoldja
  valamennyi problémáját, köztük az
  ésszerű, a mindennapi élet követelményeinek
  leginkább megfelelő időbeosztási rendszernek
  bevezetését és használatát.

      És szeretnék bízni
  abban, hogy mindez még a mi életünkben valóra
  válik.

  Forrásmunkák:

      Balázs–Fényes–Géczy–Horváth:
  Mi az idő? Gondolat, Budapest, 1980.

      Hahn István: Az időszámítás
  története. Gondolat. Budapest. 1960.

      Ponori Thewrewk Aurél: Naptárunk
  története. Planetáriumi előadás szövege.

      J. I. Sur: Elbeszélések a
  naptárról. Kossuth, Budapest. 1964.

  A "Naptárunk története, Megjelent a Gergely-féle naptárreform 400. évében" című könyv másodközlése

  Ez a bejegyzés Naptártörténet és kronológia kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul