• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A „Fényi”- jelenség: Fényi Gyula és a jezsuita csillagászat
  I. rész  Fényi Gyula esetében a kultúrtörténeti vizsgálódás különösképpen
  indokoltnak tűnik. A kiegyezés utáni Magyarországon, a gazdasági és
  kulturális fejlődés részeként és következményeként a magyar szellemi
  életben is jelentős változások történtek. Így csökkent a magyar kultúra
  egyoldalú humán orientáltsága, s egyre nagyobb hangsúly tevődött a
  műszaki tudományokra és a természettudományra. Mindennek talán
  legszembetűnőbb jele a Budapesti Műegyetem megalapítása volt, amely
  hamarosan Európa egyik rangos felsőfokú intézményévé vált. Ez a
  dinamikus fejlődés azonban elsősorban Budapestre koncentrálódott, s ha
  a századforduló Magyarországának szellemi életére utalunk, akkor – az
  előbb említettek miatt joggal – főképpen Budapestre gondolunk. A
  kiegyezés utáni fejlődés e sajátossága következtében már ekkor, a
  Trianon előtti Magyarországon kialakult az ország egyoldalú
  Budapest-központúsága, s különösen így volt ez a természettudományok és
  a műszaki tudományok területén.

  Ezt a sajátosságot figyelembe véve
  Fényi Gyula munkássága különös kontrasztként tűnik elénk. Hiszen Fényi
  egy közepes méretű, lehanyatlóban lévő vidéki mezővárosban, Kalocsában
  tevékenykedett és itt érte el az egyetemes csillagászattörténet
  szempontjából jelentős eredményeit. E kontraszt még élesebbé válik, ha
  figyelembe vesszük, hogy Kalocsa még az olyan Budapesttel szemben
  háttérbe szoruló, de mégis egyetemi-főiskolai, tudományos múlttal bíró
  városokhoz képest is igen szerény szellemi hagyományokkal rendelkezett
  mint Pozsony, Nagyszombat, Debrecen vagy Kolozsvár.

  Ám Fényi
  munkássága más szempontból is sajátos színfoltot jelent a századforduló
  magyar szellemi életében. Bármennyire ellentmondásos volt a kiegyezés
  utáni magyar kapitalizácó, Budapest fejlődése szükségképpen a feudális
  struktúrák meggyengülésével, széttöredezésével, az egyházak és a vallás
  háttérbeszorulásával járt, s ennek következtében a századforduló
  Budapestjét az anti-feudális értelemben vett haladó, szabadelvű
  szellemiség jellemezte. Általánosan elfogadott, hogy az akkori
  Magyarország szellemi teljesítményei ebben a haladó, liberális
  környezetben születtek meg, s ez még akkor is igaz, ha a politikai
  konzervativizmus szükségképpen jelen volt. Gondoljunk pl. csak arra,
  hogy Ady Endre konzervatív ellenpólusa, gróf Tisza István a Szabadelvű
  Párt vezető politikusa volt. Így Fényi Gyula munkássága vidékiségén túl
  azért is figyelmet érdemel, mert kifejezetten konzervatív-vallásos
  intézményi és szellemi környezetben, e környezet által meghatározottan
  tevékenykedett, s vált a korszak egyik kiemelkedő magyar
  természettudósává.

  Azt a tényt, hogy Fényi a századforduló
  Magyarországán, egy lehanyatlóban lévő vidéki mezővárosban konzervatív
  intézményi-szellemi föltételek között tudománytörténetileg jelentős
  természettudományos eredményeket ért el – akkor, amikor az alapvetően
  haladó-liberális szellemiségű Budapest már egyoldalúan az ország
  szellemi és kulturális centrumává vált – a következőkben röviden a „Fényi-jelenség”-nek fogom nevezni. [4]

  II. Az előadás tárgya

  Előadásomban
  azt a kérdést vizsgálom, hogy mi tette lehetővé a „Fényi-jelenség”-et”.
  Kicsit sarkosabb megfogalmazásban, s tekintetve véve azt, hogy a
  dinamikus fejlődés ellenére Budapest és Magyarország mégiscsak mind
  tudományos mind szellemi szempontból az európai centrum peremén maradt,
  e kérdést a következőképpen is megfogalmazhatjuk: mi tette
  lehetővé, hogy Fényi a „periféria perifériáján”, konzervatív-feudális
  szellemi és intézményi feltételek között az egyetemes
  csillagászattörténet szempontjából jelentős természettudományos
  eredményeket érjen el?

  Látni fogjuk, hogy a Fényi-jelenség
  két eleme közül az egyik – a konzervatív intézményi és szellemi
  meghatározottság – kulcsul szolgál a másik megértéséhez, ahhoz, hogy
  miképpen lehetett sikeres Fényi a „periféria perifériáján”.
  Vizsgálódásunk eredménye azzal a csillagászat történetén messze
  túlmutató tanulsággal szolgál, hogy szemben az általánosan uralkodó
  fölfogással, egy korszakváltás során a letűnő korszak továbbélő
  szellemisége és intézményei is elősegíthetik szellemi értékek és
  tudományos sikerek megszületését.

  Vizsgálódásom ugyanakkor nem
  csupán Fényi felől, a „Fényi-jelenséget” lehetővé tévő tényezők
  megismerése szempontjából érdekes. A XIX- XX. század fordulója, s a XX.
  századi századelő a magyar gondolkodástörténet egyik legizgalmasabb
  korszaka. A magyar kultúrában hagyományosan vezető szerepet játszó
  költészetben ekkor kezdi alkotói pályafutását a fiatal Ady Endre és
  a nyugatos nemzedék, s – a filozófiától idegen magyar szellem
  mítoszának mintegy cáfolataként – ekkor írja első filozófiai tárgyú
  műveit az irodalomtudomány és az irodalmi esszé területén már magának
  elismerést szerző Palágyi Menyhért, az első nemzetközileg is
  respektált magyar filozófus. A társadalomtudományok területén ekkor
  bontogatja szárnyait az a generáció, amely oly neves gondolkodókat
  adott a világnak, mint Polányi Károly, Hauser Arnold, Mannheim Károly (s
  természetesen a későbbi kommunista fordulata miatt mára
  szalonképtelenné vált és hívei által is elhallgatott, de kétségtelenül
  említésre méltó filozófus, Lukács György). S ekkortájt, itt kezdi pályafutását a később Nobel-díjat kapott neves kémikus, Hevesi György,
  s itt ismerkednek meg a természettudományokkal s kapják meg egész
  életükre szóló indíttatásukat azok a fiatalemberek, akik később a
  század neves fizikusaiként válnak világszerte ismertté, így Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János, Gábor Dénes, Teller Ede …

  A
  természettudós-csillagász, Fényi tudományos teljesítménye ugyancsak
  ezen időszakhoz (a XIX. század végéhez és az ezt követő
  századfordulóhoz) kapcsolódik. Ezért, ha a „Fényi-jelenség” kifejezés
  bevezetésével egyik oldalról arra utaltunk, hogy Fényi munkássága több
  vonatkozásban is sajátos kontrasztként tűnik elénk korának
  szellemi-kulturális hátteréhez képest, akkor másik oldalról Fényi
  munkássága, s a „Fényi–jelenség” integráns része is e korszak magyar
  szellemi életének. Ezen korszak magyar gondolkodás- és
  kultúrtörténetével foglalkozó egyetlen munka sem lehet teljes anélkül,
  hogy ne vetne legalább egy rövid pillantást Fényire – még akkor is, ha
  nem kifejezetten a természettudomány áll középpontjában. Hiszen Fényi
  tudományos munkássága és a Fényi-jelenség – Fényi „vidékisége” és
  jezsuita volta – a magyar természettudomány történetének részeként
  egyúttal a magyar szellem, a magyar kultúra történetének is figyelmet
  érdemlő mozzanata.

  Bár magát a Fényi-jelenséget a XIX. század
  végi, Budapest-centrikusággal jellemzett magyar gondolkodás- és
  kultúrtörténet összefüggésében definiáltuk, Fényi munkássága
  gondolkodástörténetileg egyúttal ennél egyetemesebb kontextusba is
  ágyazódik. A francia fölvilágosodás óta makacsul meghonosodott az a
  hit, hogy a vallás, az egyház, egyik oldalról, s a természettudomány és
  a természettudományos kutatás intézményei, a másik oldalról, szemben
  állnak egymással, s a vallásos kutatók is mintegy csupán a vallásos
  meggyőződésüket háttérbe szorítva lehetnek eredményesek a
  természettudományokban. Ez a mítosz a XIX. században különösen erős
  volt, de ma is makacsul tovább él, s jelen van olyan nagy
  népszerűségnek örvendő természettudományos ismeretterjesztő művekben
  is, mint pl. Dawkins „A vak órásmester” című könyvében [5], vagy Stephen Hawking „Az idő rövid története” című
  bestsellerében. [6] Anélkül, hogy egy adott időpont hivatalos vallásos
  doktrínája és az új fölfedezések (Galilei, Darwin, stb.) közötti
  konfliktusok megtörténtét tagadnunk kellene, könnyű belátni, hogy ez az
  általánosan elterjedt hit hamis, s a természettudomány és a vallás
  ellentéte nemcsak hogy nem szükségszerű, de nem is alapvető. A
  közfelfogásban tévesen ugyancsak a természettudományos haladással
  szembenállónak tekintett jezsuita rendhez tartozó, mélyen vallásos
  Fényi tudományos tevékenysége, eredményei élő és hatásos cáfolatát adja
  e hamis mítosznak.

  Végül – tekintettel az alapvetően
  természettudományos műveltségű hallgatóságra – hangsúlyozni szeretném
  azt a fontos módszertani mozzanatot, hogy a szigorú ok-oksági
  természettudományos gondolkodással szemben a kultúrtörténeti
  vizsgálódások csak ritkán lelhetnek szigorú oksági
  meghatározottságokra, s azok emellett sem érvelhetnek a
  természettudományok módjára. Jelen esetben pedig ilyeneket nem is
  keresek: célom azoknak a gondolkodás- és kultúrtörténeti összetevőknek
  a megmutatása, melyek lehetővé tették a Fényi-jelenséget.
  Ezek bemutatásával, illetve az ezekre való utalással semmiképpen sem
  szeretném azt állítani, hogy ezek Fényi sikeres tudományos
  munkásságának okai volnának, vagy önmagukban magyarázatul
  szolgálhatnának Fényi tudományos elhivatottságára, munkamódszerére és
  eredményeire. [7]

  III. A Fényi- jelenség kulturális, intézményi és gondolkodástörténeti háttere.

  A Fényi-jelenséget lehetővé tévő gondolkodástörténeti-kulturális mozzanatokat jellegük szerint három nagy csoportba sorolhatók:
  1. A pénzügyi-kulturális háttér
  2. Az intézményi háttér
  3. A gondolkodástörténeti- tudományos háttér

  A következőkben – az adott keretek korlátozottsága miatt – csupán röviden fogom ismertetni e tényezőket.

  1. A pénzügyi-kulturális háttér: a reformkori hagyományokat továbbfolytató magyar nemesi tudománypártolás

  A
  pénzügyi és kulturális háttér egymáshoz kapcsolása első pillanatra
  talán furcsának tűnhet, hiszen a pénz és a kultúra világa gyakran
  ellentétként viszonyul egymáshoz. A jelen esetben azonban e kettő
  összefonódik, hiszen a kalocsai csillagvizsgáló megalapításának ötlete
  Haynald Lajos (1816-1891) bíboros érsektől származott, s az alapítás
  pénzügyi hátterét, valamint a csillagvizsgáló későbbi működésének
  pénzügyi fedezetét is Haynald érsek biztosította. Haynald érsek széles
  látókörű, természettudományosan képzett főnemes volt, aki
  tudománypártolói tevékenységével az elsősorban Széchenyi István nevével
  fémjelzett reformkori nemesi hagyományt, mint kulturális tradíciót
  folytatta tovább. Ez a fajta hagyomány a magyar nemesség fokozatos
  gazdasági és pénzügyi térvesztésével, a társadalmon belüli helyzetének
  és politikai viselkedésének megváltozásával a századfordulóra
  fokozatosan eltűnik, s Haynald érsekben – aki maga is kiváló botanikus
  volt, s akit ezért nemcsak a közért való cselekvés politikai eszméje,
  hanem a természettudományok iránti őszinte érdeklődése is vezetett
  tudománypártolói tevékenységében – e tradíció egyik utolsó jeles
  képviselőjét tisztelhetjük. [8]

  De a reformkori nemesi
  tudománypártolói tevékenység mint kulturális hagyomány jelenik meg
  Konkoly Thege Miklós szerepvállalásban is, aki Haynald kérésének eleget
  téve szakmai tanácsadással és közreműködésével támogatta kalocsai
  csillagvizsgáló megalapítását, s aki mint saját – ógyallai -
  csillagdájának alapítója és egyben gyakorló csillagász a magyar nemesi
  rend másik kiváló tudománypároló személyisége volt az adott korszakban.
  [9] A kalocsai csillagvizsgáló létrejöttében igen fontos és szerencsés
  körülmény volt e két kiváló személyiség összetalálkozása – még akkor
  is, ha a kalocsai műszerválasztás tekintetében Konkoly Thege talán nem
  a legszerencsésebb módon járt el.

  2. A kalocsai csillagvizsgáló intézményi-szervezeti háttere: a katolikus egyházi hierarchia és a jezsuita rend

  Haynald Lajos főnemesi
  rangja a katolikus egyházi hierarchián belül elfoglalt méltóságából
  származott. Bár a kalocsai csillagvizsgálót magánvagyonából támogatta,
  nyilvánvaló, hogy tudománypártolói tevékenysége elképzelhetetlen lett
  volna a katolikus egyházi intézményrendszerben elfoglalt pozíciója
  nélkül. Ennyiben a kalocsai csillagda megalapításkor közvetve, a
  háttérben ott volt a katolikus egyház. E tényező pedig már érthetőbbé
  teszi Kalocsa szerepét a történetben. Ha a XIX. századvégi
  Magyarországon Kalocsa csupán egy vidéki – még csak egyetemi
  hagyományokkal sem rendelkező –, jelentőségét egyre inkább elveszítő
  mezővárosnak tűnt, az egyházi hierarchia szempontjából kitüntetett
  város: érseki központ volt. Ez persze önmagában még nem tette
  szükségszerűvé, hogy bármilyen értelemben is tudományos vagy szellemi
  centrummá váljon. Ám az az ellentét, mely a város egyházi
  kitüntetettsége s fokozatos politikai és gazdasági térvesztése között
  feszült ebben az időszakban, meghatározta közérzetét, s lakossága e
  térvesztést oly módon törekedett ellensúlyozni, hogy megpróbált -
  Kerkai György szavaival – a „szellem és a lélek” városává válni. [10] A
  város ezen közérzetéhez és törekvéshez jól illett Haynald felajánlása a
  csillagvizsgáló alapítására és támogatására, mint amiképpen ugyanezen
  törekvés érződik a korábbi érsek, Kunszt József (1790-1867) azon
  döntésében is, mellyel a csillagvizsgálót később befogadó intézmény, a
  jezsuita rend kalocsai megtelepedését támogatta és lehetővé tette. [11]

  S nemcsak Kalocsa oldaláról volt meg a befogadó készség. Ha
  egyik oldalról Kalocsa mint érseki város gazdasági hanyatlását a
  szellem és a kultúra területén próbálta meg ellensúlyozni, másik
  oldalról a jezsuita rend tradicionálisan törekedett arra, hogy a
  politika, a gazdaság és a szellem virágzó központjai mellett a kevésbé
  fejlődő vidékeken, a perifériákon is jelen legyen. Mindezek nyomán, ha
  nem is volt szükségszerű, nem volt teljesen esetleges sem, hogy a
  Magyarországra, Nagyszombatra történő 1853-as visszatértük után a
  jezsuiták egyik rendházukat és iskolájukat éppen Kalocsán hozták létre
  1860-ban. (XIV. Kelemen pápa francia befolyásra 1773-ban föloszlatta a rendet, s a hazánkban Oláh Miklós, esztergomi érsek támogatásával 1561-ben megjelenő jezsuitákat ennek nyomán Magyarországról is kiutasították.)

  Persze
  a Haynald érsek támogatásával létrehozandó csillagvizsgáló működhetett
  volna minden intézménytől függetlenül, vagy a város – esetleg egy nem
  jezsuita egyházi vagy világi gimnázium – kezelésében is, s az sem
  zárható ki, hogy ezen esetben is jelentős tudományos eredmények
  születtek volna a csillagda falai között. Ám akkor, ott Kalocsán a
  jezsuita intézményhálózat adott otthont a csillagvizsgálónak, s az ezen
  intézményhálózat keretében vált Európa egyik neves napkutató
  obszervatóriumává. S mint a következőkben látni fogjuk,– a vallásnak és
  különösen a vallási rendekben uralkodó szigorúan vallásos élet- és
  szemléletmódnak tévesen tulajdonított tudományellenességgel szemben – a
  jezsuita meghatározottság, s a jezsuita intézményi hálózat által
  közvetített jezsuita szellemiség nem csupán nem akadályozta, hanem
  kifejezetten segítette, hogy e csillagvizsgáló ne maradjon meg csupán
  egy középiskolai bemutató csillagvizsgálóként, hanem Haynald érsek
  törekvésének megfelelően tudományos centrummá váljék.

  3. A gondolkodástörténeti-tudományos háttér: a jezsuita szellemiség és a jezsuita természettudományos tradíció

  A jezsuiták rendje – legalábbis az olyan régi rendekhez képest mint a bencések vagy a ferencesek rendje – viszonylag fiatal: Loyolai Szent Ignác (1491-1556) 1540-ben
  alapította. A rend azonban megalapítása után hihetetlenül gyorsan
  fejlődött, s pár évtized alatt a keresztény világ legbefolyásosabb,
  legaktívabb, iskolahálózatában a legkiterjedtebb, az oktatás
  tekintetében a leginkább elismert rendjévé vált. A rend
  iskolarendszere, erős egyházi és világi befolyása sokak csodálatát – s
  persze egyúttal sokak gyűlöletét – fölkeltette. Ám a rend dinamikáját,
  teljesítményét, sikereit senki sem tagadhatta. A jezsuitákkal
  foglalkozó irodalom gyakran találgatja a jezsuiták sikereinek titkát, s
  azt gyakran a rend szigorú belső, katonai jellegű szervezetében,
  fegyelmében leli meg, mely arra vezethető vissza, hogy az alapító
  Loyolai Szent Ignác korábban katona volt. Ám a jezsuita rend szigorú
  szervezete csupán a fölszín. Úgy tűnik számomra, az igazi titokhoz René Fülöp-Miller került
  közelebb „A jezsuiták hatalma és titka” című művében. [12] Fülöp-Miller
  a jezsuiták sikereinek magyarázatát nem annyira a szervezetben, mint
  inkább a jezsuita szellemiségben véli fölfedezni. A hagyományos
  középkori fölfogás szerint a földi embernek Istenhez való viszonya
  végső soron kívül van a személy hatókörén. Amit tehetünk, az csupán a
  remény jegyében történő passzív, Isten megnyilvánulásának befogadására
  fölkészülő várakozás, maga a várt esemény azonban a személy tudatos
  akarata és cselekedetei szempontjából csupán esetlegesen: Isten
  kiismerhetetlen akaratának függvényében következhet be, vagy maradhat
  el. A jezsuita rend alapítója, Loyolai Szent Ignác viszont határozottan
  szakított e fölfogással, és kifejezetten hangsúlyozta, hogy az ember
  Istenhez való viszonya, Isten megtalálásának lehetősége a személy
  tudatos akaratán s racionális törekvésén múlik, s mindenki eljuthat
  Istenhez, aki ezt értelmével tudatosan akarja, és tudatosan hajlandó
  erőfeszítéseket tenni e cél érdekében. Azaz Loyolai Szent Ignác szerint
  a hit értelmében vett földi boldogság nem csupán isteni kegyelem,
  melynek érdekében a földi ember a várakozáson és a reményen túl semmit
  sem tehet, hanem a hívő ember azt akaratlagos törekvésével, aktív
  cselekedetekkel elérheti. A dolog egyedül azon múlik, hogy a személy
  törekvése során célszerűen használja-e föl természetes képességeit. „Istent bármikor megtalálhatom, ha akarom” – nyilatkozott egyszer erről rendtársai előtt. [13]

  Mármost
  az az emberkép, mely az embert a saját sorsa és a világ fölött
  befolyással bíró, saját életéért, szelleméért és erkölcséért felelős
  lényként jeleníti meg, a reneszánsz és a humanizmus új s meghatározó
  mozzanataként alakult ki, s mindmáig lényeges összetevője a modern
  európai kultúra szellemi-erkölcsi beállítódásának. A jezsuita rend
  szellemisége tehát a hittel való összhangot megőrizve, ugyanakkor a
  hivő ember és Isten viszonyának újszerű fölfogásával mintegy integrálta
  magába a kibontakozó újkori európai kultúra e meghatározó elemét.

  E
  szellemiségből logikusan következett a világ iránti fokozott
  érdeklődés, hiszen az általa megkövetelt aktív életvitel a világ
  ismeretét föltételezte. S e szellemiségből érthető meg a jezsuita
  oktatás hatékonysága és sikere is: ha az Istenhez vezető helyes út
  megmutatható, s alapvetően nem Isten kiismerhetetlen kegyelmén, hanem a
  személy tudatos, akaratlagos törekvésén múlik annak meglelése, akkor
  ebből szükségképpen következik a példamutatásnak, a nevelésnek
  kitüntetett szerepe.

  A jezsuiták új szellemiségének fontos
  részét képezte a természettudományok iránti fogékonyság. Egyrészt a
  rend intellektuális beállítódása miatt elkerülhetetlen volt, hogy
  legkiválóbb szellemi képviselői között legyenek olyanok, akik
  kifejezetten érdeklődnek az új természetfilozófiai és
  természettudományos elméletek iránt. Másrészt a rend világosan
  fölismerte azt is, hogy a természettudományos igazság új, minden
  tekintélyt elutasító ideája alkalmas az egyházi tekintély, a Szentírás
  és a hitbéli tanítás aláásására. E veszélyre azonban a jezsuiták nem a
  konzervatív egyházi körökre jellemző merev tagadással reagáltak, hanem
  éppen ellenkezőleg: a rend intenzíven a természettudomány felé fordult,
  s az új eszmékhez és elméletekhez alkotó módon viszonyulva arra
  törekedett, hogy azokat a hit és az egyház szolgálatába állítsa. [14] A
  francia felvilágosodás óta elterjedt népszerű fölfogással szemben tehát
  (amelyet magyar nyelvterületen pl. Száva István: „A hiúz a
  Napba néz” című, Galileiről szóló népszerűsítő regénye is követ), a
  jezsuiták nem voltak „peripatetikusok”. Éppen ellenkezőleg: a Loyolai
  Szent Ignác által alapított, s a merev egyetemi hierarchián kívül álló Collegio Romano a
  kor jelentős matematikai és fizikai fellegvárává vált, amely a
  skolasztikus természettudomány legjobb hagyományait folytatva
  hozzájárult az ekkora már megmerevedett, dogmatikussá váló egyetemi
  arisztoteléniánus természettudomány meghaladásához – többek között
  éppen a fiatal Galileire gyakorolt meghatározó szellemi befolyásával.
  [15]

  Vekerdi László következőképpen idézi föl a jezsuita oktatás és tudományosság ezen időszakát Így él Galilei című könyvében:

  „A
  jezsuiták képviselték ugyanis a kor pedagógia avangárdját. Loyola nagy
  fölismerése, hogy az Egyház ügyének föllendítése elképzelhetetlen a
  korszerű tudományos ismeretek elsajátítása és fölhasználása nélkül,
  ekkora bőven kamatozott. A jezsuiták nevelőintézeteiben a „hét szabad
  művészet” középkori biflázásait gondolkozásra szoktató élénk szellem
  váltotta föl, s már csak ezért is nagy szerep jutott itt a matematika
  oktatásának, matematikai föladatok megoldásának. A csillagászat és a
  fizika oktatásában már óvatosabbak voltak a jezsuiták, hisz ügyelniök
  kellett, nehogy bármilyen formában összeütközzenek a Szentírás
  szövegeivel; ámde a matematika elválaszthatatlanul összefonódott akkor
  a csillagászattal és a fizikával, s így az atyák között mindig akadtak
  kiváló matematikusok, akik éppen a csillagászatban és a fizikában
  jutottak valami szép fölfedezésre. A nagy rend nemzetek fölötti
  egységes szervezete pedig úgyszólván magától és akkoriban
  egyedülállóként megteremtette a modern tudományos munka egyik
  alapföltételét, az eredmények gyors és széleskörű cseréjét. A jezsuiták
  méghozzá nem a világtól elszigetelve működtek, hanem neveltjeiken
  keresztül bekapcsolódtak a mindennapi élet forgatagába, ám előkelő
  egyháziakként mindig megőrizve a kívülállás távlatos rálátását.” [16]

  Ennek
  a Vekerdi álltal fentiek szerint jellemzett jezsuita „avangárd”-nak
  legfontosabb intézménye a már említett római „Collegio Romano” volt,
  melyet nem sokkal a rend alapítása után, 1551-ben maga Loyolai Szent
  Ignác hozott létre, s amely szinte azonnal a kor természetfilozófiai,
  matematikai és természettudományos kutatásainak színvonalas központjává
  vált. Szemben a régi egyetemek merev intézményi struktúrájával, mely
  konzerválta a peripatetikus arisztoteliánus tradíciót, a Collegio
  Romano-t, mely új intézmény volt, s nem tagolódott be a régi egyetemi
  struktúrába, a nyitottság és a merev arisztoteliánus tradícióval
  szembeni kritikus szemléletmód jellemezte. Persze ez nem jelentette
  azt, hogy a Collegio Romano-n belül ne Arisztotelész állt volna a
  természetfilozófiai-természettudományos tanulmányok középpontjában.
  Arisztotelész nélkül abban a korban e tudományterületek
  elképzelhetetlenek voltak – s nemcsak tekintélyi, hanem tartalmi okok
  miatt is. E vizsgálódások kiindulópontját és alapjait ekkor még
  Arisztotelész filozófiája, fizikája és logikája nyújtotta, s ez nem
  csupán a Collegio Romano-ra igaz: Arisztotelész nélkül Galilei fizikája
  sem jöhetett volna létre, aki maga is számos ponton élete végéig
  arisztoteliánus maradt. A tudományos konzervativizmus és a tudományos
  haladás kérdése nem Arisztotelész kiiktatásán vagy elfogadásán múlott,
  hanem azon, hogy alkotó, kritikai módon vagy csupán passzív, az
  arisztotelészi szövegekhez minden tekintetben mereven ragaszkodó
  befogadóként közelített-e valaki Arisztotelészhez.

  Galilei
  korai írásaiban egyértelműen látszik, hogy a fizikus gondolkodásának
  formálódásában – így különösképpen az új, Galilei-féle mechanika
  kialakulásában – jelentős szerepet játszottak a középkori skolasztikus
  természetfilozófusok. A tudománytörténészek kezdettől fogva sejtették,
  hogy Galilei nem olvasta e szerzők eredeti műveit, s így sokáig
  kérdésként vetődött föl, hogy milyen közvetítésen keresztül jutottak el
  e „filozófus fizikusok” Galileihez. Az utóbbi évtizedekben – elsősorban
  William Wallace amerikai tudománytörténész kutatásai nyomán –
  úgy tűnik, megoldódott ez a rejtély: kiderült, hogy a fiatal Galilei a
  jezsuita Collegio Romano tagjainak tanulmányaiban és tankönyveiben
  találkozott e korábbi gondolkodókkal. [17]

  Wallace azt is
  megmutatta, hogy a Collegio Romano hatása nem korlátozódott csupán a
  passzív közvetítő szerepére. A Collegio-n belül – elsősorban a kor
  kiváló matematikusa és természettudósa, Clavius (1537-1612) munkássága
  révén – a matematika és a természetfilozófia, a matematika és a fizika
  viszonyának új koncepciója alakult ki, mely előkészítette a matematikai
  eszközökkel dolgozó új természettudományt, s alapvetően befolyásolta a
  Claviust mélyen tisztelő, s vele intenzív levelezést folytató fiatal
  Galileit. De a jezsuita Clavius hozzájárult a fiatal Galilei
  szellemének formálódásához azáltal is, hogy miután Galileinek egyik
  hozzá – mai kifejezéssel: „tiszteletpéldányként” – eljutatott írásában
  logikai hibát fedezett föl, ezt ismertette Galileivel és az ilyen hibák
  elkerülése érdekében az arisztotelészi logika tanulmányozására hívta
  föl a később tudós óriássá vált tehetséges fiatalember figyelmét.
  Galilei megfogadta a tanácsot, s Arisztotelész logikája meghatározó
  hatással bírt későbbi gondolkodására, érvelési stílusára és írásai
  logikai fölépítésére. Ami pedig egy jellegzetesen galileánus témát, a
  zuhanó tárgyak mozgását illeti, az e tárgykör iránti érdeklődésének
  fölébredésében és a tárgyak esésének arisztoteliánus elméletétől való
  fokozatos eltávolodásának előkészítésében ugyancsak meghatározó szerepe
  volt a Collegio Romano jezsuita tudósainak. [18] A fiatal Galilei
  szellemi nyitottsága, kreativitása s tehetsége többek között éppen
  abban mutatkozott meg, hogy a tanulmányainak teret adó egyetemek
  tanárai mellett jó érzékkel rátalált a távoli Collegio Romano-nak a
  jövő természettudományát előkészítő kiváló tudósaira, s a peripatikus
  egyetemi tanárok helyett a jezsuita Clavius jelentette számára a
  követendő példaképet, tőle és társaitól várt szellemi útmutatást. Ezt
  figyelembe véve talán nem túlzás, ha a fiatal Galileit nem annyira
  egyetemi tanárainak, hanem a Collegio Romano tanítványának – vagy
  legalábbis a Collegio Romano tanítványának is – tekintjük.

  Ám
  nemcsak a fiatal Galilei, hanem a későbbi sikeres és elismert tudós
  fizikus is intenzív kapcsolatot tartott a Collegio Romano-val. Így
  tudománytörténeti fordulópontot jelentő első távcsöves csillagászati
  megfigyeléseinek összefoglalását, az 1910 március 10-én megjelenő Siderius Nunciust
  (a „Csillaghírnök”-öt vagy „Csillagos üzenet”-et ) [19] eljuttatja az
  általa mélyen tisztelt Clavius atyának, s a fölvilágosodás
  Galilei-mítoszával ellentétben – Claviusnak egy minden bizonnyal
  valóban elhangzott epés megjegyzése ellenére [20] – a kezdeti kétely
  után (amely Galilei fölfedezéseinek meglepő volta mellett elsősorban az
  első Rómában használt távcsövek gyenge minőségére volt visszavezethető)
  a Collegio tagjai nem csak elismerik Galilei megfigyeléseinek
  helyességét, hanem fölfedezéseinek egyik fő hirdetőivé válnak. [21] Így
  amikor az egyház hivatalos hitbéli tanítása tekintetében az akkori
  legfőbb tekintély, Bellarmino bíboros a Collegio Romano-tól kér
  véleményt a Galilei által leírt távcsöves megfigyelések
  valóságosságáról, illetve arról, hogy azok mennyiben egyeztethetők
  össze a hittel, a Collegio igazolja a megfigyelések helyességét, s
  kifejti azon véleményét, hogy a hit tanításával sincsenek
  ellentmondásban. [22] Mindez pedig gyökeresen ellentétben áll azon
  nézettel, mely szerint az egyház képviselői arisztoteliánus alapon
  elutasították volna Galilei csillagászati megfigyeléseit. Valójában az
  ég változatlanságának és tökéletességének arisztotelészi tana abban az
  időben már az egyházi körökön belül sem volt általánosan elfogadott és
  vitathatatlan tanítás.

  Ami a Galilei elleni első egyházi eljárást, és Kopernikusz tanításának
  hivatalos elítélését jelenti, az ehhez vezető folyamat nem a
  jezsuitáktól, de nem is az egyház fölső köreiből, hanem konzervatív
  egyetemi tanároktól indult ki, s a dominikánus rend konzervatív
  szárnyának megnyerése után jutott el Rómáig. A hivatalos római körök Bellarmino bíboros (1542-1621)
  vezetésével sokáig szerették volna elkerülni, hogy formális
  processzusra kerüljön sor. Abban, hogy mégsem így történt, a
  dominikánusok nyomása mellett szerepet játszhatott az is, hogy Galilei
  hibásan mérte föl az egyházon belüli erőviszonyokat, vagy egyszerűen
  kopernikánus propagandája során – meggyőződésének igazában bízva – nem
  akarta azokat figyelembe venni. Ma már nem tudjuk, hogy a szintén
  jezsuita Bellarmino bíboros, amikor a hivatalos eljárás elkerülésére
  törekedve Kopernikusz elméletével szemben kételyeit fogalmazza meg, s
  Galileit Kopernikusz kapcsán visszafogottságra kéri, mennyiben őszinte
  meggyőződésből jár el így, mennyiben törekszik az egyház tekintélyének
  rossz értelemben vett védelmezésére, s mennyiben enged jobb
  meggyőződése ellenében a konzervatív egyházi körök nyomásának. Az
  azonban bizonyos, hogy Bellarmino itt a fizika és a matematika
  különbségére hivatkozva megadja azt a formulát, amelynek keretei között
  Kopernikusz elméletével – azt hipotézisnek tekintve – tudományos
  szempontból háborítatlanul lehetett volna foglalkozni, s amit
  természetesen Galilei kopernikánus meggyőződése miatt nem tudott
  elfogadni. [23] Bellarmino szerepe ebből a szempontból ambivalens.
  Egyrészt a dominikánusokkal szemben fölvilágosult, Galileivel szemben
  megértő és barátságos. Másrészt nyilvánosan hirdetett álláspontjával
  tragikusan elzárta az utat annak lehetősége előtt, hogy az egyház
  semlegesnek nyilvánítsa magát a Kopernikusz elmélete körüli vitában, s
  ezzel – minden bizonnyal akaratán kívül – hozzájárult a második Galilei
  elleni pert megalapozó anti-kopernikánus egyházi álláspont
  megmerevedéséhez. Azt, hogy minden tekintélye ellenére egyáltalában
  lett volna-e lehetősége Bellarminónak a semleges álláspont
  elfogadtatásában, s ha igen, ő maga törekedett volna-e ilyenre, ma már
  eldönthetetlen.

  A Galilei és a Jezsuita Rend közötti jó
  kapcsolat Galilei munkásságának kései időszakára jelentősen megromlik,
  ám ebben az egyház hivatalossá vált anti-kopernikánus álláspontja csak
  közvetve és részlegesen játszott szerepet. A Galilei által annyira
  tisztelt Clavius atya 1612-ben, a Galileivel szemben anti-kopernikánus
  álláspontot képviselő, de vele jóindulatú, és segítőkész Bellarmino
  1921-ben meghal, és a Collegio Romano személyi összetétele fokozatosan
  kicserélődik. Ebből azonban még nem következett volna a jó viszony
  megromlása: ebben Galilei két igen szerencsétlen, vitatható föllépése
  játszott meghatározó szerepet.

  Az egyik ilyen föllépés az
  1619-1623 közötti üstökös-vitában történt. 1618-ban három új üstökös is
  megjelent az égen, melyek közül a harmadik különösen fényes volt. Az új
  üstökösök kapcsán a Jezsuita Rend a kiváló matematikus és építész –
  ugyanakkor egyházpolitikailag határozottan konzervatív – Horatio Grassi vezetésével
  és a rend földrajzilag nagy területet átfogó hálózatának segítségével
  (kétségen kívül anti-kopernikánus motivációtól vezettetve) az addigi
  tudománytörténetben példátlan megfigyelési programot szervezett az
  üstökös égi pályájának bemérésére. Ennek során az 1572-es szupernóva és az 1577-es üstökös vizsgálatakor a Tycho de Brahe által,
  majd az 1604-es szupernóva kapcsán Galilei által is használt módszert
  fölhasználva Európa különböző helyein figyelték meg az üstökösöket, és
  végeztek méréseket, hogy a mért pozíciók összevetésével az üstökös égi
  helyzetét meghatározzák. A Galilei és Newton (de még talán Herschel)
  korában is jellemző individuális megfigyelésektől eltérő, a modern
  tudomány számára példaértékűen megszervezett megfigyelésrendszer
  keretében az anti-kopernikánus indítatás ellenére korrekt mérések
  történtek és a parallaxis világosan észlelhető hiánya alapján Grassi –
  bár nem egészen korrekt érvekkel, de végeredményben – helyesen vonta le
  azt a következtetést, hogy az üstökösök a Hold fölötti szférában
  mozognak.

  A megfigyelések ezen eredménye összhangban volt Tycho
  de Brahe korábbi ilyen eredményeivel, s azáltal, hogy így a kiváló
  megfigyelő csillagász tudományos tekintélyét növelte, a jezsuiták
  számára a Tycho de Brahe-féle földközéppontú rendszer tudományos értéke
  melletti közvetett érvként is szolgált. A programban részt vett
  jezsuiták ezért kíváncsian és várakozással tekintettek Galilei
  véleményére. Galilei azonban az akkor tudományos szempontból még
  egyáltalában nem elvetendő Tycho de Brahe-féle elmélet elleni
  ellenszenvétől vezetve rábírta tanítványát, Mario Guiduccit, hogy
  elleniratot írjon az üstökössel kapcsolatos vizsgálódásokat
  összefoglaló jezsuita művel szemben, melyet a Collegio Romano jegyzett,
  s amelyet minden bizonnyal maga Grassi fogalmazott meg. Ebben Guiducci
  kifejezetten negatívan viszonyul Tycho de Brahe rendszeréhez, s a
  jezsuita mérések eredményének ellenére kiáll azon arisztoteliánus nézet
  mellett, hogy az üstökösök a Hold alatti szférához tartoznak. Galilei
  kritikája (mert Guiducci művét mindenki Galilei álláspontja
  tolmácsolásának tekintette) mélyen megsértette a jezsuitákat, s személy
  szerint Grassit. A jezsuiták úgy érezték, hogy Galilei akár az elavult
  arisztoteliánus nézetekhez is kész ragaszkodni, minthogy legalább
  részben nekik adjon igazat. E Galilei irányában megváltozott jezsuita
  érzületről Giovanni Ciampoli 1619 július 12-i, Galileihez írt levelében a következőképpen ad hírt: „…
  mélyen meg vannak sértve, és készülnek a válaszra, és bár ismerem és
  méltányolom e tekintetben Kegyelmed következtetéseinek józanságát,
  mindezzel együtt fájdalom, hogy annyira megcsappant körükben a
  jóindulat és az elismerés, mellyel egyébként övezni szokták a nevét.”
  [24] (Kiem: Sz. L.) Guiducci vitairatára Grassi „Sarsi” álnéven válaszolt Libra Astronomica (Csillagászati
  Mérleg) című művével, mely igen éles hangnemű, sértődött stílusban
  íródott, és tudományon kívüli, a kopernikuszi tanítás tiltására
  vonatkozó hatalmi-tekintélyi érveket is fölvonultat. (Ciampoli előbb
  idézett levelében ennek készülődésére utalt.) Végül a négy évvel
  később, 1623-ban megjelent Az aranymérleg (Il Saggiatore) című
  művével Galilei saját nevén is bekapcsolódott a vitába, s sziporkázó,
  ugyanakkor a másik fél érzékenységével nem törődő éles vitastílusban
  újból elutasította a jezsuita csillagászoknak az üstökösök Hold fölötti
  pályájára vonatkozó állítását. Az üstökös-vitával megromlott a
  jezsuiták és Galilei közötti korábbi jó kapcsolat, s ettől kezdve a
  vérmesebb jezsuiták köreiben egyre inkább elterjed Galilei kapcsán a
  fordulat: „meg kell semmisíteni.” [25]

  Az Aranymérleget sokan Galilei fontos módszertani összegzésének tekintik, amely előkészíti öregkori nagy művét, a Párbeszédeket a két világrendszerről. Az
  is kétségen kívül igaz, hogy az érvelési mód és a részletek
  tekintetében Grassival szemben Galileinek számos ponton igaza volt.
  Ugyanakkor a vita tulajdonképpeni tárgyának szempontjából – azaz
  annak tekintetében, hogy az üstökösök a Hold pályája fölötti égi
  jelenségek-e, vagy a Hold pályája alatt, pl. a légkör fölső köreiben
  keletkeznek-e –
  Galileivel szemben kétségen kívül a jezsuitáknak
  volt igaza, s ezen igazságuk a mai tudomány szempontjából is korrekt
  megfigyeléseken alapult. S arról sincs értelme vitatkozni, hogy vajon
  Guiducci első írásának jellege, stílusa vagy az abban foglaltak valóban
  okot adtak-e a jezsuiták sértődésére és Grassi ingerült reagálására. A
  lényeg az, hogy itt Galilei a jezsuiták természettudományos méréseivel,
  s az ezen a méréseken alapuló helyes következtetésével szemben egy
  téves arisztoteliánus álláspont mellett állt ki, s ennek során nem
  annyira tudományos megfontolások vezették, mint inkább a Tycho de
  Brahe-féle rendszer iránti ellenszenve. Tycho de Brahe rendszerét pedig
  Galilei éppen azért nem szerethette, mert az olyan – akkor még
  tudományosan védhető – földközéppontú magyarázatot adott az égi
  jelenségekre, mely Galilei távcsöves megfigyeléseivel is összhangban
  volt. (Így pl. a Vénusz Galilei által leírt változó, holdszerű sarlója
  Tycho de Brahe rendszeréből is következett.) A mából visszanézve persze
  könnyűnek tűnik Galilei javára és a jezsuitákkal szemben ítélkeznünk,
  ám ez koravén bölcsesség volna. Galileinek akkor még inkább csak
  filozófiai, mint fizikai jellegű érvek álltak rendelkezésre Tycho de
  Brahe elméletével szemben, hiszen nem voltak csillagparallaxisok és a
  kopernikuszi rendszer sem működött igazán jól – ezen az utóbbin csak a
  Kopernikusz rendszerének napközéppontúságát megőrző, de magát a
  rendszert tulajdonképpen elvető Kepler segített. Hasonlóképpen, Galilei
  árapályelmélete, amelyet Galilei Kopernikusz elméletének fizikai
  alátámasztására dolgozott ki, s amelyben ugyanúgy hitt, mint a
  jezsuiták hittek Tycho de Brahe rendszerében, mai szempontból tekintve
  tudományos kudarc volt. Így ha mindenképpen koravén bölcsek szeretnénk
  lenni, Galileit árapályelmélete miatt ugyanúgy el kellene ítélnünk,
  mint a Tycho de Brahét követő jezsuitákat. A valójában helyes álláspont
  persze, ha mind Galilei, mind a jezsuiták tudományos teljesítményét
  méltatjuk – függetlenül attól, mit igazolt belőlük az utókor, s mit
  nem.

  A másik, még az üstökösvita előtt elkezdődő, s hosszabban elnyúló vita, melyben Galilei kérdéses szerepet játszott, a kezdetben „Apelles” álnéven publikáló jezsuita Christoph Scheiner (1573-1650) atyával bontakozott ki a napfoltok kapcsán. Száva István említett könyvében így ír erről:

  (Galilei)
  „…rájött arra, hogy az udvari matematikusi rang nem védi meg az
  áltudósok elkeseredett dühétől. Amíg azonban az úszó testek ügyében nem
  sokat törődött velük, addig annál nagyobb izgalomba hozta Christoph
  Scheiner jezsuita közlése, hogy foltokat fedezett föl a Napon. Scheiner
  magyarázatot is fűzött a jelenségekhez, s eszerint csak látszat, hogy a
  foltok a Nap felületén lennének, a valóságban a Föld körül keringő
  bolygók homályosítják el a Napot.”
  „Elhatározta, hogy úgy megfelel
  Scheinernek, hogy örökre elveszi kedvét a csillagászattól. ………
  Tudott ugyan arról, hogy Scheiner színes vagy kormozott üvegen
  keresztül figyelte a Napot, de még a gondolat ellen is berzenkedett,
  hogy ő tanulhatna valamit e peripatetikus jezsuitától…” [26]

  Mármost
  az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a „peripatetikus jezsuita” kifejezés
  általában véve tudománytörténetileg abszurd, hiszen a Jezsuita Rendet
  egyfajta szellemi nyitottság és a modern gondolatok iránti fogékonyság
  jellemezte. S bár a Jezsuita Renden belül is jelen voltak a konzervatív
  álláspontok képviselői – így Scheiner a napfoltokkal kapcsolatos első
  leveleit elöljárói tanácsára egy időre visszatartotta a közreadástól –
  Scheinerre a peripatetikus jelző konkrétan sem illik, hiszen a
  Galileivel folytatott vitában, a korrekt tudományos vita szabályainak
  eleget téve, Galilei érveinek megfontolása után ő maga is elfogadta
  Galilei álláspontját azzal kapcsolatosan, hogy a napfoltok a Nap
  fölületén helyezkednek el, s ennyiben a Nap mint égitest nem tökéletes.

  Scheiner egyébként Galilei prioritásigénye ellenére valószínűleg
  Galileitől függetlenül, s vele nagyjából egy időben fedezete föl a
  napfoltokat, amelyeknek később Galileitől eltérően szisztematikus
  kutatásokat szentelt, s első szakértőjükké vált. De nemcsak a napfoltok
  kutatásában, hanem a távcső mint csillagászati eszköz alkalmazásában is
  úttörő jelentőségű Scheiner munkássága. 1613-ban valószínűleg ő
  készített és használt elsőként Kepler elméleti leírása alapján
  Kepler-féle távcsövet, mely sokkal alkalmasabb csillagászati
  megfigyelésekre, mint a Galilei-féle távcső. Ugyancsak Scheiner
  alkalmazta elsőként a napkutatásban a szemlencse elsötétítésének
  módszerét, s 1618-ban ő szerkeszti meg az első parallaktikus szerelésű
  távcsövet. A napfoltok mellett fölfedezi a napfáklyákat és a Nap
  fölszínének granulás szerkezetét. De Scheiner munkásságának nemcsak
  tudománytörténeti jelentősége van: ő az első, aki hosszú évek folyamán
  szisztematikusan megfigyelte a Napot. Megfigyeléseit Rosa Ursina című művében összegezte, amelynek ma is fölbecsülhetetlen jelentősége van a Nap múltbeli tengely körüli forgásának vizsgálatában. [27] Tudománytörténeti szempontból pedig Galilei tudomány- és kultúrtörténetileg fölbecsülhetetlen jelentőségű Siderius Nunciusával együtt Scheiner Rosa Ursina című
  műve az éppen csak kibontakozóban lévő távcsöves megfigyelő
  csillagászat egyik nagy tudományos összefoglaló munkája a Nap
  tekintetében.

  A Galilei-Scheiner-vita első szakaszához
  visszatérve, Scheiner tehát elfogadja, hogy a napfoltok a Nap fölületén
  találhatók, s azok mozgásának, változásának szorgos kutatójává válik.
  Galilei viszont, aki a továbbiakban nem végez napmegfigyeléseket,
  továbbra is ellenséges marad Scheinerrel szemben. Amíg a közöttük folyó
  vita első szakaszában a prioritás kérdése nem kerül előtérbe, az Aranymérleg egyik
  megjegyzésében Galilei magának tulajdonítja a napfoltok fölfedezését, s
  háborogva utal azokra, akik ezt az elsőbbséget el akarják lopni tőle.
  Galilei természetét és vitastílusát ismerve nehéz elképzelni, hogy e
  sorok írásakor ne gondolt volna – valószínűleg igaztalanul – Scheinerre
  is. Scheiner mindenesetre a Rosa Ursinában magára
  vonatkoztatja és kifejezetten sérelmezi Galilei e megjegyzését. Később,
  a Galilei ellen készülődő, s az elsőhöz képest most már súlyos
  következményekkel járó második egyházi eljárás időszakában pedig egy
  újabb prioritási vita is kialakul közöttük a napfoltok keringési vonala
  és az ekliptika közötti dőlésszögnek – illetve az ekliptika és a Nap
  forgástengelye dőlésszögének – és e dőlésszög évenkénti periodikus
  változásának fölfedezésével kapcsolatosan. [28]

  Galileinek
  tehát – szerencsére! – nem sikerült elvennie Scheinernek a kedvét a
  tudományos kutatástól. Ugyanakkor sikerült még egy jelentős jezsuita
  tudóst megbántania. Igaz, Scheiner állítólag úgy nyilatkozott, hogy ő
  nem akar rosszat Galileinek – ám egyes tudománytörténészek szerint a
  háttérben neki is szerepe volt abban, hogy Galilei elítélésére sor
  került. Egy bizonyos: a Galilei elleni második eljáráshoz vezető
  események során és maga a per folyamán Galilei már nem számíthatott a
  jezsuiták korábbi jóindulatára, – s ebben nem csupán a jezsuiták voltak
  a hibásak.

  A Galilei és a jezsuiták közötti viszony
  megromlásának differenciáltabb tárgyalása persze semmiképpen sem
  mentesítheti az egyház Galilei-ellenes eljárását, de azokat a
  jezsuitákat sem – ha valóban voltak ilyenek – akik sértődöttségüktől
  vezetve tevékenyen hozzájárultak Galilei meghurcolásához. Ugyanakkor
  fontos kiemelni, hogy a Galileivel szemben hozott ítélet a
  közfelfogással szemben nem azért ítélendő el, mert egy mai szemmel
  nézve helyes elmélet képviseletét tiltotta be egy hamis elmélet
  jegyében: ami negatív volt e szomorú történetben az valójában az, hogy
  az egyház hibás filozófiai és teológiai megfontolásokból, a világi
  hatalom politikai eszközeihez hasonló eszközökkel, erőszakosan
  beavatkozott a tisztán tudományos kérdésekbe, s ezért az egyházi
  eljárást akkor is el kellene ítélnünk, ha történetesen Galilei mellett
  és Tycho de Brahe rendszere ellen született volna tiltó rendelkezés.

  A
  Galilei elleni egyházi föllépés és a fizikust Kopernikusz megtagadására
  kényszerítő ítélet súlyos következményekkel járt a jezsuita
  természettudomány talán akkori vezető ágát képező jezsuita csillagászat
  szempontjából. Hiszen a jezsuitákra mint egyházi rendbeli tudósokra,
  fokozottabban vonatkozott a Szentírás és a hivatalos egyházi tanok
  követésének kötelezettsége. Ennek ellenére a Galilei-Kepler időszakot
  követő évek legjelentősebb csillagászati műve, az Almagestum Novum (1651) egy jezsuita csillagász, Riccioli (1598-1671) tollából
  született meg, akire rendje a földközéppontú rendszer tudományos
  védelmezését rótta ki föladatul. [29] A földközéppontú rendszer azonban
  ekkor már egyáltalában nem a ptolemaioszi vagy az arisztotelészi
  rendszert, hanem Tycho de Brahe rendszerét, vagy ennek valamilyen
  variánsát jelentette. Figyelembe véve azt a már hivatkozott tényt, hogy
  Brahe rendszerének igazként történő elfogadása ekkor még a hitbéli
  szempontoktól függetlenül is racionális álláspont volt, a Brahe-t
  követő jezsuita csillagászat egyáltalában nem volt irracionális, hanem
  megfelelt a tudományosság követelményeinek. Riccioli műve egyébként
  alapos összegző munka, melyből Kopernikusz rendszerét is
  megismerhetjük. Sőt, Riccioli talán szebb szavakkal és
  átszellemültebben méltatja Kopernikusz elméletének szépségét és
  egyszerűségét, mint saját elméletét, amely annyiban különbözik a
  Brahe-féle rendszertől, hogy a Jupiter és a Szaturnusz a Nap és a többi
  bolygó pályáját is körülölelve a Föld körül kering. [30]

  Természetesen
  a csillagászat mellett más természettudományoknak is jutott hely a
  renden belül. A XVII-XVIII. században igen fontos szerepet játszott a
  rend szellemi életében a szabad akarattal kapcsolatos vita – a
  jezsuiták a szabad akarat álláspontját képviselték – s ennek nyomán a
  kor jezsuitái fokozottan érdeklődtek a pszichológia és a fiziológia
  iránt. A teljesség igénye nélkül a matematika területén ugyancsak
  megemlíthetjük még Saint-Vincent nevét, aki az analitikus geometria megalapozásában játszott szerepet, és Jacopo Riccatit, aki jelentősen hozzájárult a differenciálegyenletek elméletének kialakulásához. A fizika területén pedig utalhatunk Francesco Grimaldi fényelméletére vagy Joseph Boscovich atomelméletére.

  Bár
  a Galilei és az egyház között később kialakult konfliktus és ennek
  egyházi kezelése kétségen kívül káros hatással volt a jezsuita
  természettudósok tevékenységére, s természetesen a jezsuita renden
  belül is (mint általában a katolikus egyházban) jelen voltak az új
  tudományokkal szemben ellenszenvet viselő irányzatok, a jezsuita
  természettudomány ezen is képes volt túltenni magát. Így nem véletlen,
  hogy a XVIII. századi magyar csillagászattörténetben a jezsuita tudósok
  (Weisz Ferencz, Hell Miksa, Sajnovics János [31]) kiemelt szerepet játszottak.

  A
  XIX. század második felében pedig a jezsuita természettudomány egyik
  legjelentősebb képviselője éppen egy csillagász, a csillagászati
  spektrográfia mestere, az asztrofizika egyik megalapítója Angelo Secchi volt, aki egy ideig éppen a már említett Collegio Romano csillagdájának vezetőjeként végezte kutatásait. [32]


  Jegyzetek

  [1]
  A jelen előadás eredetileg a Magyar Csillagászati Társaság által 2001.
  augusztus 24-26 között Szombathelyen megrendezett, „A magyarországi
  csillagászat 1000 esztendeje” című csillagászattörténeti konferencián
  hangzott el.
  [2] V. ö. Bevilaqua-Borsodi Béla,
  „Adalékok a gellérthegyi »csillagásztorony« történetéhez: Budavára
  1849. május 4-21.-i ostroma és a »csillagásztorony« pusztulása.” Stella
  4. évfolyam (1929) 49-56. o.
  [3] V.ö.: Bartha
  Lajos, „Az egyetem Kozmográfiai Intézete és Csillagdája, 1852-1934.”
  Föld és Ég, 20, évfolyam 6. szám. (1985) 181. o.
  [4] Lábjegyzetben
  megjegyezzük, hogy a vidéki megfigyelőbázis ellenére Konkoly Thege
  Miklós nem tekinthető vidéki tudósnak, hiszen tevékenyen részt vett a
  budapesti szellemi és politikai életben, sokat utazott külföldre, s
  kiterjedt tudományos kapcsolatokkal rendelkezett nemcsak Budapesten,
  hanem szerte Európában. Éppen Konkoly Thege és Fényi életvitelének,
  kapcsolatrendszerének és tudományos munkásságának összevetése révén
  válik különösen élessé az, hogy mit is kell Fényi tudományos
  tevékenységének vidékhez – Kalocsához – kötöttségén érteni. Azaz a
  vidékhez kötöttség itt egyáltalán nem a megfigyelő állomás földrajzi
  eléhelyezkedésére vonatkozik!
  [5] Dawkins, Richard, A vak órásmester. Budapest: Akadémiai és Mezőgazda Kiadó, 1994.
  [6] Hawking, Stephen, Az idő rövid története. Budapest: Maecenás Kiadó, 1989.
  [7] A
  föntiekből tehát kiderül, hogy az előadás tárgya paradoxon módon nem
  maga a csillagászat, hanem Fényi csillagászati munkásságának
  gondolkodás- és kultúrtörténeti háttere. Azoknak, akik Fényi kutatásai
  s eredményei csillagászati szakmai szempontból is érdeklődnek, Fényi
  munkái mellett elsősorban Bartha Lajos rövid, de kiváló és informatív,
  Fényi munkásságát csillagászati szempontból összefoglaló
  Fényi-emlékkönyvét, s – a kalocsai csillagvizsgáló története
  tekintetében – Mojzes Imre munkáját ajánlom. (Bartha Lajos: Fényi Gyula
  emlékezete. Budapest: Magyar Csillagászati Egyesület, 1991. Dr. Mojzes
  Imre, A Kalocsai Haynald Obszervatórium története. Budapest: MTA Csillagászati Kutatóintézete, 1986. V.ö. még: Gerlei Ottó, „Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló.” in: Csillagászati évkönyv 1984.)
  [8] Haynald Lajos életéről és működéséről lásd: Kőhalmi-Klimstein József (szerk.), Vázlatok Haynald Lajos bíbornok érsek életéről.
  Pozsony, Budapest: 1889.; Szittyai Dénes, Haynald Lajos bíboros érsek
  élete, születésének 100. évfordulója alkalmából. Kalocsa: Kalocsai
  főgimnázium , 1915., illetve: Dankó László (szerk.) Haynald Bíboros
  emlékezete: halálának centenáriuma alkalmából Kalocsán elhangzott
  előadások. Kalocsa : Kalocsaprint, 1991.
  [9] Konkoly Thege munkásságának tekintetében vö.: Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós emlékezete, Budapest: Magyar Csillagászati Egyesület, 1991. ; illetve: Vargha Domokosné, „Konkoly Thege Miklós.” Élet és tudomány, 47. (1992) 139-141. o.; Vargha Magda, Patkós László and Tóth Imre (eds.), The Role of Miklós Konkoly Thege in: the History of Astronomy in: Hungary,
  Budapest: Konkoly Observatory, 1992., valamint Vargha Domokosné: A
  Konkoly-obszervatórium krónikája, Budapest: Magyar Tudománytörténeti
  Intézet, 2001. 159. o.
  [10] Kerkai György S.J., A kalocsai kollégium, 1860-1940. Budapest: Pray Rendtörténeti Munkaközösség, 1942, 2-3. o.
  [11] Kalocsán
  korábban a piarista rend algimnáziuma működött. A leendő gimnázium új
  épületét Kunszt József alapítványából építették föl, s azt – felépülte
  után – Kunszt József a jezsuitákra bízta. A kalocsai jezsuita gimnázium
  itt kezdte meg működését 1860-ban „Stephaneum” néven. (V.ö.: Komárik
  István: A kalocsai főgimnázium története. Werner F. kiadása, Kalocsa: 1896.)
  [12] V. ö.: Fülöp-Miller, René, Mahct und Geheimniss der Jesuiten. Einer Kultur- und Geistesgeschichte. Zweite Auflage. Berlin: Knaur Verlag, 1932.
  [13] Vö. pl.: Fülöp-Miller, id. mű: 15-20. o.
  [14] Vö. pl.: Fülöp-Miller, id. mű: 488-504. o.
  [15] Vö. pl.: Vekerdi László, Így él Galilei. Budapest, Tipotex, 1998. 34-35. és 50-58. o.; illetve uő.: „Galilei – Jezsuiták tanítványa?” Természet világa – Természettudományi közlöny, 1993. 447-449., 494-496. o.
  [16] Vekerdi László, Így él Galilei. Budapest, Typotex, 1998. 34. o.
  [17] Vö.: Wallace, William A., Galileo`s early notebooks: The physical questions. Notre Dame/London: Nortre Dame University Press, 1977.; valamint uő.: Galileo and his sources. The heritage of the Collegio Romano in Galileo`s science. Princeton: Pr. University Press, 1984. Ugyancsak lásd még: uő.: ”The early Jesuits and the heritage of Domingo de Soto.” History and Technology 4. (Harvood Academic Publishers, 1987) 301-320. o.
  [18]
  Lásd Wallace előbb idézett műveit, valamint a tárgykör rövid magyar
  összefoglalásaként: Vekerdi, id. mű: 34-35. és 50-58. o.; illetve uő.:
  „Galilei – Jezsuiták tanítványa?” Természet világa – Természettudományi közlöny, 1993. 447-449., 494-496. o.
  [19] Vö. Vekerdi, Így él Galilei, 127. o.
  [20] „Egy lencsét így, egy másikat úgy, s látom amit akarok.”
  [21] Vö. Vekerdi, Így él Galilei, 143-158. o.
  [22] Galilei
  műveinek olasz nemzeti összkiadása az „Editio Nazionale” tartalmazza a
  távcsővel kapcsolatos levélváltások eredeti szövegét A legfontosabb
  levelek helyét a Világosság című folyóirat 1999. januári számában
  megjelent „Kopernikusz és a »dogmatikus« Kuhn” című tanulmányom
  vonatkozó jegyzetében megadtam, s Vekerdi is hivatkozik e levelekre.
  Ugyancsak megtalálhatjuk az Editio Nazionale-ban Pietro Dini
  azon levelének szövege, melyben beszámol Bellarmino kéréséről, s a
  jezsuiták által adott „igazolásról”. Mi itt és a következőkben az
  egyszerűség kedvéért csupán az olvasók által magyarul is elérhető
  Vekerdi-könyv megfelelő helyeire utalunk. (Vö. Vekerdi: id. mű: 150.
  o.)
  [23] Bár korábbi jegyzeteink szellemében
  itt sem törekszünk arra, hogy a tárgykör szerteágazó irodalmát
  megadjuk, azért megemlítjük, hogy Bellarmino szerepét a téma legújabb
  irodalmában talán legrészletesebben Richard Blackwell dolgozza föl Galileo, Bellarmine and the Bible (Notre
  Dame, London: University of Notrre Dame Press, 1991). A nevezetes
  Bellarmino-levél magyar fordítását megtalálhatjuk pl. Vekerdi Lászlónál
  (id. mű: 201-202. o.)
  [24] Magyar fordításban idézi: Vekerdi: Így él Galilei, 252. o.
  [25] Az üstökösvitáról lásd.: Stillman Drake (szerk), Galileo, Grassi, Guiducci, Kepler, The Controversy on the Comets of 1618. Philadelphia,
  University of Pennsylvannia Press, 1960., s ebben különösen Stillmann
  Drake bevezető tanulmányát. A témát földolgozza Vekerdi is Így él Galilei című
  könyvében (246-282. o.), ám könyvének a jezsuiták pozitív tudományos
  szerepét ecsetelő korábbi oldalaival ellentétben itt kifejezetten
  elfogult a jezsuitákkal szemben, és eltekint azon tény fölött, hogy
  Galilei a vita tulajdonképpeni tárgyát tekintve tévedett.
  [26] Száva István, A hiúz a Napba néz. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1962. 158. o.
  [27] Vö.: Hédervári, Csillagunk a Nap. Budapest: Magvető Kiadó, 1980, 191-192. o.
  [28] A
  Galilei és Scheiner közötti vita első fázisáról, mely a napfoltok
  természetéről szólt, magyarul Vekerdi László ad – határozottan Scheiner
  ellenes fölhangokat tartalmazó , de informatív – összefoglaló leírást Így él Galilei című
  könyvében (167-174., 185-193.) A prioritásvitával kapcsolatosan lásd
  pl. Drake, Stillman, „Sunspots, Sizzi and Scheiner.” című tanulmányát
  in: uő.: Galileo Studies. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1970.177-199. o;.
  [29] V. ö. pl.: Taton, R., Wilson, C., Planetary Astronomy from the Renaissance tp the Rise of Astrophysics. Part A: Tcho de Brache to Newton. Cambridge.New York, etc.: Cambridge University Press, 1989. 40. .103., 113., 128., 134-138., 171. o.
  [30]Vö.:Fülöp-Miller, id. mű:496-497.o.
  [31]<Vö- pl.: (ifj.) Bartha Lajos, "Sajnovics, a csillagász." Föld és Ég
  , 1983/5. 134-137. o.; uő., "Magyarok a sarkkörön túl. Hell Miksa és
  Sajnovics János vardői expedíciójának 200-ik évfordlójára." Élet és Tudomány 24./26. (1969) 1208-1212. o.
  [32]
  Secchi életéről és munkásságáról lásd: Fényi gyula, "Angelo Secchi.
  Visszaemlékezés a modern csillagászat egyik legnagyobbjára születésének
  100-ik évfordulóján." Magyar Kultúra VI. évfolyam, XI. kötet, 1918. első félév, 533-540. o.

  A „Fényi”- jelenség: Fényi Gyula és a jezsuita csillagászat II. rész

  Ez a bejegyzés 19-20. sz. csillagászata kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul