• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/4.  Rövidítések

  AN         = Astronomische Nachrichten                
  Mat. Fiz. Lapok   = Mathematikai és Fizikai (Physikai) Lapok (Budapest)   
  MN. Berichte    = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte von  
            Ungarn (az MTA és a Természettudományi Társulat kiadása,     
            Berlin)                          
  MTÉ. Ért.      = Mathematikai és Természettudományi Értesítõ (MTA    
            Budapest)                         
  Mem.        = Memorie della Societa degli Spettroscopisti Italiani  
            (Catania)                         
  N.u.O.       = Natur und Offenbarung (Münster)             
  V.A.G.       = Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft   
  Z.I.        = Zeitschrift für Instrumentenkunde            
  Értesítõ      = A Kalocsai Fõszékesegyház megyei Gimnázium Értesítõje  
  

  Irodalomjegyzék

  1. TASS ANTAL: A magyar csillagászat története.= Stella, 3. évf. 3-4. szám.
    1927. 120-165. p.
  2. DEZSÕ LÓRÁNT: A magyar csillagászat története. = Egyetemi Csillagvizsgáló,
    Kolozsvár, a Különlenyomatsorozat l. sz., Múzeumi Füzetek. 2. évf. 1. sz. 1944. 143. p.
  3. ifj. BARTHA LAJOS: Magyarországi csillagászok a középkortól a XX. sz. 
    közepéig. = Technikatört. Szemle. 8. 1975-76. 100-150. p.
  4. ifj. BARTHA LAJOS: Régi magyarországi csillagászok listája II. rész, kiegészítés
    és helyesbítés. = Technikatört. Szemle. 11. 1979. 100-120. p.
  5. KONKOLY-THEGE MIKLÓS: Az Ó-Gyallai Csillagda leírása, s abban történt
    napfoltok észlelése, néhány spectroskopikus észlelés töredékével. = 
    Ért. a Math. Tud. 3. köt. 2. sz. 1874. 100-150. p.
  6. BRAUN, CARL: Berichte vom erzbischöflich Haynald Observatorium zur Kalocsa 
    in Ungarn, über die daselbst in den ersten fünf Jahren ausgeführten Arbeiten. Münster i.W. 1886.
  7. TÓTH MIKE: A Kalocsai Obszervatórium. = Vasárnapi Újság. 41. évf. 30. sz.
    1891. 100-110. p.
  8. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium alapítása = Katholikus Szemle 9. köt. 2. sz. 
    1895. 268-285. p.
  9. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium berendezése. = Katholikus Szemle. 12. köt. l. sz. 
    1898. 62-88. p.
  10. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium mûködése. = Katholikus 
    Szemle. 12. köt. 5. sz. 1898. 814-832. p.
  11. TÓTH MIKE: A kalocsai kollégium 50 éve. Jurcsó A. kiad. 1910. Kalocsa 161. p.
  12. ANGEHRN TIVADAR: A Haynald-Obszervatórium. Árpád Könyvek, 23. sz. 
    Kalocsa, 1928. 30. p.
  13. GOTHARD JENÕ: A herényi astrophysikai observatórium leírása és az abban
    tett megfigyelések 1881-ben. = Ért. Mat. Tud. 9. kötet 3. sz. 1882. 35. p.
  14. KELÉNYI B. OTTÓ: Az Egri Érseki Líceum Csillagvizsgálójának története.
    Stephaneum Rt. 1930. 34. p.
  15. ZÉTÉNYI ENDRE: Hell Miksa csillagász. = Egri Fõiskola Tud. Közl. 1970.
  16. KONKOLY-THEGE MIKLÓS: Dr. Braun Károly S. J. = Az idõjárás. XI. évf. 
    6. füz. 1907. 191. p.
  17. FÉNYI GY.: Todesanzeige von Carl Braun S. J. = A. N. Bd 175, N°
    4185, p. 158-159. (1907)
  18. VELICS LÁSZLÓ: Braun Károly S. J. emlékezte. I. közl. = Magyar Kultúra. 
    2. évf. 10. sz. 1914. 340-347. p.
  19. VELICS LÁSZLÓ: Braun Károly S. J. emlékezte II. közl. = Magyar Kultúra.
    2. évf. 12. sz. 1914. 541-548. p.
  20. ifj. BARTHA LAJOS: Braun Károly spektrohéliográf tervei. = Technikatört.
    Szemle. 11. 1979. 119-125. p.
  21. ANGEHRN TIVADAR: Todesanzeige von P. J. Fényi S. J. = A. N. Bd 232,
    N°5561, p. 6810. 1928.
  22. ANGEHRN TIVADAR: Fényi Gyula S. J. = Az idõjárás, Új sor.
    4. évf. 3-4. füzet 1928. 33-39. p.
  23. TERKÁN LAJOS: P. Fényi Gyula S. J. = Magyar Kultúra. 15. évf. 2. sz.
    1928. 49-53. p.
  24. BÍRÓ BERTALAN: A Nap-kutató Fényi Gyula. Jezsuita Tört. Évk. Szerk.:
    Gyenis András Stephaneum Bp. 1942.
  25. RÉTHLY ANTAL: Fényi Gyula emlékezte. = Az idõjárás. 50 köt. 1. sz.
    1946. 29-30. p.
  26. MARIK MIKLÓS: Fényi Gyula (1845-1927) Csillagászati Évkönyv Bp.
    1977. Gondolat
  27. ifj. BARTHA LAJOS: Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló. = Élet és Tudomány.
    32. évf. 52. sz. 1977. 1638-1640. p.
  28. BAI JENÕ: Ünnepi beszéd Fényi Gyula mellszobrának leleplezésénél (részlet).
    = Honismereti Szakköri Értesítõ. 2. sz. 1970-71.
  29. A tagok munkálatai. = Akad. Ért. 27. kötet 324. sz. 1916. 793-799. p.
  30. ANGEHRN TIVADAR: P. Fényi Gyula S. J. meteorológiai irodalmi mûködésének jegyzéke.
    = Az idõjárás. 50 köt. 1-8. sz. 1946. 97-98 p.
  31. Révai Lexikon, 1914.
  32. VARGA LAJOS: Kalocsa és Vidéke. Árpád Rt. Kalocsa
  33. WINKLER Pál: Kalocsa története. Árpád Rt. Kalocsa
  34. Érseki Levéltár, Kalocsa anyagából (a továbbiakban rövidítve KÉL)
  35. WINKLER PÁL: A kalocsai és bácsi érseki fõkáptalan története alapításától
    1935-ig. Kalocsa. Árpád Rt. 1935.
  36. A Miasszonyunkról elnevezett kalocsai iskolanõvérek története 
    1860-1900. Kalocsa. Werner F. kiad. 1900.
  37. Jezsuita Tört. Évkönyv. Korda Rt. Bp. 1940.
  38. KATONA, STEPHANUS: Historia Metropolitanea Ecclesiae Colocensis,
    Coloczae 1800.
  39. KERKAY GYÖRGY: A kalocsai kollégium. Jezsuita Tört. Évk. Korda Rt.
    Bp. 1940. 119-156. p.
  40. KOMÁRIK ISTVÁN: A kalocsai fõgimnázium története 1766-1896. = A kalocsai érseki
    fõgimnázium értesítõje az 1895-96. iskolai évre. Kalocsa, Werner F. kiad. 1896.
  41. ANGEHRN TIVADAR: Fényi Gyula. S. J. = Stella. 1928. 1-2. szám
  42. KELÉNYI B. OTTÓ: A magyar csillagászat története. Budapest, 1930.
  43. W. F. RIGGE: Betatigung und Leistungen der Jesuiten auf dem Gebiete der Astronomie im 
    XIX. Jahrhundert (1814-1904) I. Teil. N.u.O. 51, N°2, p. 193-208. (1905)
  44. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. okt. 3. KÉL
  45. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. febr. 24. KÉL
  46. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. márc. 10. KÉL
  47. Nyugta, Kelt Pesten, 1877. márc. 5. KÉL
  48. TOMSICH M. levele Haynald L. 1877. márc. 8. KÉL
  49. HAYNALD L. levele Hennig A. 1877. márc. 7. KÉL
  50. HENNIG A. levele Haynald L. 1877. márc. 14. KÉL
  51. Hon, 1878. márc. 19.
  52. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. márc. 19. KÉL
  53. TREFORT Á. levele Haynald L. 1877. márc. 22. KÉL
  54. HAYNALD L. levele Konkoly-Thege M. 1877. márc. 30. KÉL
  55. GYENIS A.: Száz jezsuita arcél Bp. Korda Rt. 1940.
  56. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. márc. 24. KÉL
  57. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. ápr. 12. KÉL
  58. SCHENZL G. levele Haynald L. 1877. máj. 6. KÉL
  59. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. máj. 7. KÉL
  60. C. BRAUN levele Haynald L. 1877. szept. 3. KÉL
  61. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. máj. 11. KÉL
  62. Fõkáptalani állásfoglalás 1928. Kalocsa, KÉL
  63. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. aug. 18. KÉL
  64. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. okt. 4. KÉL
  65. SCHENZL G. levele Haynald L. 1877. okt. 4. KÉL
  66. HAYNALD L. levele HENNIG A. 1877. dec. 4. KÉL
  67. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. febr. 1. KÉL
  68. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. febr. 15. KÉL
  69. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 3. KÉL
  70. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 9. KÉL
  71. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 27. KÉL
  72. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. ápr. 3. KÉL
  73. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. ápr. 5. KÉL
  74. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. jún. 23. KÉL
  75. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. jún. 26. KÉL
  76. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 1. KÉL
  77. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 10. KÉL
  78. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 8. KÉL
  79. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. nov. 1 l. KÉL
  80. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. nov. 26. KÉL
  81. TOMSICH M. levele Haynald L. 1878. dec. l. KÉL
  82. Leltár, 1878. okt. 8. KÉL
  83. HAYNALD L. levele HORVÁTH I. 1878. okt. 31. KÉL
  84. C. BRAUN levele Haynald L. 1881. ápr. 23. KÉL
  85. HAYNALD L. levele RAILE E. 1889. jún. 27. KÉL
  86. STATUTUM pro OBSERVATORIO COLOCENSI 1890. máj. 3. KÉL
  87. CSÁSZKA Gy. levele RAILE E. 1892. aug. 5. KÉL
  88. Alapító levél, 1893. aug. 11. KÉL
  89. KONKOLY-THEGE M. levele HAYNALD L. 1879. máj. 27. KÉL
  90. BRAUN C. levele HAYNALD L. 1882. okt. 17. KÉL
  91. Jegyzõkönyv, 1894. márc. 5. KÉL
  92. Építkezésiköltségek 1879. jún. 26. KÉL
  93. Memorandum, 1883. márc. 2. KÉL
  94. VÉRTESI PÉTERNÉ, szerk.: Gothard Jenõ = Vasi Honismeretei Közlemények
    1981/1. szám 1981.
  95. BRAUN C. levele HAYNALD L. 1881. máj. 8. KÉL
  96. HAYNALD L. levele a miniszterhez, 1881. máj. 13. KÉL
  97. Vallás- és Közoktatásügyi Min. 26460 sz., 1881. szept. 7. KÉL
  98. Közmunka és közlekedési m.k. minisztérium 33072. sz. levele 1881. nov. 18. KÉL
  99. BRAUN C.: A kalocsai csillagda geográphiai hosszúsága. = Az MTA Ért. 18. évf. 
    4. füzet, 1884. 55-57. p.
  100. M. kir. Posta és Távírda Igazgatóság 9334/1897 jelû 1897. febr. 20-án kelt levele KÉL
  101. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1897. febr. 6. KÉL
  102. CSÁSZKA GY. levele a M. kir. Posta és Távírda Igazgatóságnak
     1897. febr. 27. 998. sz., KÉL
  103. M. kir. Posta és Távírda Ig. 26602/1897 sz. 1897. máj. 7. KÉL
  104. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA Gy. 1897. jún. 8. KÉL
  105. VAJDA E.: Postaszabályok az elmúlt századokban. = Posta és Bélyegmúzeumi
     Szemle, 1970/2. 45-93. p.
  106. SERÉNYI B. miniszter levele VÁRADI L. Á. 1917. nov. 24. KÉL
  107. Ifj. BARTHA L.: Az elsõföldrajzi hosszúság meghatározás telefonnal. 
     = Geodézia és Kartográfia, 1979/4. szám 289-290. p.
  108. BERECZ E.: Zivatarmegfigyelés. = Atmosphaera (Az idõjárás) VIII. évf. 5. sz. 
     1904. 197-200. p.
  109. ANGEHRN T. levele, dátum nélkül, KÉL
  110. KONKOLY-THEGE M.: A földrajzi hosszkülönbségek meghatározási módszerei
     és a Magyarországon végzett meghatározások. = Földrajzi Közlemények. 1892/III. füzet
     1892. 129-142. p.
  111. BRAUN C.: A kalocsai érseki csillagvizsgáló földrajzi helyzete. = MTA Ért. 16. évf.
     1882. 207-208. p.
  112. HEGYI L.: A kalocsai gimnázium fizikai szertára. = Jezsuita történeti évkönyv,
     1940. Budapest Korda Rt. 1940. 296-299. p.
  113. BRAUN K. levele HAYNALD L. 1879. ápr. 10. KÉL
  114. KONKOLY-THEGE M. levele HAYNALD L. 1880. ápr. 29. KÉL
  115. GOTHARD Eu.: Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu
     Herény in Ungarn I. Heft Herény, 1884.
  116. MENYHÁRT L. levele HAYNALD L. 1886. dec. 2. KÉL
  117. MENYHÁRT L. levele HAYNALD L. 1889. febr. 15. KÉL
  118. Nyugta, 1889. jan. 20. KÉL
  119. Jegyzék, dátum nélkül, KÉL
  120. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1896. ápr. 1. KÉL
  121. Jegyzék, dátum nélkül, KÉL
  122. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1896. ápr. 19. KÉL
  123. FÉNYI GY. levele VÁROSY Gy. 1911. ápr. 7. KÉL
  124. Dr. TIBOR MÁTYÁS úr személyes közlése, 1981. jún.
  125. SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái, III. kötet
  126. DR. TIBOR MÁTYÁS úr személyes közlése
  127. BRAUN, C.: Das Passagen-mikrometr, Das Nephoskop, Antrag über einige militärische Erfindungen,
     Leipzig, 1865 O. Wigand Verlag
  128. BRAUN, C.: Über directe Photographierung der Sonnen-Protuberanzen.
     = A. N. Bd. 80. N°1899, p. 33-42. (1873)
  129. BRAUN, C. levele Haynald L. 1880. febr. 20. KÉL
  130. Pester Lloyd 1880. május 14.
  131. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. okt. 4. KÉL
  132. Az MTA Értesítõje, 17. évf. 6. sz. 1883. 115. p.
  133. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. nov. 22. KÉL
  134. HAYNALD L. levele KONKOLY-THEGE M. 1880. nov. 22. KÉL
  135. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. ápr. 23. KÉL
  136. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1879. febr. 12. KÉL
  137. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1879. márc. 27. KÉL
  138. REGLER E. levele Haynald L. 1879. dec. 29. KÉL
  139. BRAUN, C. levele Haynald L. 1882. aug. 20. KÉL
  140. BRAUN, C. levele Haynald L. 1887. júl. 26. KÉL
  141. BRAUN, C.: Über photografische Aufnahmen der Sonnenprotuberanzen.
     = A. N. Bd. 126, N°3014. p. 227-228 (1891)
  142. BRAUN, C.: Bestimmung der Gravitationskonstante. - Denkschriften
     (Kaiser. Academia zu Wien) Bd. 64, 1896
  143. BRAUN, C.: Über die Temperatur der Sonne. = Nat.u. Offen. Bd. 51. p.
     129-153 (1905)
  144. BRAUN, C.: Kosmologie vom christlichen Standpunkt. Münster, 1905. 490. p.
  145. SCHENZL G. levele Haynald L. 1870. aug. 28. KÉL
  146. Lista és nyugta a mûszerbeszerzésrõl, 1871. jan. 10. KÉL
  147. HÜNNINGER A.: Protuberantiae solares. = Haynald-Observatorium Közleményei
     1. füzet 1886. 18. o. Budapest
  148. HÜNNINGER A.: Maculae Solares. = Haynald-Observatórium Közleményei
     II. füzet. 1886. Holmeyer F. Kalocsa, 14. o.
  149. HÜNINGER A.: Meterologica. - Haynald-Observatórium Közleményei
     III. füzet. 1886. 16. o. (Kalocsa?)
  150. HÜNINGER A.: A Haynald-Observatórium 1880-84-ben megfigyelt napfoltok. 
     = Ért. a mat. tud. XII. köt. 9. sz. 1885. 40. o. (Elõadva 1885. jan. 19-én)
  151. HÜNINGER A.: Beobachtungen von Sonnenflecken. = A. N. Bd. 116.
     N°2762 p. 31-32 (1887)
  152. HÜNINGER A.: Beabachtungen des Venus-durchganges 1882. Dez. 6.
     = A. N. Bd. 104, N°2488, p. 154-255 (1883)
  153. HÜNINGER A.: Die Enckésche Theilung des Saturnrings und der rothe Fleck auf Jupiter.
     = A. N. Bd. 113, N° 2692, p. 57-58 (1886)
  154. dr. TELEKI GYÖRGY (Belgrád) szíves közlése 1981. jún. 30.
  155. FÉNYI GY.: Beobachtungen des Sonnenscheines auf der ungarischen Ebene.
     = M.Z. Bd. 24, p. 231 -234 (1896)
  156. FÉNYI GY.: Anemométer-észlelések a Haynald-Observatóriumon Kalocsán,
     1881-1888. = MTÉ. 7, köt. 6. sz. 1888/89. 308-312 p.
  157. FÉNYI GY.: A légnyomás évi és napi menete Kalocsán.
     = MTÉ. 29. köt. 3. sz. (1911) 318-343.
  158. FÉNYI GY.: Resultate der 20 jährigen meteorologischen Beobachtungen in
     Kalocsa M.Z. Bd. 30, p. 26-27 (1895)
  159. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. V. füzet (ld. a felsorolásban)
  160. FÉNYI GY.: A szél fordulása Kalocsán. = ld. 10. köt. 9. sz. 1906. 267-276. p.
  161. FÉNYI GY.: Menyhárt László meteorológiai megfigyelései Boromában.
     = MTÉ. 13. köt. 5. sz. 1895. 458-472. p.
  162. FÉNYI GY.: P. Menyhárt László S. J. Dél-Afrikában tett meteorológiai megfigyelésének
     eredményeirõl (kiv.). = Akad. Ért. 6. köt. 1895. 644-645. p.
  163. FÉNYI GY.: Resultate der meteorológischen Beobachtungen in Boroma
     1891-92. M.Z. Bd. 39, p. 521-526 (1904)
  165. FÉNYI GY.: Meteorologische Beobachtungen in Boroma am Sambesi.
     M.Z. Bd. 40, p. 170-172 (1905)
  166. FÉNYI GY.: Ergebnisse der Beobachtungen der Temperatur und des Luftdruckes in Boroma
     in Süd-Afrika Denkschriften der Kais. Akad. der Wiss.
     Wien Bd. 121, Abth. II.a p. 206 (1912)
  167. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. Heft VII. (ld. a felsorolásban)
  168. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. Heft IX. (ld. a felsorolásban)
  169. Popov, A. Sz.: Ob otnoshenija metall icseszkih poroskov k elektricseszkim kolebanijam.
     = Zsurnal Rusz. Fiz. -him. Obs. XXVIl. köt. Otd. 1. No8, prot. 154(201) pp. 259-260 (1895)
  170. Popov, A. Sz.: Pribor dlja obnaruzsenija i regisztrirovanija elektricseszkih kolebanij.
     = ibid. XXVIII. köt. p. 1-14. (1896)
  171. Electric. Rev., XL VII. p. 845-846, 882-883 (1900)
  172. SZALAY L.: A Boggio-Lera-féle zivatarjelzõ készülék = ld. VII. évf. 1903. 70-89. o.
  173. SZALAY L.: Viharjóslás fotográfia útján. = Természettud. Közl. 30. köt.
     1900, 358-359. p.
  174. SZALAY L.: Elektromos zivatarjelzõ készülékek. = Természettud. Közl.
     XXXIII. köt. 1901, 289-300. p.
  175. K. F. BRAUN.: On the current conduction through metal sulphides
     (in German) Ann. Phys. Chem., 1153, 556, 1874.
  176. FÉNYI GY.: Gewitter-Registrator construirt von P. Joh. Schreiber, beschrieben 
     von Fényi S. J. Kalocsa, 1901, 22. o. 1. melléklet
  177. FÉNYI GY.: Zivatarjelzõ készülék. = Id. 5. évf. 7. sz. 1901. 230-234 p.
  178. FÉNYI GY.: Új zivatarjelzõ. = Id. 6. évf. 6. sz. 1902. 217-219. p.
  179. A Kalocsai I. István Gimnázium irattárából (a továbbiakban rövidítve IGI)
  180. IGI anyagából
  181. FÉNYI GY.: Zivatarjelzõ készülék. = Id. 6. évf. 4. sz. 1902. 130-132. p.
  182. W. ZUKOTYNSKI levelei Fényihez, IGI
  183. W. ZUKOTYNSKI levele Fényi Gy. 1903. V. 19. IGI
  184. BÜKY Á.: Néhány szó a zivatarjelzõk mûködésérõl. = Atmosphaera (Az idõjárás)
     8. évf. 5. sz. 1904. 169-177. p.
  185. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1902. márc. 3. IGI
  186. HORVÁTH JÓZSEF szíves közlése, 1981. júl. 1.
  187. IGI
  188. BUZNA V.: A zivatarok táviratoznak. = Zászlónk, 1903. jún. 15.
  189. BUZNA V.: A zivatarjelzõ modern berendezéssel. = Zászlónk, 1904. máj. 15.
  190. BUZNA V.: A villámok írnak. = Zászlónk, 1904. jún. 15.
  191. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1904. aug. 31., IGI
  192. FÉNYI GY.: gépirata, IGI
  193. Gépirat keltezés, cím nélkül, IGI
  194. IGI
  195. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1904. aug. 14., IGI
  196. SAVOLY X. F. levele Fényi Gy. 1902. máj. 31., IGI
  197. FÉNYI GY.: A zivatarok napi periódusa a kalocsai zivatarjelzõ alapján. 
     = Id. 5. köt. 8. sz. 1901, 256-260. p.
  198. FÉNYI GY.: Sur la nature du cohéreur C.R.A.P. 135, p. 30-32 (1902)
  199. FÉNYI GY.: Sur un appareil pour 1’enregistrement automatique des décharges
     de l’atmosphére C.R.A.P. 134, p. 227-228 (1902)
  200. FÉNYI GY.: Jégesõmérõ Kalocsán. = Id. 10. köt. . sz. 1906. 252-253. p.
  201. FÉNYI GY.: A hõmérsékleti inverziók meteorológiai és csillagászati jelentõségérõl.
     = Id. 11. évf. 7. sz. 1907, p. 193 -197. 
  202. FÉNYI GY.: Zur Erklärung der grossen Inversion. M.Z. Bd. 42, p. 355-360 (1907)
  203. FÉNYI GY.: Beobachtungen des Sonnenscheins in den Jahren 1893 -1913 in Kalocsa.
     M.Z. Bd. 61. N°1, p. 15-18 (1926)
  204. Illustrated glossary for solar and solar-terrestrial physics.
     Ed. by A. BRUZEK, C. J. DURRANT, D. REIDEL Publ. Co. 1977.
  205. E. PETTIT Publ. Yerkes Observatory 3, Part IV. 1920.
  206. HÉDERVÁRI P. Csillagunk: a Nap, Gyorsuló idõ, Magvetõ Bp. 1980.
  207. Astronomie, Brockhaus abc. VEB Brockhaus Verlag 1976.
  208. R. HOWARD, B. Le BONTE munkája. Idézve i.b.l. Esti Hírlap, 1980. okt. 20.
  209. FÉNYI GY.: A Napon észlelt jelenségek természetének magyarázata.
     Bp. 1900 Szent István Társ. 24. o.
  210. FÉNYI GY.: A Haynald-Observatóriumon 1887-ben tett protuberancia-észlelések
     általános eredményei. = MTÉ, 11. köt. 2. füzet, 1892. 136-144. o.
  211. FÉNYI GY.: A Nap fokozott tevékenysége 1887-ben. = MTÉ, 7. köt.,
     1. füzet 1888/89. 1-20.
  212. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1887. okt. 10., KÉL
  213. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1887. okt. 15., KÉL
  214. ANGEHRN T.: Az 1905. aug. 30-i napfogyatkozás megfigyelése CARRION de los CONDES-ban.
     Mathem. és Physikai L. 1907. febr. 2. füzet, 161 -180. o.
  215. FÉNYI GY.: Über einen neuen Gesichtspunkt und neue Erklärungen der 
     Erscheinungen auf der Sonne = A. N. Bd. 139. N° 3335 p. 359-366. (1896)
  216. FÉNYI GY.: Über die verschiedene Anzahl der Protuberanzen am Ost und 
     Westrande der Sonne = A. N. Bd. 219, p. 331-337 (1923)
  217. FÉNYI GY.: Mitteilungen über den Halleyschen Kometen A. N. Bd. 185,
     N°4420, p. 60 (1910)
  218. HAYNALD L. levele Horváth I. 1889. jún. 27., KÉL
  219. FÉNYI GY. levele Horváth I. 1893. febr. 21., KÉL
  220. HORVÁTH I. levele Fényi Gy. 1893. júl. 10., KÉL
  221. Minerva Jahrgang XVI. 1906/07, p. 510
  222. ANGEHRN T.: A soláris konstans meghatározása a kalocsai sugárzásmérésekbõl.
     = Franklin Bp. 1909. 51. o.
  223. ANGEHRN T.: kérvénye 1913. dec. 24., KÉL
  224. ANGEHRN T.: Légáramlások Kalocsán. Kisújszállás, Csapp, 1936.
  225. VÁRADY Á. levele Jankovich B. 1914. nov. 8., KÉL
  226. BERKY J.: A kalocsai Haynald-Csillagda válsága = Kalocsai Néplap,
     51. köt 3. sz. 1927. jan. 2.
  227. ANGEHRN T. kérvénye 1913. dec. 24., KÉL
  228. ANDOR Gy. levele Várady Á. 1914. okt. 6. KÉL
  229. M. kir. Vallás. Közokt. Min. levele Várady L. 68075/1922, KÉL
  230. HALE, E. Publ. Yerkes Obs. 3 (Part 1) p. 4. 1903.
  231. Feljegyzés, KÉL
  232. Új Idõk Lexikona IX. köt. 2237. o. Singer és Wolfner Bp. 1938.
  233. VELICS L.: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából Bp. 1912-14, 1-3. kötet.
  234. RIEGL S.: Levegõ - elektromos mérések Kalocsán. = Idõjárás, 6. köt. 5.
     füz. 1902, 154-160. o.
  235. RIEGL S.: Légelektromos megfigyelések Kalocsán. = M.T.É., 34. köt.
     5. sz. 724-753. o.
  236. RIEGL S.: A zivatarok évi és napi periódusa Kalocsán 1901-ben a 
     Schreiber-féle viharjelzõ nyomán. = Idõjárás, 6. köt. 6. füz. 1902, 196-201. o.
  237. VASVÁRY I. levele Bíró F. 2531 (1927/28) 1928. jún. 10.
     M. kir. Erzsébet Tud. Egy. Rektori H., KÉL
  238. Levéltervezet, KÉL
  239. Fõgimnáziumi Évkönyv, 1939.
  240. SZABÓ FLÓRIS úr szíves közlése, 1981. júl. 6.
  241. Dr. TIBOR MÁTYÁS úr szíves közlése
  242. TÓTH M. É.: Az államosítás és a demokratikus nevelés kibontakozása a
     Kalocsai I. István Gimn. Szakdolgozat 1975. Kalocsa
  243. RUDNAY GYULA visszaemlékezése, IGI
  244. IGI 59/1948 ikt. sz.
  245. Jegyzõkönyv, KÉL
  246. Levéltervezet, 1884. máj. 1., KÉL
  247. de ROSSI levele Haynald L. 1884. nov. 26., KÉL
  248. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1888. márc. 27., KÉL
  249. FÉNYI GY. levele Váradi Á. 1899. máj. 24., KÉL
  250. KIKINDAI A. levele Várossy Gy. 1909. dec. 28., KÉL
  251. ANGEHRN T. levele 1936. dec. 10., KÉL
  252. Jegyzõkönyv, KÉL
  253. Nyugta, KÉL

  (Tartalmi kivonat)

  "A kalocsai Haynald Obszervatórium története" című könyv másodközlése

  A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/1.

  A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/2.

  A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/3.

  Ez a bejegyzés 19-20. sz. csillagászata kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul