• csillagaszat.hu
  csillagászat.hu
  Csillagászati hírportál
  bdsm forum

  A Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyi Helyi Csoportjának dokumentumai 1946-1949-ből  A dokumentumok

  1. dokumentum

  Tárgy: Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyi Csoportja megalakulása

  IV. Ferenc József rkp. 24.

  Telefon: 185-642

  Szám: 449.397/1947.IV/3.

  Felhívom Címet, hogy jogkövetkezmények terhe mellett jelentse az egyesület keszthelyi csoportja tagjainak számát és jelenlegi tisztikarának névjegyzékét.

  Budapest, 1947. március 31.

  A miniszter rendeletéből:

  dr. Halász György s. k. miniszteri tanácsos

  ______________

  2. dokumentum

  Tárgy: Magyar Csillagászati Egyesület keszthelyi helyi csoportja működésének megtagadása
  IV. Belgrád rkp. 24.
  Telefon: 185-642
  Szám: 502.853/1948.IV/3.

  A Magyar Csillagászati Egyesület keszthelyi helyi csoportja megalakulásának tudomásulvételét megtagadom.

  Erről Címet tudomásulvétel végett azzal értesítem, hogy amennyiben a helyi csoport határozatom ellenére működést fejtene ki, tilos egyesületnek tekintendő és vele szemben az 1938. évi XVII. t.c.-nek megfelelő rendelkezései alkalmazandók.

  Budapest, 1948. november 8.

  A miniszter rendeletéből:

  dr. Halász György s. k.
  miniszteri tanácsos

  ______________

  3. dokumentum

  Másolat
  Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága
  Szombathelyi Osztálya
  Szombathely

  18.611/1948. számú felhívásra tisztelettel bejelentjük a következőket:

  1-2. A helyi csoport véglegesen nem alakult meg, külön alapszabállyal nem rendelkezik, de nem is rendelkezhetne, mert a helyi csoportot az anyaegyesület alapszabályai kötelezik. Külön tagjai sincsenek, hanem a Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyen lakó tagjaiból alakult volna meg véglegesen, mintegy 23 létszámmal, kik közül 10 tanár és tanársegéd, 1 községi vezető-jegyző, 4 iparos és kereskedő, 2 ügyvéd, 2 nő (egyik gyorsíró iskola-tulajdonos, másik háztartásbeli), 1 orvos, 1 ny. postaellenőr, 1 lelkész, 1 járásbíró.

  3. Vagyona nincs, így leltár sincs.

  4. helyisége nincs.

  5. ülést nem tartott, mindössze 2 év alatt 2 ízben volt 1-1 ismeretterjesztő előadás.

  6. Választott vezetősége nincs, alulírottak csak mint a központ részéről ideiglenes megbízottak szerepelnek.

  Fentiek kiegészítésül előadjuk még, hogy 1946. évben a "Magyar Csillagászati Egyesület" megalakulása idején, annak megszervezője: Dr. Kulin György csillagász felkérte alulírottakat, mint régi amatőrcsillagászokat, hogy az Egyesület részére szerezzünk tagokat a végből, hogy az a csillagászat országos népszerűsítését minél eredményesebben folytathassa, s felszólított egyben arra is, hogy kellő számú jelentkező esetén alakítsuk meg az Egyesület keszthelyi csoportját.

  Az akkor, vagyis két évvel ezelőtt jelentkezett tagok száma elérvén a húszat, közöltük az Egyesület vezetőségével, hogy a helyi csoporthoz szükséges taglétszám megvan.

  Bár az ide csatolt és a Belügyminiszter úr által 445.236/1947.IV./3.B.M. szám alatt jóváhagyott egyesületi alapszabályok 24. §-a alapján a helyi csoport megkezdhette volna működését, mi nem akartunk megalakulni mindaddig, míg a Belügyminiszter úr a taglista birtokában ezt nem engedélyezi. Több érdeklődő többszöri kérésére mindössze annyit tettünk, hogy a Központ részére befizetett tagdíjakat Pestre felküldtük és két ízben egy-egy csillagászati alapismeretekről szóló előadást tartottunk az Agráregyetem által erre a célra átengedett tanteremben. Ezekre az államrendőrség keszthelyi kapitányságának vezetőjét meghívtuk. Ezt a két ismeretterjesztő előadást azért tartottuk, hogy a csillagászat és egyben az Egyesület iránti csekély érdeklődést fokozzuk és ezt a dolgozók minél szélesebb rétegeiben felkeltsük.

  Egyben tisztelettel bejelentjük azt is, hogy egyidejűleg kaptuk meg a Magyar Csillagászati Egyesülettől a Belügyminiszter úr 502.853/1948.IV.3. sz. rendeletének másolatát, mely szerint a keszthelyi csoport megalakulását nem engedélyezi. -Ennek alapján az itteni rendőrkapitányságnál bejelentettük, hogy a Belügyminiszter úr rendelkezése értelmében a lényegében csak ezután megalakulni szándékolt helyi csoport meg nem alakul, semmiféle működést ki nem fejt és minderről a központot is értesítettük.

  Keszthely, 1948. évi december hó 16. napján

  Tisztelettel
  Dr. Csányi József s. k.
  Vladár Endre s. k.

  Csatolva 1 példány anyaegyesületi alapszabály

  ______________

  4. dokumentum

  Keszthely, 1948. december 16.

  Dr. Kulin György Úrnak
  a Magyar Csillagászati Egyesület ü[gyvezető] elnöke
  Budapest

  Kedves Barátunk!

  Megkaptuk f. hó 9.-én kelt leveledet, melyben értesítettél minket, hogy a keszthelyi csoport működését, illetve megalakulását a belügyminiszter úr nem hagyta jóvá.

  Ennek értelmében, szíves tudomásodra hozzuk, hogy a csoport megalakítására Tőletek nyert megbízatásunkról lemondtunk, és az itteni rendőrkapitányságot is értesítettük arról, hogy a megalakulni szándékolt helyi csoport immár meg nem alakul, ennélfogva eo ipso nem fog működni.

  Közöljük továbbá, hogy a belügyminisztérium szombathelyi államvédelmi hatósága a belügyminiszteri fenti rendeletre hivatkozva statisztikai adatokat kért a feloszlott csoportra vonatkozólag; Az oda küldött jelentésünket az idecsatolt másolat tartalmazza. Ebben a jelentésben röviden ismertettük a tényeket.

  Közöljük Veled azt is, hogy az Egyesület Keszthelyen lakó tagjait is egyenkint értesítettük, hogy a tervbevett keszthelyi csoport nem fog megalakulni.

  Hátra van még elnöki tanácsi tagságunk kérdése, amire nézve úgy döntöttünk, hogy azt rendelkezéstekre bocsátjuk. Döntsetek ebben a kérdésben úgy, amint azt az Egyesület érdekében valónak gondoljátok.

  Arra kérünk, értesíts minket, mit csináljunk az ittlévő folyóirat- és egyéb egyesületi nyomtatványokkal, visszaküldjük őket?

  A megalakulás megtagadásának okát – őszintén szólva – nem tudjuk. Amennyiben az volna az ok, hogy egyes tagok politikailag kifogásoltattak, úgy adandó alkalommal illetékes helyen talán érdeklődhetnél aziránt, nem volna-e lehetséges a kifogásolt tagok kizárásával a helyi csoportot megalakítani: (A bázakerettyei példára.)

  Szívélyes üdvözlettel vagyunk készséges híveid:

  Dr. Csányi József
  Vladár Endre

  A keszthelyi csoport a "Csillagok Világá"-ban

  A "Csillagok Világa" az MCSE akkori lapja volt, kéthavonta jelent meg. A keszthelyi tagok tagnévsorán kívül sajnos, csak nagyon kevés információt tartalmazott a csoporttól. Mindössze két rövid hírt sikerült találnunk.

  "A HELYI CSOPORTOK MEGALAKULÁSA

  (…)

  A Keszthelyi Helyi Csoport vezetését dr. Csányi József közjegyző és Vladár Endre agráregyetemi tanár vállalták. Mindketten régi barátai a csillagászatnak. Távcsöveikkel a bemutatásokon kívül megfigyeléseket is végeznek. Az agráregyetem, hallgatósága, a tanuló ifjúság és az érdeklődő nagyközönség körében minden feltétel megvan az eredményes munkához. A balatoni nyári közönség még ezenfelül újabb lehetőségeket kínál.

  (…)"

  "A VIDÉK ÉLETÉBŐL

  (…)

  Keszthely. Dr. Csányi József beszámolója.

  A keszthelyi helyi csoport március 3-án tartotta első előadói estjét. Előadók voltak: Dr. Csányi József és Vladár Endre.

  Csányi József előadásában általános képet festett a csillagászat szépségéről és értékéről. Kiindulási pontnak vette H. Poincaré meghatározását "A tudomány értéke" c. munkájából. Az előadó kibővítette ezt a Kosmos fenségességének érékeltetésével és értékelésével, ismertette azoknak az alapismereteknek vázát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a csillagos égen a tudomány mai állása szerint tájékozódhassunk és titkaihoz közelebb juthassunk.

  Vladár Endre előadása két részből állt. Első részében a csillagászat történeti fejlődését ismertette az adatok oly’ részletes, gazdag, szakszerű és mégis élvezetes csoportosításában, hogy a hallgatóságot valósággal elragadtatta. A másik részben a helymeghatározás elemibe vezette be a hallgatóságot, de nemcsak szavakkal, hanem pompás ábrákkal és saját készítésű koordinátahálózattal. Mintegy másfél órás előadása nemcsak lekötötte a hallgatóság figyelmét, hanem számukra maradandó ismereteket is nyújtott.

  Kilátásban van, hogy a helyi csoport használatra megszerezhet egy 50 mm objektív átmérőjű távcsövet. Amint ez megtörténik, programunkat kibővítjük. Addig is a gyakorlati és elméleti ismeretek szerzése céljából előadásokat tartunk, előreláthatólag havonta kétszer.

  (…)"

  A dokumentumok fénymásolatát a VCSE rendelkezésére bocsátotta: Mizser Attila, akinek ezúton mondunk ezért köszönetet.

  A Vega 55. számában megjelent cikk másodközlése

  Ez a bejegyzés Amatőrök, ismeretterjesztés kategóriában van. Link könyvjelzője.
  • Magyarország megújul