A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/4.

927

Rövidítések

AN         = Astronomische Nachrichten                
Mat. Fiz. Lapok   = Mathematikai és Fizikai (Physikai) Lapok (Budapest)   
MN. Berichte    = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte von  
          Ungarn (az MTA és a Természettudományi Társulat kiadása,     
          Berlin)                          
MTÉ. Ért.      = Mathematikai és Természettudományi Értesítõ (MTA    
          Budapest)                         
Mem.        = Memorie della Societa degli Spettroscopisti Italiani  
          (Catania)                         
N.u.O.       = Natur und Offenbarung (Münster)             
V.A.G.       = Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesellschaft   
Z.I.        = Zeitschrift für Instrumentenkunde            
Értesítõ      = A Kalocsai Fõszékesegyház megyei Gimnázium Értesítõje  

Irodalomjegyzék

1. TASS ANTAL: A magyar csillagászat története.= Stella, 3. évf. 3-4. szám.
  1927. 120-165. p.
2. DEZSÕ LÓRÁNT: A magyar csillagászat története. = Egyetemi Csillagvizsgáló,
  Kolozsvár, a Különlenyomatsorozat l. sz., Múzeumi Füzetek. 2. évf. 1. sz. 1944. 143. p.
3. ifj. BARTHA LAJOS: Magyarországi csillagászok a középkortól a XX. sz. 
  közepéig. = Technikatört. Szemle. 8. 1975-76. 100-150. p.
4. ifj. BARTHA LAJOS: Régi magyarországi csillagászok listája II. rész, kiegészítés
  és helyesbítés. = Technikatört. Szemle. 11. 1979. 100-120. p.
5. KONKOLY-THEGE MIKLÓS: Az Ó-Gyallai Csillagda leírása, s abban történt
  napfoltok észlelése, néhány spectroskopikus észlelés töredékével. = 
  Ért. a Math. Tud. 3. köt. 2. sz. 1874. 100-150. p.
6. BRAUN, CARL: Berichte vom erzbischöflich Haynald Observatorium zur Kalocsa 
  in Ungarn, über die daselbst in den ersten fünf Jahren ausgeführten Arbeiten. Münster i.W. 1886.
7. TÓTH MIKE: A Kalocsai Obszervatórium. = Vasárnapi Újság. 41. évf. 30. sz.
  1891. 100-110. p.
8. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium alapítása = Katholikus Szemle 9. köt. 2. sz. 
  1895. 268-285. p.
9. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium berendezése. = Katholikus Szemle. 12. köt. l. sz. 
  1898. 62-88. p.
10. FÉNYI GYULA: A Haynald-Obszervatórium mûködése. = Katholikus 
  Szemle. 12. köt. 5. sz. 1898. 814-832. p.
11. TÓTH MIKE: A kalocsai kollégium 50 éve. Jurcsó A. kiad. 1910. Kalocsa 161. p.
12. ANGEHRN TIVADAR: A Haynald-Obszervatórium. Árpád Könyvek, 23. sz. 
  Kalocsa, 1928. 30. p.
13. GOTHARD JENÕ: A herényi astrophysikai observatórium leírása és az abban
  tett megfigyelések 1881-ben. = Ért. Mat. Tud. 9. kötet 3. sz. 1882. 35. p.
14. KELÉNYI B. OTTÓ: Az Egri Érseki Líceum Csillagvizsgálójának története.
  Stephaneum Rt. 1930. 34. p.
15. ZÉTÉNYI ENDRE: Hell Miksa csillagász. = Egri Fõiskola Tud. Közl. 1970.
16. KONKOLY-THEGE MIKLÓS: Dr. Braun Károly S. J. = Az idõjárás. XI. évf. 
  6. füz. 1907. 191. p.
17. FÉNYI GY.: Todesanzeige von Carl Braun S. J. = A. N. Bd 175, N°
  4185, p. 158-159. (1907)
18. VELICS LÁSZLÓ: Braun Károly S. J. emlékezte. I. közl. = Magyar Kultúra. 
  2. évf. 10. sz. 1914. 340-347. p.
19. VELICS LÁSZLÓ: Braun Károly S. J. emlékezte II. közl. = Magyar Kultúra.
  2. évf. 12. sz. 1914. 541-548. p.
20. ifj. BARTHA LAJOS: Braun Károly spektrohéliográf tervei. = Technikatört.
  Szemle. 11. 1979. 119-125. p.
21. ANGEHRN TIVADAR: Todesanzeige von P. J. Fényi S. J. = A. N. Bd 232,
  N°5561, p. 6810. 1928.
22. ANGEHRN TIVADAR: Fényi Gyula S. J. = Az idõjárás, Új sor.
  4. évf. 3-4. füzet 1928. 33-39. p.
23. TERKÁN LAJOS: P. Fényi Gyula S. J. = Magyar Kultúra. 15. évf. 2. sz.
  1928. 49-53. p.
24. BÍRÓ BERTALAN: A Nap-kutató Fényi Gyula. Jezsuita Tört. Évk. Szerk.:
  Gyenis András Stephaneum Bp. 1942.
25. RÉTHLY ANTAL: Fényi Gyula emlékezte. = Az idõjárás. 50 köt. 1. sz.
  1946. 29-30. p.
26. MARIK MIKLÓS: Fényi Gyula (1845-1927) Csillagászati Évkönyv Bp.
  1977. Gondolat
27. ifj. BARTHA LAJOS: Fényi Gyula és a kalocsai csillagvizsgáló. = Élet és Tudomány.
  32. évf. 52. sz. 1977. 1638-1640. p.
28. BAI JENÕ: Ünnepi beszéd Fényi Gyula mellszobrának leleplezésénél (részlet).
  = Honismereti Szakköri Értesítõ. 2. sz. 1970-71.
29. A tagok munkálatai. = Akad. Ért. 27. kötet 324. sz. 1916. 793-799. p.
30. ANGEHRN TIVADAR: P. Fényi Gyula S. J. meteorológiai irodalmi mûködésének jegyzéke.
  = Az idõjárás. 50 köt. 1-8. sz. 1946. 97-98 p.
31. Révai Lexikon, 1914.
32. VARGA LAJOS: Kalocsa és Vidéke. Árpád Rt. Kalocsa
33. WINKLER Pál: Kalocsa története. Árpád Rt. Kalocsa
34. Érseki Levéltár, Kalocsa anyagából (a továbbiakban rövidítve KÉL)
35. WINKLER PÁL: A kalocsai és bácsi érseki fõkáptalan története alapításától
  1935-ig. Kalocsa. Árpád Rt. 1935.
36. A Miasszonyunkról elnevezett kalocsai iskolanõvérek története 
  1860-1900. Kalocsa. Werner F. kiad. 1900.
37. Jezsuita Tört. Évkönyv. Korda Rt. Bp. 1940.
38. KATONA, STEPHANUS: Historia Metropolitanea Ecclesiae Colocensis,
  Coloczae 1800.
39. KERKAY GYÖRGY: A kalocsai kollégium. Jezsuita Tört. Évk. Korda Rt.
  Bp. 1940. 119-156. p.
40. KOMÁRIK ISTVÁN: A kalocsai fõgimnázium története 1766-1896. = A kalocsai érseki
  fõgimnázium értesítõje az 1895-96. iskolai évre. Kalocsa, Werner F. kiad. 1896.
41. ANGEHRN TIVADAR: Fényi Gyula. S. J. = Stella. 1928. 1-2. szám
42. KELÉNYI B. OTTÓ: A magyar csillagászat története. Budapest, 1930.
43. W. F. RIGGE: Betatigung und Leistungen der Jesuiten auf dem Gebiete der Astronomie im 
  XIX. Jahrhundert (1814-1904) I. Teil. N.u.O. 51, N°2, p. 193-208. (1905)
44. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. okt. 3. KÉL
45. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. febr. 24. KÉL
46. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. márc. 10. KÉL
47. Nyugta, Kelt Pesten, 1877. márc. 5. KÉL
48. TOMSICH M. levele Haynald L. 1877. márc. 8. KÉL
49. HAYNALD L. levele Hennig A. 1877. márc. 7. KÉL
50. HENNIG A. levele Haynald L. 1877. márc. 14. KÉL
51. Hon, 1878. márc. 19.
52. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. márc. 19. KÉL
53. TREFORT Á. levele Haynald L. 1877. márc. 22. KÉL
54. HAYNALD L. levele Konkoly-Thege M. 1877. márc. 30. KÉL
55. GYENIS A.: Száz jezsuita arcél Bp. Korda Rt. 1940.
56. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. márc. 24. KÉL
57. HAYNALD L. levele Trefort Á. 1877. ápr. 12. KÉL
58. SCHENZL G. levele Haynald L. 1877. máj. 6. KÉL
59. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. máj. 7. KÉL
60. C. BRAUN levele Haynald L. 1877. szept. 3. KÉL
61. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. máj. 11. KÉL
62. Fõkáptalani állásfoglalás 1928. Kalocsa, KÉL
63. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. aug. 18. KÉL
64. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1877. okt. 4. KÉL
65. SCHENZL G. levele Haynald L. 1877. okt. 4. KÉL
66. HAYNALD L. levele HENNIG A. 1877. dec. 4. KÉL
67. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. febr. 1. KÉL
68. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. febr. 15. KÉL
69. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 3. KÉL
70. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 9. KÉL
71. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. márc. 27. KÉL
72. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. ápr. 3. KÉL
73. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. ápr. 5. KÉL
74. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. jún. 23. KÉL
75. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. jún. 26. KÉL
76. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 1. KÉL
77. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 10. KÉL
78. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. júl. 8. KÉL
79. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. nov. 1 l. KÉL
80. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1878. nov. 26. KÉL
81. TOMSICH M. levele Haynald L. 1878. dec. l. KÉL
82. Leltár, 1878. okt. 8. KÉL
83. HAYNALD L. levele HORVÁTH I. 1878. okt. 31. KÉL
84. C. BRAUN levele Haynald L. 1881. ápr. 23. KÉL
85. HAYNALD L. levele RAILE E. 1889. jún. 27. KÉL
86. STATUTUM pro OBSERVATORIO COLOCENSI 1890. máj. 3. KÉL
87. CSÁSZKA Gy. levele RAILE E. 1892. aug. 5. KÉL
88. Alapító levél, 1893. aug. 11. KÉL
89. KONKOLY-THEGE M. levele HAYNALD L. 1879. máj. 27. KÉL
90. BRAUN C. levele HAYNALD L. 1882. okt. 17. KÉL
91. Jegyzõkönyv, 1894. márc. 5. KÉL
92. Építkezésiköltségek 1879. jún. 26. KÉL
93. Memorandum, 1883. márc. 2. KÉL
94. VÉRTESI PÉTERNÉ, szerk.: Gothard Jenõ = Vasi Honismeretei Közlemények
  1981/1. szám 1981.
95. BRAUN C. levele HAYNALD L. 1881. máj. 8. KÉL
96. HAYNALD L. levele a miniszterhez, 1881. máj. 13. KÉL
97. Vallás- és Közoktatásügyi Min. 26460 sz., 1881. szept. 7. KÉL
98. Közmunka és közlekedési m.k. minisztérium 33072. sz. levele 1881. nov. 18. KÉL
99. BRAUN C.: A kalocsai csillagda geográphiai hosszúsága. = Az MTA Ért. 18. évf. 
  4. füzet, 1884. 55-57. p.
100. M. kir. Posta és Távírda Igazgatóság 9334/1897 jelû 1897. febr. 20-án kelt levele KÉL
101. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1897. febr. 6. KÉL
102. CSÁSZKA GY. levele a M. kir. Posta és Távírda Igazgatóságnak
   1897. febr. 27. 998. sz., KÉL
103. M. kir. Posta és Távírda Ig. 26602/1897 sz. 1897. máj. 7. KÉL
104. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA Gy. 1897. jún. 8. KÉL
105. VAJDA E.: Postaszabályok az elmúlt századokban. = Posta és Bélyegmúzeumi
   Szemle, 1970/2. 45-93. p.
106. SERÉNYI B. miniszter levele VÁRADI L. Á. 1917. nov. 24. KÉL
107. Ifj. BARTHA L.: Az elsõföldrajzi hosszúság meghatározás telefonnal. 
   = Geodézia és Kartográfia, 1979/4. szám 289-290. p.
108. BERECZ E.: Zivatarmegfigyelés. = Atmosphaera (Az idõjárás) VIII. évf. 5. sz. 
   1904. 197-200. p.
109. ANGEHRN T. levele, dátum nélkül, KÉL
110. KONKOLY-THEGE M.: A földrajzi hosszkülönbségek meghatározási módszerei
   és a Magyarországon végzett meghatározások. = Földrajzi Közlemények. 1892/III. füzet
   1892. 129-142. p.
111. BRAUN C.: A kalocsai érseki csillagvizsgáló földrajzi helyzete. = MTA Ért. 16. évf.
   1882. 207-208. p.
112. HEGYI L.: A kalocsai gimnázium fizikai szertára. = Jezsuita történeti évkönyv,
   1940. Budapest Korda Rt. 1940. 296-299. p.
113. BRAUN K. levele HAYNALD L. 1879. ápr. 10. KÉL
114. KONKOLY-THEGE M. levele HAYNALD L. 1880. ápr. 29. KÉL
115. GOTHARD Eu.: Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu
   Herény in Ungarn I. Heft Herény, 1884.
116. MENYHÁRT L. levele HAYNALD L. 1886. dec. 2. KÉL
117. MENYHÁRT L. levele HAYNALD L. 1889. febr. 15. KÉL
118. Nyugta, 1889. jan. 20. KÉL
119. Jegyzék, dátum nélkül, KÉL
120. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1896. ápr. 1. KÉL
121. Jegyzék, dátum nélkül, KÉL
122. FÉNYI GY. levele CSÁSZKA GY. 1896. ápr. 19. KÉL
123. FÉNYI GY. levele VÁROSY Gy. 1911. ápr. 7. KÉL
124. Dr. TIBOR MÁTYÁS úr személyes közlése, 1981. jún.
125. SZINNYEI J.: Magyar írók élete és munkái, III. kötet
126. DR. TIBOR MÁTYÁS úr személyes közlése
127. BRAUN, C.: Das Passagen-mikrometr, Das Nephoskop, Antrag über einige militärische Erfindungen,
   Leipzig, 1865 O. Wigand Verlag
128. BRAUN, C.: Über directe Photographierung der Sonnen-Protuberanzen.
   = A. N. Bd. 80. N°1899, p. 33-42. (1873)
129. BRAUN, C. levele Haynald L. 1880. febr. 20. KÉL
130. Pester Lloyd 1880. május 14.
131. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. okt. 4. KÉL
132. Az MTA Értesítõje, 17. évf. 6. sz. 1883. 115. p.
133. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. nov. 22. KÉL
134. HAYNALD L. levele KONKOLY-THEGE M. 1880. nov. 22. KÉL
135. BRAUN, C. levele Haynald L. 1881. ápr. 23. KÉL
136. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1879. febr. 12. KÉL
137. KONKOLY-THEGE M. levele Haynald L. 1879. márc. 27. KÉL
138. REGLER E. levele Haynald L. 1879. dec. 29. KÉL
139. BRAUN, C. levele Haynald L. 1882. aug. 20. KÉL
140. BRAUN, C. levele Haynald L. 1887. júl. 26. KÉL
141. BRAUN, C.: Über photografische Aufnahmen der Sonnenprotuberanzen.
   = A. N. Bd. 126, N°3014. p. 227-228 (1891)
142. BRAUN, C.: Bestimmung der Gravitationskonstante. - Denkschriften
   (Kaiser. Academia zu Wien) Bd. 64, 1896
143. BRAUN, C.: Über die Temperatur der Sonne. = Nat.u. Offen. Bd. 51. p.
   129-153 (1905)
144. BRAUN, C.: Kosmologie vom christlichen Standpunkt. Münster, 1905. 490. p.
145. SCHENZL G. levele Haynald L. 1870. aug. 28. KÉL
146. Lista és nyugta a mûszerbeszerzésrõl, 1871. jan. 10. KÉL
147. HÜNNINGER A.: Protuberantiae solares. = Haynald-Observatorium Közleményei
   1. füzet 1886. 18. o. Budapest
148. HÜNNINGER A.: Maculae Solares. = Haynald-Observatórium Közleményei
   II. füzet. 1886. Holmeyer F. Kalocsa, 14. o.
149. HÜNINGER A.: Meterologica. - Haynald-Observatórium Közleményei
   III. füzet. 1886. 16. o. (Kalocsa?)
150. HÜNINGER A.: A Haynald-Observatórium 1880-84-ben megfigyelt napfoltok. 
   = Ért. a mat. tud. XII. köt. 9. sz. 1885. 40. o. (Elõadva 1885. jan. 19-én)
151. HÜNINGER A.: Beobachtungen von Sonnenflecken. = A. N. Bd. 116.
   N°2762 p. 31-32 (1887)
152. HÜNINGER A.: Beabachtungen des Venus-durchganges 1882. Dez. 6.
   = A. N. Bd. 104, N°2488, p. 154-255 (1883)
153. HÜNINGER A.: Die Enckésche Theilung des Saturnrings und der rothe Fleck auf Jupiter.
   = A. N. Bd. 113, N° 2692, p. 57-58 (1886)
154. dr. TELEKI GYÖRGY (Belgrád) szíves közlése 1981. jún. 30.
155. FÉNYI GY.: Beobachtungen des Sonnenscheines auf der ungarischen Ebene.
   = M.Z. Bd. 24, p. 231 -234 (1896)
156. FÉNYI GY.: Anemométer-észlelések a Haynald-Observatóriumon Kalocsán,
   1881-1888. = MTÉ. 7, köt. 6. sz. 1888/89. 308-312 p.
157. FÉNYI GY.: A légnyomás évi és napi menete Kalocsán.
   = MTÉ. 29. köt. 3. sz. (1911) 318-343.
158. FÉNYI GY.: Resultate der 20 jährigen meteorologischen Beobachtungen in
   Kalocsa M.Z. Bd. 30, p. 26-27 (1895)
159. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. V. füzet (ld. a felsorolásban)
160. FÉNYI GY.: A szél fordulása Kalocsán. = ld. 10. köt. 9. sz. 1906. 267-276. p.
161. FÉNYI GY.: Menyhárt László meteorológiai megfigyelései Boromában.
   = MTÉ. 13. köt. 5. sz. 1895. 458-472. p.
162. FÉNYI GY.: P. Menyhárt László S. J. Dél-Afrikában tett meteorológiai megfigyelésének
   eredményeirõl (kiv.). = Akad. Ért. 6. köt. 1895. 644-645. p.
163. FÉNYI GY.: Resultate der meteorológischen Beobachtungen in Boroma
   1891-92. M.Z. Bd. 39, p. 521-526 (1904)
165. FÉNYI GY.: Meteorologische Beobachtungen in Boroma am Sambesi.
   M.Z. Bd. 40, p. 170-172 (1905)
166. FÉNYI GY.: Ergebnisse der Beobachtungen der Temperatur und des Luftdruckes in Boroma
   in Süd-Afrika Denkschriften der Kais. Akad. der Wiss.
   Wien Bd. 121, Abth. II.a p. 206 (1912)
167. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. Heft VII. (ld. a felsorolásban)
168. FÉNYI GY.: Publikationen des Haynald Obs. Heft IX. (ld. a felsorolásban)
169. Popov, A. Sz.: Ob otnoshenija metall icseszkih poroskov k elektricseszkim kolebanijam.
   = Zsurnal Rusz. Fiz. -him. Obs. XXVIl. köt. Otd. 1. No8, prot. 154(201) pp. 259-260 (1895)
170. Popov, A. Sz.: Pribor dlja obnaruzsenija i regisztrirovanija elektricseszkih kolebanij.
   = ibid. XXVIII. köt. p. 1-14. (1896)
171. Electric. Rev., XL VII. p. 845-846, 882-883 (1900)
172. SZALAY L.: A Boggio-Lera-féle zivatarjelzõ készülék = ld. VII. évf. 1903. 70-89. o.
173. SZALAY L.: Viharjóslás fotográfia útján. = Természettud. Közl. 30. köt.
   1900, 358-359. p.
174. SZALAY L.: Elektromos zivatarjelzõ készülékek. = Természettud. Közl.
   XXXIII. köt. 1901, 289-300. p.
175. K. F. BRAUN.: On the current conduction through metal sulphides
   (in German) Ann. Phys. Chem., 1153, 556, 1874.
176. FÉNYI GY.: Gewitter-Registrator construirt von P. Joh. Schreiber, beschrieben 
   von Fényi S. J. Kalocsa, 1901, 22. o. 1. melléklet
177. FÉNYI GY.: Zivatarjelzõ készülék. = Id. 5. évf. 7. sz. 1901. 230-234 p.
178. FÉNYI GY.: Új zivatarjelzõ. = Id. 6. évf. 6. sz. 1902. 217-219. p.
179. A Kalocsai I. István Gimnázium irattárából (a továbbiakban rövidítve IGI)
180. IGI anyagából
181. FÉNYI GY.: Zivatarjelzõ készülék. = Id. 6. évf. 4. sz. 1902. 130-132. p.
182. W. ZUKOTYNSKI levelei Fényihez, IGI
183. W. ZUKOTYNSKI levele Fényi Gy. 1903. V. 19. IGI
184. BÜKY Á.: Néhány szó a zivatarjelzõk mûködésérõl. = Atmosphaera (Az idõjárás)
   8. évf. 5. sz. 1904. 169-177. p.
185. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1902. márc. 3. IGI
186. HORVÁTH JÓZSEF szíves közlése, 1981. júl. 1.
187. IGI
188. BUZNA V.: A zivatarok táviratoznak. = Zászlónk, 1903. jún. 15.
189. BUZNA V.: A zivatarjelzõ modern berendezéssel. = Zászlónk, 1904. máj. 15.
190. BUZNA V.: A villámok írnak. = Zászlónk, 1904. jún. 15.
191. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1904. aug. 31., IGI
192. FÉNYI GY.: gépirata, IGI
193. Gépirat keltezés, cím nélkül, IGI
194. IGI
195. SZALAY L. levele Fényi Gy. 1904. aug. 14., IGI
196. SAVOLY X. F. levele Fényi Gy. 1902. máj. 31., IGI
197. FÉNYI GY.: A zivatarok napi periódusa a kalocsai zivatarjelzõ alapján. 
   = Id. 5. köt. 8. sz. 1901, 256-260. p.
198. FÉNYI GY.: Sur la nature du cohéreur C.R.A.P. 135, p. 30-32 (1902)
199. FÉNYI GY.: Sur un appareil pour 1’enregistrement automatique des décharges
   de l’atmosphére C.R.A.P. 134, p. 227-228 (1902)
200. FÉNYI GY.: Jégesõmérõ Kalocsán. = Id. 10. köt. . sz. 1906. 252-253. p.
201. FÉNYI GY.: A hõmérsékleti inverziók meteorológiai és csillagászati jelentõségérõl.
   = Id. 11. évf. 7. sz. 1907, p. 193 -197. 
202. FÉNYI GY.: Zur Erklärung der grossen Inversion. M.Z. Bd. 42, p. 355-360 (1907)
203. FÉNYI GY.: Beobachtungen des Sonnenscheins in den Jahren 1893 -1913 in Kalocsa.
   M.Z. Bd. 61. N°1, p. 15-18 (1926)
204. Illustrated glossary for solar and solar-terrestrial physics.
   Ed. by A. BRUZEK, C. J. DURRANT, D. REIDEL Publ. Co. 1977.
205. E. PETTIT Publ. Yerkes Observatory 3, Part IV. 1920.
206. HÉDERVÁRI P. Csillagunk: a Nap, Gyorsuló idõ, Magvetõ Bp. 1980.
207. Astronomie, Brockhaus abc. VEB Brockhaus Verlag 1976.
208. R. HOWARD, B. Le BONTE munkája. Idézve i.b.l. Esti Hírlap, 1980. okt. 20.
209. FÉNYI GY.: A Napon észlelt jelenségek természetének magyarázata.
   Bp. 1900 Szent István Társ. 24. o.
210. FÉNYI GY.: A Haynald-Observatóriumon 1887-ben tett protuberancia-észlelések
   általános eredményei. = MTÉ, 11. köt. 2. füzet, 1892. 136-144. o.
211. FÉNYI GY.: A Nap fokozott tevékenysége 1887-ben. = MTÉ, 7. köt.,
   1. füzet 1888/89. 1-20.
212. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1887. okt. 10., KÉL
213. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1887. okt. 15., KÉL
214. ANGEHRN T.: Az 1905. aug. 30-i napfogyatkozás megfigyelése CARRION de los CONDES-ban.
   Mathem. és Physikai L. 1907. febr. 2. füzet, 161 -180. o.
215. FÉNYI GY.: Über einen neuen Gesichtspunkt und neue Erklärungen der 
   Erscheinungen auf der Sonne = A. N. Bd. 139. N° 3335 p. 359-366. (1896)
216. FÉNYI GY.: Über die verschiedene Anzahl der Protuberanzen am Ost und 
   Westrande der Sonne = A. N. Bd. 219, p. 331-337 (1923)
217. FÉNYI GY.: Mitteilungen über den Halleyschen Kometen A. N. Bd. 185,
   N°4420, p. 60 (1910)
218. HAYNALD L. levele Horváth I. 1889. jún. 27., KÉL
219. FÉNYI GY. levele Horváth I. 1893. febr. 21., KÉL
220. HORVÁTH I. levele Fényi Gy. 1893. júl. 10., KÉL
221. Minerva Jahrgang XVI. 1906/07, p. 510
222. ANGEHRN T.: A soláris konstans meghatározása a kalocsai sugárzásmérésekbõl.
   = Franklin Bp. 1909. 51. o.
223. ANGEHRN T.: kérvénye 1913. dec. 24., KÉL
224. ANGEHRN T.: Légáramlások Kalocsán. Kisújszállás, Csapp, 1936.
225. VÁRADY Á. levele Jankovich B. 1914. nov. 8., KÉL
226. BERKY J.: A kalocsai Haynald-Csillagda válsága = Kalocsai Néplap,
   51. köt 3. sz. 1927. jan. 2.
227. ANGEHRN T. kérvénye 1913. dec. 24., KÉL
228. ANDOR Gy. levele Várady Á. 1914. okt. 6. KÉL
229. M. kir. Vallás. Közokt. Min. levele Várady L. 68075/1922, KÉL
230. HALE, E. Publ. Yerkes Obs. 3 (Part 1) p. 4. 1903.
231. Feljegyzés, KÉL
232. Új Idõk Lexikona IX. köt. 2237. o. Singer és Wolfner Bp. 1938.
233. VELICS L.: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából Bp. 1912-14, 1-3. kötet.
234. RIEGL S.: Levegõ - elektromos mérések Kalocsán. = Idõjárás, 6. köt. 5.
   füz. 1902, 154-160. o.
235. RIEGL S.: Légelektromos megfigyelések Kalocsán. = M.T.É., 34. köt.
   5. sz. 724-753. o.
236. RIEGL S.: A zivatarok évi és napi periódusa Kalocsán 1901-ben a 
   Schreiber-féle viharjelzõ nyomán. = Idõjárás, 6. köt. 6. füz. 1902, 196-201. o.
237. VASVÁRY I. levele Bíró F. 2531 (1927/28) 1928. jún. 10.
   M. kir. Erzsébet Tud. Egy. Rektori H., KÉL
238. Levéltervezet, KÉL
239. Fõgimnáziumi Évkönyv, 1939.
240. SZABÓ FLÓRIS úr szíves közlése, 1981. júl. 6.
241. Dr. TIBOR MÁTYÁS úr szíves közlése
242. TÓTH M. É.: Az államosítás és a demokratikus nevelés kibontakozása a
   Kalocsai I. István Gimn. Szakdolgozat 1975. Kalocsa
243. RUDNAY GYULA visszaemlékezése, IGI
244. IGI 59/1948 ikt. sz.
245. Jegyzõkönyv, KÉL
246. Levéltervezet, 1884. máj. 1., KÉL
247. de ROSSI levele Haynald L. 1884. nov. 26., KÉL
248. FÉNYI GY. levele Haynald L. 1888. márc. 27., KÉL
249. FÉNYI GY. levele Váradi Á. 1899. máj. 24., KÉL
250. KIKINDAI A. levele Várossy Gy. 1909. dec. 28., KÉL
251. ANGEHRN T. levele 1936. dec. 10., KÉL
252. Jegyzõkönyv, KÉL
253. Nyugta, KÉL

(Tartalmi kivonat)

"A kalocsai Haynald Obszervatórium története" című könyv másodközlése

A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/1.

A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/2.

A kalocsai Haynald Obszervatórium története 4/3.

Hozzászólás

hozzászólás