Napórák érméken

1260

Az első, bár indirekt napóra ábrázolást egy római kori érmén találtam meg. Itt pusztán arról van szó, hogy az érmén látható obeliszk az adott korban napóraként is szolgált, így megörökítése az érmén egyben napóra ábrázolásnak is tekinthető.

A középkorral már nagyobb szerencsém volt, több, szépen kidolgozott ábrázolást is találtam. Egy francia zsetonon – XV. Lajos idejéből, 1720-ból – komplikált asztali napóra képe található.

Drezdában 1748-ban Professzor Ernst Loescher munkásságának 50 éves jubileumára veretett medalionon a térdeplő ünnepelt melletti templom bejárata fölött látható vertikális napóra, amely valószínűleg azért került az érmére, mert a templomon is az adott helyen volt.

MISSING DST IMAGE!!!!

Talán az egyik legszebb napóra ábrázolást egy 1705-ben Brunswick-Wolfenbüttel-ben vert dekoratív 1? talléros érmén találjuk. Anton Ulrich bátyja 1704-ben bekövetkezett halála után egyedül kormányozta hercegségét. Korában igazi reneszánsz uralkodóként tisztelték, aki később a református hitről áttért a katolikusra. Az érmét a herceg zellenfeldi verdében tett látogatása alkalmából verték. Előlapján a salzdahlumi palota aprólékosan kidolgozott képe látható. Bal oldalról a felhők közül kötélen lóg le a napóra, míg az éremkép jobb oldalán a Nap süt. A felirat felettük: "Augentur vita diesque" (Megsokasítom az életet és a napokat). Mind a napóra elhelyezkedése, mind a felirat alapján itt már nem egyszerűen mint díszítő elem szerepel a napóra, hanem a mondanivaló része. Erre utal még egy bibliai idézet is, melyre hivatkozást (Esai 38) a napóra alatt találunk. A bibliának ez a része, mely leírja Judea királyának betegségét és csodálatos felgyógyulásának történetét, szól a napóra árnyékának visszaállításról is. (Máig is vitatott a különböző biblia fordításokban, hogy napóráról vagy lépcsőről van-e szó. A magyar fordítás napóráról, de pl. az angolszász lépcsőről beszél. De mindkét esetre igaz az, hogy az árnyékot időmérésre használták.) Arra a kérdésre, hogy Anton Ulrich vajon bátyja halála miatt, vagy valami más okból választotta ezt a bibliai idézetet, nem sikerült adatot találni.

MISSING DST IMAGE!!!!

Napórát találunk egy történelmileg és numizmatikailag jelentős forgalmi pénzen, a Benjamin Franklin-féle 1 pennysen. Viszonylag rövid ideig verték, mégis mint az Egyesült Államok első érméje különösen fontos. Rövid története a következő.

MISSING DST IMAGE!!!!Miután a 13 amerikai kolónia kivívta függetlenségét Angliától, szövetségüket szorosabbra kívánták vonni. Korábban mindegyikük külön pénzt veretett, melyek közül az ezüst egydolláros volt a legjelentősebb. 1782-ben ezért megbízták Robert Morris-t, hogy dolgozzon ki egységes pénzrendszert az új állam számára. Az általa kidolgozott szisztéma azonban olyan bonyolult lett, hogy Thomas Jefferson, aki akkor a képviselőház tagja volt, megvétózta azt. Az angolszász rendszer másolása helyett egyszerű decimális rendszert ajánlott, mely a meglévő ezüstdolláron alapult. Ennek megfelelően a képviselők is két pártra oszlottak, és így aztán több évig döntés sem született. 1786-ban azután a Jefferson féle elgondolás diadalmaskodott, de csak a szavak szintjén, ugyanis a kongresszus nem gondoskodott az Egyesült Államok pénzverdéjét megalapító törvényről, így természetesen pénzt sem verethettek. Mivel közben jelentős aprópénzhiány lépett fel, 1787-ben a kongresszus 300 tonna rezet vásárolt, és megbízott egy magánpénzverdét, hogy penny-ket verjenek. Ebbe mindkét fél belement, a Morris féle elképzelést támogatók talán azért, mert nem állami pénzverde verte, a Jeffersont támogatók pedig azért, mert végül is a decimális rendszer lett megvalósítva. Ekkor bízták meg Benjamin Franklint, hogy tervezzen olyan érmet, amelyet mindenki el tud fogadni.
Franklin ekkor visszanyúlt az ugyancsak neki tulajdonított, és már 1776-ban kiadott "Continental Currency"-hez. Így készült az az egypenny-s, melynek az egyik oldalára került egy napóra, a "Fugio" (repülök) és a "Mind your business" felirat (mint Franklin egyik kedvenc mottója). Valószínűleg az idő gyors múlásáról és hasznos eltöltéséről kívánt így a kiváló fizikus és államférfi megemlékezni. Az érem másik oldalán tizenhárom egymásba fonódó karika és a "We are one" és a "United States" jelzi az egységes államot. Az Egyesült Államok csak 1792-ben rendelkezett az állami pénzverésről, de addigra a decimális rendszer és a Franklin féle "Fugio cent" már általánosan elfogadott volt.
A Herbert Rau [1] által rendelkezésemre bocsátott irodalom alapján a következő napórákat ábrázoló érmekről tudunk még. Függőleges, csak a delet mutató napóra található, az 1794-ben Genfben vert réz 12 Florinoson. 1666-ban VI. Lajos Hessen-Darmstadt grófja veretett medalionjára kocka alakú napórát, azaz az érmen wgy kockát és annak három látható oldalán egy-egy napórát ábrázoltak. 1711-ben VI. Károly német-római császár és magyar király adott ki medaliont, mely horizontális napórát ábrázolt. 1703-ban XI. Kelemen pápa által veretett emlékérmen meridián látható, melyet a Nap delelésének pontos méréséhez használtak. Hasonló meridián található az 1695-ben Itáliában kiadott érmén, melynek hátoldalán G.D. Cassini olasz származású francia csillagász arcképe látható (aki 4 Szaturnusz-holdat fedezett fel, és akinek nevét a Szaturnusz gyűrűrendszerének egy képződménye is viseli) .
Modern érmén is sikerült napórát találni. 1985-ben British Virgin Island-en 20 dolláros emlékérmét adtak ki, melyet elefántcsontból készült napóra díszített. 1999-ben Gibraltáron verték azt az 5 fontos érmet, amely a világ első titánból készült érme, és a milleniumi visszaszámlálás jegyében készült. Ennek előlapján négyféle időmérő eszköz, egy ősi egyiptomi napóra, egy 9. századi gyertya óra, egy 14. századi mechanikus óra, és egy modern digitális óra látható (6. ábra).
Koreában 2000-ben vertek emlékpénzt "A new millenium for all" felirattal, a hátoldalon bonyolult szerkezetű napóra részletével.

 

 


{mosimage}

A hajdani Német Demokratikus Köztársaság napóra társasága adta ki a következő két emlékérmet, még 1985-ben. Herbert Rau [1] révén tudomásunk van egy harmadik NDK-s napórás éremről is. Sőt Svájcban már 1928-ban adtak ki emlékérmet a svájci Kronometriai Társaság XIV. gyűlése alkalmából, vertikális napórával.
Látható, hogy bár léteznek napórákat ábrázoló érmék, mindez ideig nem sikerült olyat találnom, amely egy kis kiegészítéssel, pl. egy kis háromszög alakú mutatóval, napóraként is funkcionálna. Talán egyszer, egy hasonló konferencia keretében ez is valóra válik!

Irodalom:
1. Jürgen Abeller: Himmel und Zeit auf Münzen – Sterne und Weltraum, 1966/8
2. George Lacy: The time flies cent – http://www.collectsource.com/time.htm

Jegyzet:
[1] Herbert Rau: Gnomonik und Numismatik;
Herbet Rau: Else coins and medals with sundials;
– a szerző által a konferencián rendelkezésemre bocsátott irodalom és katalógus alapján
*A III. Nemzetközi Napóra Szimpóziumon 2002 szeptember 26.-án Kőszegen elhangzott előadás szerkesztett, kiegészített változata

Hozzászólás

hozzászólás