A Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyi Helyi Csoportjának dokumentumai 1946-1949-ből

1046

A dokumentumok

1. dokumentum

Tárgy: Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyi Csoportja megalakulása

IV. Ferenc József rkp. 24.

Telefon: 185-642

Szám: 449.397/1947.IV/3.

Felhívom Címet, hogy jogkövetkezmények terhe mellett jelentse az egyesület keszthelyi csoportja tagjainak számát és jelenlegi tisztikarának névjegyzékét.

Budapest, 1947. március 31.

A miniszter rendeletéből:

dr. Halász György s. k. miniszteri tanácsos

______________

2. dokumentum

Tárgy: Magyar Csillagászati Egyesület keszthelyi helyi csoportja működésének megtagadása
IV. Belgrád rkp. 24.
Telefon: 185-642
Szám: 502.853/1948.IV/3.

A Magyar Csillagászati Egyesület keszthelyi helyi csoportja megalakulásának tudomásulvételét megtagadom.

Erről Címet tudomásulvétel végett azzal értesítem, hogy amennyiben a helyi csoport határozatom ellenére működést fejtene ki, tilos egyesületnek tekintendő és vele szemben az 1938. évi XVII. t.c.-nek megfelelő rendelkezései alkalmazandók.

Budapest, 1948. november 8.

A miniszter rendeletéből:

dr. Halász György s. k.
miniszteri tanácsos

______________

3. dokumentum

Másolat
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága
Szombathelyi Osztálya
Szombathely

18.611/1948. számú felhívásra tisztelettel bejelentjük a következőket:

1-2. A helyi csoport véglegesen nem alakult meg, külön alapszabállyal nem rendelkezik, de nem is rendelkezhetne, mert a helyi csoportot az anyaegyesület alapszabályai kötelezik. Külön tagjai sincsenek, hanem a Magyar Csillagászati Egyesület Keszthelyen lakó tagjaiból alakult volna meg véglegesen, mintegy 23 létszámmal, kik közül 10 tanár és tanársegéd, 1 községi vezető-jegyző, 4 iparos és kereskedő, 2 ügyvéd, 2 nő (egyik gyorsíró iskola-tulajdonos, másik háztartásbeli), 1 orvos, 1 ny. postaellenőr, 1 lelkész, 1 járásbíró.

3. Vagyona nincs, így leltár sincs.

4. helyisége nincs.

5. ülést nem tartott, mindössze 2 év alatt 2 ízben volt 1-1 ismeretterjesztő előadás.

6. Választott vezetősége nincs, alulírottak csak mint a központ részéről ideiglenes megbízottak szerepelnek.

Fentiek kiegészítésül előadjuk még, hogy 1946. évben a "Magyar Csillagászati Egyesület" megalakulása idején, annak megszervezője: Dr. Kulin György csillagász felkérte alulírottakat, mint régi amatőrcsillagászokat, hogy az Egyesület részére szerezzünk tagokat a végből, hogy az a csillagászat országos népszerűsítését minél eredményesebben folytathassa, s felszólított egyben arra is, hogy kellő számú jelentkező esetén alakítsuk meg az Egyesület keszthelyi csoportját.

Az akkor, vagyis két évvel ezelőtt jelentkezett tagok száma elérvén a húszat, közöltük az Egyesület vezetőségével, hogy a helyi csoporthoz szükséges taglétszám megvan.

Bár az ide csatolt és a Belügyminiszter úr által 445.236/1947.IV./3.B.M. szám alatt jóváhagyott egyesületi alapszabályok 24. §-a alapján a helyi csoport megkezdhette volna működését, mi nem akartunk megalakulni mindaddig, míg a Belügyminiszter úr a taglista birtokában ezt nem engedélyezi. Több érdeklődő többszöri kérésére mindössze annyit tettünk, hogy a Központ részére befizetett tagdíjakat Pestre felküldtük és két ízben egy-egy csillagászati alapismeretekről szóló előadást tartottunk az Agráregyetem által erre a célra átengedett tanteremben. Ezekre az államrendőrség keszthelyi kapitányságának vezetőjét meghívtuk. Ezt a két ismeretterjesztő előadást azért tartottuk, hogy a csillagászat és egyben az Egyesület iránti csekély érdeklődést fokozzuk és ezt a dolgozók minél szélesebb rétegeiben felkeltsük.

Egyben tisztelettel bejelentjük azt is, hogy egyidejűleg kaptuk meg a Magyar Csillagászati Egyesülettől a Belügyminiszter úr 502.853/1948.IV.3. sz. rendeletének másolatát, mely szerint a keszthelyi csoport megalakulását nem engedélyezi. -Ennek alapján az itteni rendőrkapitányságnál bejelentettük, hogy a Belügyminiszter úr rendelkezése értelmében a lényegében csak ezután megalakulni szándékolt helyi csoport meg nem alakul, semmiféle működést ki nem fejt és minderről a központot is értesítettük.

Keszthely, 1948. évi december hó 16. napján

Tisztelettel
Dr. Csányi József s. k.
Vladár Endre s. k.

Csatolva 1 példány anyaegyesületi alapszabály

______________

4. dokumentum

Keszthely, 1948. december 16.

Dr. Kulin György Úrnak
a Magyar Csillagászati Egyesület ü[gyvezető] elnöke
Budapest

Kedves Barátunk!

Megkaptuk f. hó 9.-én kelt leveledet, melyben értesítettél minket, hogy a keszthelyi csoport működését, illetve megalakulását a belügyminiszter úr nem hagyta jóvá.

Ennek értelmében, szíves tudomásodra hozzuk, hogy a csoport megalakítására Tőletek nyert megbízatásunkról lemondtunk, és az itteni rendőrkapitányságot is értesítettük arról, hogy a megalakulni szándékolt helyi csoport immár meg nem alakul, ennélfogva eo ipso nem fog működni.

Közöljük továbbá, hogy a belügyminisztérium szombathelyi államvédelmi hatósága a belügyminiszteri fenti rendeletre hivatkozva statisztikai adatokat kért a feloszlott csoportra vonatkozólag; Az oda küldött jelentésünket az idecsatolt másolat tartalmazza. Ebben a jelentésben röviden ismertettük a tényeket.

Közöljük Veled azt is, hogy az Egyesület Keszthelyen lakó tagjait is egyenkint értesítettük, hogy a tervbevett keszthelyi csoport nem fog megalakulni.

Hátra van még elnöki tanácsi tagságunk kérdése, amire nézve úgy döntöttünk, hogy azt rendelkezéstekre bocsátjuk. Döntsetek ebben a kérdésben úgy, amint azt az Egyesület érdekében valónak gondoljátok.

Arra kérünk, értesíts minket, mit csináljunk az ittlévő folyóirat- és egyéb egyesületi nyomtatványokkal, visszaküldjük őket?

A megalakulás megtagadásának okát – őszintén szólva – nem tudjuk. Amennyiben az volna az ok, hogy egyes tagok politikailag kifogásoltattak, úgy adandó alkalommal illetékes helyen talán érdeklődhetnél aziránt, nem volna-e lehetséges a kifogásolt tagok kizárásával a helyi csoportot megalakítani: (A bázakerettyei példára.)

Szívélyes üdvözlettel vagyunk készséges híveid:

Dr. Csányi József
Vladár Endre

A keszthelyi csoport a "Csillagok Világá"-ban

A "Csillagok Világa" az MCSE akkori lapja volt, kéthavonta jelent meg. A keszthelyi tagok tagnévsorán kívül sajnos, csak nagyon kevés információt tartalmazott a csoporttól. Mindössze két rövid hírt sikerült találnunk.

"A HELYI CSOPORTOK MEGALAKULÁSA

(…)

A Keszthelyi Helyi Csoport vezetését dr. Csányi József közjegyző és Vladár Endre agráregyetemi tanár vállalták. Mindketten régi barátai a csillagászatnak. Távcsöveikkel a bemutatásokon kívül megfigyeléseket is végeznek. Az agráregyetem, hallgatósága, a tanuló ifjúság és az érdeklődő nagyközönség körében minden feltétel megvan az eredményes munkához. A balatoni nyári közönség még ezenfelül újabb lehetőségeket kínál.

(…)"

"A VIDÉK ÉLETÉBŐL

(…)

Keszthely. Dr. Csányi József beszámolója.

A keszthelyi helyi csoport március 3-án tartotta első előadói estjét. Előadók voltak: Dr. Csányi József és Vladár Endre.

Csányi József előadásában általános képet festett a csillagászat szépségéről és értékéről. Kiindulási pontnak vette H. Poincaré meghatározását "A tudomány értéke" c. munkájából. Az előadó kibővítette ezt a Kosmos fenségességének érékeltetésével és értékelésével, ismertette azoknak az alapismereteknek vázát, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a csillagos égen a tudomány mai állása szerint tájékozódhassunk és titkaihoz közelebb juthassunk.

Vladár Endre előadása két részből állt. Első részében a csillagászat történeti fejlődését ismertette az adatok oly’ részletes, gazdag, szakszerű és mégis élvezetes csoportosításában, hogy a hallgatóságot valósággal elragadtatta. A másik részben a helymeghatározás elemibe vezette be a hallgatóságot, de nemcsak szavakkal, hanem pompás ábrákkal és saját készítésű koordinátahálózattal. Mintegy másfél órás előadása nemcsak lekötötte a hallgatóság figyelmét, hanem számukra maradandó ismereteket is nyújtott.

Kilátásban van, hogy a helyi csoport használatra megszerezhet egy 50 mm objektív átmérőjű távcsövet. Amint ez megtörténik, programunkat kibővítjük. Addig is a gyakorlati és elméleti ismeretek szerzése céljából előadásokat tartunk, előreláthatólag havonta kétszer.

(…)"

A dokumentumok fénymásolatát a VCSE rendelkezésére bocsátotta: Mizser Attila, akinek ezúton mondunk ezért köszönetet.

A Vega 55. számában megjelent cikk másodközlése

Hozzászólás

hozzászólás