Új kézikönyv amatőrcsillagászoknak

1613

A tarjáni Meteor ’06 Távcsöves Találkozóra
időzítette a Magyar Csillagászati Egyesület az Amatőrcsillagászok
kézikönyve harmadik, jelentősen átdolgozott kiadásának megjelenését. A
kiadványt máris megvásárolhatják a rendezvény résztvevői. 

A gyakorló amatőrcsillagász számára az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb
tevékenység az égbolt jelenségeinek, égitestjeinek észlelése. Számtalan
megfigyelési terület kínálkozik távcsővégre: az egyre többek számára
elérhető gyári távcsövek és a digitális képrögzítés az utóbbi években
jelentősen kibővítette a megfigyelési lehetőségeket, ugyanakkor a
vizuális távcsöves munka, vagy éppen a szabadszemes terület is sokak
számára jelent hasznos elfoglaltságot.

Kötetünk a színvonalas és
lehetőség szerint rendszeres észlelőmunkához nyújt segítséget, sorra
véve az amatőrcsillagászat hagyományos megfigyelési területeit,
figyelembe véve a hazai amatőrök lehetőségeit. Segítséget nyújt
azoknak, akik tájékozódni szeretnének arról, hogy milyen programokba
kapcsolódhatnak be, milyen területeken végezhetnek értékes munkát akár
kedvtelésből, akár abból a célból, hogy észleléseiket a csillagászat
tudománya is hasznosítsa. Kézikönyvünk nem a teljesen kezdő amatőrök
számára íródott – mindenképpen feltételezünk bizonyos alapismereteket,
így például az égbolt, a csillagképek megfelelő szintű ismeretét.
Kötetünk a színvonalas észlelőmunkához kíván segítséget nyújtani, az
egyes megfigyelési területek elméleti hátterét is ennek megfelelően
tárgyaljuk.

 

Az előző, 2002-es, második kiadáshoz képest
kötetünket alaposan átdolgoztuk, kisebb vagy nagyobb mértékben, de
valamennyi fejezetet módosítottuk. Teljesen új Hold-észlelési
fejezettel jelentkezünk, amely jobban segíti az amatőröket a
holdfelszín egyes alakzattípusainak megismerésében, átdolgoztuk és
kibővítettük a Napról, a kisbolygókról és a csillagászati
képrögzítésről szóló fejezeteket. A digitális észleléstechnika
alkalmazásáról nem csak itt, hanem a Napról, a Holdról, a bolygókról és
a kettőscsillagokról szóló fejezetben is olvashatunk. Az utóbbi évek
észlelési tapasztalatait is felhasználtuk a Fogyatkozások,
csillagfedések c. fejezetben (Merkúr- és Vénusz-átvonulás, gyűrűs
napfogyatkozás, kisbolygó-okkultációk stb.), kibővítettük és számos új
illusztrációval láttuk el a távcsövekről szóló fejezetet.

Az első
öt fejezetben az amatőrök által is végezhető csillagászati
megfigyelésekkel kapcsolatos legfontosabb gyakorlati tudnivalókat
ismertetjük. Az Észleljünk! c. fejezet bevezetés a gyakorlati munkához,
számos általános tudnivalóra hívja fel a figyelmet. A szabad szemmel is
megfigyelhető jelenségek széles skáláját mutatja be második fejezetünk,
majd két olyan témakör kerül sorra, melyek folyamatosan izgalomban
tartják az amatőröket. A távcsövekről szóló fejezet a legfontosabb
ismereteket foglalja össze, majd a „mobil amatőrcsillagász"
legkedvesebb társát, a binokulárt mutatjuk be. Ezt követi a már
említett Csillagászati képrögzítés c. fejezet.

Ezután elhagyjuk a
Naprendszert, és következik a mélyég-objektumok hihetetlenül gazdag
világa, majd a kettőscsillagok, végül a változócsillagok
megfigyelésének rejtelmeibe vezetjük be az Olvasót.

Kézikönyvünk második, nagyobb terjedelmű felében az amatőrcsillagász
távcsöveivel észlelhető égitestek megfigyelési módszereit vesszük sorra.
Így pl. ismertetjük a Naprendszer égitestjeinek megfigyelési lehetőségeit
(Nap, Hold, bolygók, üstökösök, kisbolygók, meteorok), továbbá a különféle
fedések, fogyatkozások észlelését.

Kézikönyvünk
utolsó részében hasznos tudnivalókkal szolgálunk: ismertetjük a 2050-ig
várható érdekesebb csillagászati jelenségeket, majd felsoroljuk a hazai
csillagászati civil szféra legfontosabb szervezeteit. A kötet
használhatóságát nagyban segíti a névmutató és a tárgymutató. Könyvünk
végén színes képmellékletet talál az Olvasó, melyben a legjobb hazai
amatőr asztrofotókból válogatunk. Az utóbbi évek digitális
forradalmának köszönhetően számos új, rendkívül látványos felvételt
ismertethetünk meg az Olvasókkal.

Szerzőink a Magyar Csillagászati Egyesület tagjai, többségük az egyesület kiadásában megjelenő Meteor c. folyóirat rovatvezetője.
Az egyes megfigyelési területeken született észleléseket – további
feldolgozás céljából – a rovatvezetőknek célszerű beküldeni, akik a
beérkezett észlelési anyag felhasználásával állítják össze a Meteor
rovatait, és a megfigyelések egy részét külföldi adatgyűjtő
központoknak is továbbítják.

Az 536 oldalas kiadvány ára 4000 Ft, MCSE-tagoknak 2500 Ft. Kapható a Polaris Csillagvizsgálóban, megrendelhető az MCSE postacímén (1461 Budapest, Pf. 219.), rózsaszín postautalványon. Az MCSE a postaköltséget átvállalja.

Hozzászólás

hozzászólás