Hell Miksa ismeretlen levele

1208

   Hell leveleinek nagy részét Pinzger Ferenc közölte (Hell Miksa emlékezete, II. köt.), néhány másutt jelent meg. (Erre vonatkozólag l. a Meteor 1991/4. és 5. számában közölt Hell- és Sajnovics bio-bibliográfiát!) De ma is előbukkannak eddig ismeretlen levelek, amelyek érdekes fényt vetnek a jeles csillagász munkájára és nézeteire.

   Évtizedekkel ezelőtt kerültem kapcsolatba Helényi (Hell) Miksa mérnök úrral, aki szíves volt nagy nevű rokonának addig ismeretlen levelét kölcsön adni. A levél német nyelvű, és egy meg nem nevezett – talán dán vagy norvég – püspök a címzettje. Sajnos erősen sérült. Az alábbiakban ennek a levélnek magyar fordítását közlöm.

Wien, 1764. február 15.

Nagyontisztelendő Kegyelmes Uram!

Főtisztelendő nagyméltóságodnak nagyra becsült sorait 8 nappal ezelőtt kaptam meg, küldönc útján. Vele kellett volna megküldenem az 1764. évi csillagászati (év)könyvem 2 példányát, levelemmel együtt. Azonban az évkönyv a mai napig nem jelent meg, azt hiszem …-ra jelenik majd meg. (Innen 15 sor hiányzik.)

Mindez együtt 6 forintba kerül. Hasonlóképpen McLaurin és Bouguer urak művei is le vannak fordítva latinra. A fizikai művek közül Boskovich páterünk új fizikáját itt nyomtatták. Ára 1 ft. 30 krajcár. Páter Makó szintén adott ki logikát, metafizikát és Institutiones Physicae (Természettani ismeretek) második részét. Ezek tisztán latinul vannak írva, és kiválóak. Logikáját és metafizikáját az itteni egyetemen előadják. P. Scherffer újonnan kiadta természettani könyvének második részét… (hiányzó szöveg) Mindezek a természettani művek Newtont követik… (kb. 16 sor hiányzik)

… megírta, arról sem Bianchi úr nem tudott, sem pedig nálunk nem gondolt senki ezeknek a távcsöveknek elkészítésére. Egyszóval Bianchi úr eddig még semmit sem ért el, még az Angliából hozatott angol lencsékkel sem, nem is beszélve az itteni összeállításról amelyet ő és a többiek hiába kerestek. Ha a csillagászati munka egyszer annyi időt engedne, akkor remélem, hogy hamarosan elérném a célt. Akkor ezek az urak sem járnának olyan úton, amelyen sohasem érhetik el a céljukat! Magamnak nincs különösebb kedvem hozzá, mert részben saját kísérleteim alapján meg vagyok győződve attól, hogy ezek a távcsövek, bármilyen kiválóak földi tárgyak megfigyelésére, az égitesteket illetően semmilyen előnnyel nem rendelkeznek a Newton-féle távcsővel szemben, sőt ellenkezőleg, sokkal rosszabbak. Ezt az optika törvényeiből nagyon könnyen lehet bizonyítani. Matematikusainkat már meg is győztem arról, hogy az a Dolland-féle cső, amely a földi tárgyak megfigyelésére kiválóan jó, hasznavehetetlen az égitestek megfigyelésére. Viszont a Dollondiánus cső, amely az égitestek számára jól van berendezve, lehetetlen, hogy jó legyen a földi megfigyelésekre. És ez a párhuzamos és elhajló vagy összetartó sugarak elve alapján, amelyeknek különböző visszaverődési szögeket kell alkotniuk.

Ami azokat az ingaórákat illeti amelyek egyszerre mutatnák a helyi középidőt és a valódi időt, azon minta szerint, amelyet Marioni úr írt le, nem tudom, hogy Köttl urat kivéve akad-e valaki, aki azokat elkészítené, az a ritkaság semmire sem jó, mivel állandóan utánigazításra szorulna.

Arra vonatkozólag, amit Kegyelmességed tudni kíván, tudniillik valamiféle lichtensteini papnevelő intézetről, van szerencsém jelenteni, hogy ilyenféle külön szemináriumról nem tudok, nem is hallottam még soha ilyesmiről. A bécsi papnevelő növendékei között egynéhány, akiket a lichtensteini alapítványból tartanak el. Egyébként semmi ilyesmiről nincs tudomásom. Részemről azt sem tudom, jelent-e meg valami nyomtatásban ezeknek a növendékeknek szabályzatáról.

A továbbiakban van szerencsém közölni, hogy januárban Párizsban és Hollandiában megfigyelt üstököst február 1-én Párizsbanban még látták. Február 12-én jut napközelbe, ezért megtörténhetik, hogy napközelsége utáig sokáig látható lesz. Az állandó felhők miatt magam még egyszer sem tudtam megpillantani, talán sikerül még elcsípnem, ha a napközelből visszatér. Ha sikerül fölfedeznem, bátorkodom Kegyelmességednek jelenteni,

Van szerencsém minden lehető tisztelettel és nagyrabecsüléssel nagyontisztelendő Kegyelmes Uram készséges szolgájának nevezetetni:

Hell Miksa S.J.

(Utóirat: Bocsásson meg Kegyelmességed a hibák és a rossz írásmód miatt, mert arra sem volt időm, hogy a levelet mégegyszer átolvassam!)

P. Hell Miksának ez a levele is arról tanúskodik, hogy mennyire széleskörűen és lelkiismeretes alapossággal válaszolt mindenkinek, aki kérdéssel, kéréssel fordult hozzá.

Csupor Zoltán Mihály
Tordas, Sajnovics-gyűjtemény

(Megjegyzés: S.J. = Societate Jesu, a jezsutita rend rövidítése)

A Meteor 1991/12. számában megjelent cikk internetes változata

Hozzászólás

hozzászólás