Ki írta „Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében” című cikket?

855

A Csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája (csimabi.csillagaszat.hu) a következő bejegyzést tartalmazta a „Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében” című írás kapcsán: Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. aug. 36. füz. p. 311.

Az írás kapcsán végzett csillagászattörténeti kutatómunka eredményeképpen a következőképpen módosult az írás bibliográfiai leírása:

[KONKOLY THEGE Miklós:] Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében. =
Természettudományi Közlöny 4. 1872. aug. 8. sz. 36. füz. p. 311. Apróbb közlemények. A gellérthegyi és a bicskei csillagvizsgálókból származó csillagászati műszerek szakszerűtlen tárolásáról a „pesti egyetem egyik sötét folyosóján egy ablaktalan földszinti nedves kamrában”. A Grácz- és Lipcsében megjelenő „Sirius” czímű csillagtani folyóirat ez évi junius 15-iki számában „Egy utas” aláírással a „Két tönkrement csillagásztoronyról” címmel közölt cikk fordításának közreadása.
Bartha Lajos megvizsgálta és összehasonlította az eredeti német nyelvű („Ein Reissender” aláírással, „Zwei verglücke Sternwarten” címen. Sirius, Köln, Band 5., 6. Heft, 1872. pp. 93-94.) és az ezzel azonos magyar nyelvű cikket. Véleménye szerint a cikk több kitétele annyira megegyezik Konkoly Thege később is gyakori ironikus modorával, hogy az csak tőle eredhet. Például: „mert a távcső le van róla csavarva és oda támasztva egyik sarokba úgy, a hogy a régi pipaszárakat szokás a szobában elhelyezni. Azért mondok régit, mert a pipás ember jobban vigyáz az új pipaszárára, mint a pesti egyetem a maga becses műszereire”. Így külföldi vendég nem írt volna, magyar pedig, ha egyetemi ember szintén nem, viszont Konkoly Thege nem volt az egyetemhez kötve, de jól ismerte a körülményeket.
Így csaknem bizonyos, hogy az eredeti cikket is Konkoly Thege Miklós írta (valószínűleg a tanszéket ekkoriban átvevő Eötvös Loránd biztatására, akinek tanítványa volt) és ugyanő adta a Természettudományi Közlönybe a magyar fordítását. A cikk végéhez fűzött (más szedéssel közölt) sorokat: „Hogy az „egy utas” miként apostrophálja ezek után a m. kir. tudomány-egyetemet, azt magyar létemre szégyellem lefordítani. Uraim! Egyetemi tanár urak! Siessenek megczáfolni e rettentő hírt, mielőtt egész Európát bejárná! Tegyenek valamit, mossák le nevünkről e sötét foltot!” – ugyancsak Konkoly írhatta. [PIR.]

Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében

Hozzászólás

hozzászólás