Gothard Jenő bibliográfia – 2009

2139

Gothard Jenő bibliográfia

Megjelent:
2009. május 29-én
Gothard Jenő halálának 100. évfordulója tiszteletére

Szerkesztette: Sragner Márta

5. bővített kiadás

I.

GOTHARD JENŐ MŰVEIT ÉS MUNKÁSSÁGÁT RÉSZLEGESEN FELTÁRÓ IRODALOMJEGYZÉKEK, BIBLIOGRÁFIÁK

1. Magyarországi Könyvészet 1882. Összeáll.: Horváth Ignácz. Budapest, 1882. p. 83. Magyar Könyv–Szemle 7. 1882. mell.
2. Magyarországi Könyvészet 1884. Összeáll.: Horváth Ignácz. Budapest, 1886. Hornyánszky Viktor nyomdája. p. 23. Magyar Könyv–Szemle 9. 1884. mell.
3. Magyar Könyvészet 1876–1885. 2. köt. Összeáll.: Kiszlingstein Sándor. Kiad. a Magyar Könyvkereskedők Egylete. Budapest, 1890. pp. 92–94., 136.
4. A magyar irodalom 1885–ben. Összeáll.: Horváth Ignácz. Budapest, 1886. p. 23. Magyar Könyv–Szemle mell. 10. 1885.
5. Magyarországi Könyvészet 1886. Összeáll.: Horváth Ignácz. Budapest, 1887. p. 28. Magyar Könyv–Szemle mell. 11. 1887.
6. A Kir. Magyar Természettudományi Társulat könyveinek czímjegyzéke 2. füz. Összeáll.: Heller Ágost. Budapest, 1886. c. 32., 135.
7. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkák és folyóiratok betűrendes czim- és tartalomjegyzéke. 1830–1889. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1890. pp. 200–201.
8. Név, hely és tárgymutató a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók első huszonnégy nagy-gyűlésének munkálataihoz. In: Chyzer Kornél: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. S–A–UJHELY, 1890. „Zemplén” Műintézet. p. 18., 73.
9. A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadása 1841-től 1891-ig. In: Emlékkönyv a Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Budapest, 1892. pp. 826., 828–829.
10. A tagok munkálatai. Gothard Jenő. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1892-re. Budapest, 1892. pp. 132–136.
11. A tagok munkálatai. Gothard Jenő. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1894-re. Budapest, 1895. pp. 161–163.
12. A tagok munkálatai. Gothard Jenő. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1895-re. Budapest, 1895. pp. 161–163.
13. Magyar Könyvészet 1886–1900. 1. köt. Szerk.: Petrik Géza. Kiad. a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. Budapest, 1908. p. 161., 186., 189., 258., 1023.
14. Magyar Könyvészet 1886–1900. 2. köt. Szerk.: Petrik Géza. Kiad. a Magyar Könyvkereskedők Egyesülete. Budapest, 1913. p. 55.
15. A Kir. Magyar Természettudományi Társulat könyveinek czímjegyzéke. Összeáll.: Ráth Arnold. Budapest, 1901. c. 114., 415., 532.
16. Névjegyzék és tárgymutató a Kir. Magy. Természettudományi Társulat folyóiratához 1841–1904. Készítette: Andorkó Kálmán. Kiad. a Kir. Magyar Természettudományi Társulat. Budapest, 1905. p. 33.
17. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóhivatalában még kapható akadémiai kiadványok jegyzéke 1907. = Akadémiai Értesítő 18. 1907. 2. füz. p. 178.
18. Az akadémia fogytán levő kiadványaiból teljes árban még kaphatók. = Akadémiai Értesítő 18. 1907. 2. füz. p. 211.
19. A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent munkáknak és a folyóiratok tartalmának betürendes czímjegyzéke 1889–1910. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1911. pp. 61., 123., 234., 351–352., 425., 549., 557., 806.
20. A vándorgyűlés munkálatai tíz (25–34) kötetében megjelent értekezések czímjegyzéke szakok szerint. In: Schächter Miksa – Prochnov József – Lakits Ferenc – Kerekes Pál: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1890–1910-ig. Budapest, 1910. p. 106.
21. A XXV–XXXIV. Vándorgyűlés Munkálatainak név-, hely- és tárgymutatója. In: Schächter Miksa – Prochnov József – Lakits Ferenc – Kerekes Pál: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1890–1910-ig. Budapest, 1910. p. 119.
22. A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Budapest, 1978. Akadémiai Könyvkiadó. pp. 92., 98., 103–104., 109., 135., 142., 190.
23. Társulatunk összes kiadványainak jegyzéke. 1841-től 1926. december 31-ig. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1927-re. (Stella Almanach). Budapest, 1927. Királyi Magyar egyetemi Nyomda. p. 133., 149.
24. Névjegyzék és tárgymutató a Kir. Magy. Természettudományi Társulat folyóiratához 1905–1929. Készítette: Andorkó Kálmán. Kiad. a Kir. Magyar Természettudományi Társulat. Budapest, 1929. pp. 30–37.
25. Mutató a Matematikai és Természettudományi Értesítő 1–50. kötetéhez. Szerk.: Mauritz Béla. Budapest, 1939. pp. 27–28.
26. Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadványainak jegyzéke 1841-től 1940. dec. 31-ig. In: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. pp. 436–437., 460.
27. Szilágyi Gábor: A fotóművészeti kiállitások repertóriuma. /1890–1945./ Kiad. a Magy. Fotóművészek Szöv. Budapest, 1978. p. 411. /Fotoművészet. Elméleti és történelmi tanulmányok. 2. sz./ Gothard cikkek jegyzéke.
28. A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828–1950. Százötven év a tudomány szolgálatában. Budapest, 1978. pp. 92., 98., 103–104., 109., 135., 142., 430.
29. Társadalom- és természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Központi Könyvtárának Katalógusa. 2. Csillagászat. Budapest, 1954. p. 5.
30. Élet és Tudomány 1958–1969. évi cikkeinek tárgymutatója tartalomjegyzéke (repertóriuma). Budapest, 1970. p. 42.
31. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány Indexe A–L 1840/1970. MTA Könyvtára. Budapest, 1975. p. 256., 299.
32. Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány Indexe S–Z 1840/1970. MTA Könyvtára. Budapest, 1975. p. 1120.
33. Magyar geodéziai és kartográfiai irodalom. III. köt. Geodéziai bibliográfia 1971–1975. Kartográfiai bibliográfia 1498–1975. Szerk.: Karsay Ferenc. Budapest, 1983. Műszaki Könyvkiadó. p. 154., 159., 446.
34. Gothard Jenő [cikkeinek jegyzéke]. In: Szilágyi Gábor: A magyar fotóművészek szakirói tevékenységének repertóriuma (1882–1978). Kiad. a Magy. Fotóművészek Szövetsége (1976–1977) Budapest, [1979.] p. 13.
35. Kiss Imre: Csillagászati bibliográfia. Bevezető a csillagászat magyar nyelvű irodalmába /1945–1979/. Debrecen, 1981. Hajdu–Bihar Megyei Könyvtár. pp. 76–77., 125., 467.
36. Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia 1960–1980. Fel. szerk.: Mónus Imre. Győr, 1983. p. 40.
37. Vértesi Péterné: Gothard Jenő természettudós. [Bibliográfia.] = Vasi Honismereti Közlemények 8. 1981. 1. sz. pp. 17–77. Az 1979-ben megjelent Gothard bibliográfia 2. kiadása.
38. Vértesi Péterné: Bendefy László történész és természettudós. Szombathely, 1983. Savaria Múzeum–Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. p. 70., 115. /Vasi Életrajzi bibliográfiák IX./
39. A Technikatörténeti Szemle Bibliográfiája (1962–1982) (I–XIII. kötetek.) In: Technikatörténeti Szemle 14. 1983–84. Budapest, 1984. Múzsák Közművelődési Kiadó. pp. 201–202., 221–222.
40. Vagács Géza: Személynévmutató a Geodéziai és Kartográfiai Irodalom III. kötetéhez. = Geodézia és Kartográfia 36. 1984. 4. sz. p. 288.
41. Magyar Geodéziai és Kartográfiai Irodalom 1976–1985. Szerk.: Karsai Ferenc. Kézirat. Budapest, 1993. Magyar Földmérési, Térképészeti Távérzékelési Társaság. p. 290.
42. Boda Lászlóné: Kunc Adolf (1841–1905). In: Boda Lászlóné: Kunc Adolf–Kárpáti Kelemen. Szombathely, 1988. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. p. 20. /Vasi Életrajzi bibliográfiák XXIII./
43. Természettudósok, műszaki alkotók, orvosok. Életrajzi bibliográfia 1981–1988. Szerk.: Mónus Imre. Győr, 1990. pp. 38–39.
44. Vasi Szemle Repertóriuma II. köt. 1977–1992. Szerk.: Takács Miklós. Szombathely, 1993. p. 32., 40.
45. Az Élet és Tudomány Repertóriuma 1977–1993. 1. köt. Szerk.: Barabás Zoltán. Budapest, 1994. Élet és Tudomány Egyesület. p. 49., 54., 466.
46. Az Élet és Tudomány Repertóriuma 1977–1993. 2. köt. Szerk.: Barabás Zoltán. Budapest, 1994. Élet és Tudomány Egyesület. p. 562.
47. Sragner Márta: Gothard Jenő. [Bibliográfia.] 3. jav. bőv. kiad. Szombathely, 1994. 95 p.
48. Takács Miklós: Szombathely bibliográfiája. Szombathely, 1997. pp. 77., 97., 207., 231., 423–424., 426–429., 611., 641.
49. Vas megye irodalma 1996. január 1.–június 30. Szombathely, 1997. p. 7., 43. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 129–130. sz./
50. Vas megye irodalma 1996. július 1. – december 31. + Mutatók 1996. Szombathely, 1997. p. 30., 41. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 131–132. sz./
51. Vas megye irodalma 1997. január 1.–június 30. Szombathely, 1998. p. 14., 33. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 133–134. sz./
52. Vas megye irodalma 1997. július 1.–december 31. + Mutatók 1997. Szombathely, 1998. p. 20., 46. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 135–136. sz./
53. Vas megye irodalma 1997. január 1.–március 31. Szombathely, 1998. p. 19., 22. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 137. sz./
54. Sragner Márta: Gothard Sándor [bibliográfia]. In: Gothard Sándor 1859–1939 természettudós. [Bibliográfia.] Összeáll.: Sragner Márta. Szombathely, 1998. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. 30., 73., 87–89., 143., 156–161., 163–166., 168. Gothard Sándor műveiben és a róla szóló irodalomban található hivatkozások.
55. Vas megye irodalma 1999. január 1.–március 31. Szombathely, 1999. p. 3., 29. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 141. sz./
56. Vas megye irodalma 1999. április 1.–június 30. Szombathely, 1999. pp. 3–4., 15., 31. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei 142. sz./
57. Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája. 55. 2000. 12. füz. p.708.
58. Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek Bibliográfiája. 55. 2000. 18. füz. p.1074.
59. Vas megye irodalma mutatók 1999. Szombathely, 2000. p. 7. /Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Bibliográfiai füzetei/
60. Győri Lajos: Fényképészeti, fotótechnikai, fotóművészeti, fotótörténeti szakirodalom. Budapest, 2001. Fotóügynökség Kft. pp. 12., 74–75.
61. Technikatörténeti Szemle repertóriuma (1962–1998.) (I–XXIII. kötet) In: Technikatörténeti Szemle 14. 1999–2000. Budapest, 2001. MTESZ pp. 27–29., 80., 85.
62. Vértes Ernő: Dr. Tóth György csillagász (1934–2001) irodalmi munkásága. (Válogatott bibliográfia a megjelenés időrendjében.) = Egyesületi Híradó 12. 2001. különszám pp. 22–24., 26.
63. Sragner Márta – Keszthelyi Sándor – Gazda István: Válogatás a magyar csillagászattörténet magyar nyelvű irodalmából. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 243–247., 249–251., 254., .267. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./
64. Függelék. Válogatott bibliográfia a kötetben szereplő tanárok munkásságáról. Összeáll.: Köbölkuti Katalin. In: Szombathelyi tudós tanárok 2. Szerk.: Köbölkuti Katalin. Szombathely, 2002. pp. 170–173., 182–184., 186., 188., 207.
65. Vas megye irodalma. 2003. július 1.–szeptember 30. p. 34., 56. /Berzsenyi Dániel Könyvtár Bibliográfiai Füzetek 159. sz./
66. Publikációk. = http://www.bdtf.hu/egysegek/tanszekeke/fizika/publikaciok.html 3 p.

II.

GOTHARD JENŐ CSILLAGÁSZATI, FOTOGRÁFIAI,
METEOROLÓGIAI ÍRÁSAI

67. Gothard Jenő: A fényképezés föltalálása és kifejlődése. = „Bimbófüzér”. [A Premontrei Főgimnázium Önképző Körének pályaműveit tartalmazó kézirat, 1874–1875. évi évfolyama. Szombathely, 1875. lev. 14–18.]
68. Gothard Jenő: Levél a szerkesztőhöz, telephon ügyben. = Gazdasági Lapok 30. 1878. ápr. 2. p. 182.
69. Gothard Jenő: A herényi astrophysikai observatorium leirása és az abban tett megfigyelések 1881-ben. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1882. 35 p., 1 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből IX. köt. 3. sz./
70. Gothard, Eugen: Beobachtungen des grossen Septembercometen 1882 am astrophysicalischen /!/ Observatorium zu Herény, Ungarn. I. = Astronomische Nachrichten 103. 1882. No. 2472. cc. 377–380.
71. Gothard Jenő – Gothard Sándor: A hevényi /!/ astrophysikai observatorium és a benne tett megfigyelések 1881-ben. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 16. 1882. 1. sz. pp. 7–8. A Konkoly által felolvasott dolgozat kivonata.
72. Gothard, Eugen: Spectroscopic Observations of the Great September Comet 1882 made at the Hereny Observatory, Hungary. = The Observatory 5. 1882. No. 68. pp. 362–363.
73. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1881]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 17. 1882. pp. 202–206.
74. Gothard Jenő: Astrophysikai megfigyelések a herényi observatoriumon 1882-ben. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1883. 27 p., 1 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 8. sz./
75. Gothard Jenő: Egy uj spectroscop. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1883. 9 p., 1 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 10. sz./
76. Gothard, Eugen: Beobachtung des Cometen 1883 Brooks–Swift. = Astronomische Nachrichten 105. 1883. No. 2505. cc. 135–136.
77. Gothard, Eugen: Spectroscopische /!/ Beobachtungen des grossen September Cometen 1882. II. = Astronomische Nachrichten 105. 1883. No. 2516. cc. 311–314.
78. Gothard, Eugen: Beobachtung der hellen Linien in dem Spectrum /!/ von gamma Cassiopeiae. = Astronomische Nachrichten 106. 1883. No. 2539. cc. 293–294.
79. Gothard, Eugen: Ein Spectroskop /!/ für Kometen- und Fixstern Beobachtungen. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 4. 1883. No. 11. p. 121., ill.
80. Gothard, Eugen: Ein einfaches Stativ für Geissler’sche Spectralröhren. /!/ = Central Zeitung für Optik und Mechanik 4. 1883. No. 13. pp. 146–147.
81. Gothard, Eugen: Konstruktion einer Zimmerverdunkelung. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 4. 1883. No. 19. pp. 218–219. ill.
82. Gothard, Eugen: Dr. v. Konkoly’s Sternspektralapparat in Verbindung mit einem Kolorimeter. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 4. 1883. No. 21. pp. 241–243. ill.
83. Gothard Jenő: Egy új spectroscop. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 17. 1883. 7. sz. pp. 135–137. Előterjesztette: Konkoly Miklós. Kivonat.
84. Gothard Jenő: Astrophysikai megfigyelések a herényi observatoriumon 1882-ben. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1. 1882–1883. 6–7. sz. pp. 250–254.
85. Gothard, Eugen: Astrophysikalische Beobachtungen angestellt am Observatorium zu Herény im Jahre 1882. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 1. 1882–1883. pp. 207–211. I. Spectroscopische /!/; Beobachtungen von Fixsternen; II. Kometenbeobachtungen; III. Sonnenfinsterniss am 16. Mai; IV. Venusdurchgang vom 6. Dezember.
86. Gothard, Eugen: Astrophysical Observations made during the Year 1882 at the Herény Observatory, Hungary. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 43. 1883. No. 8. pp. 420–424.
87. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1882]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 18. 1883. pp. 90–94.
88. Gothard Jenő: Megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon az 1883-ik évben. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1884. 34 p. 2 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XI. köt. 5. sz./
89. Gothard, Jenő: A Pons–Brooks üstökös spektroskopikus megfigyelése a herényi astrophysikai observatoriumon. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1884. 38 p., 2 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XI. köt. 6. sz./
90. Gothard, Eugen: Publikationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Herény in Ungarn. Heft. I. Mit 6 Tafeln. Herény, 1884. Seiler ny. 104 p.
91. Gothard, Eugen: Beobachtungen der hellen Linien in dem Spectrum /!/ von Cassiopeiae und béta Lyrae. = Astronomische Nachrichten 108. 1884. No. 2581. cc. 233–236.
92. Gothard, Eugen: Spectroskopische /!/ Beobachtungen des Cometen 1884. /Pons 1812/ I. = Astronomische Nachrichten 109. 1884. No. 2599. cc. 99–106.
93. Gothard, Eugen: Ein Kontakt–Apparat für meteorologische Registrir–Instrumente. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 5. 1884. No. 17. pp. 193–194.
94. Gothard Jenő: Astrophysikai megfigyelések a herényi csillagdán. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 18. 1884. 2. sz. pp. 42–43. Konkoly terjesztette elő. Kivonat.
95. Gothard Jenő: A Pons–Brooks üstökös spektroskopikus megfigyelése a herényi astrophysikai observatoriumon. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 18. 1884. 4. sz. p. 101. Előterjesztette: Schenzl Guido. Kivonat.
96. Gothard Jenő: A herényi astrophysikai observatorium sarkmagasságának meghatározása. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 18. 1884. 7. sz. pp. 216–217. Előterjesztette: Konkoly Miklós. Kivonat.
97. Gothard Jenő: Egy uj spectroscop. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 2. 1883–1884. 2–3. sz. pp. 39–41.
98. Gothard Jenő: Megfigyelések a herényi astrophysikai observatóriumban. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 2. 1883–1884. 4–5. sz. pp. 129–132.
99. Gothard Jenő: A Pons–Brooks üstökös megfigyelése. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 2. 1883–1884. 6–7. sz. pp. 208–210.
100. Gothard, Eugen: Über ein neues Spectroscop /!/. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 2. 1883–1884. pp. 263–265.
101. Gothard, Eugen: Beobachtungen an dem Astrophysikalischen Observatorium zu Herény im Jahre 1883. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 2. 1883–1884. pp. 266–269.
102. Gothard, Eugen: Beobachtung des Kometen Pons–Brooks an dem Astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 2. 1883–1884. pp. 270–272.
103. Gothard Jenő: Fénytünemény a nyugati égen. = Természettudományi Közlöny 16. 1884. 173. füz. pp. 31–32.
104. Gothard Jenő: A Pons–Books üstökös spektroszkópos megfigyelése a herényi obszervatóriumon. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 16. 1884. 177. füz. pp. 225–226.
105. Gothard Jenő: A modern tükörteleszkópok. = Urania 1. 1884. 2. füz. pp. 24–34., 4 ábra.
106. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1883]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 19. 1884. pp. 102–107.
107. Gothard, Eugen: Ein Meteoroskop mit Beleuchtungslaterne. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 4. 1884. pp. 387–390.
108. Gothard Jenő: Az 1884. évi megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1885. 40 p., 2 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok köréből. 1885. XII. köt. 3. sz./
109. Gothard Jenő: A herényi astrophysikai observatorium-sarkmagasságának meghatározása. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1885. 29 p. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XI. köt. 10. sz./
110. Gothard Jenő: Tanulmányok az égitestek phographálása terén. 1. rész. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1885. 18 p., 1 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XII. köt. 8. sz./
111. Gothard, Eugen: Polhöhenbestimmung des astrophysikalischen Observatoriums zu Herény. = Astronomische Nachrichten 110. 1885. No. 2633. cc. 267–268.
112. Gothard, Eugen: Die periodische Veränderlichkeit des Spectrums /!/ von béta Lyrae. = Astronomische Nachrichten 111. 1885. No. 2651–2652. cc. 161–164.
113. Gothard, Eugen: Ueber /!/ den neuen Stern im grossen Andromeda Nebel. = Astronomische Nachrichten 112. 1885. No. 2687. cc. 390–391. A szerkesztőhöz írt levél.
114. Gothard Jenő: Jókai Csillagja. = Budapesti Hírlap 5. 1885. szept. 12. mell. pp. 1–3. Gothard levele a „Nemzet”-hez.
115. Gothard, Eugen: Ein Spektroskop mit elektrischer Beleuchtung und ein Universal–Stativ für Telespektroskope. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 6. 1885. No. 1. pp. 1–3.
116. Gothard, Eugen: Eine hydroelektrische Batterie für astrophysikalische Arbeiten. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 6. 1885. No. 5. pp. 49–50.
117. Gothard, Jenő: Astrophysikai megfigyelések a herényi csillagdán 1884-ben. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 19. 1885. 2. sz. pp. 28–31. Vendégként tartott felolvasás.
118. Gothard Jenő: Tanulmányok a csillagászati photographia terén. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 19. 1885. 3. sz. p. 78. Vendégként tartott felolvasás.
119. Gothard Jenő: A herényi observatorium sarkmagasságának meghatározása. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 3. 1884–1885. 2–3. sz. pp. 44–45.
120. Gothard Jenő: Az 1884. évi megfigyelések a herényi observatoriumban. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 3. 1884–1885. 5. sz. p. 90.
121. Gothard Jenő: Tanulmányok az égitestek photographálásáról. I. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 3. 1884–1885. 6–7. sz. pp. 158–159.
122. Gothard, Eugen: Mitteilungen aus dem Astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 3. 1884–1885. pp. 34–39. Polhöhenbestimmung; Beobachtungen im Jahre 1884; Astro–Photographische Studien, I. Teil.
123. Gothard Jenő: Az új csillag. = Nemzet 4. 1885. szept. 11. esti kiadás. p. 1.
124. Gothard, Eugen: Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1884]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 20. 1885. pp. 88–92.
125. Gothard, Eugen: Die periodische Veränderlichkeit des Spektrums von béta Lyrae. = Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 28. 1885. pp. 83–86.
126. Gothard, Eugen: Einfacher apparat zur Demonstration des Foucault’schen Pendelversuches. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 5. 1885. pp. 19–21., ill.
127. Gothard, Eugen: Bemerkung zu dem Aufsatze: „Ein Meteoroskop mit Beleuchtungslaterne”. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 5. 1885. p. 126.
128. Gothard Jenő: Az újabbkori csillagászat módszerei és megfigyelés módjai. Kiad. a Kir. Magy. Termtud. Társulat. Budapest, 1886. 72 p., 21 t. /Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye. IX. 53./
129. Gothard, Eugen: Neuer Stern bei Orionis. = Astronomische Nachrichten 114. 1886. No. 2719. cc. 105–106. A szerkesztőhöz írt levél.
130. Gothard, Eugen: Photographische Aufnahmen. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2749. c. 221.
131. Gothard, Eugen: Photographische Aufnahmen. Ringnebel in der Leyer. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2749. cc. 221–222.
132. Gothard, Eugen: Photographische Aufnahmen. G. C. 4532, Dumbbell–Nebel. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2749. c. 222.
133. Gothard, Eugen: Beobachtungen des Andromeda–Nebels. = Astronomische Nachrichten 106? 115. 1886. No. 2751. cc. 252–253. A szerkesztőhöz írt levél.
134. Gothard, Eugen: Bemerkung zu Astronomische Nachr., 2749. betr. den Ringnebel in der Leyer. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2754. cc. 303–304.
135. Gothard, Eugen: Anwendung der Photographie zu Meridian–Beobachtungen. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2755. cc. 315–316.
136. Gothard Jenő: Tanulmányok az égitestek photographálása terén. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 20. 1886. 6. sz. pp. 198–199. Kivonat.
137. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1885]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 21. 1886. pp. 113–116.
138. Gothard, Eugen: Apparate für Aufnahmen himmlischer Objecte. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 6. 1886. pp. 5–14.
139. Gothard, Eugen: Cometen–Beobachtungen im Jahre 1886. = Astronomische Nachrichten 116. 1887. No. 2768. cc. 121–124. 1. Comet 1886. I.; 2.Comet 1886. II.; 3. Comet 1886…(Barnard–Hartwig).
140. Gothard, Eugen: Muthmassliche starke Eigenbewegung eines Sterns im Sternhaufen G. C. 4440. = Astronomische Nachrichten 117. 1887 c. 257.
141. Gothard, Eugen: Anwendung der Photographie zur Meridian–Beobachtungen. = Astronomische Nachrichten 116. 1886. No. cc. 315.
142. Gothard, Eugen: Ueber /!/ astronomische Photographie. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 1. 1887. pp. 128–129.
143. Gothard Jenő: A herényi obszervatórium fotográfiai felvételei. = Fényképészeti Közlöny 2. 1887. 1. füz. pp. 8–9.; 2. füz. pp. 27–29.
144. Gothard Jenő: Tapasztalatok a csillagászati- és szinkép fotografia terén. = Fényképészeti Közlöny 2. 1887. 8. füz. pp. 116–121.
145. Gothard Jenő: Néhány csillagfényképészeti műszerről. = Fényképészeti Közlöny 2. 1887. 9–10. füz. pp. 129–133.
146. Gothard Jenő: A szinérző lapok tartósságáról. = Fényképészeti Közlöny 2. 1887. 11–12. füz. pp. 173–175.
147. Gothard Jenő: Közlemények a herényi astrophisikai observatóriumból. = Fényképészeti Közlöny 2. 1887. 11–12. füz. pp. 175–177.
148. Gothard Jenő: Levél Scolik Károlyhoz, a „Photographische Rundschau” szerkesztőjéhez. = Fotográfiai Lapok 7. 1887. 3. sz. p. 64.
149. Gothard Jenő: [Levél] Scolik Károlyhoz. [Részlet]. = Fotográfiai Lapok 7. 1887. 4. sz. p. 85.
150. Gothard Jenő: Csillagfényképészeti tanulmányok 3. rész. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 21. 1887. 1. sz. pp. 12–14. Vendégként tartott felolvasás szövege. Kivonat.
151. Gothard Jenő: Tanulmányok az égitestek photographálása terén. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 5. 1886–1887. 1–2. sz. pp. 2–5. Vendégként tartott felolvasás szövege.
152. Gothard, Eugen: Studien auf dem Gebiete der Stellarphotographie. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 5. 1886–1887. pp. 72–76. I. Die Instrumente; II. Das bei Stellarphotographie angevandten Verfahren.
153. Gothard, Eugen: Resultate meiner Studien über die astronomische Photographie. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 316. pp. 13–18.
154. Gothard, Eugen: Plenarversammlung der Photographischen Gesellschaft in Wien; vom 7. Dez. 1886. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 316. pp. 41–43. Spitaler támadása a Lyra gyűrűsködben észlelt csillaggal kapcsolatban.
155. Gothard, Eugen: Die Resultate meiner Studien über Himmelsphotographie I. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 318. pp. 109–113.
156. Gothard, Eugen: Die Resultate meiner Studien über Himmelsphotographie II. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 319. pp. 155–158.
157. Gothard, Eugen: Eine photographische Flinte. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 321. pp. 227–230., ill.
158. Gothard, Eugen: Ein neuer Erfolg der Himmelsphotographie. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 326. p. 433.
159. Gothard, Eugen: Mittheilungen /!/ aus dem astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 326. pp. 442–445.
160. Gothard, Eugen: Lichtwirkung des Johanniswürmchen. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 328. p. 443.
161. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1886]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 22 1887. pp. 118–120.
162. Gothard, Eugen: Bericht, über die Versammlung des Astronomischen Gesellschaft zu Kiel 1887 August 29 bis 31. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 22. 1887. p. 279. Más bibliográfiából átvett adat.
163. Gothard, Eugen: Ueber /!/ Himmels- und Spectral /!/- Photographie. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 22. 1887. pp. 336–341.
164. Gothard, Eugen: Keilphotometer mit Typendruck–Apparat. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 7. 1887. pp. 347–349.
165. Gothard Jenő: A levegőről. Szombathely, 1888. Gábriel ny. 19 p. /A szombathelyi Olvasókör… felolvasások 10./
166. Gothard, Eugen: Photographische Aufnahme des Cometen 1888. (Sawerthal). = Astronomische Nachrichten 119. 1888. No. 2838. cc. 93–94.
167. Gothard, Eugen: Verbesserungen am Meyerstein’schen Heliostaten und eine Methode die Richtung der Sonnenstrahlen zu Kontrolieren. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 9. 1888. No. 12. p. 130.
168. Gothard, Eugen: Ueber /!/ einige Apparate zur Himmelsphotographie. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 2. 1888. pp. 232–238., ill.
169. Gothard, Eugen: Erfahrungen auf dem Gebite der Himmels- und Spectralphotographie. /!/ = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 2. 1888. pp. 238–243.
170. Gothard, Eugen: Mitteilungen aus dem Astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 6. 1887–1888. pp. 369–375. Studien auf dem Gebiete der Stellarphotographie; Bericht über das Jahr 1887.
171. Gothard, Eugen: Die Photographie des Elektrischen Funkers. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 6. 1887–1888. pp. 423–431.
172. Gothard, Eugen: Entwickelungsfähigkeit mechanischer Eindrücke auf Emulsions–Platten. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 330. p. 123.
173. Gothard, Eugen: Mittheilungen /!/ aus dem astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 331. pp. 139–140.
174. Gothard, Eugen: Mittheilungen /!/ aus dem astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 332. pp. 191–192.
175. Gothard, Eugen: Mittheilungen /!/ aus dem astrophysikalischen Observatorium zu Herény. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 338. pp. 481–484.
176. Gothard, Eugen: Der Einfluss der Entwickler–Temperatur auf die Bromsilber–Emulsions–Platten. = Photographische Rundschau 2. 1888. 4. Heft. pp. 135–137.
177. Gothard, Eugen: Ueber /!/ Himmels- und Spectral /!/-Photographie. = Photographische Rundschau, 2. 1888. 9. Heft. pp. 302–306.
178. Gothard Jenő: Az elektromos szikra rajzairól. = Természettudományi Közlöny 20. 1888. 227. füz. pp. 249–256.
179. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1887]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 23. 1888. pp. 99–100.
180. Gothard, Eugen: Universalcamera für Himmelsphotographie. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 8. 1888. pp. 41–46.
181. Gothard, Eugen: Ueber /!/ photogr Papiere. In: Photographischer Almanach und Kalender. Liesegang’s Almanach für 1889. Düsseldorf, 1888. p. 81.
182. Gothard, Eugen: Photographische Aufnahmen der Mondfinsterniss am 12. Juli 1889 an dem astrophysikalischen Observatoriums zu Herény. = Astronomische Nachrichten 122. 1889. No. 2924. cc. 351–352.
183. Gothard, Eugen: Die elektrische Beleuchtung der Privat–Sternwarte in Herény (Ungarn). = Central Zeitung für Optik und Mechanik 10. 1889. No. 18. pp. 205–206.
184. Gothard, Eugen: Die Photographie des elektrischen Funkens. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 3. 1889. pp. 111–117., ill.
185. Gothard, Eugen: Ueber /!/ den Reflex von der Rückseite der Glasplatten. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 4. 1889. pp. 241–244.
186. Gothard Jenő: A természet anyag-készletének kimerülése. = Vasvármegye 1. 1889. ápr. 21. Húsvéti mell. p. 5.
187. Gothard Jenő: Az elektromos világitásról. = Vasvármegye 1. 1889. jún. 9. Pünkösdi mell. p. 5.
188. Gothard Jenő: A világosságról. = Vasvármegye 1. 1889. dec. 23. Karácsonyi mell. p. 5.
189. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1888]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 24. 1889. pp. 114–116.
190. Gothard Jenő: A fotografia. Gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. Kiad. a Kir. Magy. Termtud. Társulat. Budapest, 1890. 183 p., 40 ábra. /Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 43./
191. Gothard, Eugen: Illuminating the dark-room with electric light. In: The America Annual of Photographic Times, Almanach for 1890. New York, 1890. pp. 188–190.
192. Gothard, Eugen: Ueber den Reflex um die Rückseite der Glasplatten. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 4. 1890. pp. Más bibliográfiából átvett adat.
193. Gothard, Eugen: Ueber /!/ Photographie in natürlich Farben. = Photographische Wochenblatt 1890. No. 17. Más bibliográfiából átvett adat.
194. Gothard, Eugen: Vorlesungsversuche über Photographie. = Photographische Wochenblatt 1890. No. 39. Más bibliográfiából átvett adat.
195. Gothard Jenő: A természetes szinek fotografálása. = Vasvármegye 2. 1890. máj. 25. Pünkösdi mell. p. 6.
196. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1889]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 1890. pp. 119–120.
197. Gothard, Eugen: Der Ringnebel in der Leyer. = Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 33. 1890. pp. 327–328.
198. Gothard Jenő: Spektrálfotografiai tanulmányok.(Székfoglalóul felolvastatott 1891. ápr. 20-án.) Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1891. 31 p. /Értekezések a természettudományok köréből XXI. köt. 2. sz./
199. Gothard, Eugen: Inscriptions on negatives. In: The America Annual of Photographic Times, Almanach for 1891. New York, 1891. Más bibliográfiából átvett adat.
200. Gothard, Eugen: Herstellung von Positiv–Bilder mit Broncepulver. In: Photographischen Almanach und Kalender. Liesegang’s Almanach für 1891. Düsseldorf, 1890. p. 65.
201. Gothard Jenő: A heliochromia. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. aug. 16–20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Schächter Miksa. Budapest, 1891. Franklin ny. pp. 517–523.
202. Gothard Jenő: A szférák harmóniája. In: A mi vármegyénk. Szerk.: Huszár Pál, Kovács János. Kiad. a Budapesti Vasmegyei Kör. Szombathely, 1891. Bertalanffy József Könyvnyomdája. pp. 106–108.
203. Gothard Jenő: Spectrál-photographiai tanulmányok. = Akadémiai Értesítő 2. 1891. aug. 15. 8. füz. pp. 465–476. Kivonat.
204. Gothard, Eugen: Ueber /!/ die neueren Fortschritte der Heliochromie. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 5. 1891. pp. 46–50.
205. Gothard Jenő: Spectralfotográfiai tanulmányok. [Kivonat.] = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 9. 1890–1891. 7. sz. p. 186.
206. Gothard Jenő: A H. W. Vogel-féle erythrosin-ezüstfürdő össszetétele… = Természettudományi Közlöny 23. 1891. 263. füz. p. 389.
207. Gothard Jenő: Savas szulfitlúg. = Természettudományi Közlöny 23. 1891. 263. füz. p. 389.
208. Gothard Jenő: Az amatőr fotográfus. = Vasvármegye 3. 1891. dec. 23. Karácsonyi mell., p. 2.
209. Gothard Jenő: Az amateur fotografus. = Vasvármegye 3. 1891. dec. 25. Karácsonyi mell. p. 2.
210. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1890]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 26. 1891. p. 119.
211. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi observatoriumon 1890–ben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1892. Heisler ny. 9 p.
212. Gothard Jenő: A spektrálfotográfia alkalmazása a csillagászatban. In: Emlékkönyv a Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Szerk. a társulat titkársága. Budapest, 1892. pp. 279–285.
213. Gothard, Eugen: Stellar photography. = Americ. Annual of Photogr. 1892. p. 231. Más bibliográfiából átvett adat.
214. Gothard, Eugen: Ueber /!/ den neuen Stern in Auriga. = Astronomische Nachrichten 129. 1892. No. 3078. cc. 93–95. A szerkesztőhöz írt levél.
215. Gothard, Eugen: Spectrographische /!/ Beobachtungen des Cometen 1892 /Swift. März. 6./ auf dem Astrophysikalischen Observatorium Herény. = Astronomische Nachrichten 129. 1892. No. 3096. cc. 405–408.
216. Gothard, Eugen: Ueber /!/ Beugungserscheinungen bei Sternphotographien. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 6. 1892. pp. 18–20.
217. Gothard, Eugen: Das Spectrum /!/ des neuer Sternes in Auriga im vergleich mit dem jenigen einiger Planetarischer Nebels. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 10. 1891–1892. pp. 246–249.
218. Gothard, Eugen: Studien über das photographische Spectrum /!/ der planetarischen Nebel und des neuen Sterns. = Memoria della Societa degli spettroscopisti Italiani. 21. 1892. No. 12. pp. 169–173.
219. Gothard, Eugen: On the Spectrum of the New Star in Auriga, as compraed with the spectra of planetary nebulae. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 53. 1892. No. 2. pp. 55–57.
220. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1891]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 27. 1892. pp. 111–112.
221. Gothard Jenő: Nova Aurigae spektruma összehasonlitva néhány bolygószerű köd spektrumával. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1893. 36 p., 1 t. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XV. köt. 2. sz./
222. Gothard Jenő: Asztrofotográfia. In: Pallas nagy lexikona. 2. köt. Budapest, 1893. Pallas ny. pp. 259–260.
223. Gothard Jenő: Nova Aurigae spectruma. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. jan. 15. 1. füz. p. 29. Kivonat. 224. Gothard Jenő: A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajza. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. ápr. 15. 4. füz. p. 245.
225. Gothard Jenő: A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajza. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. ápr. 15. szept. 15. 9. füz. p. 518. Kivonat.
226. Gothard, Eugen: Ueber /!/ die Nova Aurigae. = Astronomische Nachrichten 131. 1893. No. 3122. cc. 27–28.
227. Gothard, Eugen: Ueber /!/ das Spectrum /!/ der Nova Aurigae vergleichen mit Nebelspectren. = Astronomische Nachrichten 131. 1893. No. 3129. cc. 141–143.
228. Gothard, Eugen: Nachschrift vom 2. November. = Astronomische Nachrichten 131. 1893. No. 3129. cc. 143–144. A szerkesztőhöz írt levél.
229. Gothard, Eugen: Ueber den Nebel in der Nähe von BD+34˚980. = Astronomische Nachrichten 131. 1893. No. 3129. cc. 159.
230. Gothard, Eugen: Studies on the photographic spectrum of the planetar nebulae and of the new star. = Astronomy and Astrophysics 12.(122.) 1893. No. 1. pp. 51–56.
231. Gothard, Eugen: Die Vortheile der Photographie bei Spectralstudien /!/ licht-shwacher Himmelskörper. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 7. 1893. pp. 102–103.
232. Gothard Jenő: A Nova Aurigae spektruma, összehasonlitva néhány bolygószerű köd spektrumával. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 11. 1892–1893. 2. sz. pp. 100–102.
233. Gothard Jenő: A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajzai. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 11. 1892–1893. 6–7. sz. p. 321.
234. Gothard, Eugen: Die Vollkommensten Abbildungen des Orion-Nebels. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 11. 1892–1893. pp. 77–79. Más bibliográfiából vett adat.
235. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1892]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 28. 1893. pp. 180–183.
236. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon, 1891. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1894. Heisler ny. 10 p.
237. Gothard Jenő: Fotográfia. In: Pallas nagy lexikona. 7. köt. Budapest, 1894. Pallas ny. pp. 409–412.
238. Gothard, Eugen: Der kleine Barnard’sche Nebel bei M. 57. = Astronomische Nachrichten 135. 1894. No. 3217. cc. 11–12.
239. Gothard, Eugen: The small nebula at M. 57. = Astronomy and Astrophysics 13. 123. 1894. No. 3. pp. 190–192.
240. Gothard, Eugen: Erfahrungen auf dem Gebiete der Himmelsphotographie. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 8. 1894. pp. 291–297., ill.
241. Gothard Jenő: Megjegyzések a tervezett „Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság” lámpa–dij tételeire nézve. = Vasmegyei Lapok 28. 1894. jul. 19. pp. 3–4.
242. Gothard Jenő: Megjegyzések a tervezett „Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság” lámpa–dij tételeire nézve. = Vasmegyei Lapok 28. 1894. jul. 22. pp. 2–4.
243. Gothard Jenő: Megjegyzések a tervezett „Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság” lámpa–dij tételeire nézve. = Vasmegyei Lapok 28. 1894. jul. 26. pp. 2–3.
244. Gothard Jenő: Megjegyzések a tervezett „Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság” lámpa–dij tételeire nézve. = Vasmegyei Lapok 28. 1894. jul. 29. pp. 2–3.; aug. 2. pp. 3–4.
245. Gothard Jenő: Megjegyzések a tervezett „Szombathelyi elektromos művek részvénytársaság” lámpa–dij tételeire nézve. = Vasmegyei Lapok 28. 1894. aug. 2. pp. 3–4.
246. Gothard Jenő: A nagyértekezlet. = Vasvármegye 6. 1894. júl. 24. pp. 1–3. Beszéde az elektromos művekről.
247. Gothard Jenő – Batthyány Lajos – Edelmann Sebő: A szombathelyi villamosművek érdekében. = Vasvármegye 6. 1894. szept.16. p. 5.
248. Gothard, Eugen: [Die Tätigkeit des Observatoriums zu] Herény [im Jahre 1893]. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 29. 1894. pp. 122–124.
249. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon 1892. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1895. Heisler ny. 9 p.
250. Gothard Jenő – Kunc Adolf – Módly Krizsó – Edelmann Sebő: Határozat a Mathematikai és Physikai Társulat harmadik rendes közgyülése tárgyában. = Mathematikai és Physikai Lapok 4. 1895. 2. füz. pp. 95–96.
251. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon 1893. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1896. Heisler ny. 9 p.
252. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon 1894. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1896. Heisler ny. 8 p.

253. Gothard Jenő – Edelmann Sebő: Az elektromos művek a közvilágitás érdekében. = Vasvármegye 29. 1896. nov. 29. pp. 6–7.
254. Gothard Jenő: Elektromos kincsek. = Vasvármegye 30. 1897. aug. 8. p. 4. Az ikervári vízműről.
255. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon 1896. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1898. Heisler ny. 7 p.
256. Gothard Jenő – Edelmann Sebő: Vizvezetéki mizériák Szombathelyen és a Vas megyei Elektromos Művek Részvénytársaság. = Vasvármegye 33. 1900. jul. 26. p. 2.
257. Gothard, Eugen: Periodische Veränderungen im spectrum im Spectrum /!/ der Nova Persei. = Astronomische Nachrichten 155. 1901. No. 3713. cc. 269–272.
258. Gothard, Eugen: Die Entstehung der photographischen Aureole um die Nova (3. 1901.) Persei. = Astronomische Nachrichten 156. 1901. No. 3738. cc. 283–286.
259. Gothard, Eugen: Die Entstehung der photographischen Aureole um die Nova (3. 1901.) Persei. = Astronomische Rundschau 3. 1901. pp. 269–270.
260. Gothard Jenő: Meteorológiai megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon 1900. évben. Kiad.: Gothard Jenő. Budapest, 1902. Heisler ny. 7 p.
261. Gothard, Eugen: Beobachtungen des Spectrums /!/ der Nova (3. 1901.) Persei. = Astronomische Nachrichten 157. 1902. No. 3752. cc. 141–144.
262. Egy magyar tudós /Konkoly Thege Miklós Miklós/ ünneplése. = Az Időjárás 6. 1902. 1. füz. p. 20. Gothard üdvözlő távirata.
263. Gothard Jenő – Batthyány Lajos – Batthyány Géza – Edelman Sebő: A Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaságnak tervrajza. In: A magyar és német kereskedelmi levelezés kézikönyve egyszersmind kereskedelem ismertető. Irta: Jónás Sános. 2. átdolg. kiad. Budapest, 1903. p. 39.
264. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. máj. p. 49. Megalakult a Magyar Gépgyár.
265. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. jun. p. 69. Megalakult a Magyar Gépgyár.
266. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. jul. p. 101. Megalakult a Magyar Gépgyár.
267. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. szept. p. 125. Megalakult a Magyar Gépgyár.
268. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. nov. p. 145. Megalakult a Magyar Gépgyár.
269. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. 25. 1904. jan. p. 1. Megalakult a Magyar Gépgyár.
270. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. 25. 1904. márc. p. 21. Megalakult a Magyar Gépgyár.
271. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. 25. 1904. máj. p. 41. Megalakult a Magyar Gépgyár.
272. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. 25. 1904. jul. p. 65. Megalakult a Magyar Gépgyár.
273. Gothard Jenő – Gothard Sándor – Borsics Béla: Hirdetmény. = Egyesületi Értesitő 24. 1903. 25. 1904. aug. p. 85. Megalakult a Magyar Gépgyár.
274. Gothard, Eugen: Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Herény in Ungarn. I. Heft. Mit 6 Tafeln. Herény, 1884. 104 p., Szombathely, 1981. Hasonmás kiadás.
275. Gothard Jenő: Nova aurigae spektruma összehasonlítva néhány bolygószerű köd spektrumával. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 2. sz. pp. 1–2. Az 1893-ban megjelent tanulmány újraközlése.
276. Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz (1880–1883). Szerk., jegyz. ell.: Horváth József. Szombathely, 1998. ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium. 112 p.
277. Kedves Bátyám! = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 22–23. Gothard Jenő Konkoly Thege Miklósnak írt levele.
278. Üstökös megfigyelések. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 31. Gothard Jenő észlelési naplójából.
279. Észlelések 1881-ben november 9. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 80. Gothard Jenő észlelési naplójából.
280. Nova Aurigae. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 93. Gothard Jenő észlelési naplójából.
281. Műszerek Gothard Jenő hagyatékából. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 71., 73., 85., 88., 92., 95.

III.

GOTHARD JENŐ ÉLETÉRŐL, MUNKÁSSÁGÁRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOK

282. A szombathelyi kath. Főgymnasium Értesitője 1867/68. Szombathely, 1868. Bertalanffy ny. p. 22.
283. A szombathelyi kath. Főgymnasium Értesitője 1868/69. Szombathely, 1869. Bertalanffy ny. p. 23.
284. A szombathelyi kath. Főgymnasium Értesitője 1869/70. Szombathely, 1870. Bertalanffy ny. p. 22.
285. A szombathelyi kath Főgymnasium Értesitője 1870/71. Szombathely, 1871. Bertalanffy ny. p. 21.
286. A szombathelyi kath. Főgymnasium Értesitője 1870/71. Szombathely, 1872. Bertalanffy ny. p. 23.
287. Értesitvény a szombathelyi kath. főgymnasiumról. 1872/3. Szerk.: Pauler Gyula. Szombathely, 1873. Bertalanffy ny. p. 27.
288. Értesitvény a szombathelyi kath. főgymnasiumról 1873/4. Szerk.: Kunc Adolf. Szombathely, 1874. Bertalanffy ny. p. 23.
289. Értesitvény a szombathelyi kath. főgymnasiumról 1874/5. Szerk.: Kunc Adolf. Szombathely, 1875. Bertalanffy ny. p. 26.
290. A telefon terjed… /Hír/ = Vasmegyei Közlöny 1. 1877. dec. 23. p. 4. Gothard István házában telefont szereltek fel.
291. A telephon vagy távszólóról… = Gazdasági Lapok 30. 1878. febr. 5. p. 68.
292. Egy unicum. = Vasmegyei Lapok 13. 1879. ápr.13. p. 2. A Gotthárd /!/-testvérek természettani készülékei a székesfehérvári iparkiállításon.
293. Szabóky Adolf: Ipartörténeti adatok. In: Emlékkönyv az 1879-ik évi Székesfehérvári Országos mű-, ipar-, termény- és állatkiállításról. Szerk.: Braun Izidor. Székesfehérvár, 1880. Kiad.: Számmer Imre. p. 167., 274., 357. Gothard Jenő és Sándor villamos készülékükért bronzérmet kaptak.
294. Kunc Adolf: Szombathely – Savaria rend. tanácsú város monographiája. Kiad. a kebelében tartott XXI. nagygyűlés emlékére Szombathely város. Szombathely, 1880. Bertalanffy ny. p. 427. Seiler Henrikné nyomdájában Gothard könyvet adtak ki.
295. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Szombathelyen. = Vasárnapi Ujság 27. 1880. aug. 22. p. 583.
296. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése Szombathelyen. = Vasárnapi Ujság 27. 1880. szept. 5. p. 599.
297. Trefort miniszter Szombathelyen. = Vasmegyei Lapok 14. 1880. júl. 1. p. 2. Látogatása a herényi laboratóriumban.
298. Vilsinszky: A telefon. (Messzelátó.) = Vasmegyei Közlöny 5. 1881. jún. 12. p. 1. 1881. jún. 4-én este sikerült telefonkapcsolatot létesíteni Herény és Ógyalla között. 1880 novemberében nem sikerült a kapcsolat. 1881. máj. 9-én Herény–Pápa között 75 km. A 180 km-es kapcsolat útja Herény–Szombathely (Kunc lakása)-távirda-Pápa–Győr–Komárom–Ógyalla.
299. A mi külföldi utazó triumvirátusunk… = Vasmegyei Közlöny 5. 1881. aug. 21. p. 2. Kunc Adolf, Gothard Jenő és Gothard Sándor külföldi útjáról. Beszámoló Zürichből, Strassburgból és Párizsból.
300. A mi külföldi utazó triumvirátusunk… = Vasmegyei Közlöny 5. 1881. aug. 21.(!) p. 2. Kunc Adolf, Gothard Jenő és Gothard Sándor külföldi útjáról. Beszámoló.
301. A telefon. = Vasmegyei Lapok 15. 1881. aug. 28. p. 2. Telefonkapcsolat Herény és Pápa között. Beszámoló Párizsból.
302. Telefon kisérletek. /Hír/ = Vasmegyei Lapok 15. 1881. jún. 12. p. 2. Összeköttetés Herény és Ó-gyalla között.
303. A herényi asztrofizikai obszervatórium. = Vasmegyei Lapok 15. 1881. dec. 22. pp. 1–2.
304. Bericht über die Versammlung der Astronomischen Gesellschaft zu Strassburg 1881 September 22 bis 24. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 16. 1881. p. 280.
305. Konkoly, Miklós: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 4. Bd. Halle, 1882. W. Schmidt. p. 3.
306. Konkoly Miklós: Gotthard /!/ Jenő és Sándor herényi csillagdájának földrajzi fekvése. In: Konkoly Miklós: Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1882. pp. 45–46. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből IX. köt. 5. sz./
307. Kunc Adolf: Ingakisérlet. (Tartatott a szombathelyi székesegyházban Gothard segédkezése mellett 1880. aug. 25-én.) In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1880. aug. 21–27-ig Szombathelyen tartott 21. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Budapest, 1882. Egyetemi ny. pp. 76–79., 2 t.
308. Neues astrophysikalisches Observatorium in Ungarn. = Central Zeitung für Optik und Mechanik 33. 1882. No. 11. p. 130.
309. Szily Kálmán: Csillagászati obszervatorium Vasmegyében. = Természettudományi Közlöny 14. 1882. 150. füz. pp. 74–75.
310. A magyar tud. akadémia… ülésén… = Vasárnapi Ujság 29. 1882. jan. 22. p. 60. A herényi obszervatórium megnyitásáról.
311. Konkoly Miklós: Astrophysicai megfigyelések, melyek az ó-gyallai csillagdán 1883-ik évben tétettek. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1883. pp. 2–3., 7–9. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 11. sz./ Cassiopeiae megfigyeléseiről.
312. Konkoly, Miklós: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 5. Bd. Halle, 1883. W. Schmidt. pp. 10–11., 15. A Konkolynak készített csillagspektroszkóp részletes leírása.
313. Konkoly Miklós: Egy új szerkezetű spectroscop. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1883. p. 5. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 7. sz./ A Konkoly-féle spektroszkóp másolatát elkészítette a szombathelyi főgimnáziumnak.
314. Konkoly Miklós: Néhány szó az üstökösök vegytani alkotásáról összehasonlitva a meteoritekkel. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1883. p. 8. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 6. sz./ A Swift–Brooks üstökösön végzett mérései.
315. „Előszó.” In: A Meteorológiai és Földmágnességi Magy. Kir. Központi Intézet Évkönyvei – Jahrbücher der Kön. Ung. Central-Austalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 13. 1883. Budapest, 1885. Heisler ny. p. 3., 5.
316. Kitüntetés. = Dunántúl 2. 1883. dec. 16. p. 2. A londoni „Royal Astronomical Society” 1883. nov. 9-én tagjává választotta.
317. Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagdán 1883-ban. I. rész. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 17. 1883. 7. sz. pp. 134–135. Előterjesztette Konkoly Miklós. Kivonat.
318. Egy új spectroscop. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 17. 1883. 7. sz. pp. 135–137. Gothard Jenő részéről bemutatta Konkoly Miklós.
319. Konkoly, Miklós: Astrophysikalische Beobachtungen angestellt auf der Sternwarte O-Gyalla im Jahre 1883. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 1. 1882–1883. pp. 189–203. Villámszínkép megfigyeléseiről.
320. Alexander von Gothard and Eugen von Gothard. Herény Observatory Hungary were balloted for and duly elected Fellows of the Society. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 44. 1883. No. 1. p. 1.
321. Kitüntetett magyar csillagászok. Gothard Jenő és Sándor. = Ország-Világ 4. 1883. dec. 15. p. 815.
322. Spektroszkopikus megfigyelések a herényi csillagvizsgálón 1882-ben. = Természettudományi Közlöny 15. 1883. 165. füz. p. 234. A két dolgozatot Konkoly terjesztette be.
323. A csillagászati intézetek statisztikája. = Természettudományi Közlöny 15. 1883. 170. füz. p. 450.
324. A magyar tud. akadémia… ülésén… = Vasárnapi Ujság 30. 1883. nov. 18. p. 748. Konkoly bemutatta Gothard spektroszkópját.
325. A szombathely-herényi telefonvezetés e hét folyamán szereltetett fel… /Hír/ = Vasmegyei Lapok 17. 1883. ápr. 15. p. 2.
326. XI. Verzeichniss der Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft 1. October 1883. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 18. 1883. p. 301.
327. Gothard Sándor: Adatok a Jupiter és Mars bolygók physikájához. Budapest, 1884. p. 2. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 9. sz./
328. Konkoly Miklós: Astrophysicai megfigyelések melyek az Ó-gyallai csillagdán 1883-ik évben tétettek. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1884. pp. 2–3., 8–9. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből X. köt. 11. sz./
329. Konkoly Miklós: Astrophysicai megfigyelések 1883-ban az ó-gyallai csillagdán. Budapest, 1884. Magy. Tud. Akad. Könyvkiadó–Hivatala. pp. 12–15., 17. /Értekezések a Mathematikai Tudományok Köréből XI. köt. 1. sz./ Gothard és Konkoly 1883–ban Herényben 214 villám színképét figyelte meg.
330. Gothard, Sándor: III. Beobachtung der Oberflächen der Planeten Jupiter und Mars. In: Publikationen des Astrophysikalischen Observatoriums zu Herény von Eugen von Gothard. I. Heft. Herény, 1884. Seiler ny. p. 79., 82., 93.
331. Konkoly, Miklós: Beobachtungen angestellt am astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 6. Bd. Halle, 1884. W. Schmidt. pp. 2–5., 11–12., 15–16., 18–20.
332. Konkoly Miklós: Astrophysikai megfigyelések 1883. II. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 18. 1884. 2. sz. p. 39.
333. Tizennyolczadik akadémiai ülés. II. oszt. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 18. 1884. 4. sz. p. 101.
334. Konkoly Miklós: Az O-gyallai Csillagvizsgáló Közleményei. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 2. 1883–1884. 2–3. sz. pp. 36–37.
335. Konkoly, Miklós: Astrophysikalische Beobachtungen angestellt auf der Sternwarte O-Gyalla im Jahre 1883. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 2. 1883–1884. p. 189., 196.
336. Konkoly, Miklós: Remarks on Mr. Hilger’s Illumination of Micrometers with Vacum Tubes. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 44. 1884. p. 249.
337. A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom 1883-ban. A) Mennyiségtan, mennyiségt. természettan és csillagászat. = Orvos-Természettudományi Értesítő 2. Természettudományi szak 6. 1884. 2. füz. pp. 188-189.
338. Telephon-kisérletek. nagyobb távolságról. = Sopron 1884. szept. 10. p. 3. Herény Csorna közötti kapcsolat.
339. Egy új spektroszkóp. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 16. 1884. 173. füz. p. 38.
340. Megfigyelések a herényi asztrofizikai obszervatoriumon az 1883. évben. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 16. 1884. 175. füz. p. 137.
341. A Pons–Brooks üstökös spektroskopikus megfigyelése a herényi astrophysikai observatoriumon. /Hír/ = Urania 1. 1884. 1. füz. p. 23.
342. Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Herény in Ungarn. = Urania 1. 1884. 1. füz. p. 24. Ismertetés.
343. Gothard Jenő: Egy új spectroscóp. = Urania 1. 1884. 1. füz. p. 24. Ismertetés.
344. Az Orion ködön tett mérések Gothard Jenőtől. = Urania 1. 1884. 2. füz. pp. 41–42.
345. Megfigyelések a herényi astrophysikai observatoriumon Gothard Jenőtől. = Urania 1. 1884. 2. füz. 45–46. Ismertetés.
346. A magyar tud. akadémiában… = Vasárnapi Ujság 31. 1884. febr. 24. p. 128.
347. Akadémiai értekezések. = Vasárnapi Ujság 31. 1884. márc. 9. p. 159.
348. A magyar tud. akadémia… = Vasárnapi Ujság 31. 1884. ápr. 27. p. 272.
349. N. L.: Dr Kuncz Adolf csornai prépost. = Vasárnapi Ujság 31. 1884. aug. 24. p. 534. Tanítványai a Gothard testvérek.
350. A magyar tud. akadémián… = Vasárnapi Ujság 31. 1884. dec. 21. p. 822.
351. [Beöthy Zsolt…] /Hír/ = Vasmegyei Lapok 18. 1884. aug. 31. p. 2. Az irodalomtörténész ellátogatott az obszervatóriumba.
352. Vasmegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1885. évre szóló ideiglenes névjegyzéke. = Vasmegyei Lapok 18. 1884. nov. 9. p. 2.
353. Kiel. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 19. 1884. p. 111. Csillagspektroszkópot készített az obszervatóriumnak.
354. Gothard, Jenő: Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Herény in Ungarn. Herény, 1884. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 4. 1884. pp. 290–292. Könyvismertetés.
355. Gothard Sándor: Néhány cultivator ismertetése összehasonlitó kisérletek alapján. Szombathely, 1885. Seiler Henrikné. p. 31.
356. Konkoly, Nicolaus: Beobachtungen angestellt am astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 7. Bd. Halle, 1885. W. Schmidt. p. 3., 7., 100.
357. Konkoly, Nicolaus: Ueber /!/ den neuen Stern im Grossen Andromeda-Nebel. = Astronomische Nachrichten 112. 1885. No. 2681. c. 288.
358. Konkoly Miklós: Gothard Jenő /Levelező tagul ajánlva/. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 19. 1885. 3. sz. pp. 114–115.
359. Jahn Károly – Benkő Gábor: A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom 1884-ben. A) Mennyiségtan, mennyiségtani természettan és csillagászat. Csillagászat. = Orvos-Természettudományi Értesítő 2. Természettudományi szak 7. 1885. 1. füz. pp. 43–44.
360. A könyvtárba érkezett ajándék könyvek. = Természettudományi Közlöny 17. 1885. 185. füz. p. 42.; 186. füz. p. 80.; 195. füz. p. 473.
361. A herényi asztrofizikai obszervatórium sarkmagasságának meghatározása. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 17. 1885. 186. füz. p. 77.
362. A herényi asztrofizikai obszervatóriumon 1884-ben történt megfigyelések. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 17. 1885. 190. füz. p. 265.
363. Tanulmányok az égitestek fotografálása terén. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 17. 1885. 191. füz. p. 306.
364. Társulati ügyek. = Természettudományi Közlöny 17. 1885. 196. füz. p. 513.
365. A magyar tud. akadémia… ülésén… = Vasárnapi Ujság 32. 1885. febr. 22. p. 132. Beszámolt asztrofizikai megfigyeléseiről.
366. Akadémiai tagajánlások. = Vasárnapi Ujság 32. 1885. ápr. 5. p. 229.
367. A magyar tud. akadémia… ülését… = Vasárnapi Ujság 32. 1885. ápr. 26. p. 276. Konkoly Gothard égitest fotóit mutatta be.
368. Az akadémia kiadásában megjelent… /Hír/ = Vasárnapi Ujság 32. 1885. aug. 23. p. 552.
369. Az akadémiai értekezések. = Vasárnapi Ujság 32. 1885. szept. 27. p. 32.
370. Lakics Ferenc: Beszélgetés 178 kilométernyire. = Vasmegyei Lapok 19. 1885. júl. 16. p. 3. A Csorna – O Gyalla – Herény között felszerelt telefonvezetékről.
371. Weiss, Edmund: Littrow Wunder des Himmels. Berlin, 1886. p. 637. Gothard érdeme az 1882 évi üstökös nátrium emissziójának felfedezésében.
372. Auszug aus einem Schreiben des Herrn P. Henry in Paris vom 19. Oct. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2754. cc. 303–304.
373. Bemerkungen hierzu von Kr[ueger]. Zusatz des Herausgebers. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2754. pp. 303–304.
374. Kövesligethy, Radó: Beobachtungen des Andromeda-Nebels. = Astronomische Nachrichten 115. 1886. No. 2755. c. 307.
375. Apróbb közlemények. /Hír/ = Fényképészeti Közlöny 1. 1886. 11. füz. p. 167.
376. Szabó Sándor – Mennyey István: Vasmegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1887. évre szóló ideiglenes névjegyzéke. = Kőszeg és Vidéke 6. 1886. szept. 5. p. 3.
377. Harminckettedik Akadémiai ülés. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 20. 1886. 7. sz. p. 236. Gothard levélben tudatja Than Károllyal, hogy lefényképezte a Barnard-Hartwig üstököst.
378. Sherman, O. T.: Reply to certain Questions raised before the Royal Astronomical Society at the Meeting on 1886, March 12, concerning the matter detailed in a Paper entitled „Bright Lines in Stellar Spectra”. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 47. 1886. p. 16.
379. Jahn Károly – Benkő Gábor: A mennyiség-természettudományi hazai szakirodalom 1885-ben. A) Mennyiségtan, mennyiségtani természettan és csillagászat. Csillagászat. = Orvos-Természettudományi Értesítő 2. Természettudományi szak. 8. 1886. 2. füz. p. 68.
380. Photographische Gesellschaft in Wien. Mitglieder-Verzeichniss von Jahre 1886. = Photographische Correspondenz 23. 1886. No. 1. p. 5.
381. Eder, Josef Maria: Die Photographie zur aufnahme himmlischer Objecte. = Photographische Correspondenz 23. 1886. No. 306. p. 195.
382. A magyar tud. Akadémia III. osztálya ülése… = Természettudományi Közlöny 18. 1886. 202. füz. p. 282. A herényi csillagvizsgálóról.
383. Az újabbkori csillagászat eszközei és megfigyelésmódjai. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 18. 1886. 204. füz. p. 364. Gothard előadásáról.
384. Bártfay József: A csillagködök és változócsillagok. = Természettudományi Közlöny 18. 1886. 207. füz. pp. 468., 470., 472–475.
385. Az égitestek fotografiai felvételéről. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 18. 1886. 207. füz. p. 490. Gothard előadásáról.
386. A magyar tud. akadémia III. osztálya… ülése… = Vasárnapi Ujság 33. 1886. okt. 17. p. 681. Az égitestek fotografálásáról tartott előadását megtapsolta és megéljenezte a közönség.
387. A magyar tud. akadémia… ülésén… = Vasárnapi Ujság 33. 1886. dec. 19. p. 829. A Barnard-Hartwig üstökös sikeres fotózása.
388. Vas megye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1887. évre szóló ideiglenes névjegyzéke. = Vasmegyei Lapok 20. 1886. szept. 5. p. 4.
389. Klein, H. J.: Der Ringnebel in der Leyer. = Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 29. 1886. pp. 335–336.
390. Gothard Sándor H.: Jelentés a „Vasmegyei Gazdasági-Egyesület” által 1886. szept.13-án és 14-én Sárvárott rendezett sorvetőgépversenyről. Szombathely, 1887. p. 32. A kötetben található táblázatokat Gothard Jenő és Röszler Károly készítette.
391. Konkoly, Nicolaus: Practische Anleitung zur Himmels photographie nebst einer kurzgefassten Anleitung zur moderner photographischen Operation und der Spectral /!/ photographie im Cabinet. Knapp, W. Halle, 1887. pp. 51., 85., 93–97., 101–103., 110–112., 136–140., 154–163., 168–169., 229–231., 269., 271–273., 276–278., 291–294., 297–302., 324–325., 327–328., 361–369.
392. Bártfai, Josef: Beschreibung des Observatoriums der königl. Technischen Hochschule. In: Mittheilungen vom Observatorium des Kön. Politechnicums in Budapest I. Hrsg.: Bártfay, Josef. Budapest, 1887. p. 5.
393. Csillagfényképészeti tanulmányok. III. /Hír/ = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 5. 1886–1887. 3–4. sz. p. 8.
394. Copeland, Ralph: On the Variability of the Spectrum of gamma Cassiopeiae. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 47. 1887. p. 93.
395. Plenarversammlung der Photographischen Gesellschaft in Wien; vom 16. Nov.1886. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 316. pp. 37–38. Eder ismertette Gothard Hold-, csillag- és színkép fotóit.
396. Volkmer, Ottomár: Neuere Fortschritte in der photographischen Technik. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 323. pp. 326–330.
397. Eder, Josef Maria: Ein neuer Erfolg des Himmelsphotographie. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 325. pp. 433–434.
398. Lichtwirkung der Larven von Johanniswürmchen. = Photographische Correspondenz 24. 1887. No. 328. p. 519.
399. Tanulmányok az égitestek fotografálása terén. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 19. 1887. 210. füz. p. 84. Gothard előadásáról.
400. Fodor József: Titkári jelentés. = Természettudományi Közlöny 19. 1887. 210. füz. pp. 88–89.
401. A magyar tud. akadémia… ülésén… = Vasárnapi Ujság 34. 1887. jan. 23. p. 65. Előadása a csillagászati fényképezésről.
402. Az olvasókör II. felolvasó estélye. = Vasmegyei Lapok 21. 1887. márc. 31. p. 3. Előadása a levegőről.
403. Spitaler, Rudolf: Über den Ringnebel in der Leyer. = Wochenschrift für Astronomie, Meteorologie und Geographie 30. 1887. pp. 275–276.
404. Darvai Móricz: Üstökösök és meteorok. Kiad. a Kir. Magy. Termtud. Társulat. Budapest, 1888. pp. 113–114., 225–226. Gothard üstökös fényképei.
405. Konkoly, Nicolaus: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 9. Bd. Halle, 1888. W. Schmidt. pp. 11–13., ill.
406. Vogel, Hermann Carl: Ueber /!/ die Bedeutung der Photographie zur Beobachtung von Nebelflecken. = Astronomische Nachrichten 119. 1888. No. 2854. cc. 337–339. A Lyra–vitát összefoglaló cikk.
407. Veress Ferenc: Fényképészeti előhaladások a letünt 1887-ben. = Fényképészeti Lapok 7. 1888. 2. sz. p. 30.
408. Konkoly, Nicolaus: A „Moment-levételek”-ről. = Fényképészeti Lapok 7. 1888. 3. sz. pp. 47–48. A Gothard-féle „fotopuska” elődeiről.
409. Konkoly, Nicolaus: Gothard Jenő… egy nagyszerű spektrofotometert épit… /Hír/ = Fényképészeti Lapok 7. 1888. 3. sz. p. 63.
410. Kövesligethy, Radó: Ueber /!/ unsichtbare Sterne mit photographischer Wirkung. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 330. pp. 91–94.
411. Plenarversammlung der Photographischen Gesellschaft in Wien, vom 7. Febr. 1888. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 330. p. 123. Az ülésen felolvasssák fotokémiai kísérleteiről írt dolgozatát.
412. Konkoly, Nicolaus: Das Hydroxylamin als Entwickler photographischer Platten. = Photographische Correspondenz 25. 1888. No. 331. pp. 145–146. Fotográfiai módszereiről.
413. Vasvármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1889. évre szóló névjegyzéke. = Vasmegyei Lapok 22. 1888. nov. 18. p. 3.
414. Kövesligethy, Radó: A kis-kartali csillagvizsgálóról. Kiad. a Magy. Tud. Akad. Budapest, 1889. p. 16., 18. /Ért. Termtud. Kör. XIX. 2. / Spektrografikusan megerősíti az Andromeda-ködben 1886-ban észlelt nova-gyanús objektumot.
415. Publikationen der v. Kuffner’schen Sternwarte in Wien (Ottakring). 1. Bd. Wien, 1889. W. Frick p. 5. A bécsi obszervatórium megalakításának segítéséről.
416. Engelhardt, B.: Notiz zu „Muthmassliche stark Eigen bevegung eines sterns in Sternhaufen G. C. 4440”. = Astronomische Nachrichten 121. 1889. No. 2859. cc. 39–42. Az Astronomische Nachrichten. 2777. gyorsmozgású csillag felfedezéséről, Gothard háromévi munkájának eredménye.
417. Photographie leuchtender Kafer und Bacterien. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 3. 1889. pp. 378–379.
418. Kiállításunkról. = Egyesületi Értesítő 10. 1889. ápr. p. 62. A gazdasági kiállítás egyik rendezője.
419. Konkoly Miklós: Gothard Jenő. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 23. 1889. 3. sz. pp. 122–123. Levelező tagajánlás.
420. Report of the Council to the 69th Annual General Meeting Astronomical Photography. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 49. 1889. p. 234.
421. Kövesligethy Radó: A kis-kartali csillagvizsgálótorony. = Természettudományi Közlöny 21. 1889. 237. füz. p. 192., 196. Az Andromeda-köd 1886–ban észlelt nova gyanús csillagáról és béta Lyrae színképének periodicitásáról.
422. Konkoly Thege Miklós: A száraz lemezek tartósságáról. = Természettudományi Közlöny 21. 1889. 244. füz. p. 623. Spektrálfelvételeiről.
423. Vasvármegye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak 1890. évre szóló névjegyzéke. = Vasmegyei Lapok 23. 1889. nov. 7. p. 3.
424. Az országos gazdasági kiállitás Szombathelyen. = Vasvármegye 1. 1889. márc. 17. pp. 1–6. A rendezőbizottság tagja.
425. A herényi csillagdának érdekes vendége van, monsieur Deslandres. = Vasvármegye, 1. 1889. dec. 8. p. 4.
426. Chyzer Kornél: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től – 1890-ig. S–A–UJHELY, 1890. p. 73.
427. Konkoly, Nicolaus: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 11–12. Bd. Halle, 1890. W. Schmidt. pp. 4–5., 52–55. Gyalla, Kiskartal és Herény földrajzi hosszúságának meghatározásáról.
428. Konkoly, Nicolaus: Handbuch für Spectroscopiker /!/ im Cabinet und am Fernrohr. Halle, 1890. W. Schimdt. pp. 22–40., 50., 63–64., 88–93., 106–112, 139.,  147–151., 156–163., 275., 285–293., 408–423., 519–529., 542–545. Az általa készített színképelemző műszerek leírása, bemutatása fényképekkel.
429. Műkedvelő fotográfiai kiállitás tárgymutatója. A Magyarországi Kárpát Egyesület és az Országos Képzőművészeti Társulat 1890–ben rendezett Műkedvelő fotográfiai kiállitásáról. Budapest, 1890. p. 19–20. Bemutatott fotóinak jegyzéke.
430. Scheiner, Julius: Spektralanalyse der Gestirne. Leipzig, 1890. p. 437., 451., 456., 465. A csillag–spektroszkópiai kézikönyv 1500 tanulmányt sorol fel, amelyben 75 magyar szerző műve, közülük 16 Gothard tanulmány.
431. Szily Kálmán: Jelentés az akadémiai választásokról. Gothard Jenő MTA levelező tag lett. = Akadémiai Értesítő 1. 1890. 5. füz. p. 307.
432. Az Akadémia jegyzőkönyvei. Tagajánlások III. osztály részéről. Gothard Jenő 29 szavazattal 12 ellenében. = Akadémiai Értesítő 1. 1890. 6. füz. p. 396.
433. Az Akadémia jegyzőkönyvei. Gothard Jenő köszönete lev. taggá választásakor. Levele felolvasása. = Akadémiai Értesítő 1. 1890. 7. füz. p. 470.
434. Tagajánlások 1890-ben. Gothard Jenő csillagászt levelező tagúl ajánlja Báró Podmaniczky Géza. = Akadémiai Értesítő 1. 1890. melléklet p. 36.
435. Sitzungberichte. Über Photographie und ihre wissenschaftlichen Anwendungen. = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 8. 1889–1890. p. 459.
436. Publicationen… der K. Ung. Naturw. Gesellschaft. /Hír/ = Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte 8. 1889–1890. p. 525. A photographia című kötetének megjelenéséről.
437. B. J.: Magyarország időjárása 1890.évi janiárius és febriárius havában. = Természettudományi Közlöny 22. 1890. 248. füz. p. 218.
438. A Magyar Tud. Akadémia május 6-iki ülése… = Természettudományi Közlöny 22. 1890. 250. füz. p. 322.
439. A heliochromia. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 22. 1890. 253. füz. p. 492.
440. Polivka János: Magyarország időjárása 1890. évi augusztus havában… = Természettudományi Közlöny 22. 1890. 254. füz. p. 554.
441. A fotografiáról. = Vasárnapi Ujság 37. 1890. ápr. 27. pp. 277–278. A Természettudományi Társulatban tartott előadásának vázlata.
442. Az akadémia nagyhete. = Vasárnapi Ujság 37. 1890. máj. 11. pp. 307–308. Levelező taggá választották.
443. A Természettudományi Társulat… = Vasárnapi Ujság 37. 1890. okt. 26. p. 703. Megjelent „Fotográfozás” című kötete.
444. Gothard Jenő fotográfiái. = Vasmegyei Lapok 24. 1890. máj. 18. p. 1. A Kárpát Egylet kiállításáról.
445. A csillagászok és a napfogyatkozás. = Vasmegyei Lapok 24. 1890. jún. 22. p. 3.
446. Chyzer Kornél: Az orvosok és természetvizsgálók XX. gyűlése Szombathelyen. = Vasmegyei Lapok 24. 1890. júl. 3. p. 1.
447. A vasmegyei gazdasági egylet igazgató választmányának ülése… = Vasvármegye 2. 1890. máj. 11. pp. 7–8.
448. Gothard Jenő Vas megyei csillagász, fizikus a magyar tudományos akadémia levelező tagja. = Vasvármegye 25. 1890. máj. 18. pp. 1–2.
449. Eder, Josef Maria: Ausführliches Handbuch der Photographie. 2. Aufl. 1. Teil. Halle, 1891. Knapp, W. pp. 192–195., 220–221., 229–230., 345. Szikráztató berendezésének ismertetése, elektromos szikrafotóinak elemzés és a kísérlet leírása.
450. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 16–20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Schächter Miksa. Budapest, 1891. Franklin Társulat Könyvnyomdája. p. 12.
451. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. vándorgyülése tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 16–20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Schächter Miksa. Budapest, 1891. Franklin Társulat Könyvnyomdája. p. 14.
452. Dőry József – Nagy Sándor K.: Záró nagygyülés okiratai. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 16–20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Schächter Miksa. Budapest, 1891. Franklin Társulat Könyvnyomdája. p. 25.
453. Vidovich Bonaventura – Tóth Mihály: Jegyzőkönyv. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 16–20-ig Nagyváradon tartott XXV. vándorgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Schächter Miksa. Budapest, 1891. Franklin Társulat Könyvnyomdája. p. 50.
454. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1891-re. Budapest, 1891. p. 111., 191., 196.
455. A Vasmegyei Régészeti Egylet Évkönyve /1889–1890/. Szerk.: Kárpáti Kelemen. Szombathely, 1891. Bertalanffy József Könyvnyomdája. p. 126. Pártolótag.
456. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1891. márczius 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 2. 1891. 4. füz. p. 199.
457. Gothard Jenő akadémiai székfoglaló értekezése: Spectrál-fotografiai tanulmányok. /Hír/ = Akadémiai Értesítő 2. 1891. 5. füz. p. 294.
458. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó Vállalatának pártoló tagjai. = Akadémiai Értesítő 2. 1891. 10. füz. p. 625.
459. Gothard Jenő: A photographia gyakorlata és alkalmazása tudományos czélokra. Budapest, 1890. = Budapesti Szemle 67. 1891. 3. köt. pp. 313–318. Könyvismertetés.
460. Röszler Károly: Egyesületi működés. = Egyesületi Értesítő 12. 1891. márc. p. 32. A gazdasági egyesület választmányi tagja.
461. A vasmegyei gazdasági egyesület által rendezett műtrágyaszóró gépek dijazással egybekötött nyilvános próbája. = Egyesületi Értesítő 12. 1891. ápr. p. 51.
462. Lengyel Béla: Titkári jelentés. = Természettudományi Közlöny 23. 1891. 258. füz. pp. 90–91. A fotózásról tartott előadást.
463. Spektral-fotografiai tanulmányok. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 23. 1891. 261. füz. p. 265.
464. „A mi vármegyénk.” = Vasárnapi Ujság 38. 1891. ápr. 5. p. 229. A Huszár Pál, Kovács János által szerkesztett kötet ismertetése, amelyben Gothard is szerepel.
465. Akadémiai értekezések. = Vasárnapi Ujság 38. 1891. szept. 13. p. 605.
466. Műtrágyaszóró gépek versenye. = Vasvármegye 3. 1891. ápr. 19. p. 6. Rendező és a bírálóbizottság tagja.
467. Az Athenaeum kézi Lexikona. Szerk.: Acsády Ignácz. 1. köt. Budapest, 1892. Athenaeum Részvény-Társulat Kiadása. p. 687.
468. Szily Kálmán: A K. M. Természettudományi Társulat félszázados munkálkodásának vázlata. Természettudomány. In: Emlékkönyv a Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Budapest, 1892. p. 105.
469. Rendes tagok. Gothard Jenő. In: Emlékkönyv a Királyi Magyar Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. Budapest, 1892. p. 775.
470. Wolf, Rudolf: Handbuch der Astronomie, ihrer Gesichte und Litteratur. 2. Bd. Zürich, 1892. p. 541., 595.
471. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1892. márczius 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 3. 1892. 3. füz. p. 116.
472. Spectralphotographiai tanulmányok. /Hír/ = Akadémiai Értesítő 3. 1892. 5. füz. p. 245.
473. Nova Aurigae spectruma. = Akadémiai Értesítő 3. 1892. nov. 15. 11. füz. p. 680. Gothard művének ismertetése.
474. A Nova Aurigae spectruma összehasonlítva néhány bolygószerű köd spektrumával. = Akadémiai Értesítő 3. 1892. dec. 15. 12. füz. p. 727. Gothard művének ismertetése.
475. The New Star in Auriga. = Astronomy and Astro-physics 11. 1892. p. 434.
476. Röszler Károly: Jegyzőkönyv. = Egyesületi Értesítő 13. 1892. júl. pp. 97–98. Gothard készítette a fényképeket.
477. A Mathematikai és Physikai Társulat alakulása. = Mathematikai és Physikai Lapok 1. 1892. 1-2. füz. p. 112.
478. A Mathematikai és Physikai Társulat tagjai. = Mathematikai és Physikai Lapok 1. 1892. 3. füz. p. 183.
479. Röszler Károly: Visszapillantás a multakra. = Természettudományi Közlöny 24. 1892. 270. füz. p. 82.
480. Csopey László: Emlékkönyv a K. M. Természettudományi Társulat félszázados jubileumára. = Természettudományi Közlöny 24. 1892. 270. füz. p. 95.
481. Társulati ügyek. = Természettudományi Közlöny 24. 1892. 274. füz. p. 326. Előadásáról.
482. Spektrálmegfigyelések az Auriga új csillagán. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 24. 1892. 279. füz. p. 606. Konkoly előterjesztése.
483. Társulati ügyek. = Természettudományi Közlöny 24. 1892. 279. füz. p. 609.
484. A Természettudományi Társulat jubileuma. = Vasárnapi Ujság 39. 1892. jan. 24. p. 68. A Társulat Emlékkönyvében Gothard cikk is megjelent.
485. Kohányi Gyula: Egy ismeretlen intézet. = Vasárnapi ujság 39. 1892. febr. 28. p. 153. A Magyar Királyi Meteorológiai Központi Intézetről.
486. A magyar tud. akadémia ülésén… = Vasárnapi Ujság 39. 1892. okt. 23. p. 741. Előadást tartott.
487. A magyar tud. akadémia ülésén… = Vasárnapi Ujság 39. 1892. nov.20. p. 804. Előadást tartott.
488. Felhívás előfizetésre. = Vasvármegye 4. 1892. jan. 3. p. 1.; dec. 25. p. 1.
489. Spektrographische Studien. = Zeitschrift für Instrumentenkunde 12. 1892. pp. 167–168. „Spektrálfotografiai tanulmányok” című műve ismertetése.
490. Konkoly, Nicolaus: Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in O Gyalla. 13–14. Bd. Halle, 1893. W. Schmidt. p. 2., 6.
491. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1893-ra. Budapest, 1893. p. 112., 131., 213., 218.
492. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1893. Pallas ny. 1. köt. p. 807.
493. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1893. Pallas ny. 2. köt. p. 835.
494. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1893. Pallas ny. 3. köt. p. 843.
495. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1893. Pallas ny. 4. köt. p. 882.
496. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1893. Pallas ny. 5. köt. p. 859.
497. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1893. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. 1. füz. p. 4.
498. Nova Aurigae spectruma. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. jan. 15. 1. füz. p. 29. Kivonat Gothard Jenő l. t. október 17-én és november 14-én beterjesztett dolgozatáról.
499. A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajza. = Akadémiai Értesítő 4. 1893. ápr. 15. szept. 15. 9. füz. p. 518. Kivonat Gothard Jenő l. t. március 13-án tett előterjesztéséből.
500. A Nova Auriga spektruma. Hír/ = Akadémiai Értesítő 4. 1893. 3. füz. p. 256.
501. Wolf, Max: Photographische Aufnahmen der Nova Aurigae und einiger neuer ausgedehnter Nebelflecke. = Astronomische Nachrichten 131. 1893. No. 3130. cc. 159–160.
502. Recent Observations of Nova Aurigae. = Astronomy and Astrophysics, 12. 1893. p. 175.
503. Spitaler, Rudolf: Arbeiten und Fortschritte in der astrophotographie im Jahre 1892. I. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 7. 1893. p. 271.
504. Wolf, Max: Die Photographie der Cometen. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 7. 1893. p. 313. A Barnard üstökösről 1886-ban készült felvételről.
505. Spectrum//!/-Photographie. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 7. 1893. p. 381.
506. A Mathematikai és Physikai Társulat pénztárába a tagok részéről történt befizetések. = Mathematikai és Physikai Lapok 2. 1893. 4. füz. p. 241.
507. Értesítő a választmány május hó 26-án tartott üléséről. = Mathematikai és Physikai Lapok 2. 1893. 5. füz. p. 286.
508. Eder, Josef Maria: Ueber /!/ die E. von Gothard’sche Aufnahme eines Kometen-Spectrums./!/ = Photographische Correspondenz 32. 1893. No. 388. pp. 9–10.
509. Lengyel Béla: Titkári jelentés. = Természettudományi Közlöny 25. 1893. 282. füz. p. 93.
510. A Nagy Orion-köd. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 25. 1893. 284. füz. p. 205. Fotóbemutatójáról.
511. Idő mérése. /Hír/ = Természettudományi Közlöny 25. 1893. 284. füz. p. 212. A Természettudományi estélyen tartott előadásáról.
512. Természettudományi mozgalmak hazánkban. = Természettudományi Közlöny 25. 1893. 285. füz. p. 266.
513. Akadémiai kiadványok. = Vasárnapi Ujság 40. 1893. ápr. 2. p. 238.
514. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1894-re. Budapest, 1894. pp. 116–117., 136., 215., 220., 226.
515. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1894. Pallas ny. 6. köt. p. 801.
516. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1894. Pallas ny. 7. köt. p. 963.
517. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1894. Pallas ny. 8. köt. p. 817.
518. Kürschák /József/: Gothard Jenő. In: Pallas nagy lexikona. 8. köt. 1894. Pallas ny. p. 128.
519. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 3. köt. Budapest, 1894. Hornyánszky Viktor könyvkereskedése. cc. 1310–1313.
520. Gothard /Herény/ In: Vasvármegye családai. Írta: Balogh Gyula. Szombathely, 1894. Bertalanffy József könyvnyomdája. pp. 63–64.
521. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1894. január 1 – vagy 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 5. 1894. 1. füz. p. 4.
522. Jelentés a M. Tud. Akadémia munkásságáról 1893-ban. = Akadémiai Értesítő 5. 1894. 5. füz. p. 251.
523. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadásai 1893-ban. = Akadémiai Értesítő 5. 1894. 5. füz. p. 268.
524. Spitaler, Rudolf: Arbeiten und Fortschritte in der Astrophotographie im Jahre 1893. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 8. 1894. p. 308., 316. Utalás Gothard több tanulmányára, amelyekben ködfoltok fényképezésével foglalkozik.
525. Közgyülés. = Mathematikai és Physikai Lapok 3. 1894. 5. füz. p. 254.
526. Lengyel Béla: Titkári jelentés. = Természettudományi Közlöny 26. 1894. 294. füz. p. 90.
527. A magyar orvosok és természetvizsgálók… vándorgyűlése. = Természettudományi Közlöny 26. 1894. 301. füz. p. 490.
528. Értekezlet az elektromos művek ügyében. = Vasvármegye 6. 1894. júl. 22. p. 3.
529. [Eötvös Loránd látogatása.] /Hír/ = Vasvármegye 6. 1894. szept. 23. pp. 7–8.
530. A villamosvilágitás behozatala. /Hír/ = Vasvármegye, 6. 1894. okt. 21. p. 5. Gothard ajánlata Kőszegen.
531. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1895-re. Budapest, 1895. p. 118., 138., 244., 249.
532. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1895. Pallas ny. 9. köt. p. 1025.
533. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1895. Pallas ny. 10. köt. p. 963.
534. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1895. Pallas ny. 11. köt. p. 821.
535. Wonaszek A. Antal: Az utolsó 15 év az üstökösök történetéből. (1880–1895) Aszód, 1895. p. 18.
536. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1895. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 6. 1895. 1. füz. p. 4.
537. Spitaler, Rudolf: Arbeiten und Fortschritte in der Astrophotographie im Jahre 1894. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 9. 1895. p. 308.
538. Röszler Károly: Jegyzőkönyv. = Egyesületi Értesítő 16. 1895. márc. p. 22. Elektromos művekről.
539. A vasvármegyei elektromos művek részvénytársasága. = Magyar Gazdák Lapja 2. 1895. szept.8. pp. 721–722. Igazgató, technikai vezető.
540. Kövesligethy R[adó]: A csillagos ég. = Természettudományi Közlöny 27. 1895. 311. füz. p. 383. Ködfelvételéről nyilatkozik H. Vogel.
541. A kis-kartali csillagda. = Vasárnapi Ujság 42. 1895. febr. 10. p. 86.
542. A villamos tanácskozás. = Vasvármegye 7. 1895. márc. 21. p. 1. A budapesti értekezletről.
543. A villamosság korszaka. = Vasvármegye 7. 1895. márc. 28. pp. 1–2. Szerepe a megye villamosításában.
544. A villamos társaság alakuló közgyűlése. = Vasvármegye, 7. 1895. márc. 28. pp. 2–3.
545. A Vas megyei Gazdasági Egyesület Aratógép Versenye. = Vasvármegye 7. 1895. júl. 18. pp. 1–2. A zsűri tagja.
546. A villamos társulat közgyülése. = Vasvármegye 7. 1895. aug. 25. p. 2.
547. Értekezlet a vas megyei elektromos művek ügyében f. aug. 29-én. = Vasvármegye 7. 1895. szept. 1. pp. 3–4.
548. A Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság alakuló közgyülése. = Vasvármegye 7. 1895. szept. 1. pp. 3–4.
549. [Gothard Jenő a Vas megyei Elektromos Rt. egyik ügyvezető igazgatója…] = Vasvármegye 7. 1895. szept. 1. p. 4.
550. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1896. szeptember 12-én Budapesten tartott XXVIII. vándorgyüléseinek történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Lakits Ferenc, Prochnov József. Budapest, 1896. Boruth E. Könyvnyomda. p. 11.
551. A magyar orvosok és természetvizsgálók XXVIII. vándorgyülése tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1896. szeptember 12-én Budapesten tartott XXVIII. vándorgyüléseinek történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Lakits Ferenc, Prochnov József. Budapest, 1896. Boruth E. Könyvnyomda. p. 15.
552. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1896-ra. Budapest, 1896. p. 113., 132., 213., 218.
553. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1896. Pallas ny. 12. köt. p. 1045.
554. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1896. Pallas ny. 13. köt. p. 1063.
555. Polikeit Károly: Astronomia. Az égitestek mozgásainak és physikai tulajdonságainak ismertetése. Pozsony – Budapest, 1896. Stampfel ny. p. 76., 137., 141. Az obszervatóriumról és Gothard csillagászati fotográfiái a Lick-obszervatórium távcsövével készült Hold fotója és a Vadászkutyában található spirális ködfoltról készült fotográfia.
556. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1896. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 7. 1896. 1. füz. p. 4.
557. Gothard Sándor: A röntgen-féle x sugarak és azok gyakorlati haszna. = Magyar Gazdák Lapja 3. 1896. márc. 21. p. 185.
558. Röntgensugarak. = Magyar Gazdák Lapja 3. 1896. márc. 21. p. 186. Herényben készült felvételek.
559. Gothard Sándor: Szabad szemmel látható élő csontok. = Magyar Gazdák Lapja 3. 1896. nov. 21. pp. 796–798.
560. Gothard Sándor: Kisérletek a herényi csillagdán a Röntgensugarakkal. = Magyar Gazdák Lapja 3. 1896. dec. 5. p. 838.
561. Kiadványainkról. = Természettudományi Közlöny 28. 1896. 327. füz. p. 614.
562. Látogatás az ikervári elektromos műveknél. = Vasvármegye 29. 1896. máj. 3. pp. 2–3.
563. Az első közgyülés. = Vasvármegye 29. 1896. júl. 16. p. 1.
564. A Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság. = Vasvármegye 29. 1896. júl. 16. pp. 1–3.
565. A villamos vasút közigazgatási bejárása. = Vasvármegye 29. 1896. júl. 26. p. 2.
566. [Milleniumi kiállítás…] = Vasvármegye 29. 1896. júl. 30. p. 3. A zsűri tagja volt.
567. Legújabb! Az elektromos művek a közvilágítás érdekében. = Vasvármegye 29. 1896. nov. 19. pp. 6–7.
568. Budapest czim- és lakjegyzék. Szerk.: Janszky Adolf. Budapest, 1896–97. 9. évf. Franklin-Társulat. p. 216.
569. Konkoly Thege, Miklós: Astrophotographie. In: Handwörterbuch der Astronomie. Valentiner, W. 1. Bd. Leipzig, 1897. E. Trewerdt. pp. 218–219., 221–229., 234–256., 263., 270–273., 277.
570. Müller, Gustav: Die Photometrie der Gestirne. Leipzig, 1897. p. 185. A kötet ismerteti Gothard fotométerskála-regisztráló berendezését.
571. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1897. Pallas ny. 14. köt. p. 1114.
572. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1897. Pallas ny. 15. köt. p. 978.
573. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1897. Pallas ny. 16. köt. p. 1240.
574. Schmidt, F.: A gyakorlati fotografozás kézikönyve. Ford.: Pfeifer Ignácz. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1897. pp. 5., 383., 407–408.
575. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1897. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 8. 1897. 1. füz. p. 4.
576. Konkoly Thege Miklós: Válasz „Hol késik a magyar csillagászat?” czimű cikkre. = Atmosphera 1. 1897. 6. füz. p. 182.(162.) Válasz Bencsik János cikkére.
577. Konkoly Thege Miklós: Az O–Gyallai csillagda és meteorológiai központi observatorium fejlődése 1871-től mostanáig. = Atmosphera 1. 1897. 9. füz. p. 259., 268., 270. A Gothardnak átadott műszerekről.
578. Spitaler, Rudolf: Arbeiten- und Fortschritte in der Astrophotographie im Jahre 1896. = Eder’s Jahrbuch für Photographie und Reproductionstechnik 10. 1897. pp. 130–131.
579. A vasvármegyei hitelintézet megalakult. = Magyar Gazdák Lapja 4. 1897. márc. 20. p. 195.
580. Német gazdák vasmegyében. = Magyar Gazdák Lapja 4. 1897. máj. 22. p. 353.
581. Technikusok az elektromos műveknél. = Vasvármegye 30. 1897. jan. 14. p. 2. A Magyar Mérnökök és Építészek egyesületének képviselőit Gothard kalauzolta az ikervári villamos műnél.
582. A hirlapirók barátai. = Vasvármegye 30. 1897. jan. 31. p. 3.
583. A „Vasvármegyei Mezőgazdasági Hitel-Intézet” alakuló gyülése. = Vasvármegye 30. 1897. márc. 4. pp. 1–2.
584. A német gazdák Vasmegyében. = Vasvármegye 30. 1897. máj. 16. pp. 4–5. Gothard kalauzolta a vendégeket.
585. Elektromos közuti vasutunk próbamenetei. = Vasvármegye 30. 1897. máj. 20. p. 5.
586. s–bl: A „Grázi Polytechnikai Klub” az elektromos műveknél. = Vasvármegye 30. 1897. máj. 30. p. 4.
587. Herényi Gothard Jenőt… jury-taggá választották. /Hír/ = Vasvármegye 30. 1897. júl. 30. p. 3.
588. Elektromos próbacséplés. = Vasvármegye 30. 1897. okt. 21. pp. 4–5.
589. Atlas der Himmelskunde auf grundlage der Ergebnisse der Collestischen Photographie. Schweiger-Lerchenfeld, Amand Freiherr. Vorwort. Wien–Pest–Leipzig, 1898. A Hartleben’s Verlag. p. 1.
590. Die Photographie im Dienste der Himmelskunde. In: Atlas der Himmelskunde auf grundlage der Ergebnisse der Collestischen Photographie. Schweiger-Lerchenfeld, Amand Freiherr Vorwort. Wien–Pest–Leipzig, 1898. A Hartleben’s Verlag. p. 17., 22.
591. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1897. augusztus 22–25-ig Trencsénben tartott XXIX. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Lakits Ferenc, Prochnov József. Budapest, 1898. Boruth E. Könyvnyomdája. p. 12.
592. Prochnov József – Chyzer Kornél: Nagyválasztmányi ülés okiratai. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1897. augusztus 22–25-ig Trencsénben tartott XXIX. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Lakits Ferenc, Prochnov József. Budapest, 1898. Boruth E. Könyvnyomdája. p. 22.
593. Prochnov József: Titkári jelentés. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1897. augusztus 22–25-ig Trencsénben tartott XXIX. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Lakits Ferenc, Prochnov József. Budapest, 1898. Boruth E. Könyvnyomdája. p. 41.
594. Vasvármegye. Szerk.: Sziklay János, Borovszky Samu. Kiad. az Országos Monográfiai Társaság. Budapest, 1898. pp. 42–43., 348., 460–462., 543. /Magyarország vármegyéi és városai /
595. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1898. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 9. 1898. 1. füz. p. 4.
596. Edelman Sebő: A vasvármegyei elektromos müvek. = Magyarország és a Nagy-világ 3. 1898. 3. sz. pp. 9., 13., 15–17.
597. Tagdíjat fizettek: 1898 évre. …Gothard Jenő. = Mathematikai és Physikai Lapok 7. 1898. 5. füz. p. 268.
598. Kövesligethy Radó: Az „Astronomische Gesellschaft” Budapesten tartott XVII: rendes közgyülése. = Mathematikai és Physikai Lapok 7. 1898. 7. füz. p. 363.
599. Villamos vasutunk ügyében. = Soproni Napló 1898. febr. 10. 5. p.
600. Fotografálás Röntgen–sugarakkal. = Szombathelyi Ujság 4. 1898. máj. 15. p. 6.
601. A legtöbb adófizetők névjegyzéke vármegyénkben. = Vasvármegye 31. 1898. szept. 25. p. 4.
602. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1899-re. Budapest, 1899. p. 111., 119., 133., 234., 240.
603. Scolik, Ludwig D. Ch.: Die photographische Flinte von E.von Gothard. In: Die Photographie mit Bromsilber-Gelatine und die Praxis der Moment-Photographie. Umfassendes des Lehr- und Hilfsbuch für Berufs- und Amateur-Photographen. 3. Bd. Halle, 1899. W. Knapp. pp. 316–318., 410.
604. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1899. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 10. 1899. 1. füz. p. 4.
605. A Mathematikai és Physikai Társulat tagjai. = Mathematika és Physikai Lapok 8. 1899. 1. füz. p. 60.
606. Dalmady Ödön: Az Ikervári Villamos Művek. Budapest, 1900. Pátria ny. pp. 58., 70., 75., 77–78., 100., 109., 112., 116., 118., 123., 128. Gothard szerepe a villamos művek megépítésében.
607. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1900-ra. Budapest, 1900. p. 112., 122., 136., 254., 260.
608. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1900. Pallas ny. 17. pótköt. p. 818., 821.
609. Gothard Jenő – Szakszerkesztők és munkatársak névsora. In: A Pallas nagy lexikona. Budapest, 1900. Pallas ny. 18. pótköt. p. 838., 840.
610. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1900. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 11. 1900. 1. füz. p. 4.
611. Kövesligethy Radó: A csillagászat fejlődése a XIX. században. = Uránia 1. 1900. 6. sz. p. 12., 14. Gothard csillagászati refraktoráról.
612. Dalmady Ödön: Az ikervári villamos telep. = Vasárnapi Ujság 47. 1900. máj. 20. p. 330. Gothard ügyvezető igazgató.
613. A kereskedelmi miniszter a vármegyében… = Vasvármegye 33. 1900. máj. 3. pp. 1–2., 4.
614. Harkányi Béla: A Nova (3. 1901.) Persei Photometriai megfigyelései az Ógyallai obszervatoriumon. Budapest, 1901. p. 8. /A M. Kir. Konkoly-Alapítványú Astrophysikai Observatorium kisebb kiadványai 1./
615. Todd, David: Népszerű csillagászat. Kiad. a Termtud. Társulat. Budapest, 1901. pp. 399., 503–504.
616. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1901. január 31-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 12. 1901. 1. füz. p. 4.
617. Harkányi Béla: A Nova (3. 1901.) Persei photometriai megfigyelése az O-gyallai observatoriumon. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő 19. 1901. p. 377. Gothard Nova megfigyeléseiről.
618. A soproni villamos városi vasút… /Hír/ = Polytechnikai Szemle 5. 1901. febr. 25. p. 47.
619. Szenzációs változás az elektromos társaság igazgatóságában. = Szombathelyi Friss Ujság 1. 1901. dec. 24. p. 5. Megválik ügyvezetői tisztségétől.
620. Krajczáros szenzációra-garasos czáfolat. = Szombathelyi Friss Ujság 1. 1901. dec. 28. p. 5. A végrehajtó bizottság tagja lesz.
621. Tass Antal: Csillagászati krónika. Ujdonságok. = Urania 2. 1901. 8. sz. p. 228.
622. [Az elektromos művek ügyei.] /Hír/ = Vasvármegye 34. 1901. dec. 25. p. 5. Gothard a vállalat végrehajtó bizottságának tagja.
623. Konkoly Thege Miklós: Az ó-gyallai csillagvizsgáló. In: Dunántúli közművelődési naptár az 1902-es évre. /A Dunántúl irásban és képben./ Szerk.: Fodor Oszkár. Budapest, 1902. Schmidl ny. pp. 80-81. A Gothardnak ajándékozott műszerekről.
624. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyüléseinek állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1901. augusztus 21–24-ig Bártfán és Bártfa-fürdőn tartott XXXI. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Nuricsán József. Budapest, 1902. Franklin Társulat Könyvkiadó. p. 16.
625. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXI. vándorgyülése állandó tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1901. augusztus 21–24-ig Bártfán és Bártfa-Fürdőn tartott XXXI. vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Nuricsán József. Budapest, 1902. Franklin Társulat Könyvkiadó. p. 18.
626. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1902. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 13. 1902. 1. füz. p. 4.
627. A Foucault-féle ingakisérlet Szombathelyen. = Szombathelyi Friss Ujság 2. 1902. júl 13. p. 5. Szabó József által 1880-ban elmondottakat ismétlik meg, 1890. aug. 20-án.
628. Kiadványainkból még a következők kaphatók. = Természettudományi Közlöny 34. 1902. p. 13.
629. Tass Antal: Csillagászati krónika. Optikai köd a nova Persei körül. = Urania 3. 1902. 8. sz. pp. 227-228. Gothard megfigyelései a Nova Perseiről.
630. A légszesztársulat közgyülése. = Vasvármegye 35. 1902. febr. 28. p. 1.
631. A Mayer-Gépgyár és fémöntöde részvénytársaság alakuló közgyülése. = Vasvármegye 35. 1902. márc. 25. p. 2.
632. Gothard Jenő Olaszországban időzik. = Vasvármegye 35. 1902. okt. 29. pp. 3-4.
633. Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság. In: Jónás János: A magyar és német kereskedelmi levelezés kézikönyve egyszersmind kereskedelem ismertető. 2. átdolg. kiad. Budapest, 1903. pp. 38–39.
634. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1903-ra. Budapest, 1903. p. 117., 129., 144., 263., 269.
635. Magyarország tiszti czim- és névtára 22. évf. 1903. Budapest, 1903. Pesti Könyvnyomda Részvény-Társaság. p. 982., 1163.
636. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1903. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 14. 1903. 1. füz. p. 4.
637. Konkoly Thege Miklós: Az 1903 I. (Borelli-)üstökös. = Athmosphera 7. 1903. 9. füz. pp. 277–278.
638. Röszler Károly: Egyesületi működés. Jegyzőkönyv. = Egyesületi Értesítő 24. 1903. júl. p. 109.
639. A Mathematikai és Physikai Társulat első rendes közgyűlése. = Mathematikai és Physikai Lapok 12. 1903. 4. füz. p. 208., 219. Harkányi Béla bemutatta Gothárd csillagászati és elektomos szikrarajzait.
640. A Mathematikai és Physikai Társulat pénztárába a tagok részéről történt befizetések. = Mathematikai és Physikai Lapok 12. 1903. 4. füz. p. 241.
641. Társulati ügyek. = Mathematikai és Physikai Lapok 12. 1903. 5. füz. p. 286.
642. Wolf, Max: The Great Nebula in Auriga. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 63. 1903. pp. 506-507. Hivatkozik arra, hogy Gothard, Schaberle és ő, egymástól ő függetlenül fedezték fel az Aurigában levô ködöt.
643. A vasmegyei elektromos társaság. = Szombathelyi Friss Ujság 3. 1903. márc. 4. p. 5. Az igazgatósági ülésen résztvett.
644. A megnyitás ünnepén. = Szombathelyi Friss Ujság 3. 1903. aug. 16. p. 5.
645. A részvénytőke felemelése a régi takarékpénztárnál. = Vasvármegye 36. 1903. febr. 17. p. 1.
646. A Gazdasági Egyesület közgyülése. = Vasvármegye 36. 1903. febr. 26. p. 2.
647. A Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság közgyülése. = Vasvármegye 36. 1903. márc. 20. p. 2.
648. A Vasvármegyei Elektromos Művek Részvénytársaság telepengedélye. = Vasvármegye 36. 1903. máj. 1. p. 2.
649. A szombathelyi iparkiállítás. = Vasvármegye 36. 1903. máj. 5. p. 3.
650. Tanulmányút. = Vasvármegye 36. 1903. máj. 10. p. 6. A szombathelyi polgári fiúiskola tanulói megtekintették a herényi csillagvizsgálót.
651. Az iparkiállítás megbnyitása. = Vasvármegye 36. 1903. aug. 16. p. 10.
652. A vármegye virilisei. = Vasvármegye 36. 1903. szept. 20. p. 5.
653. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1904-re. Budapest, 1904. p. 118., 130., 145., 259., 265.
654. J. C. Poggendorff’s Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Wissenschaften Enthaltend Nachweisungen über Lebensverhältnisse und Leistungen von Mathematikern, Astronomen, Physikern, Chemikern, Mineralogen, Geologen, Geographen U.S.W.Aber Völker und zeiten. 4. Bd. Hrsg.: Oettingen, A. Leipzig-Berlin, 1904. Verlag von Johann Ambrosius Barth. p. 518. Gothard életrajza, idegennyelvű irásainak jegyzéke 1899-ig.
655. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1904. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 15. 1904. 1. füz. p. 4.
656. Konkoly Thege Miklós: A csillagászat. = Athmosphera 8. 1904. 1. füz. p. 6., 8., 15.
657. A Mayer Gépgyár. = Szombathelyi Friss Ujság 4. 1904. jún. 10. p. 5.
658. Társulati ügyek-választmányi ülés. = Természettudományi Közlöny 36. 1904. 413. füz. p. 85.
659. Tass Antal: Az astrophysikai kutatások mai állása. /3. rész./ = Urania 5. 1904. 12. sz. p. 479., 484. p. Gothard kutatásairól.
660. Gothard Jenő Párizsba utazott. = Vasvármegye 37. 1904. máj. 26. p. 3.
661. Gothard Jenő Firenzében. = Vasvármegye 37. 1904. nov. 4. p. 33.
662. Krisch [Krziz], August: Astronomisches Lexikon. Wien, Pesth, Leipzig, én. [1905.] pp. 49., 297–298. Gothard fényképének és Vogel rajzának összehasonlítása az Örvényködről /M 51/.
663. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyüléseinek állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1903 szeptember 6–9-ig Kolozsvárott tartott XXXII. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Nuricsán József. Budapest, 1905. Franklin–Társulat Könyvnyomdája. p. 16.
664. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXII. vándorgyülése állandó tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1903 szeptember 6–9-ig Kolozsvárott tartott XXXII. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Nuricsán József. Budapest, 1905. Franklin–Társulat Könyvnyomdája. p. 19.
665. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1905-re. Budapest, 1905. p. 119., 131., 146., 283., 289.
666. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1905. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 16. 1905. 1. füz. p. 4.
667. Dr. Kunc Adolf halála. = Szombathelyi Ujság 11. 1905. szept. 17. p. 3.
668. A Kir Magyar Természettudományi Társulat zárószámadása ás vagyonmérlege az 1904. évről. = Természettudományi Közlöny 37. 1905. 426. füz. p. 180.
669. A Kir Magyar Természettudományi Társulat részére tett alapítványok. = Természettudományi Közlöny 37. 1905. 426. füz. p. 182.
670. Nagy változások az elektromos részvénytársaságnál. = Vasvármegye 38. 1905. jan13. p. 2. Gothard lemondott igazgatói állásáról.
671. Gothard Jenő fényképfelvételei a napfogyatkozásról. = Vasvármegye 38. 1905. aug. 26. p. 2.
672. Konkoly Thege Miklós: Adalékok a 252 mm-es refraktor, egy teodolit és egy kronográf átépítéséhez. In: A m. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai observatorium kisebb kiadványai 1905. Budapest, 1906. 7. sz. p. 1., 16., 20., 22.
673. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyüléseinek állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1905. augusztus 27–30-ig Szegeden tartott XXXIII. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Bíró Lajos, Csiki Ernő. Budapest, 1906. Franklin-Társulat Könyvnyomdája. p. 16.
674. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIII. vándorgyülése állandó tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1905. augusztus 27–30-ig Szegeden tartott XXXIII. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Prochnov József, Bíró Lajos, Csiki Ernő. Budapest, 1906. Franklin–Társulat Könyvnyomdája. p. 19.
675. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1906-ra. Budapest, 1906. p. 119., 131., 146., 269., 275.
676. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1906. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 17. 1906. 1. füz. p. 4.
677. Az Állattani Közlemények díját befizették 1906-ra. Gothard Jenő… = Állattani Közlemények 5. 1906. 3–5. füz. hátsó külső borító.
678. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium 252 mm-es refraktorának átalakítása. = Az Időjárás 10. 1906. 3. füz. pp. 57–58., 66.
679. A Mayer gyár r. t. közgyülése. = Szombathelyi Friss Ujság 6. 1906. ápr. 8. p. 2.
680. Társulati ügyek. Választmányi ülés. 1906. évi október 17-én. = Természettudományi Közlöny 38. 1906. 447. füz. p. 696. Gothard Jenő ajánlotta Gothard Sándor joghallgatót tagnak.
681. Gothard Sándor programja; Gothard Sándor programbeszéde. = Vasvármegye 39. 1906. ápr. 24. pp. 1–2. Gothard Jenő a szónoki emelvényen ült.
682. A szombathelyi választás. = Vasvármegye 39. 1906. máj. 1. pp. 1–2. Résztvett testvére választási kampányán.
683. Az alispánválasztás. = Vasvármegye 39. 1906. máj. 6. p. 4.
684. A főjegyzői állás. Dr. Radó Gyula jelölése. = Vasvármegye 39. 1906. okt. 27. p. 1.
685. Gothard Jenő Afrikában. = Vasvármegye 39. 1906. nov. 16. p. 2.
686. Gothard Jenő Afrikában. = Vasvármegye 39. 1906. dec. 15. p. 3.
687. Herény. „Astrophysikalisches Observatorium propriétaire: E. von Gothard”. In: Les Observatoires astronomiques et les astronomes. /Observatoire Royal de Belgique, Service Astronomique./ Bruxelles, 1907. p. 103.
688. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyüléseinek állandó központi választmánya. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1907. augusztus 25–29-ig Pozsonyban tartott XXXIV. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Kerekes Pál, Bíró Lajos. Budapest, 1907. Franklin-Társulat Könyvnyomdája. p. 16.
689. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándorgyülése állandó tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1907. augusztus 25–29-ig Kolozsvárott tartott XXXIV. Vándorgyülésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Kerekes Pál, Bíró Lajos. Budapest, 1907. Franklin-Társulat Könyvnyomdája. p. 19.
690. Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1907-re. Budapest, 1907. p. 117., 131., 145., 274., 280.
691. M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1907. január 1-én. III. Mathematikai és Természettudományi Osztály. B) Természetrajzi alosztály. Levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 18. 1907. jan. 15. 1. füz. p. 4.
692. Elfogadta a III. osztály, hogy az Akadémia lépjen be az „International Union for Cooperation in Solar Reseaarch tagjainak sorába. Kövesligethy előterjesztése. = Akadémiai Értesítő 18.19.(!) 1907. máj. 15. 5. füz. p. 371. Delegált Gothard és Konkoly.
693. Az Állattani Közlemények évi díját befizették 1907-re. = Állattani Közlemények 6. 1907. 2. füz. hátsó külső borító.
694. Konkoly Thege Miklós: Vogel Hermann Károly. = Az Időjárás 11. 1907. 8. füz. p. 223.
695. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú csillagvizsgáló működése az 1906. évben. = Az Időjárás 11. 1907. 8. füz. p. 242. Gothard-féle Passage műszerről.
696. Kupetzky: Gothard István kiállitása. = Szombathelyi Ujság 13. 1907. szept. 22. p. 6.
697. A Gothard-képkiállitás megnyitása. = Szombathelyi Ujság 13. 1907. szept. 29. p. 5.
698. A virilisek névjegyzékének kiegézsitése. = Szombathelyi Ujság 13. 1907. okt. 16. p. 2. Gothard Jenő fellebbezett, mert kihagyták a legtöbb adófizetők listájából.
699. „Mayer” Gépgyár Vas- és Fémöntöde R.T. Aláírási felhivás! = Vasvármegye 40. 1907. júl. 12. p. 15.; júl. 28. p. 15.
700. A Mayer-Gépgyár mulatságán felülfizettek. = Vasvármegye 40. 1907. júl. 20. p. 4.
701. Gothardék Afrikában. = Vasvármegye 40. 1907. okt. 6. p. 8. Testvérével, Istvánnal tett útjáról.
702. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1908-ra. Budapest, 1908. p. 116., 130., 144., 235., 242.
703. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1908. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 19. 1908. jan. 15. 1. füz. p. 4.
704. Levelező tagnak megválasztották 30 szavazat 10 ellen Gothard Jenőt. = Akadémiai Értesítő 19. 1908. jún. 15. 6-7. füz. p. 360.
705. Az Állattani Közlemények évi díját befizették 1908-ra. = Állattani Közlemények 7. 1908. 3. füz. hátsó belső borító.
706. Konkoly Thege Miklós: Az ég fotografálása. = Az Időjárás 12. 1908. 1. füz. pp. 1–2., 5–7., 9., 11–12., 25.; 8. füz. pp. 209–210., 213–215., 217., 219–220., 233. Gothard több fotográfiai műszereinek leírása. Klny. is.
707. Konkoly Thege Miklós: Az ég fotografálása. = Az Időjárás 12. 1908. 8. füz. pp. 209–210., 213–215., 217., 219–220., 233. Gothard több fotográfiai műszereinek leírása. Klny. is.
708. Elekes István: Jupiter-megfigyelések a kiskartali csillagvizsgálón. = Az Időjárás 12. 1908. 9. füz. p. 250.
709. Kimutatás az 1908. évi jan. hó 1-től máj. hó végéig befolyt díjakról. = Mathematikai és Physikai Lapok 17. 1908. 8. füz. p. 302.
710. Lakits Ferenc: Csillaghalmazok és ködfoltok. = Természettudományi Közlöny 40. 1908. 465. füz. pp. 317–319. Gothard Jenő fotóiról.
711. Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1909-re. Budapest, 1909. p. 116., 130., 144., 272., 278.
712. A M. Tudományos Akadémia belső tagjai 1909. január 1-én. III. Mathematikai és természettudományi osztály levelező tagok. = Akadémiai Értesítő 20. 1909. jan. 15. 1. füz. p. 4.
713. A M. Tud. Akadémia jegyzőkönyvei. Huszonötödik ülés. = Akadémiai Értesítő 20. 1909. szept. 15. 8-9. füz. p. 513. A főtitkár bejelenti Gothard Jenő halálát.
714. A M. Tud. Akadémia jegyzőkönyvei. Huszonhatodik ülés = Akadémiai Értesítő 20. 1909. nov. 15. 11. füz. p. 627. Gothard Sándor megköszöni a részvétnyilvánításokat.
715. Konkoly, Nicolaus: Eugen von Gothard. = Astronomische Nachrichten 181. 1909. No. 4339. cc. 313–316.
716. Gothard Jenő csillagász… = Fotografia 6. 1909. 6. sz. pp. 86–87.
717. Konkoly, Nicolaus: Herényi Gothard Jenő. = Az Időjárás 13. 1909. 5. füz. pp. 137–140.
718. Eugen von Gothard. = The Journal of the British Astronomical Association 19. 1908–1909. No. 9. p. 403.
719. Eugen von Gothard. = Monthly Notices of the Royal Astronomical Society of London 52. 1909. No. 4. p. 299.
720. Gestorben. Eugen von Gothard. = Naturwissenschaftliche Rundschau 24. 1909. No. 30. p. 388.
721. Obituary. Eugen von Gothard. = The Observatory 32. 1909. No. 412. p. 338.
722. Héjas Endre: Eugen von Gothard. = Photographische Correspondenz 48. 1909. No. 586. pp. 347–348.
723. Gothard Jenő, H. = Szombathelyi Ujság 15. 1909. jún. 6. p. 3.
724. A természettudomány veszteségei. Gothard Jenő. = Természettudományi Közlöny 41. 1909. 485. füz. p. 495.
725. Társulati ügyek. Választmányi ülés. = Természettudományi Közlöny 41. 1909. 493. füz. p. 756.
726. Harkányi Béla: Megemlékezés Gothard Jenőről /1857–1909/. = Természettudományi Közlöny 41. 1909. 496. füz. pp. 839–845.
727. Gothard Jenő meghalt. = Vasmegyei Független Hírlap 4. 1909. máj. 30. pp. 1–2.
728. Gothard Jenő temetése. = Vasmegyei Független Hírlap 4. 1909. jún. 2. p. 1.
729. Gotthárd [!Gothard] Jenő meghalt. = Vasmegyei Napló 9. 1909. máj. 30. p. 2.
730. Gothard Jenő temetése. = Vasmegyei Napló 9. 1909. jún. 2. pp. 1–2.
731. Vasvármegye közgyülése. = Vasmegyei Napló 9. 1909. szept. 21. p. 2. Megemlékeztek Gothard haláláról.
732. Herényi Gothard Jenő meghalt. = Vasvármegye 42. 1909. máj. 30. p. 6.
733. Gothard Jenő temetése. = Vasvármegye 42. 1909. jún. 2. pp. 1–2.
734. Eugen von Gothard. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 44. 1909. p. 175.
735. Bodányi Ödön: Szombathely város fejlődése 1895–1910-ig és műszaki létesitményei. Budapest, 1910. Pátria ny. pp. 95–145. Gothard érdeme az elektromos művek, az ikervári vizierőmű és a városi villamos vasút létrehozásában.
736. Konkoly Thege Miklós: Emlékbeszéd Herényi Gothard Jenő lev. tag felett. Budapest, Kiad. a Magy. Tud. Akad. 1910. 8 p., 1 t. /A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek XV. 3./
737. Héjas Endre: Az eső napi periódusai Magyarországon 10 évi /1900–1909/ regisztrálás alapján. Die Tagesperiode des Regens in Ungarn auf Grundzehnjahriger Registrierung. In: A Magy. Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet Évkönyvei. – Jahrbücher der Königl. Ung. Reich-Anstallt für Meteorologie und Erd- magnetismus, Officielle Publication. 39. 1909. 4. rész. Budapest, 1910. Heisler ny. pp. 28–30., 1 t. Herényi esőregisztrálások.
738. Schächter Miksa: A XXV. vándorgyűlés Nagyváradon 1890. In: Schächter Miksa – Prochnov József – Lakits Ferenc – Kerekes Pál: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1890–1910-ig. Budapest, 1910. p. 20.
739. A magyar orvosok és természetvizsgálók XXV–XXXIV. nagygyűlésein résztvett tagok névjegyzéke. In: Schächter Miksa–Prochnov József–Lakits Ferenc–Kerekes Pál: Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1890–1910-ig. Budapest, 1910. p. 140. Gothard a 25, 28, 31 és 34-ik üléseken vett részt.
740. A Magyar Tud. Akadémia halottjai Gothard Jenő. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1910-re. Budapest, 1910. p. 250.
741. Wodetzky József: Üstökösök 1. Budapest, 1910. Kir. Magyar Természettudományi Társulat. p. 90., 149. /Népszerű természettudományi könyvtár 1./
742. Jelentés a M. Tud. Akadémia munkásságáról 1909-ben. = Akadémiai Értesítő 21. 1910. máj. 15. 5. füz. p. 228. Konkolyt felkérik, hogy írjon emlékbeszédet Gothardról.
743. A M. Tud. Akadémia halottjai. Az Akadémia halottjai 1909/1910-ben. = Akadémiai Értesítő 21. 1910. máj. 15. 5. füz. p. 259.
744. Konkoly felolvasta emlékbeszédét Gothard Jenő l. t. fölött. = Akadémiai Értesítő 21. 1910. jún. 15. 6-7. füz. p. 413. Konkoly felolvasta az emlékbeszédet.
745. Harkányi, Béla: Eugen von Gothard. = The Astrophysical Journal 31. 1910. No. 1. pp. 1–7.
746. [Főtitkári beszámoló.] = Földtani Közlöny 40. 1910. 1. sz. p. 62. Megemlékezés Gothardról a Magyar Földtani Társulat tagjáról, aki tagságának 30. évfordulóját már nem érhette meg.
747. Konkoly-Thege Miklós: Az üstökösökről II. Az üstökös-spektrumokról. = Az Időjárás 14. 1910. 12. füz. pp. 367–368.
748. A Mathematikai és Physikai társulat tizenhetedik rendes közgyűlése. = Mathematikai és Physikai Lapok 19. 1910. 7. füz. p. 376. Kövesligethy Radó bejelenti Gothard Jenő halálát.
749. Ilosvay Lajos: Titkári jelentés. = Természettudományi Közlöny 42. 1910. 500. füz. p. 199.
750. Konkoly, Nicolaus: Eugen von Gothard, Edler von Herény. = Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 45. 1910. pp. 43–50.
751. Konkoly-Thege Miklós: Az astrophisikai megfigyelések módja. Budapest, 1911. Pesti Könyvnyomda Részvény–Társaság. pp. 8–9., 14., 25., 37., 50., 55., 75. Különlenyomat az Időjárás 15. 1911. márc–máj. füzetéből.
752. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXV. vándorgyülése tagjainak névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1910 augusztus 21–24-ig Miskolczon tartott XXXV. vándorgyüléséne történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Kerekes Pál, Csiki Ernő. Budapest, 1911. Franklin–Társulat Könyvnyomdája. p. 21., 3. t.
753. Kerekes Pál: Titkári jelentés. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1910 augusztus 21–24-ig Miskolczon tartott XXXV. vándorgyüléséne történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Kerekes Pál, Csiki Ernő. Budapest, 1911. Franklin–Társulat Könyvnyomdája. p. 67.
754. A Magyar Tud. Akadémia halottja Gothard Jenő. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1911-re. Budapest, 1911. p. 266.
755. Jelentés a M. Tud. Akadémia munkásságáról 1910-ben. = Akadémiai Értesítő 22. 1911. máj. 1. 5. füz. p. 202.
756. Konkoly Thege Miklós: Az asztrofizikai megfigyelések módjai 1. közl. Spektroszkopikus megfigyelések a laboratóriumban. = Az Időjárás 15. 1911. 3. füz. p. 55., 62. Több Gothard műszer leírása. Klny. is.
757. Konkoly Thege Miklós: Az asztrofizikai megfigyelések módjai 2. közl. Spektroszkopikus megfigyelések módja a távcsövön. = Az Időjárás 15. 1911. 4. füz. p. 49., 85., 87., 99., 102., 109., 112., 117.
758. Konkoly Thege Miklós: Az asztrofizikai megfigyelések módjai 3. közl. A Nap megfigyelése. = Az Időjárás 15. 1911. 5. füz. p. 144., 150.
759. A Mathematikai és Physikai Társulat tizennyolczadik rendes közgyülése. = Mathematikai és Physikai Lapok 20. 1911. 6–8. füz. p. 382.
760. Lakits Ferenc: Asztrofizikai műszerek és kutatások. = Természettudományi Közlöny 43. 1911. 526. füz. p. 302.
761. Eder, Josef Maria: Ausführliches Handbuch der Photographie. 1. Bd. 3. Aufl. Halle, 1912. pp. 37–38., 47–48. Gothard művekre hivatkozik.
762. A Franklin Kézi Lexikona. 2. köt. Budapest, 1912. Franklin társulat Magyar Irodalmi Intézet Könyvnyomda. c. 48.
763. Konkoly Thege Miklós: Az 1908. év kezdetétől az1911. év végéig az ógyallai magy. kir. Konkoly alapitványú astrophysikai observatoriumon beszerzett és házilag elôállitott műszerek ismertetése. In: Konkoly-alapitványú astrophysikai observatorium kisebb kiadványai. Budapest, 1912. Heisler ny. pp. 12., 23., 42–43.,58., 72., 95–99. Gothard sok műszert készített az obszervatóriumnak.
764. Konkoly Thege Miklós: Herényi Gothard Jenő l. t. emlékezete. Budapest, 1912. Magyar Tudományos Akadémia. pp. 39-46. /Emlékbeszédek a M. Tud. Akadémia tagjai felett. 15. köt./
765. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1912-re. Budapest, 1912. p. 254.
766. Konkoly Thege Miklós: A ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata. = Az Időjárás 16. 1912. 10. füz. p. 264.
767. A K. M. Természettudományi Társulat alapítvány névsora. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1912 augusztus 25–29-ig Veszprémben tartott XXXVI. vándorgyüléséne történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Kerekes Pál, Csiki Ernő. Budapest, 1913. Franklin-Társulat Könyvnyomdája. p. 21.
768. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1913-ra. Budapest, 1913. p. 242.
769. Révai Nagy Lexikona. 8. köt. Budapest, 1913. Révai ny. p. 649.
770. Konkoly Thege Miklós: A ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium működése az 1911. évben. = Az Időjárás 17. 1913. 8. füz. pp. 174., 176–177.
771. Terkán Lajos: A m. kir. Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium fejlődése az államosítás (1899) óta és az intézet új palotájának felavatása. = Az Időjárás 17. 1913. 9. füz. p. 198.
772. Konkoly Thege Miklós: A ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata. = Komárom 1. 1913. 1–2. sz. p. 16., 19., 20.
773. Kemény Ferencz: Fotografiai mozgalmak a Magyar Turista-Egyesületben. In: A Magyar Turista Egyesület 25 éves multja 1888–1913. Szerk.: Déry József, Thirring Gusztáv. Budapest, 1914. Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája. pp. 168–169.
774. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1914-re. Budapest, 1914. p. 256.
775. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1915-re. Budapest, 1915. p. 266.
776. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1916-ra. Budapest, 1916. p. 187.
777. Scheiner, Julius: Népszerű asztrofizika. Ford.: Wodetzky J. Budapest, 1916. Kiad. a Kir. Magy. Termtud. Társulat. p. 750., 777. Gothard nova vizsgálatairól.
778. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1917-re. Budapest, 1917. p. 191.
779. Lakits Ferenc: A fotográfia jelentősége a csillagászatban. = Természettudományi Közlemények 49. 1917. 681–682. füz. pp. 631–632.
780. A csornai Premontrei Kanonokrend szombathelyi Főgimnáziumának 1917–[19]18. évi értesitője. Szerk.: Steiner Miklós. Szombathely, 1918. pp. 17–19. A Gothard alapitvány átadásáról, az átadott eszközök leirása.
781. Krücken, Oscar – Parlagi, Imre: Das Geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. 1. Bd. Wien – Leipzig, 1918. W. Braumüller. p. 407. Igen pontatlan életrajz, amely inkább kompromittálja Gothardot, mint bemutatná a külföldiek számára.
782. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1918-ra. Budapest, 1918. p. 186.
783. Molnár Szaniszló: „Leirókartonja”. [Kézzel irt magyar nyelvű. Herény,] 1918. 25 lev. Gothard műszereinenek leirása és bemutatása fényképekkel.
784. Köszönet a herényi obszervatórium adományozásáért. = Vasvármegye, 51. 1918. szept. 27. pp. 2–3. A vallás- és közoktatási miniszter köszönete Gothard Sándornak testvére hagyatékának átadásáért.
785. A szombathelyi csillagvizsgáló. = Vasvármegye 54. 1921. nov. 9. p. 1.
786. Newcomb-Engelmann’s Populäre Astronomie. 7. Aufl. Leipzig, 1922. W. Braumüller. p. 243. A Gothard-féle fotométer-skála regisztrálóról.
787. Pohle, Joseph: Die Sternwelten und Ihre Bewohner. 7. Aufl. Bachem–Köln, 1922. p. 217., 228., 380. Hivatkozások Gothard munkásságára.
788. Lambrecht Kálmán: Magyar tudós oldotta meg a többtermelés kérdését. Az edafon gyakorlati alkalmazása. = Magyarság 1923. szept. 7. p. 4.
789. Világlexikon. A tudás egyeteme. Budapest, 1925. Enciklopédia R.-T. p. 316.
790. Harkányi Béla: Az új csillagokról. /Über neue Sterne./ In: „Stella” Csillagászati Egyesület Almanachja, 1926-ra. Budapest, 1925. p. 282. Német nyelvű kivonat p. 365. Felhivja a figyelmet Gothard eredményeire, amelyet a novák fényessége és szinkép-jelleg ingadozásának párhuzamossága terén elért.
791. J. C. Poggendorf’s Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Exacten Wissenschaften… Leipzig-Berlin, 5. Bd. 1926. Verlag Chemie, p. 440. Gothard 1901 után megjelent idegennyelvű irásainak felsorolása.
792. Tass Antal: A csillagászat multja, jelene és jövője hazánkban. In: A Természet-, Orvos-, Műszaki- és Mezőgazdaságtudományi Országos Kongresszus munkálatai Budapest 1926. évi januárius 3-8. Szerk.: Gorka Sándor. Budapest, 1926. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. p. 75. Gothard Jenő hozzászólása.
793. Tolnai Uj Világlexikonja. 5. köt. Budapest, 1926. Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részv.-Társ. p. 291.
794. Világlexikon. Könyv mindenről és mindenkinek. 2. ádolg. bőv. kiad. Budapest, 1926. Enciklopédia R.-T. p. 213.
795. Közgyülés 1926. évi ápr. hó 27-én… = Stella 1. 1926. 1–2. sz. pp. 8–9.
796. Irodalmi lexikon. Szerk.: Benedek Marcell. Budapest, 1927. Győző Andor Kiadása. p. 395.
797. Ilosvay Lajos: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat vázlatos története 1892–1916-ig. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1927-re. (Stella Almanach). Budapest, 1927. Királyi Magyar egyetemi Nyomda. p. 81.
798. A Napkelet Lexikona. 1. köt. Budapest, 1927. Magyar Irodalmi Társaság. p. 466.
799. Molnár Sz[aniszló]: Emlékezés a Gothard alapitványról. In: A csornai Premontrei Kanonokrend szombathelyi Gimnáziumának 1927–[19]28. évi  értesitője. Szerk.: Steiner Miklós. Szombathely, 1928. Bertalanffy ny. pp. 3–12.
800. Graff, Karl: Grundriss der Astrophysik. Leipzig, 1928. p. 232. Gothard fotométer-skála regisztrálójáról.
801. Tass Antal: A magyar csillagászat története. Budapest, 1928. Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R.T. pp. 19–20., 24–25. Különlenyomat.
802. Tass Antal: A magyar csillagászat története. = „Stella” 3. 1928. 3–4. sz. pp. 91–92., 96–97. A herényi obszervatorium leirása és Gothard rövid életrajza.
803. K. I.: Látogatás Herényben. Gothard István dr alkotásai között. = HIR 15. 1929. szept. 29. p. 2.
804. Kelényi B[éla] Ottó: A magyar csillagászat története. – Geschichte der ungarischen Astronomie. Budapest, 1930. Stephanium ny. pp. 3., 35–37., 42., 49. 7. t. /A Konkoly alapitványú Budapest-Svábhegyi Asztrofizikai Obszervatórium Ért. I. 2./ Német nyelvű kivonat pp. 53., 86., 89–90., 97. Felületes leirás az obszervatóriumról.
805. Palladis Lexikona. 1. köt. Budapest, [1930.] Palladis RT Könyvosztály. p. 467.
806. A prágai Magyar Hirlap Lexikona. Praha, 1930. c. 561.
807. Vasmegyei fejek. Szerk.: Halász Imre. Szombathely, 1930. Tóth Alajos ny. p. 324. Gothard István életrajzában utalás a bátyjára.
808. Tass Antal: Az „Astronomische Gesellschaft” 29. kongresszusa. = „Stella” 5. 1930. 3–4. sz. p. 88., 92.
809. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1931-re. Budapest, 1931. p. 187.
810. TASS Antal: Az „Astronomische Gesellschaft” 29. kongresszusa. In: Stella Csillagászati Egyesület almanachja 1931-re. Budapest, 1931. p. 354.
811. Tass, Anton: Vergangenheit und gegenwart der Naturwissenschaften, der Medizinischen, Technischen und Landwirtschaftlichen Wissenschaften. Astronomie. In: Die Entstehung einer internationalen Wissenschaftspolitik. Red.: Magyary, Zoltán. Leipzig, 1932. Felix Meiner Verlag in Leipzig. pp. 178–179., 673.
812. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tud. Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1932-re. Budapest, 1932. p. 241.
813. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1933-as évre. Budapest, 1933. p. 251.
814. Tolnai Uj Világlexikonja. 19. köt. 1. pótköt. Budapest, 1933. Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részv.-Társ. p. 282.
815. Tass, Antal: Die Sternwarten in Ungarn Histoire des Sciences. = Bulletin des Sciences Historiques. Budapest, 1933. pp. 306–308. Klny. is.
816. Neves természettudósok születési és halálozási napja. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1934-re. (Stella Almanach). Budapest, 1934. p. 117., 130.
817. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1934-es évre. Budapest, 1934. p. 212.
818. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1935-ös évre. Budapest, 1935. p. 276.
819. Huszonöt éve halt meg Gothard Jenő herényi csillagász, akinek uttörő felfedezéseit ma az egész világ használja. = Nyugatmagyarország 9. 1935. jan. 21. p. 5.
820. Cavalloni Ferenc: Magyar tudós találta fel a csillagfényképezést és készitette az elsô köd-felvételeket. = Uj Magyarország 2. 1935. jan. 12. p. 5. Gothard munkásságáról.
821. Réthly Antal: Herényi Gothard Jenő meteorológiai érdemei. = Vasi Szemle 3. 1935. 4. sz. pp. 209–215.
822. Réthly Antal: Adatok Szombathely–Herény éghajlatához. = Vasi Szemle 3. 1935. 5–6. sz. pp. 340–342.
823. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1936-os évre. Budapest, 1936. p. 269.
824. Révai Kis Lexikona. Szerk.: Csekei Varjú Elemér. 1. köt. Budapest, 1936. Révai Irodalmi Intézet. p. 393.
825. Wodetzky József: A csillagos ég és a mindenség. In: Az élet utmutatója. Budapest, 1937. Pesti Hirlap ny. p. 70.
826. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1937-es évre. Budapest, 1937. p. 263.
827. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1938-as évre. Budapest, 1938. p. 308.
828. Uj Idők Lexikona. 11. köt. Budapest, 1938. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. p. 2772.
829. Cavalloni Ferenc: Magyar fizikusok és asztrofizikusok. = Buvár 4. 1938. 7. sz. pp. 689–690.
830. Detre László: Az ógyallai csillagvizsgáló. = Csillagászati Lapok 1. 1938. 3. sz. p. 6.
831. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1939-es évre. Budapest, 1939. p. 293.
832. Meghalt herényi Gothard Sándor. = HIR 25. 1939. júl. 15. p. 2.
833. A vasmegyei társasélet és közélet… = Vasvármegye 72. 1939. febr. 5. pp. 2–3. Gothard Jenőről is.
834. Herényi Gothard Sándor meghalt. = Vasvármegye 72. 1939. júl. 15. pp. 2–3.
835. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1940-es évre. Budapest, 1940. p. 259.
836. És mégis mozog a föld. = Vasvármegye 73. 1940. dec. 11. p. 4. A gimnáziumban megismételték Kunc és Gothard kisérletét a Foucault ingával.
837. Radnai Rezső: Jól esik néha megpihenni és visszanézni a multba… Gothard István dr. emlékezései Vasmegye nagyjairól. = Vasvármegye 73. 1940. dec. 25. pp. 4–5.
838. Gombocz Endre: II. korszak. A szabadságharctól a Természettudományi Közlöny megindításáig. Tudományos működés. In: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 92.
839. Gombocz Endre: III. korszak. A Társulat újjászervezésétől az ötven éves jubileumig. A Könyvkiadó Vállalat megalapítása. In: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 165.
840. Gombocz Endre: III. korszak. A Társulat újjászervezésétől az ötven éves jubileumig. Népszerű Természettudományi Kurzusok. In: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 175.
841. Gombocz Endre: IV. korszak. A szakosztályok megalapításától a trianoni békéig. Tudományterjesztő és népszerűsítő munkásság. In: Gombocz Endre: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat története 1841–1941. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 300.
842. A hazai természettudósok életrajza. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1941-re. (Stella Almanach). Budapest, 1941. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. p. 92.
843. Kulin György: II. A műkedvelő csillagászat tudományos értéke. In: Kulin György: A távcső világa. 1. köt. Közreműködő: Haeffner Tivadar. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. pp. 13–15. /A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó 122. köt./
844. Kulin György: V. Csillagászati távcsövek. Refraktor vagy reflektor? In: Kulin György: A távcső világa. 1. köt. Közreműködő: Haeffner Tivadar. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 130. /A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó 122. köt./
845. Kulin György: V. Csillagászati távcsövek. Távcső felállítása. In: Kulin György: A távcső világa. 1. köt. Közreműködő: Haeffner Tivadar. Budapest, 1941. Királyi Magyar Természettudományi Társulat. p. 148. /A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó 122. köt./
846. Sziklay János: Dunántúli Kulturmunkások. Budapest, 1941. Dunántúli Közművelődési Egyesület. p. 336., 538.
847. Réthly Antal: Dr Konkoly Thege Miklós meteorológiai működése. In: Dr Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842–1942). Budapest, 1942. p. 13. /A M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai. Uj sorozat 14. sz. /
848. Kenessey Kálmán: Konkoly Thege Miklós a csillagász. In: Dr Konkoly Thege Miklós emlékezete (1842–1942). Budapest, 1942. p. 19., 25. /A M. Kir. Földművelésügyi Minisztérium fennhatósága alatt álló M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai. Uj sorozat 14. sz./ Gothard meridiánjával észlelt.
849. Réthly Antal: Centenáriumok és emlékünnepek. Konkoly Thege Miklós. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1942-re. (Stella Almanach). Budapest, 1942. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. p. 145.
850. A Magyar Tud. Akadémia halottai. In: Magyar Tudományos Akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 1942-re. Budapest, 1943. p. 259.
851. Radnai Rezső: Amikor még órákig kellett a lencsébe nézni. Száz esztendeje fényképeznek Szombathelyen. = Vasvármegye 75. 1942. szept. 6. pp. 31–33.
852. Réthly Antal: Hegyi obszervatóriumot és magashegyi kutató intézetet a Horthy-csúcsra! In: Földrajzi Zsebkönyv 1943. Szerk.: Temesy Győző. Magyar Földrajzi Társaság, „Élet” Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest, 1943. p. 58.
853. Legújabb Lexikon. Szerk.: Csikvári Antal. Budapest, 1943. Vármegyei Szociográfiák Kiadása. c. 614.
854. Steiner János: Konkoly Thege Miklós t. tag emlékezete. Budapest, 1943. p. 22.
855. Dezső Lóránt: A kolozsvári egyetem csillagvizsgálója. 1941–1942. = Csillagászati Lapok 6. 1943. 1. sz. pp. 23–24., 32–34. Gothard által készített 55/600 mm-es passage műszerről, amely Kolozsvárra került.
856. /Te.La./ Nézzünk körül a csillagos égen. = Országépítés 3. 1943. máj. 1. 9. sz. pp. 15-16. Régi magyar csillagvizsgálókról és Konkoly Thege Miklósról.
857. Csillagászati és Meteorológiai Lexikon. I. Csillagászati Lexikon. Szerk.: Lassovszky Károly. Budapest, 1944? Franklin-Társulat. p. 11., 58.
858. Dezső Lóránt: A magyar csillagászat története. – Histoire de L’Astronomie en Hongrie. Kolozsvár, 1944. pp. 19., 21., 23–24., 33., 36., 277., 279., 281–282., 291., 294. /Múzeumi Füzetek 2. 1. sz./ Francia nyelvű kivonat pp. 298–299. Gothard fontosabb csillagászati eredményei, bibliográfiai adatokkal. Klny. is.
859. Kulin György: A meteorok megfigyelése. = Csillagok Világa 1. 1944. 2. sz. pp. 13–14. A Gothard Jenő által szerkesztett meteoroszkóp, ábra és aláírása.
860. Révai Kétkötetes Lexikon. Főszerk.: Juhász Vilmos. 1. köt. Budapest, 1947. Révai Irodalmi Intézet. 496.
861. A helyicsoportok életéből. Hir a szombathelyi amatőr csillagászokról, a premontrei gimnáziumban őrzött Gothard műszerekről. = Csillagok Világa 1. 1948. 1. sz. p. 30.
862. Kántor Károly: Szombathely. = Csillagok Világa 1. 1948. 2. sz. p. 62. Díszközgyűlés Gothárd Jenő emlékére.
863. Kántor Károly: Gothard Jenő… Emlékezés egy magyar csillagászra. = Csillagok Világa 1. 1948. 3. sz. pp. 74–76.
864. Farkas László: Rohammunkával épül az ország legnagyobb vidéki csillagvizsgálója. = Vasmegye, 5. 1949. okt. 18. p. 5. Gothard hagyatékának csillagvizsgáló épül a gimnázium épületében.
865. Vécsey Zoltán: Az égbolt rendszeres ellenőrzése. = Élet és Tudomány 6. 1951. 13. sz. pp. 395–397.
866. Vécsey Zoltán: Az Élet és Tudomány bemutatja Gothard Jenőt, a nagy magyar csillagászt. = Élet és Tudomány 6. 1951. 14. sz. pp. 422–425.
867. Arnim, Max: Internationale Personalbibliographie 1880–1943. 1 Bd. Stuttgart, 1952. Hiersemann Verlag. p. 459.
868. Róka Gedeon: Jelentés a bemutató csillagdák 1951. évi működéséről. In: Csillagászati Évkönyv az 1952. évben. Budapest, 1952. Magyar Természettudományi Társulat. pp. 109–110.
869. Szimán Oszkár: Fényképezés a csillagászatban. = Természet és Technika 112. 1953. 7. sz. p. 441. Gothard csillagászati fényképezéséről.
870. Róka Gedeon – Sinka József: Jelentés a bemutató csillagdák 1954. évi működéséről. In: Csillagászati Évkönyv az 1954. évben. Budapest, 1955. pp. 87., 89–91.
871. Szimán Oszkár: Fényképezés a csillagászatban. = Élet és Tudomány 9. 1954. 14. sz. p. 428.
872. Miért nem működik a szombathelyi csillagvizsgáló? = Vasmegye 10. 1954. máj. 7. p. 4.
873. Balogh Ottó: Az 1954. június 30-i részleges napfogyatkozás fényképezése a Szombathelyi Gothard Jenő Bemutató Csillagvizsgálóban. = Meteor 1. 1954. 4. sz. pp. 215–219.
874. Róka Gedeon – Sinka József: A bemutató csillagdák működése az 1954 évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1955. évre. Budapest, 1955. Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó. pp. 87., 89–91. A Gothard-féle ékfotométerről.
875. …Gothard Jenő… = Élet és Tudomány 11. 1956. 21. sz. p. 671.
876. Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós. = Élet és Tudomány 11. 1956. 26. sz. p. 814.
877. Vajda Endre: Az első telefon összeköttetés Magyarországon. = Közlekedéstudományi Szemle 6. 1956. 9. sz. p. 365.
878. Bencze Sándor: Gothard Jenő. Kiad. a Gothard Jenő Csillagvizsgáló és a TTIT. Szombathely, 1957. 16 p.
879. Kulin György: Szombathely. A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. In: Csillagászati Évkönyv az 1957. évre. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. p. 90. Browning-Konkoly-Gothard rendszerű reflektor a Nagy Lajos Gimnázium kupolájában.
880. Botta Ferenc: A fényképezés magyar uttörői: Veress Ferenc. = Fotó 4. 1957. 6. sz. pp. 615–620. Gothard szerepe a heliochromia-rendszerű szines fényképezés kidolgozása terén.
881. Bartha Lajos: Gothard Jenő a csillagok fényképésze. = Népszerű Technika 6. 1957. 6. sz. pp. 188–189.
882. Bartha Lajos: Konkoly-Thege Miklós. A tudomány és a technika ezermestere. = Népszerű Technika 6. 1957. 8. sz. p. 276.
883. Bartha Lajos: Gothard Jenő születésének 100-ik évfordulójára. = Természettudományi Közlöny 1.(116.) 1957. 4 sz. pp. 179–180.
884. A szombathelyi csillagvizsgálóban. = Vas Népe 2. 1857. ápr. 24. p. 5.
885. Bencze Sándor: Szombathely. A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. In: Csillagászati Évkönyv az 1958. évre. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. p. 74., 78.
886. Hevesy Iván: A magyar fotoművészet története. Budapest, 1958. Bibliotheca. p. 18., 44.
887. Kulin György: A csillagok fizikája. Csillagszínképek. In: Kulin György–Zerinváry Szilárd: A távcső világa. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. p. 280. /A Természet Világa/
888. Kulin György: A Tejútrendszer. A csillagközi anyag. In: Kulin György–Zerinváry Szilárd: A távcső világa. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. p. 318. /A Természet Világa/
889. Kulin György: A távcsövek mechanikai szerelésének módjai. In: Kulin György–Zerinváry Szilárd: A távcső világa. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. pp. 394–395. /A Természet Világa/
890. Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók. Budapest, 1958. Zrinyi Kiadó pp. 67–68. Gothard életrajzi adatai és fontosabb műszaki alkotásai.
891. Gothard Jenő. In: Vas megye. Helytörténeti tanulmányok. Szerk.: Horváth Ferenc. Szobathely, Kiad. Vas megye Tanácsa VB. 1958. pp. 235–236.
892. Fejős Imre: Fényképészetünk első virágkora /1855–1885/. = Folia Archaeologica 10. 1958. p. 210., 219.
893. Bencze Sándor: Szombathely. A társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. In: Csillagászati Évkönyv az 1959. évre. Budapest, 1958. Gondolat Kiadó. p. 94.
894. A csillagok természetrajza. Színképelemzés. In: A Világmindenség. Budapest, 1959. Minerva. p. 55. /A Kultúra Világa 1. köt./
895. Horváth Árpád: Háromszázötven éves a távcső. = Fizikai Szemle 9. 1959. 7. sz. p. 205.
896. Bartha Lajos, ifj.: Gothard Jenő a csillagászati fényképezés magyar uttörője. = Foto 6. 1959. 10. sz. pp. 372–373.
897. Tudományos krónika. 50 éve – 1909. május 29-én halt meg Gothard Jenő. = Természettudományi Közlöny 90. 1959. 7. sz. hátsó belső borító.
898. Bartha Lajos ifj.: Színes felvételek égitestekről. = Természettudományi Közlöny 90. 1959. 9. sz. p. 423. Gothard Lyra-gyűrűsköd felvétele.
899. Bencze Sándor: Emlékezés Gothard Jenőre. = Vas Népe 4. 1959. máj. 30. p. 5. Halálának 50. évfordulója.
900. Bencze Sándor: Szombathely. A társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálói. In: Csillagászati Évkönyv az 1960. évre. Budapest, 1960. Gondolat Kiadó. p. 101. A Gothard Jenő Csillagvizsgáló évi jelentése.
901. Horváth Árpád: Csillagnézők. A csillagászat regénye. Budapest, 1961. Táncsics Könyvkiadó. pp. 289–290., 317–320.
902. Vajda Pál: A műszeripar és a finommechanika magyar uttörői. In: Technikatörténeti Szemle 1. 1962. 1–2. sz. Budapest, pp. 104., 126–127.
903. Bartha Lajos, ifj.: Gothard Jenő, a csillagászati fényképezés magyar uttörője. In: Technikatörténeti Szemle 1. 1962. 1–2. sz. Budapest, pp. 237–243., 1 t.
904. Polgár Ferenc: Vas megye villamositása /1895–1961/. = Vasi Szemle 16. 1962. 3. köt. pp. 34–38.
905. Fáy József: Szombathely. A Tudományos Ismeretterjesztő társulat Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről (1961. május. 1. – 1962. április 30-ig). In: Csillagászati Évkönyv az 1963. évre. Budapest, 1962. Gondolat Kiadó. p. 112.
906. Fotolexikon. /Főszerk.: Barabás János./ Budapest, 1963. Akad. Kiadó. p. 260. Gothard rövid életrajza.
907. Gauser Károly – Sztrókay Kálmán: Az ember és a csillagok. Népszerű csillagászat. Budapest, 1963. Tankönyvkiadó. p. 243., 245., 322. Utalás Gothardra, aki lefényképezte a Lyra gyűrűsköd középponti csillagát.
908. Horváth Árpád: A végtelen világegyetem. Budapest, 1963. Gondolat. pp. 64–65., 163.
909. A természettudományok zsebkönyve. 2. bőv. átdolg. kiad. Budapest, 1963. Gondolat Kiadó. p. 382., 790.
910. A csillagok természetrajza. Színképelemzés. In: A Világmindenség. 2. kiad. Budapest, 1963. Közgazdasági és Jogi Kiadó. p. 54. /A Kultúra Világa 1. köt./
911. Turán György: Az ikervári, 1896-ban létesitett, egyenáramú soros elosztórendszer. = Eletrotechnika 56. 1963. No. 5. pp. 215–226.
912. Sinka József: Kérdőjelek az égen: bolygószerű ködök. = Népszerű Technika 12. 1963. dec. 12. sz. p. 366. Gothard felvételei a Lyra gyűrűsködről.
913. Farkas Dénes: A három Gothard-fivér munkássága. = Vasi Szemle 17. 1963. 2. köt. pp. 53–62.
914. Horváth Árpád: Camera obscura. A fényképezés és a film története. Budapest, 1965. Táncsics Kiadó pp. 144.,161–162., 192. Gothardról és fotográfiai munkásságáról.
915. Kulin György – Róka Gedeon: A világegyetem. Budapest, 1965. Gondolat. p. 299. /Sikerkönyvek/
916. Természettudományi lexikon 2. köt. D–G. Budapest, 1965. Akadémiai Kiadó. p. 887.
917. Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak 1964–65. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1966. évre. Budapest, 1965. Gondolat Kiadó. p. 108.
918. Tóth György: A Szombathelyi Városi Tanács Csillagvizsgáló Intézetének működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1967. évre. Budapest, 1966. Gondolat Kiadó. pp. 146–148.
919. Károlyi Antal – Szentléleky Tihamér: Szombathely. Városképei-műemlékei. Budapest, 1967. Műszaki Könyvkiadó. p. 83. Gothard Jenő az Elektromos Részvénytársaság műszaki vezetője.
920. Magyar Életrajzi Lexikon. 1. köt. Főszerk.: Kenyeres Ágnes. Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. pp. 610–611.
921. Bartha Lajos, ifj.: Gothard Jenő a csillagfizika magyar uttörője. = Élet és Tudomány 22. 1967. 22. sz. pp. 1011–1014.
922. Róka Gedeon: Konkoly-Thege Miklós. = Föld és Ég 2. 1967. 2. sz. p. 67.
923. Szabó Emese: Gothard Jenő emlékezete. = Föld és Ég 2. 1967. 4. sz. p. 117.
924. Kislexikon A–Z. Budapest, 1968. Akadémiai Kiadó. p. 304.
925. Csillagászati kisenciklopédia. Szerk.: Róka Gedeon, Kulin György. Budapest, 1969. Gondolat Kiadó. p. 51.
926. Fejezetek a magyar meteorológia történetéből 1870–1970. Szerk.: Szepesiné Lőrincz Anna. Budapest, 1970. p. 14. /Országos Meteorológiai Szolgálat/
927. Tóth György: Gothard Jenő tudományos munkássága. In: Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesitője. 4. köt. 1966–1970. Szerk.: Szentléleky Tihamér. Szombathely, 1973. pp. 77–96. Bibliogr.: pp. 87–96.
928. Tóth György: Gothard Jenő Obszervatórium 1965–1970. Szombathely. In: Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesitője. 4. köt. 1966–1970. Szerk.: Szentléleky Tihamér. Szombathely, 1973. pp. 591–596.
929. Schalk Gyula: A Lyra. = Föld és Ég 5. 1970. 3. sz. p. 94.
930. Szabó Emese B.: Fényi Gyulára emlékezünk. = Föld és Ég 5. 1970. 6. sz. pp. 178.
931. Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak 1969. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1971. évre. Budapest, 1971. Gondolat Kiadó. p. 113.
932. [Bartha Lajos] – ibl -: Az „Örvényköd” a Vadászebekben. = Föld és Ég 6. 1971. 3. sz. pp. 86–87. Gothard fényképeinek jelentőségéről az M 51 ikergalaxis spirálszerkezetének kutatásában.
933. Bartha Lajos: A Nagy Orion köd (M 42 és 43). = Föld és Ég 6. 1971. 6. sz. pp. 187–188.
934. Róka Gedeon: A TIT Csillagászati és Űrhajózási Szakosztályainak 1970. évi működése. In: Csillagászati Évkönyv az 1972. évre. Budapest, 1972. Gondolat Kiadó. pp. 118–119.
935. Tóth György: Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely. In: Savaria. A Vas megyei Múzeumok Értesitője. 5–6. köt. 1971–1972. Szerk.: Bándi Gábor. Szombathely, 1975. pp. 639–648.
936. Farkas Gellért: A fizikai szertár fejlődésének története s szertárunk mai állománya. In: A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve az intézet 200 éves alapitási évfordulója alkalmából. 1971–1972. Szerk.: Kővári Ferenc. Szombathely, 1972. pp. 73–75. Gothardról és alapitványáról.
937. Bán József: Az oktatásügy polgári virágkorának nagy egyéniségei iskolánkban. In: A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve az intézet 200 éves alapitási évfordulója alkalmából. 1971–1972. Szerk.: Kővári Ferenc. Szombathely, 1972. p. 107.
938. Bartha Lajos: A Lyra gyürüsköd /M 57/. = Föld és Ég 7. 1972. 4. sz. pp. 115–116. Gothard 1886-os felfedezéséről.
939. Baráti köreink. = Föld és Ég 8. 1973. 2. sz. p. 62. Prodán Márton tudósítása, amely szerint a bajai obszervatórium reflektorában Gothard egykori tükre található.
940. Treiber Mária: A fotopuskás csillagász múzeuma. = Vas Népe 18. 1973. nov. 11. p. 5.
941. Baráti köreink. = Föld és Ég 9. 1974. 2. sz. p. 63. Kálovits Attila beszámolója a Gothard Múzeum megnyitásáról.
942. Bartha Lajos: Tíz év – és száz esztendő. A magyarországi műkedvelő csillagászat két évfordulója. = Föld és Ég 9. 1974. 4. sz. pp. 110–111.
943. Szombathelyen csillagászmúzeumot rendeztek be… /Hír/ = Népszava 102. 1974. jan. 8. p. 1. Fotó: Jászai Csaba.
944. Bendefy László: Két emlékezetes fizikai kisérlet. = Vasi Szemle 28. 1974. 1. sz. pp. 77-90. A Foucault ingakísérletről és a telefon-bemutatóról.
945. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–1973. Összeáll.: Fekete Gézáné. Budapest, 1975. Magy. Tud. Akad. Könyvtára. p. 91., 538., 579.
946. Vekerdi László: Matematika és természettudományok. 1867–1918. In: Pach Zsigmond Pál: A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825–1925. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó. p. 237.
947. Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat története. 6. A magyar csillagászat. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó. p. 559.
948. Ponori Thewrewk Aurél: A csillagászat történte. A magyar csillagászat rövid története. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó. p. 559.
949. Bartha Lajos ifj.: Mit hogyan figyeljünk meg? 1. Az amatőr csillagász munkalehetőségei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó. p. 744.
950. Vajda Pál: Creative Hungarians. Budapest, 1975. Novex. pp. 44–45., 80. Bibliogr.: p. 85.
951. Kancsura Árpád: Új felismerések a gamma Cas tudománytörténeti vonatkozásairól. = Magnitudó 2. 1975. 2. sz. pp. 2–4.
952. Tóth György: Szombathely. A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálóinak működéséről. In: Csillagászati Évkönyv az 1976. évre. Budapest, 1975. Gondolat Kiadó. p. 132.
953. Patócs Attila: Csillagászat Magyarországon. In: Kis csillagászok. Szerk.: Zombori Ottó. Gyöngyös, 1976. Gyöngyösi Városi–Járási Művelődési Központ. lev. 12–13.
954. Magyarország Műemlék jegyzéke. Budapest, 1976. Építésügyi Tájékoztató Központ. p. 632.
955. Szombathely. 2. átdolg. kiad. Budapest, 1976. pp. 177–178.
956. Bartha Lajos: Magyar csillagászok a középkortól a XX. sz. közepéig. In: Technikatörténeti Szemle 8. 1975–[19]76. Budapest, 1976. Népművelési Prpaganda Iroda. pp. 80–81.
957. Bartha Lajos: „Interurbán Herény” – Egy lap a telefontechnika történetéből. = Magyar Nemzet 32. 1976. ápr. 23. p. 8. Gothard és Konkoly 1878 és 1880 közötti telefon-kísérleteinek rövid ismertetése, a telefon feltalálásának 100 éves évfordulóján.
958. Holl András – Keszthelyi Sándor: Messier objektumok között. = Meteor 6. 1976. 4. sz. p. 21. A Lyra gyűrűsködöt fotografikus úton fedezte fel.
959. Ponori Thewrewk Aurél: A TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgálói és Planetáriuma az 1975. évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Budapest, 1976. Gondolat Kiadó. p. 111.
960. Tóth György: A szombathelyi Gothard Obszervatórium. In: Csillagászati Évkönyv az 1977. évre. Budapest, 1976. Gondolat Kiadó. pp. 299–310.
961. Fejér Zoltán: Gothard-féle fotograf-puska (1887). In: Fejér Zoltán: Magyar fényképezőgépek 1856–1966. Budapest, 1977. Soós Kereskedés. p. 3., 37. Jegyzetekben.
962. Mészáros Vince: A fényképezés kezdeti korszaka Magyarországon. Várpalota, 1977. Magy. Vegy. Múz. pp. 44., 54–56. /A Magyar Vegyészeti Múzeum kiadványai 16./
963. Arhipova, V. P.: Csillagfejlődés a szemünk láttára. Rendkívüli változások egy különös csillagban. = Delta 11. 1977. 11. p. 17. A Lyra gyűrűsköd központi csillagának fotója, amelyet Gothard fedezett fel.
964. Bartha Lajos: Terkán Lajosra emlékezünk. = Föld és Ég 12. 1977. 3. sz. p. 82.
965. Wagner, S. Francis: Hungarian constributions to world civilisation. De Kalb Pike, Pennsylvania, 1978. p. 1. Gothard tudományos érdemeinek ismertetése.
966. Kelemen János: A magyar csillagászat rövid története. In: Whitney, Charles A.: A Tejútrendszer felfedezése. Budapest, 1978. Gondolat Kiadó. pp. 251–256.
967. Both Előd: A kalocsai Haynald Obszervatórium. = Élet és Tudomány 33. 1978. 20. sz. p. 610. Az 1977. 52. számban megjelent cikk kiegészítése.
968. Tóth György: Háromcsatornás kronográf. = Élet és Tudomány 33. 1978. 27. sz. pp. 863–864., hátsó külső borító. Az 1884-ben készített időregisztráló műszer. Tervezője és készítője Gothard Jenő volt. Fotó: Bojtár Ottó.
969. Tóth György: A meteoroszkóp. = Élet és Tudomány 33. 1978. 44. sz. p. 1407–1408., hátsó külső borító. Meteormegfigyelő műszer, Gothard Jenő készítette 1884-ben. Kép: Bojtár Ottó.
970. Karlovits, Károly: Early Photography in Eastern Europe. = History of Photography 1978. No. 1. pp. 65., 68–71.
971. Osterbrock, Donald: First World Astronomy Meeting in America. = Sky and Telescope 56. 1978. No. 3. pp. 181–182. Az 1893 agusztusi chicagói csillagászati kongreszszuson Gothard a Nova Aurigáról készült színkép felvételeit mutatta be.
972. Gothard Jenő. Összeáll.: Vértesi Péterné. Szombathely, Kiad. a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. 1979. 79 p. /Vasi életrajzi bibliográfiák 3./
973. Vajda Pál: Creative Hungarians in Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, Technological Sciences and Industry. = Technikatörténeti Szemle 11. 1979. p. 41., 73.
974. Bartha Lajos – Vajda Pál: A csillagászati fényképezés magyar uttörői. = Foto 26. 1979. 10. sz. pp. 450–453., 4 fotó. Gothard jelentősége a csillagászat fejlődésében. Mellékelve holdfelvétele és nyilthalmaz fotója.
975. Bartha Lajos, ifj.: Az első földrajzihosszúság-meghatározás telefonnal. = Geodézia és Kartográfia 31. 1979. 4. sz. pp. 289–290. Konkoly-Thege Miklós 1875. jan. 7-9-ig ógyallai csillagvizsgálója és a Bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló hosszúságkülönbségét mérte ki távíróval. A telefon használatával az ógyallai Asztrofizikai Obszervatórium és a budai Meteorológiai és Földmágnességi Intézet központjának hosszúságkülönbségét mérte 1891. okt. 22–23-án, elsőként Európában.
976. Bradt, Lutz: Zur Geschichte der Visuellen Photometer im 18. und 19. Jahrhundert. = Sterne und Weltraum 18. 1979. No. 4. pp. 123–124. Gothard fotométer-skála regisztrálójáról.
977. Kulcsár János: Herényből a Cassiopeia… Hetven éve hunyt el Gothard Jenő. = Vas Népe 24. 1979. jún. 3. p. 6.
978. Bartha Lajos: A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásában /1871–1921/. Vázlat a magyarországi asztrofizika történetéből. Kézirat. 1980. lev. 4–7., 10.
979. Kelemen János: Bevezetés a csillagászatba. 1. Budapest, 1980. TIT p. 44. /Uránia Füzetek/
980. Németh Adél: Szombathely. Budapest, 1980. Panoráma. pp. 110–114. /Panoráma magyar városok/
981. Marik Miklós: A magyar csillagászat rövid története. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó. p. 615.
982. Bartha Lajos ifj.: Mit hogyan figyeljünk meg? 1. Az amatőr csillagász munkalehetőségei. In: A távcső világa. Szerk.: Kulin György, Róka Gedeon. 2. bőv. kiad. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó. p. 802.
983. Bartha Lajos: A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásában. – Role of Hungarian Astronomers in the fundation of Astrophysics. In: A természettudományok és a technika fejlődésének kérdései Közép-Európában, 1848–1919 közt. Nemzetközi konferencia előadása. Budapest, 1980. MTESZ. pp. 4–7., 10.
984. Újabb magyar vonatkozású nevek az égbolton. = Föld és Ég 15. 1980. 4. sz. p. 122. Az 1941-ben Kulin által felfedezett 1710-es sorszámú Gothard kisbolygó.
985. Tóth György: Százéves a Gothard Obszervatórium. In: Csillagászati Évkönyv az 1981. évre. Budapest, 1980. Gondolat Kiadó. pp. 316–321.
986. Bartha Lajos: Égre irt nevek. In: Az Élet és Tudomány kalendáriuma 1981. Szerk.: Ludas M. László, Németh Ferenc. Budapest, 1980. TIT. p. 350. Kulin György az általa 1941-ben felfedezett 1710-es sorszámú kisbolygónak a „Gothard” nevet adta.
987. Gothard, Sándor: III. Beobachtung der Oberfläcken der Planeten. Jupiter und Mars. In: Publikationen des Astrophisikalischen Observatoriums zu Herényi in Ungarn. Hrsg.: Gothard, Eugen. I. Heft. Herény, 1884. Szombathely, 1981. p. 79., 82., 93. Hasonmás kiadás.
988. Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. 3. köt. Budapest, Kiad. a Magy. Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése. 1980–1981. cc. 1310–1313.
989. Vajda Pál – Oszetzky Gábor – Szabadváry Ferenc: Magyar tudomány- és technikatörténeti kronológia. In: Technikatörténeti Szemle 12. 1980–1981. Budapest, pp. 272–274.
990. Vértes Ernő: Csillagász szakkörök Magyarországon 1873-tól napjainkig. Veszprém, Kiad. a Georgi Dimitrov Megyei Műv. Központ. 1981. pp. 50–51., 70., 118., 123., 127., 4 t. /Veszprém megyei módszerek./ Gothard csillagvizsgálójáról.
991. Zajácz György: Égi vándorok (Üstökösök, meteorok.) Debrecen, 1981. p. 9. Az üstökös fényképezésről.
992. Szentmártoni Béla: M 57, a Gyűrüsköd. = Albireo 1981. 101. jún. p. 14.
993. Bartha Lajos ifj.: Százesztendős a Gothard-csillagda. = Egyetemi Lapok 23. 1981. jún. 23. 10. sz. p. 5.
994. Tóth György: Gothard Jenő alapította. 100 éves a szombathelyi Obszervatórium. = Élet és Tudomány 36. 1981. 22. sz. pp. 680–682.
995. Vargha Domokosné: Csillagászat a kiegyezés korában. = Fizikai Szemle 31. 1981. 11. sz. pp. 410–414. Gothard munkásságáról.
996. Bartha Lajos: Gothard Jenő, az észlelő csillagász. = Fizikai Szemle 31. 1981. 11. sz. pp. 414–419.
997. Bartha Lajos: Horváth Zsigmond, az első egri amatőr fényképész. = Foto 28. 1981. 7. sz. p. 298.
998. Csillagászati évkönyv. Budapest, 1981. Gondolat. = Föld és Ég 16. 1981. 2. sz. p. 63. Könyvismertetés. Utal a Gothard centenáriumról szóló cikkre.
999. Gazda István: Gothard Jenőre emlékeztek Szombathelyen. = Magyar Nemzet 37. 1981. máj. 29. p. 9.
1000. Csillagászati emlékülés Szombathelyen. = Népszabadság 1981. máj. 26. Háromnapos emlékülés kezdődik 1981. május 28-án, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumában, az alapítás centenáriumán.
1001. Vértes Ernő: A Vas megyei Művelődési és Ifjusági Központ természettudományos és műszaki tartalmú közművelődési tevékenysége 1981 évben. = Tájoló 1981. 4. p. 27.
1002. Balázs Béla – Tóth György: Gothard Jenő /1857–1909/. = Természet Világa 112. 1981. 6. sz. pp. 264–265.
1003. Bartha Lajos: Egy százesztendős csillagászati műszerkülönlegesség. = Természet Világa 112. 1981. 12. sz. p. 553., 1 t.
1004. Kozma Gábor: A szombathelyi csillagvizsgálóban. A messzire világitó láng. = Vas Népe 26. 1981. márc. 11. p. 5.
1005. (szakály) [Szakály Éva]: Csillagászok emlékülése Szombathelyen. = Vas Népe 26. 1981. máj. 29. p. 1.
1006. (szakály) [Szakály Éva]: Emléktábla avatás Herényben. = Vas Népe 26. 1981. máj. 30. p. 1.
1007. [Nagy Andrea]: Csillagvizsgáló amatőröknek. A tervező: Gothard Jenő. = Vas Népe 26. 1981. aug. 15. p. 8.
1008. Vértesi Péterné: Gothard Jenő. [Életrajz] = Vasi Honismereti Közlemények 8. 1981. 1. sz. pp. 7-9.
1009. Tóth György: Néhány fontosabb esemény kronológiai sorrendben Gothard Jenő életéből és az általa alapított szombathelyi Gothard Asztrofizikai Obszervatórium történetéből. = Vasi Honismereti Közlemények 8. 1981. 1. sz. pp. 10–16.
1010. Tóth György: Gothard Jenő és kora. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 535–537.
1011. Vargha Domokosné: Gothard hazai csillagászati kapcsolatai. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 538–543.
1012. Teleki György: Csillagászat az egyes délszláv területeken a XIX. század végén és a XX. század elején. = Vasi szemle 35. 1981. 4. sz. p. 550., 554.
1013. Schnell, Anneliese: Csillagászat Ausztriában a századfordulón. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 555–556.
1014. Vajda Pál: Gothard Jenő, a fényképész és fototechnikus. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 565–569.
1015. Vető Balázs: Gothard, a csillagászati műszertechnikus. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 570–575.
1016. Tóth György: Gothard Jenő jelentősebb csillagászati eredményei. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 576–580.
1017. Cseke László: Gothard Jenő mint villamosmérnök. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 581–585.
1018. Schmidt, Karl Heinz: A mult század második felének asztrofizikája és a potsdami asztrofizikai obszervatórium alapitása. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 585–589. Hivatkozások Gothard munkásságára.
1019. Jeszenszky Sándor: Gothard Jenő elektro- és röntgentechnikai munkássága. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 590–595.
1020. Bartha Lajos: Gothard kevéssé ismert csillagászati eredményei. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 595–601., 630.
1021. Molnar, Ivan: Üdvözlő beszéd. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 602–603.
1022. Horváth József: A Gothard Jenő alapitotta herényi asztrofizikai obszervatórium könyvtárának története. = Vasi Szemle 35. 1981. 4. sz. pp. 604–612.
1023. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Gothard Asztrofizikai Obszervatóriuma, Szombathely. In: Kiss László–Kiszely Gyula: Magyarország műszaki múzeumai. Budapest, 1982. Műszaki Kiadó. pp. 9., 16., 190–192.
1024. Vajda Pál – Bartha Lajos: Magyar feltalálók és találmányok. In: Orlowski, Boleslav: Találmányok könyve. Ford.: Fejér Irén. Budapest, 1982. Móra Könyvkiadó. p. 205.
1025. Bartha Lajos: A magyarországi csillagászok szerepe az asztrofizika megalapozásához /1871–1921/. Vázlat a magyarországi asztrofizika történetéhez. = Technikatörténeti Szemle 13. 1982. pp. 95–97., 101. Bibliogr.: pp. 102–103., 106.
1026. Jeszenszky Sándor: A röntgensugárzás felfedezésének és az eletrotechnikai ipar fejlődésének kapcsolata. 1895–1918 között. = Technikatörténeti Szemle 13. 1982. Budapest, 1982. Népművelési Propaganda Iroda. p. 151. Gothard szerepéről.
1027. Csáky Ida: A százesztendős Gothard-Obszervatórium ünnepség Szombathelyen (1981. V. 28–30). = Technikatörténeti Szemle 13. 1982. pp. 255–256.
1028. Vajda Pál: Gothard Jenő. Bio-bibliográfia. „Vasi Életrajzi Bibliográfiák.” Összeáll.: Vértesi Péterné. Szombathely, 1979. = Technikatörténeti Szemle 13. 1982. pp. 299–300. Könyvismertetés.
1029. Mizser Attila: Posztoczky Károly emlékezetére… = Föld és Ég 17. 1982. 8. sz. pp. 248–249.
1030. Vértes Ernő: Csillagászati szakkörvezetők minősítő tanfolyama Szombathelyen. = Föld és Ég 17. 1982. 12. sz. p. 350.
1031. Bödők Zsigmond: Gothard Jenő /1857–1909/. = Hét 27. 1982. 22. sz. p. 18.
1032. Varjas Győző: Tudósvilág egy vasi plébánián. = Katolikus Szó 26. 1982. aug. 8-15. 16. sz. p. 2. Gothard Jenő tevékenységéről.
1033. Horváth Árpád: Gothárdra emlékezve. Tudósvilág Herényben. = Magyar Nemzet 38. 1982. jún. 22. p. 9.
1034. Helyesbítés. = Meteor 12. 1982. 5. sz. p. 17. A meteorészlelés kezdetéről.
1035. Bartha Lajos: Felhívás: A csillagászattörténet iránt érdeklődő amatőrökhöz. = Meteor 12. 1982. 8–9. p. 30.
1036. Csillagászati emlékülés Szombathelyen. = Népszabadság 39. 1981. máj. 26. p. 9. Háromnapos emlékülés kezdődik 1981. május 28-án, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumában, az alapítás centenáriumán.
1037. Gothard Jenő emlékkiállitás.= Zalai Hirlap 38. 1982. jan. 19. p. 8.
1038. Horváth András – Ponori Thewrewk Aurél – Zombori Ottó: TIT Planetárium és Uránia Csillagvizsgáló az 1981. évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1983. évre. Budapest, 1982. Gondolat Kiadó. p. 102.
1039. Kanyó Sándor: A TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1981. évi tevékenysége. In: Csillagászati Évkönyv az 1983. évre. Budapest, 1982. Gondolat Kiadó. p. 108.
1040. Konkoly Thege Miklós és Gothard Jenő… telefonbeszélgetése. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1983. Budapest, 1982. MTESZ p. 12.
1041. Harrach Erzsébet C. – Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983. pp. 457–460.
1042. Hédervári Péter: A naprendszeren innen és túl. Budapest, 1983. p. 55. /A mi világunk/ A Lyra gyűrűsköd központi csillagának felfedezéséről.
1043. Jónás László: A húszéves esztergomi csillagászati szakkör krónikája. Esztergom, 1983. Esztergomi Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ. p. 27.
1044. Fejtörő VIII. Ködök az égbolton. Lyra-köd. = Föld és Ég 18. 1983. 6. sz. p. 192.
1045. Fejtörő VIII. Magyar csillagászok Gothard Jenő… = Föld és Ég 18. 1983. 8. sz. p. 256.
1046. Tóth Zsuzsa: Ein Pionier der Astrophysik in Ungarn Gothard Observatorium in Szombathely. = Neueste Nachrichten 17. 1983. No. 253. p. 7.
1047. Mesterházy Sándor: Első kísérletek a „telefonnal” Szombathelyen. = Vasi Szemle 37. 1983. 4. sz. pp. 569-576., 580.
1048. Balázs Béla: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése az 1981–1982. években. In: Csillagászati Évkönyv az 1984. évre. Budapest, 1983. Gondolat Kiadó. pp. 110–111.
1049. Lexikon II. Gothard Jenő. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. 1984. Budapest, 1983. MTESZ. p. 30.
1050. A mély-ég objektumok megfigyelése. Összeáll.: Papp sándor. Budapest, 1984. p. 3.
1051. Kulin György: Róka Gedeon (1906. V. 7. – 1974. X. 5.) = Csillagászati Értesítő 1984. 1. sz. p. 22.
1052. Vértes Ernő: Baráti köreink. Új bemutató csillagvizsgáló Szombathelyen. = Föld és Ég 19. 1984. 5. sz. pp. 158–159.
1053. Bartha Lajos: Száz éve jelent meg az első magyar csillagászati folyóirat. = Föld és Ég 19. 1984. 12. sz. p. 374., 376.
1054. CSBK-élet. = Meteor 14. 1984. 12. sz. p. 23. Gothard üstökösmegfigyeléseiről.
1055. Társadalmi munkában bővitik a csillagdát. = Vas Népe 29. 1984. jún. 23. p. 16.
1056. Marik Miklós: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése az 1983. évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1985. évre. Budapest, 1984. Gondolat Kiadó. p. 108.
1057. Schalk Gyula – Zombori Ottó: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1982/83. évi tevékenységéről. In: Csillagászati Évkönyv az 1985. évre. Budapest, 1984. Gondolat Kiadó. p. 142.
1058. Lexikon II. Gothard Jenő. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1985. Budapest, 1984. p. 22.
1059. Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1985. Budapest, 1984. p. 96., 102.
1060. Évfordulók 1986–1990. Dokumentációs adattár. Szerk.: Pataki Ferenc. Budapest, 1985. FSZEK p. 390.
1061. Bartha Lajos: Amatőrök a csillagászat történetéért. = Csillagászati Értesítő 1985. 1. sz. p. 22.
1062. Vértes Ernő: Csillagászati szakkörvezetők tanfolyama Szombathelyen. Baráti köreink. = Föld és Ég 20. 1985. 2. sz. p. 61.
1063. Fejtörő. Az asztrofizika magyar uttörői. Gothard Jenő… = Föld és Ég 20. 1985. 7. sz. p. 224.
1064. Vértes Ernő: Üstökösváróban Szombathelyen. Baráti köreink. = Föld és Ég 20. 1985. 11. sz. p. 350.
1065. Molnár László: Kedves ÉT… Értékes röntgenműszaki emlékeket… = Élet és Tudomány 40. 1985. 19. sz. p. 578. Gothard Jenő által készítette röntgenkészülékről és szombathelyi múzeumáról.
1066. Bartha Lajos: Az S Andromedae /SN 1885/ száz esztendeje. = Föld és Ég 20. 1985. 11. sz. pp. 342–343., 3 ábra. Gothard az angol L. Roberts után másodikként fényképezte le az Andromeda-köd szupernováját. Felhívta a figyelmet, hogy Jókai már 1851-ben írt egy novellájában erről a „láthatatlan” csillagról.
1067. Papp Sándor: Mély-ég objektumok. = Meteor 15. 1985. 11. sz. p. 12. A Lyra gyűrűsköd fényképezéséről.
1068. Marik Miklós: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése az 1984. évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1986. évre. Budapest, 1985. Gondolat Kiadó. pp. 106., 111–112.
1069. Gothard Jenő. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1986. Budapest, 1985. p. 24., 27.
1070. Marik Miklós: A hazai csillagászat története 1850-től napjainkig. In: Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. 2. kiad. Budapest, 1986. Tankönyvkiadó. p. 52., 57.
1071. Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti adattár. In: Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. 2. kiad. Budapest, 1986. Tankönyvkiadó. p. 86.
1072. Gazda István – Marik Miklós: Tudóslexikon. Magyar tudósok. In: Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. 2. kiad. Budapest, 1986. Tankönyvkiadó. p. 109., 111.
1073. Gazda István – Marik Miklós: A magyar nyelvű csillagászattörténeti irodalom. A csillagászat hazai történetével kapcsolatos könyvek. In: Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. 2. kiad. Budapest, 1986. Tankönyvkiadó. pp. 143–145.
1074. Gazda István – Marik Miklós: A magyar nyelvű csillagászattörténeti irodalom. Csillagászati periodikáink történeti cikkei. In: Gazda István – Marik Miklós: Csillagászattörténeti ABC. 2. kiad. Budapest, 1986. Tankönyvkiadó. p. 147., 149.
1075. Tóth György: Gothard Jenő. In: Magyarok a természettudomány és technika történetében. 1. Főszerk.: Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Budapest, 1986. OMIKK. pp. 104–105.
1076. Tóth György – Horváth József: Gothard Jenő tudományos munkássága. In: Magyarok szerepe a világ természettudományos és műszaki haladásában. Tudományos Találkozó. Budapest, 1986. OMIKK. pp. 881–883.
1077. Magyarország megyéi. 15. Vas. Összeáll.: Rácz János. Budapest, 1987. Kossuth. p. 105.
1078. Vargha Domokosné: A kor magyar csillagászata. In: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története. Budapest, 1986. Magy. Tud. Akad. Csillagászati Intézete. pp. 17., 19., 21., 23–26., 28–29., 32–37. Angol nyelven is Gothard munkásságáról.
1079. Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története. In: Mojzes Imre: A kalocsai Haynald Obszervatórium története. Budapest, 1986. Magy. Tud. Akad. Csillagászati Intézete. pp. 44., 66., 70., 95., 99.
1080. Szécsényi-Nagy Gábor: A Naprendszer parányai. Budapest, 1986. Gondolat kiadó. pp. 73., 79–82., 98–99., 196–197., 15.kép.
1081. Molnár László: Gothard Jenő tevékenysége a villamosságtan területén. In: A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 5. köt. Szombathely, 1986. pp. 339–349.
1082. Bartha Lajos: Egy kis üstökös statisztika. = Albireo 16. 1986. 148. sz. márc. p. 13.
1083. Ponori Thewrewk Aurél: Magyarország régi csillagászati emlékei. = Csillagászati Értesítő 1986. 1–. sz. p. 129–132., 138.
1084. Felhívás a csillagászat barátaihoz. = Föld és Ég 21. 1986. 4. sz. p. 122. A XIV. Országos Találkozó 1986. augusztus 20–23.
1085. Jankovszky János: Világraszóló bravúr. Az asztrofotózás magyar uttörője. = Impulzus 2. 1986. szept. 6. 18. sz. p. 53. Gothard Jenő élete.
1086. 100 éve 1986. október 29-én Gothard Jenő… /Hír/ = Magyar Nemzet 49. 1986. okt. 6. p. 6.
1087. Szánthó Lajos: Változós hírek, érdekességek. Új változó a Lyrában. = Meteor 11. 1986. 11. sz. p. 40.
1088. Csaba György Gábor: Kalandozás az égbolton. Budapest, 1987. Gondolat Kiadó. p. 107.
1089. Marik Miklós: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése az 1985. évben. In: Csillagászati Évkönyv az 1987. évre. Budapest, 1986. Gondolat Kiadó. p. 107.
1090. Schalk Gyula: Beszámoló a TIT Csillagászati és Űrkutatási Választmányának és Szakosztályainak 1985. évi tevékenységéről. In: Csillagászati Évkönyv az 1987. évre. Budapest, 1986. Gondolat Kiadó. p. 113.
1091. Tóth Imre: A kisbolygók. In: Csillagászati Évkönyv az 1987. évre. Budapest, 1986. Gondolat Kiadó. p. 179.
1092. Horváth József – Vincze Ildikó: A Gothard Asztrofizikai Obszervatórium. Budapest, 1987. TIT. 36 p.
1093. Ponori Thewrewk Aurél: A Halley-üstökös nyomában. = Fizikai Szemle 37. 1987. 7. sz. pp. 270–271.
1094. Csillagászat Baráti Köre XIV. Országos Találkozója. = Föld és Ég 22. 1987. 1. sz. pp. 21–23.
1095. Mizser Attila: A kiskartali csillagvizsgáló emlékezete. = Föld és Ég 22. 1987. 9. sz. p. 275.
1096. Boda Lászlóné: Kunc Adolf (1841–1905). In: Boda Lászlóné: Kunc Adolf – Kárpáti Kelemen. Szombathely, 1988. Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár. pp. 7–8. /Vasi Életrajzi bibliográfiák XXIII./
1097. Ponori Thewrewk Aurél: A magyar csillagászat története. In: Csillagászati Távoktatási Tanfolyam (CSITT) 1. 1988. 1. füz. pp. 81–82.
1098. Horváth Árpád: A távcső regénye. Budapest, 1988. p. 100., 112.
1099. Eötvös the science organizer. Jenő (Eugene) Gothard (1857–1909). In: Rudnai, Gyula – Kunfalvi Rezső: Physics in Budapest a survey. Ed.: Csurgay, Ildikó. Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1988. North-Holland Physics Publishing. pp. 24–25.
1100. Horváth József – Molnár László: Újabb adalékok a herényi asztrofizikai obszervatórium alapítóinak tevékenységéhez. In: A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 6. köt. Természettudományok. 1. köt. Szerk.: Veress Márton. Szombathely, 1988. pp. 5–27. Bibliográfiával, angol és német nyelvű összefoglalóval.
1101. Bartha, Lajos: Old Time-Measuring, Astronomical and Surveying Instruments. In the Museum. Of Hungary. = Bulletin of the Scientific Istrument Society, 19. 1988. No. 19. pp. 10–11.
1102. William W. Campbell (1862–1938). = Amatőrcsillagászati Courier 1988. 6. p. 8. Gothard Jenővel egyidőben fedezte fel a gázködök és nóvák színképi hasonlóságát.
1103. Magyarországi bemutató csillagvizsgálók. = Meteor 18. 1988. 7–8. sz. p. 5.
1104. Az Uránia kínálatából CSBK tagok számára. = Meteor 18. 1988. 7–8. sz. p. 29. A Gothard Csillagvizsgálóról szóló kötet ajánlásával.
1105. Akadémiai kislexikon. 1. köt. Budapest, 1989. Akadémiai Kiadó. p. 665.
1106. Borovszky Samu: Vasvármegye. Budapest, 1989. Dovin. pp. 42–43., 348., 460–462., 543. /Magyarország vármegyéi és városai 4./
1107. Csaba György Gábor: Égitestek. Budapest, 1989. Móra Ferenc Könyvkiadó. p. 48.
1108. Egyesületi Alapszabály. Szombathely, 1989. pp. 1–2. /Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület Füzetei 1989. 1. füz./ A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület alapszabálya.
1109. Marik Miklós: Helyünk a világmindenségben. A csillagászat alapjai. Budapest, 1989. Tankönyvkiadó. p. 121.
1110. Horváth Csilla B.: Százötven éves a fénykép. In: Pécs–Baranyai Kalendárium az 1989. évre. Megjelent Pécserr, 1988. Baranya Megyei Művelődési Központ. p. 9. Gothard fényképészeti tevékenységéről.
1111. Szécsényi-Nagy Gábor: M 45, azaz a Fiastyúk. Budapest, 1989. Gondolat Kiadó. p. 71.
1112. Bartha Lajos: In memoriam dr Kulin György. = Albireo 19. 1989. 5. sz. p. 5.
1113. A Csillagászat Baráti Köre 17 (rendkívüli) Találkozója. = Föld és Ég 24. 1989. 11. sz. p. 350.
1114. Keszthelyi Sándor: Egy régi üstökösmegfigyelés. = Meteor 19. 1989. 5. sz. pp. 50–52. Gothard megfigyelése, Wels-üstökös 1882. I.
1115. Csillagászattörténeti könyvek. Horváth Árpád: A távcső regénye. Budapest, 1988. = Meteor 19. 1989. 6. sz. p. 45.
1116. Mizser Attila: Magyarországi bemutató csillagvizsgálók. = Meteor 19. 1989. 7–8. sz. p. 10.
1117. Bartha Lajos: Csillagászati gyűjtemények Magyarországon. = Meteor 19. 1989. 7–8. sz. p. 61.
1118. Kincses Károly: Magyarok a fototechnika történetében. (150 éves a fényképezés.) = Tudomány 5. 1989. 5. sz. p. 30.
1119. „Csak a láng terjesztheti a lángot.” Horváth József: Gothard Sándor 1859–1939. = Vasi Szemle 43. 1989. 4. sz. pp. 543–545., 547.
1120. Szilágyi Gábor: Fotográfpuska Gothard Jenő, 1887. In: 150 év. A fotográfia története eredeti írásokban és képekben. Öszeállította: Szilágyi Gábor. Budapest, 1990. Műszaki Könyvkiadó. pp. 44-45., 99., 105.
1121. Kovács László: A Fizikai Tanszék bemutatkozik. In: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei VII. Természettudományok 2. Szombathely, 1990. p. 218., 220.
1122. Lexikon I. Gothard Jenő. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban. 1990. Budapest, 1989. MTESZ. p. 14., 166.
1123. Kincses Károly: Tudomány és társadalom. Magyarok a fototechnika történetében (150 éves a fényképezés). = Tudomány 1989. 5. sz. p. 30.
1124. Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődéstörténetéből. Tudósnaptár. Budapesti, 1990. Kossuth Könyvkiadó. p. 33., 199., 220., 265. Csillagászati, röntgentechnikai tevékenységéről. Telefonról, ikervári villamosműről.
1125. Gothard Jenő (1857–1909). In: Horváth Ferenc: Adalékok a magyarországi csillagászattörténeti emlékek és emlékhelyek kutatásához. Szakdolgozat. Veszprém, 1990. p. 19., 24–25., 32., 41.
1126. Szoboszlay Endre: Tényleg „civilizálatlan és elviselhetetlen” a magyar nép? In: Szoboszlay Endre: Csillagászként Izraelben. Kölcsey Művelődési Központ Bemutató Csillagvizsgálója. Debrecen, 1990. p. 33.
1127. Herény. In: Szoboszlay Endre: A magyar csillagászat rövid története. Kölcsey Művelődési Központ Bemutató Csillagvizsgálója. Debrecen, 1990. p. 4., 9., 17.
1128. Címlapkép: Gothard Jenő /1857-1909/. Egyesületünk névadója. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 1. sz.
1129. Könyvismertetések. Szécsényi Nagy Gábor: M45 azaz a Fiatyúk. Gondolat Könyvkiadó 128 p. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 1. sz. p. 27.
1130. Rendezvényeink. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 2. sz. p. 9.
1131. Címlapkép: Kis csillagvizsgáló tervrajza a 19. sz. végéről. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 2. sz.
1132. Horváth József: Gothard Jenő. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 2. sz. pp. 1–2. A Csillagászati Egyesület névadójának életrajza.
1133. Címlapkép: A Herényi Asztrofizikai Obszervatórium főépülete az 1880-as évek elején. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 3. sz.
1134. Horváth József: Ó-Gyalla – Herény. Rendhagyó tudósítás egy tanulmányi kirándulásról három tételben. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 3. sz. pp. 1–3.
1135. Horváth József: Eltűnt világ. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 3. sz. pp. 4–5. Gothard Jenő csillagdájának építéséről.
1136. Horváth József: Néhány adalék egyesületünk bemutató csillagvizsgálójának történetéhez. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 3. sz. pp. 6-7.
1137. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 3. sz. pp. 9–10.
1138. Vértes Ernő: A Gothard Amatőrcsillagászati Megfigyelő és Bemutató Csillavizsgáló létesítése és leírása. = Egyesületi Híradó 1. 1990. 4. sz. pp. 24–27.
1139. Meteor ’90 észlelőtábor. = Meteor 20. 1990. 5. sz. p. 6.
1140. Meteor ’90 észlelőtábor. = Meteor 20. 1990. 7–8. sz. p. 3., 13.
1141. Meteor ’90 észlelőtábor. = Meteor 20. 1990. 9. sz. p. 3.
1142. Mizser Attila: Új kiadványok. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület Hiradója. = Meteor 20. 1990. 9. sz. p. 12.
1143. Súroló fedés november 30-án. = Meteor 20. 1990. 10. sz. p. 13.
1144. Keszthelyi Sándor: Neves csillagászok és a hazai könyvkiadás. = Meteor 20. 1990. 12. sz. p. 43.
1145. Dokumentumválogatás Kunc Adolf születésének 150. évfordulójára. Összeáll.: Horváth József. Szombathely, 1991. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. [16–17., 29.] t. Fotók Gothard Jenőről.
1146. Kunc Adolf: Ingakisérlet. In: Dokumentumválogatás Kunc Adolf születésének 150. évfordulójára. Összeáll.: Horváth József. Szombathely, 1991. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. 76–77., 4 t. Megjelent A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1880. aug. 21-től aug. 27-ig Szombathelyen tartott XXI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai-ról 1882-ben megjelent kötetben.
1147. Megjelent Gothard Jenő … In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1991. Budapes, 1990. MTESZ p. 18., 225. A Fotografia gyakorlata című műve.
1148. Ifjú csillagászok kézikönyve. Szerk.: Csaba György Gábor, Marik Miklós, Racskó György. Budapest, 1971. Tankönyvkiadó. pp. 37–38., 63.
1149. Konkoly Thege Miklós emlékezete. (1842–1916) Összeáll.: Bartha Lajos. Szerk.: Tepliczky István. Budapest, 1991. MCSE Csillagászattörténeti Csoport. p. 17. /CSACS Közlemények No. 3./ Készült Konkoly Thege Miklós halálának 75. évfordulója alkalmából az 1991. május 18-án Esztergomban rendezett emlékünnepélyre.
1150. Portrait Gallery of Scientists Natural History Vas County (Hungary). Life Sciences, Earth Sciences, Space Sciences, Ohysical Sciences, Anthropology. Ed.: Szabó T. Attila. Szombathely–Budapest, lev. [10.] /BIO TÁR VIII./ Kezdeményezte: Horváth Ernő.
1151. Révai Nagy Lexikona. 8. köt. Budapest, 1991. Szépirod. Kiadó. p. 649.
1152. Szoboszlay Endre: Tényleg „civilizálatlan és elviselhetetlen” a magyar nép? In: Szoboszlay Endre – Zajácz György: Csillagászati érdekességek mindenkinek. (Cikkgyűjtemény.). Kölcsey Művelődési Központ Bemutató Csillagvizsgálója. Debrecen, 1991. p. 69. Gothardról elnevezett kisbolygó.
1153. Természettudósok arcképcsarnoka Vas megye. Élettudományok, földtudományok, Fizika, csillagászat, határtudományok, honismeret. Szombathely, 1991. pp. 6–7. Kezdeményezte: Horváth Ernő.
1154. Zajácz György: Égi vándorok. Kölcsey Művelődési Központ Bemutató Csillagvizsgálója. Debrecen, 1991. p. 9.
1155. Vértes Ernő: Amatőrcsillagászat a Szombathelyi Csillagász Szakkörben és a Gothard Amatőrcsillagász Klubban, 1980–1990 között. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 1. sz. pp. 6–9.
1156. Tóth György: Az új herényi csillagvizsgáló 25 éve. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 2. sz. pp. 1-3.
1157. Tóth György: Az új herényi csillagvizsgáló 25 éve. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 3. sz. pp. 1–3.
1158. GAE Rendezvények. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 2. sz. p. 9.
1159. Vértes Ernő: Egy évtized a csillagászati ismeretterjesztés és az amatőrcsillagászati mozgalom szolgálatában. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 2. sz. p. 16.
1160. A Gothard Amatőrcsillagászati Klub és a szombathelyi Csillagász Szakkör által szervezett rendezvények és fontosabb események a csoportok életében 1980–1990. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 2. sz. pp. 17–20.
1161. Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumának főműszere, a 60 cm-es Zeiss gyártmányú Cassegrain teleszkóp. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 3. sz. címoldal.
1162. Kunc Adolf /ül/ Konkoly Thege Miklós és a Gothard-fivérek társaságában. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 4. sz. címoldal.
1163. Egyesületünk létünk első két éve. – Mérleg és beszámoló. = Egyesületi Híradó 2. 1991. 4. sz. pp. 3–4.
1164. GAE Krónika. = = Egyesületi Híradó 2. 1991. 4. sz. pp. 15–16.
1165. Mizser Attila: Az év első észlelő tábora. = Föld és Ég 26. 1991. 2. sz. p. 59.
1166. Bartha Lajos: Bécsi „csillagtúrán” 1. = Föld és Ég 26. 1991. 7. sz. p. 201.
1167. Kovács László: Fizikatanár-képzés Szombathelyen. = Iskolakultúra Természettudomány 1. 1991. 9. pp. 25–26. Gothard Jenő és tanárai.
1168. Sipka László: Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. = Magyar Tudomány 36. 1991. 10. sz. pp. 890-891. Könyvismertetés, kiemelve Gothard Jenő és Sándor valamint tanáruk Kunc Adolf kísérleteit a telefon-vonal kiépítésével 1880-ban Szombathelyen.
1169. Keszthelyi Sándor: Régi és mai csillagászati expedíciók. = Meteor 21. 1991. 1. sz. p. 43.
1170. Szauer Ágoston: Foucault-inga kisérletek Szombathelyen. = Meteor 21. 1991. 4. sz. pp. 44–45.
1171. Horváth József: Ködbe merült évtized. = Meteor 21. 1991. 7–8. sz. p. 43.
1172. Bartha Lajos: Csillagászattörténet. Csillagászati megemlékezések. = Meteor 21. 1991. 9. sz. p. 45.
1173. Druga, Ladislav: Hvezdáreň Hurbanovo. Hurbanovo, [1992.] Die Sternwarte Hurbanovo. p. 19., 27. A közölt fényképen nem Gothard szerepel, téves közlés.
1174. Encycklopaedia Hungarica. Főszerk.: Bagossy László. 1. köt. Budapest, 1992. Hungarian Ethnic Lexicon Foundation. pp. 90., 640–641.
1175. Naptár. Lexikon II. Október 17. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1992. Budapest, 1991. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége. p. 43., 166.
1176. Radnai Gyula: Az Eötvös-korszak. In: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891-1991). Szerk.: Kovács László. Budapest, 1992. Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Font Bt. pp. 25., 46., 49., 62., 72–73.
1177. Kovács László: Az Eötvös Társulat területi csoportjai. Vas Megyei Csoport. In: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891–1991). Szerk.: Kovács László. Budapest, 1992. Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Font Bt. p. 258.
1178. Kovács László: A magyar iskola. In: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891–1991). Szerk.: Kovács László. Budapest, 1992. Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Font Bt. p. 277.
1179. Gulyás Pál: Magyar irók élete és munkái uj sorozat 11. köt. Budapest, 1992. Argumentum Kiadó, Magy. Tud. Akad. Könyvtára. cc. 155–156.
1180. Konkoly Thege Miklós emlékezete. (1842–1916) Összeáll.: Bartha Lajos. Szerk.: Tepliczky István. Budapest, 1992. MCSE Csillagászattörténeti Csoport. p. 17. /CSACS Közlemények No. 3./ Az 1991-es kötet új kiadása.
1181. Kovács Géza – Síkos István: Gothárd Jenő fotokémiai munkássága. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 1992. 50 lev.
1182. Tóth György – Horváth József: Gothard Jenő. In: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Budapest, 1992. BME, MMÉV, MTA, MTESZ, MVSZ, OMIKK. pp. 177–179.
1183. Vargha Domokosné: Konkoly-Thege Miklós. In: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Budapest, 1992. BME, MMÉV, MTA, MTESZ, MVSZ, OMIKK. p. 281.
1184. Barta György – Bartha Lajos: Kövesligethy Radó. In: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Budapest, 1992. BME, MMÉV, MTA, MTESZ, MVSZ, OMIKK. p. 296.
1185. Magyarországi bemutató csillagvizsgálók. In: Meteor csillagászati évkönyv 1992. Budapest, 1991. Magyar Csillagászati Egyesület. p. 105.
1186. Marik Miklós: Konkoly Thege Miklós (1842–1916). In: Meteor csillagászati évkönyv 1992. Budapest, 1991. Magyar Csillagászati Egyesület. p. 145.
1187. Marik Miklós: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése. In: Meteor csillagászati évkönyv 1992. Budapest, 1991. Magyar Csillagászati Egyesület. pp. 159–160.
1188. Patkós, László: Miklós Konkoly Thege, the Hungarian Astronomer. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. pp. 7–9. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1189. Vargha, Magda: The Role of Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. p. 13. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1190. Horváth, József: Jenő Gothard and Miklos Konkoly Thege. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. pp. 24–25. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1191. Tóth, Imre: Konkoly Thege and the Research of Comets. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. p. 40., 45 /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1192. Almár, Iván – Illés, Erzsébet: On konkoly Thege’s Jupiter Observations. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. pp. 49–51., 56. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1193. Wolfschmidt, Gudrun: Astronomical Instrumentation of the Era Konkoly Thege in Respect tho thein Significance of Astrophysics. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. pp. 71–75. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1194. Konkoly Thege, Sarolta: Dr Miklos Konkoly Thege the Politician. In: The Role of Miklos Konkoly Thege in the History of Astronomy in Hungary. Ed.: Vargha, Magda, Patkós, László, Tóth, Imre. Budapest, 1992. pp. 91–92. /Konkoly Observatory of the Hungarian Academy of Sciences Monographs. No. 1./
1195. Tálosi Valéria: Gothárd Jenő fotográfiai munkássága. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 1992. 35 lev., 9 t.
1196. Bartha Lajos: In memoriam Miklós Konkoly Thege (1842–1916). In: Technikatörténeti Szemle 19. 1992. Budapest, 1992. Országos Műszaki Múzeum. p. 71.
1197. Együttműködési megállapodás. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 1. sz. p. 26.
1198. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 2. sz. p. 5.
1199. Csillagászati vetélkedő Szombathelyen. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 2. sz. pp. 16–17.
1200. Címlapkép: Pavilon kupolával és passzázsházzal a herényi obszervatórium parkjában. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 3. sz.
1201. Horváth József: Egy rejtély megoldódott. Megjegyzések a címképhez. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 3. sz. p. 1.
1202. A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület vezetősége megvitatásra és elfogadásra az alábbi határozattervezetet terjeszti a közgyűlés elé. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 4. sz. pp. 6-7. A Gothard Jenő Emlékérem alapításáról.
1203. Tóth György: Csillagászati Hét Vasban. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 4. sz. pp. 20-21.
1204. GAE rendezvények. = Egyesületi Híradó 3. 1992. 4. sz. p. 23.
1205. Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós. = Élet és Tudomány 47. 1992. 5. sz. pp. 140–141.
1206. Molnár László: Beszámoló a „Kunc Adolf” Emléknapokról. Szombathely 1991. november 28–29. = Fizikai Szemle 42. 1992. 3. sz. pp. 120–121.
1207. Kovács László – Kovács Lászlóné: Fizikus utikönyv. Szombathely. Gothard… emlékét őrző helyek és emlékek. = Fizikai Szemle 42. 1992. 12. sz. pp. 447–448.
1208. Molnár László: 111 év után ismét: Foucault-inga kisérlet Szombathelyen. = Földgömb 42.(1.) 1992. 2. sz. pp. 41–42., 3 ábra. A Kunc-Gothard-féle 1880. aug. 21-27-i ingakísérletről, 1991. nov. 28-29-i megismétléséről, téves adatok a cikkben.
1209. M. J.: Üstökösök fotósa: 1857. május 31-én született Gothard Jenő. = Heti Magyarország 29. 1992. máj. 29. p. 17.
1210. Kovács László: Eppur si mouve… Foucault-inga lengett a szombathelyi székesegyházban. 2. = Iskolakultúra 1992. 2. pp. 13–15.
1211. Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon. 150 éve született Konkoly Thege Miklós. = Magyar Tudomány 37. 1992. 12. sz. p. 1528.
1212. Bartha Lajos: Tibor Mátyás köszöntése. = Meteor 22. 1992. 7–8. sz. p. 4.
1213. Horváth József: A herényi obszervatórium passzázsháza. = Meteor 22. 1992. 10. sz pp. 42–43., 1 ábra.
1214. Orha Zoltán: A magyar csillagászat Széchenyije. 150 éve született Konkoly-Thege Miklós. = Természet Világa 123. 1992. 1. sz. pp. 43–44.
1215. Horváth József: „Csak a láng terjesztheti a lángot…” Kunc Adolf 1841–1909. = Vasi Szemle 46. 1992. 2. sz. p. 247., 252.
1216. Egy fényképező szerzetes Palatin Gergely. Budapest, 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum–Pelikán Kiadó. pp. 22–23.
1217. Vajda Pál: A fotótechnika, fotóoptika, fotóvegyészet magyar uttörői. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1993. Budapest, 1992. MTESZ p. 85.
1218. Wagner András: Előszó. In: Kunc Adolf Emlékére. Emlékkönyv Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Horváth József, Molnár László. Szombathely, 1993. pp. 3–4.
1219. Horváth József: Kunc Adolf és tanítványa, Gothard Jenő. In: Kunc Adolf Emlékére. Emlékkönyv Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Horváth József, Molnár László. Szombathely, 1993. pp. 44–48.
1220. Tóth György: A szombathelyi Gothard Obszervatórium története alapítástól napjainkig. In: Kunc Adolf Emlékére. Emlékkönyv Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Horváth József, Molnár László. Szombathely, 1993. pp. 49–61., 63–65. Angol nyelvű összefoglaló p. 155.
1221. Molnár László: A Kunc Adolf-emléknapok eseményei. In: Kunc Adolf Emlékére. Emlékkönyv Kunc Adolf premontrei prépost születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Horváth József, Molnár László. Szombathely, 1993. pp. 137–139.
1222. Illés Erzsébet: A Nagy Vörös Folt kutatásának története. In: Meteor csillagászati évkönyv 1993. Budapest, 1992. Magyar Csillagászati egyesület. p. 147.
1223. Marik Miklós: Az ELTE Csillagászati Tanszékének működése 1990–1992. In: Meteor csillagászati évkönyv 1993. Budapest, 1992. Magyar Csillagászati Egyesület. p. 175.
1224. Pannon Enciklopédia. A Magyarság kézikönyve. Főszerk.: Halmos Ferenc. Budapest, 1993. pp. 234–235., 295–299., 599.
1225. Révai Kis Lexikon. Szerk.: Csekei Varjú Elemér. 1. Budapest, 1993. Lux Primo. p. 393.
1226. Bartha Lajos: Csillagászattörténeti és gnomonikai konferenciák (Szombathely, 1993. október 1–3.). In: Technikatörténeti Szemle 20. 1993. Budapest, 1993. Országos Műszaki Múzeum. p. 295.
1227. UNIVERZUM. A csillagképek ahogyan a Földről látjuk. Összeál.: Eicher, J. David. Budapest, 1993. GABO p. 125. Both Előd kiegészítése.
1228. Horváth József: Két magyar csillagász Amerika-járása 1893-ban. = Andromeda 1. 1993. 4. sz. p. 11.
1229. Horváth József: A herényi obszervatóriumon 1918-ban. = Andromeda 1. 1993. 9. sz. pp. 23–24.
1230. Mizser Attila: Amatőrcsillagászati találkozó Kiskunhalason. = Andromeda 1. 1993. 10. sz. p. 10. Jankovics István beszámolója.
1231. Vértes Ernő – Tóth György: Jelentés a Gothard Jenő amatőrcsillagászati Egyesület 1992. évi Közgyűléséről. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 1. sz. p. 2. A Gothard Emlékérem alapításáról.
1232. Tóth György: Évfordulók. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 1. sz. p. 29.
1233. Vértes Ernő: Herény – Ó-gyalla. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 2. sz. p. 1.
1234. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 3. sz. p. 31.
1235. Felhívás. Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 4. sz. p. 2.
1236. Vértes Ernő: Gömbök Vas megye közgyűjteményeiben. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 4. sz. pp. 6–7., 9.
1237. Tóth György: Szlovák vendégvárás. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 4. sz. p. 11.
1238. Horváth József: Beszámoló a 2. Nemzetközi Napóra Szimpozionról és a 6. Országos Csillagászattörténeti Konferenciáról. = Egyesületi Híradó 4. 1993. 4. sz. pp. 20–21.
1239. Horváth Sándor: Kunc Adolf-émlékkönyv. = Vas Népe 38. 1993. nov. 10. p. 7.
1240. Horváth József: A magyarországi fizika legutóbbi száz esztendeje. = Vasi Szemle 47. 1993. 2. sz. p. 295.
1241. Horváth József: Gothard Jenő tudományos tárgyhagyatéka. = Vasi Szemle 47. 1993. 4. sz. pp. 551–561.
1242. Luif Ibolya: Újra az élen a Gothard Obszervatórium. = Vega 3. 1993. aug. 2.(12.) sz. p. 20.
1243. Both Előd: A világmindenség. Budapest, 1994. Móra Könyvkiadó. hátsó belső borító. /A világ és az ember/
1244. Magyar csillagászat. In: Encyclopaedia Hungarica. Főszerk.: Bagossy László. 2. köt. Calgary, 1994. Hungarian Ethnic Lexicon Foundation, D. W. Friesen Nyomdavállalat. p. 307., 397.
1245. Bartha Lajos: A csillaghőmérséklet-meghatározás magyar uttörői. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1994. Budapest, 1993. MTESZ p. 110., 114.
1246. Szakáll Sándor: A magyarországi középiskolák ásványgyűjteményei. In: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a Magyar Földtudományi Gyűjtemények történetéről. Szerk.: Kecskeméti Tibor, Papp Gábor. Budapest, 1994. Magyar Természettudományi Múzeum. p. 251. /Studia Naturalia 4./
1247. History Teaching Physics Teacher Training College. Szombathely, Hungary 28–30 August. 1994. Szombathely, 1994. p. 43., 67.
1248. Officina Egyetemes Lexikon. Főszerk.: Markó László. Budapest, 1994. Officina Nova. p. 333.
1249. Zsigri Mária: Gothard Jenő diákkori fizikai eszközei. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 1994. 35 lev., 9 t.
1250. Dalos Endre: A 3427 Szentmárton kisbolygó. = DRACO 14. 1994. 53. sz. p. 10.
1251. Vértes Ernő – Tóth György: Jelentés a Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület 1994. évi közgyűléséről. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 1. sz. p. 3.
1252. Vértes Ernő: Közlemény a Gothard Emlékérem adományozásáról. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 1. sz. pp. 6–7. 1994-ben a díjazott Tóth György.
1253. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 1. sz. p. 30.
1254. Horváth József: Dr. Tóth György, a Gothard Emlékérem első kitüntetettje. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 2. sz. pp. 2., 3., 5–6.
1255. Horváth József: Gothard Jenő tudományos tárgyhagyatéka. A szombathelyi VI. Országos Csillagászattörténeti Konferencia 1993. október 2–3. Előadásainak kivonatai. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 2. sz. pp. 18–20.
1256. Tóth György: Husz éves a Gothard Tudománytörténeti Kiállítás. A szombathelyi VI. Országos Csillagászattörténeti Konferencia 1993. október 2–3. Előadásainak kivonatai. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 2. sz. pp. 21–22.
1257. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 3. sz. p. 14.
1258. Névadójukra emlékeztek. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 3. sz. p. 15. Hír Gothard Jenő halálának 85. évfordulójáról.
1259. Vértes Ernő: Felhívás tagtársunkhoz! Gothard Emlékérem adományozásáról. = Egyesületi Híradó 5. 1994. 4. sz. p. 7.
1260. Vargha Domokosné: Nevezetes csillagvizsgálók. 6. rész. A hajdani Osztrák Birodalom Obszervatóriumai. = Élet és Tudomány 49. 1994. 8. sz. p. 244.
1261. Bartha Lajos: Egy furcsa véletlen – száz év után megismételve. = Meteor 24. 1994. 1. sz. p. 27. Gothard Spitaler vitáról, Der Sternbote 1993. 12. sz. cikkének felhasználásával.
1262. Bartha Lajos: A gamma Cassiopeiae története 1. = Meteor 24. 1994. 4. sz. pp. 35–36., 38–39.
1263. Zsoldos Endre: Változócsillagok. Az 1886-os „nóva” az Androméda-ködben. = Meteor 25. 1995. 5. sz. p. 42.
1264. Keszthelyi Sándor: Csillagászattörténészek Szombathelyen. = Meteor 24. 1994. 7–8. sz. pp. 61–62.
1265. Mayer Judit: Csillagkémlelő. = Savaria Fórum 3. 1994. júl. 8. 33. sz. p. 3.
1266. Bódizs Mária: A Gothard szellemi öröksége: A „Herényi Műcsarnok” és Csillagvizsgáló. = Szombathelyi Magazin 3. 1994. 1. sz. pp. 6-7.
1267. Molnár Mónika – Szita Magdolna: Herényben lehozták a csillagokat. = Természet Világa 125. 1994. 4. sz. mell. [pp. 30–31.]
1268. Kovács László: Nemzetközi Fizikatörténeti Konferencia Szombathelyen. = Vasi Szemle 48. 1994. 4. sz. p. 612.
1269. Bartha Lajos: Fényi Gyula emlékezete (1845–1927). Budapest, 1995. p. 38. /A Magyar Csillagászati Egyesület Csillagászattörténeti Szakcsoportja Közleményei 4./
1270. Druga, Ladislaw: Uvod do dejín astronómie. Hurbanovo, 1995. p. 137.
1271. Gregor Zita: A béta Lyrae története. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 1995. 41 lev.
1272. Jankovics, István – Horváth, József: Astrophysics in Herény at the end of the 19th Century: Eugen von Gothard. In: History of Science in Teaching Physics. Extended Proceedings of History Teaching Physics Conference Szombathely, 1994. Ed.: Kovács, László. Szombathely, 1995. pp. 119–124. /Studia Physica Savariensia I./
1273. Molnár, L. – Almási, I. – Gál, L. – Soós, S. – Tasnádi, P.: Foucault Pendulum Experiment in Szombathely. In: History of Science in Teaching Physics. Extended Proceedings of History Teaching Physics Conference Szombathely, 1994. Ed.: Kovács, László. Szombathely, 1995. pp. 223–225. /Studia Physica Savariensia I./
1274. Szabadváry, Ferenc: Opening Address of Exhibition „Creative Hungarians.” In: History of Science in Teaching Physics. Extended Proceedings of History Teaching Physics Conference Szombathely, 1994. Ed.: Kovács, László. Szombathely, 1995. p. 236. /Studia Physica Savariensia I./
1275. Jankovics István: Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumának működése 1992–1993. In: Meteor Csillagászati Évkönyv 1995. Szerk.: Holl András, Mizser Attila, Taracsák Gábor. Budapest, 1994. Magyar Csillagászati Egyesület. pp. 194–195.
1276. Rosta István: Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. (Szent István korától a XX. századig.) Budapest, 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó. p. 292., 311., 313.
1277. Bartha Lajos: Két elfelejtett természettudományi folyóirat Temészetbarát (1846–48), Urania (1884). In: Tanulmányok, a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Prof. Dr. Bíró Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, 1995. pp. 37–38.
1278. Szimán Oszkár: A csillagspektroszkópia kezdetei Magyarországon. In: Tanulmányok, a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Prof. Dr. Bíró Gábor 70. születésnapja tiszteletére. Budapest, 1995. p. 92.
1279. Tokaji Nagy Erzsébet: Szombathely urbanizációja a századfordulón. In: Vállalkozó Polgárok a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém, 1995. p. 216., 231.
1280. Vértes Ernő: Javaslat a Gothard Emlékérem 1994. évi kitüntettjére. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 1. sz. pp. 6-7.
1281. Dr. Tóth György csillagász 60 éves. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 1. sz. p. 8.
1282. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 1. sz. p. 20.
1283. Tóth György – Vértes Ernő: Jegyzőkönyv. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 2. sz. pp. 4–5.
1284. Vértes Ernő: Közlemény a Gothard Jenő Emlékérem adományozásáról. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 2. sz. p. 9. Kitüntetett a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ.
1285. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 3. sz. p. 3.
1286. Gothard Jenő és az ikervári vízerőmű. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. címoldal.
1287. Horváth József: Gothard Jenő és a 100 éves Vasmegyei Elektromos Művek Rt. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. pp. 1–3.
1288. Vértes Ernő: Pannónia csillagai. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. p. 5.
1289. Új műszer a Szombathelyi Bemutató Csillagvizsgálóban. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. pp. 6–7.
1290. Emlékőrző csillagnézők. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. p. 16.
1291. Felhívás a Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 6. 1995. 4. sz. p. 22.
1292. Jeszenszky Sándor: A röntgentechnika kezdetei Magyarországon. = Magyar Tudomány 40. 1995. 8. sz. p. 1027., 1035. Gothard röntgenfelvételeiről.
1293. Zsoldos Endre: Változócsillagok. Az 1886-os „nova” az Androméda-ködben. = Meteor 25. 1995. 5. sz. p. 40., 42.
1294. Britannica Hungarica Világenciklopédia. 15. kiad. Chicago – Budapest, 1996. 6. köt. p. 481.; 7. köt. p. 708.
1295. Bartha Lajos: Az ógyallai obszervatóriumtól a svábhegyi csillagvizsgálóig. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1996. Budapest, 1995. MTESZ p. 112.
1296. Gazda István: A magyar csillagászat történetéből. Konkoly-Thege és Gothard. In: Gazda István: Reáltudományaink történetéből. Budapest, 1996. pp. 88–90., 121., 134.
1297. Számítások, felfedezések. In: Kulin György munkássága és a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom. Összeáll.: Bartha Lajos, Ponori Thewrewk Aurél, Sragner Márta. Budapest, 1996. MCSE. p. 18. Gothard kisbolygó.
1298. Nagy Kasza István: A szombathelyi premontreiek kiváló fizikatanára, Edelmann Sebő. In: A kultúra történetéből. Válogatás a Gábor Dénes Műszaki-Informatikai Főiskola hallgatóinak tanulmányaiből. Összeáll.: Gazda István. Budapest, 1996. Magyar Tudománytörténeti Intézet. p. 125.
1299. Kustán Jenő: Gothard Jenő által épített Wimhurst-gép restaurálása és műszaki dokumentációjának elkészítése. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 1996. 82 lev., 1 mell.
1300. Magyarország múzeumai. Múzeumlátogatók kézikönyve. Főszerk.: Balassa M. Iván. Budapest, 1996. Kulturtrade Kiadó. p. 237.
1301. Szombathely. In: Magyaroszág városai. 2. köt. Szerk.: Karvalics László. Budapest, 1996. ÉGISZ Kiadó. pp. 400–401.
1302. Csapó Tamás – Pusztay János: Felsőoktatás és tudomány, kutatás-fejlesztés Vas megyében. In: Vas megye társadalmi-gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig. Szerk.: Csapó Tamás. Szombathely, 1996. MTA RKK, Vas Megyei Önkormányzat. pp. 359–360.
1303. Vekerdi László: „A Tudománynak háza vagyon.” Reáliák a Régi Akadémia terveiben és működésében. Piliscsaba, 1996. Magyar Tudománytörténeti Intézet, Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület. p. 106., 194.
1304. Hírek. Információk. Felhívás. Gothard Jenő élete és művei. = A Csillagvizsgáló 3. 1996. 4. sz. lev. 11.
1305. Hírek. Információk. Felhívás. Gothard Jenő élete és művei. = A Csillagvizsgáló 3. 1996. 5. sz. lev. 5.
1306. Keszthelyi Sándor: Megjelent Sragner: Gothard Jenő élete és művei. = Draco 16. 1996. máj. 1. 59. sz. p. 4.
1307. GAE Krónika. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 1. sz. p. 4.
1308. Vértes Ernő: Javaslatok az 1995. évi Gothard Emlékérem adományozására.= Egyesületi Híradó 7. 1996. 1. sz. pp. 16-17.
1309. Koroknai Anikó – Vértes Ernő: Jegyzőkönyv. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 2. sz. pp. 2., 9-11.
1310. Vértes Ernő: A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület 1996. évi VII. tisztújító közgyűlésének határozatai. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 2. sz. p. 13.
1311. Vértes Ernő: Közlemény. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 2. sz. p. 14. A Gothard Emlékérmet a szombathelyi Gothard Általános Iskola kapta.
1312. Programajánlat. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 2. sz. p. 32.
1313. Gothard Jenő sírja – fénykép. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 2. sz. hátsó külső borító.
1314. Bartha Lajos: A Líra-gyűrűsköd központi csillagának első fényképei. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 3-4. sz. pp. 18–22. Gothard Jenő felvételéről.
1315. Fritz Zoltán: Felhívás Gothard Emlékérem kitüntetési javaslatokra. = Egyesületi Híradó 7. 1996. 3-4. sz. p. 29.
1316. Némethné Fehér Katalin: Kunc Adolf (841–1905). = Savaria Fórum 7. 1997. febr. 20. 8. sz. p. 17.
1317. A névadók, Szombathely kiváló polgárai. A következőkben közöljük azon személyek életrajzát, akikről a szombathelyi kitüntetéseket, díjakat elnevezték. Gothard Jenő. = Savaria Fórum 6. 1996. nov. 8. 45. sz. p. 10.
1318. Both Előd: Minek nevezzelek? = Természet Világa 127. 1996. 9. sz. p. 420. A Gothard kisbolygóról.
1319. Lőrincz Tamás: Palatin Gergely bencés fizikus munkássága. = Természet Világa 127. 1996. 10. sz. p. [130.]
1320. Gazda István: A magyar tudomány századai. = Valóság 39. 1996. 7. sz. p. 74.
1321. Gazda István: Magyar tudománytörténet. Piliscsaba, 1997. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 11., 60–61., 63., 143.
1322. Gesztesi Albert: Csillagászati földrajz. Jegyzet. Budapest, 1997. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar. p. 220. A planetáris ködökről. A Lyra gyűrűsköd központi csillagát Gothard Jenő fedezte fel.
1323. Gothard Jenő (Herény 1857. máj. 31. – 1909. máj. 27.) In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1997. pp. 338–339.
1324. Vargha Domokosné: Konkoly-Thege Miklós. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1997. p. 481.
1325. Barta György – Bartha Lajos: Kövesligethy Radó. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1997. p. 504.
1326. Függelék. Az életrajzi lexikon személynévmutatója időrendben. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1997. p. 994.
1327. Függelék. Az életrajzi lexikon személynévmutatója ABC sorrendben. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1997. p. 1002.
1328. Pannon Enciklopédia. Magyarország földje. Főszerk.: Karátson Dávid. Budapest, 1997. Kertek 2000. p. 481., 485.
1329. Bartha Lajos – Könnyű Edina – Könnyű József: Magyarországi csillagászati életrajzi lexikon 3. rész. = A Csillagvizsgáló 4. 1997. 5. sz. pp. 8–9.
1330. Bartha Lajos: A csillagászat „ezermestere” P. Carl Braun S. J. = Draco 17. 1997. szept. 64. sz. p. 3.
1331. Vértes Ernő: Ógyalla 1871 – Hurbanovó 1996. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 1. sz. p. 1.
1332. Csillagászati Hét ’96. október 10–20. Szombathely. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 1. sz. p. 7.
1333. Bartha Lajos: Levelezés Gothard Jenő beszámolóiról az angol Királyi Csillagászati Társasággal. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 1. sz. pp. 15-19.
1334. Fritz Zoltán: Közlemény. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 2. sz. p. 7. 1997-ben Sragner Márta kapta a Gothard Emlékérmet.
1335. Bartha Lajos: Isaac Roberts a ködfényképezés mestere. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 2. sz. pp. 13-14.
1336. Címlapkép: Gothard Jenő csillagász (1857–1909). = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz.
1337. Vértes Ernő: 140 éve született Gothard Jenő. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz. pp. 1–2.
1338. Szily Kálmán: Csillagászati obszervatórium Vasmegyében. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz. pp. 3–4. Megjelent: Természettudományi Közlöny 1882.
1339. Harkányi Béla: Megemlékezés Gothard Jenőről. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz. pp. 5–12. Megjelent: Természettudományi Közlöny 1890.
1340. Konkoly Thege Miklós: Herényi Gothard Jenő. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz. pp. 13–17. Megjelent: Az Időjárás 1909.
1341. Bartha Lajos: Gothard Jenő 1902. évi németországi tanulmányútja. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 3. sz. pp. 18–25.
1342. Bonyhádi Kliegl József: Emlékezzünk régiekre. Herényi Gothard Jenő az ember. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 4. sz. pp. 26–30.
1343. Fritz Zoltán: Felhívás! Javaslat Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 8. 1997. 4. sz. p. 31.
1344. Szauer Ágoston: Vajda János üstököse. = Meteor 27. 1997. 3. sz. p. 50.
1345. Bartha Lajos: Pályaszámítók és asztrofizikusok. Magyar üstököskrónika. [3.] = Meteor 27. 1997. 5. sz. pp. 58–60.
1346. Sárneczky Krisztián: Új magyar vonatkozású kisbolygók: (73/7) Cobot és (7383) Lassovszky. = Meteor 27. 1997. 10. sz. p. 16.
1347. Mizser Attila: Posztóczky Károly (1882–1963). Régi amatőrök emlékei. = Meteor 27. 1997. 11. sz. p. 52., 56.
1348. Csillagászati Hét Szombathelyen. = Vas Népe 42. 1997. okt. 4. p. 20.
1349. Treiber Mária: Csillagda-háló. = Vas Népe 42. 1997. okt. 8. p. 5.
1350. Vértes Ernő: 140 éve született Gothard Jenő. = Vasi Honismereti Közlemények 15. 1997. 2. sz. pp. 18–20.
1351. Encyclopaedia Hungarica. Főszerk.: Bagossy László. 4. köt. Calgary, 1998. Hungarian Ethnic Lexicon Foundation. p. 376.
1352. Vértes Ernő: Előszó. In: Gothard Sándor 1859–1939 természettudós. [Bibliográfia.] Összeáll.: Sragner Márta. Szombathely, 1998. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. p. 3.
1353. Sragner Márta: Életrajz. In: Gothard Sándor 1859–1939 természettudós. [Bibliográfia.] Összeáll.: Sragner Márta. Szombathely, 1998. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. 5-7., 9-10., 12-13.
1354. Eötvös Loránd Tudományegyetem Asztrofizikai Obszervatóriuma. In: Ki kicsoda Szombathelyen? Szerk.: Ribli Ferenc. Szombathely, 1998. p. 190.
1355. Gothard Jenő (Herény 1857. máj. 31. – 1909. máj. 27.) In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Utánnyomás. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1998. pp. 338–339.
1356. Vargha Domokosné: Konkoly-Thege Miklós. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Utánnyomás. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1998. p. 481.
1357. Barta György – Bartha Lajos: Kövesligethy Radó. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Utánnyomás. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1998. p. 504.
1358. Függelék. Az életrajzi lexikon személynévmutatója időrendben. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Utánnyomás. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1998. p. 991.
1359. Függelék. Az életrajzi lexikon személynévmutatója ABC sorrendben. In: Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk.: Nagy Ferenc. Utánnyomás. BETTER MTESZ OMIKK Budapest, 1998. p. 998.
1360. Bartha Lajos: Hírünk a világban: Gothard Jenő és a magyarországi csillagászok nemzetközi hírneve. = Egyesületi Híradó 9. 1998. 1. sz. pp. 3–5., 8–13.
1361. Kántor Károly: Emlékezzünk régiekre. Fél évszázada történt. = Egyesületi Híradó 9. 1998. 1. sz. pp. 14–15. Csillagok Világa 1948. ápr.
1362. Bartha Lajos: Gázfelhő vagy fényudvar: A fotografikus aureoláról. Gothard Jenő vizsgálata egy tévesen értelmezett optikai jelenségről. = Egyesületi Híradó 9. 1998. 2. sz. pp. 5–9.
1363. Fritz Zoltán: Felhívás! Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 9. 1998. 4. sz. p. 30.
1364. Amikor Gothard trombitált. Ikerváron úgy volt, hogy még a parasztok is villanyvasalót használhattak. = Vas Népe 43. 1998. jún. 15. p. 10.
1365. -n. n.-: A Scutum csillagvizsgáló avatása. = Vega 8. 1998. nov. 5.(39.) sz. p. 51.
1366. Did you know? Interesting facts about famous Hungarian scientists and inventors, old books and maps. Budapest, 1999. Corvina p. 26., 59. /Frankfurter Buchmesse ’99 Minibook 4/
1367. Előszó. In: Ember és Ég. Napfogyatkozás, 1999. Szerk.: Fűzfa Balázs, Molnár László. Celldömölk, 1999. Pauz-Westermann Kiadó. p. 5.
1368. Horváth József: Csillagoknak tündöklő barátja. In: Ember és Ég. Napfogyatkozás, 1999. Szerk.: Fűzfa Balázs, Molnár László. Celldömölk, 1999. Pauz–Westermann Kiadó. pp. 98–107. A Gothard testvérekről.
1369. Bartha Lajos: 100 éve hozták létre a Csillagászati Kutató Intézetet. In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1999. Budapest, 1998. MTESZ p. 134.
1370. Gazda István: A csillagászat magyarországi történetéből. In: Gazda István: Kis magyar tudománytörténet. Piliscsaba, 1999. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 11., 60–61., 63., 145.
1371. Horváth József – Molnár László: Kunc Adolf. Budapest, 2000. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. pp. 19., 22., 48–61., 67., 71., 73., 79., 81., 84–85., 92., 97., 102–104. /Tudós tanárok – tanár tudósok/
1372. Vargha Magda: The Life and Work of Miklós Konkoly Thege. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. pp. 10., 12–13. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1373. Konkoly Thege Miklós: A Brief History of the Astrophysical Observatory of the Konkoly Foundation at Ógyalla. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. pp. 18–20. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1374. The Surviving Letters of Konkoly Thege’s Correspondence. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. p. 65. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1375. Bericht über die Versammlung der Astronomischen Gesellschaft zu Budapest. 1898 September 24 bis 27. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. pp. 72–73. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1376. Tass, Antal: Astronomical Conferences Held in the year 1928. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. p. 95. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1377. Bericht über die Versammlung der Astronomischen Gesellschaft zu Budapest. 1930. August 8-12. In: The Konkoly Observatory Chronicle. In Commemoration of its Centenary. Ed.: Vargha, Magda, Csaba, József, Vida, Robert. Budapest, 1999. p. 97. /Konkoly Observatory Monographs No. 3./
1378. Magyar Nagylexikon. 8. köt. Budapest, 1999. Magyar Nagylexikon Kiadó. p. 719.
1379. Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja. Kalauz turistáknak. Szombathely, 1999. B. K. L. Kiadó. p. 126.
1380. Magyarország a XX. században. IV. köt. Tudomány. 1. Műszaki és természettudományok. Szekszárd, 1999. pp. 46., 55–56.
1381. Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Főszerk.: Fehér Katalin. Budapest, 1999. Kertek 2000. p. 327., 350.
1382. Rosta István: Magyarország technikatörténete (a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig.) 2. átd. bőv. kiad. Budapest, 1999. Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 358., 387–388., 391.
1383. Szarka Klára – Fejér Zoltán: Fotótörténet. Budapest, 1999. Műszaki könyvkiadó. pp. 184–185.
1384. Keszthelyiné Sragner Márta: Az Ógyallai Csillagvizsgáló története II. = ASTRA 3. 1999. 5. sz. p. 7.
1385. Bartha Lajos – Ponori Thewrewk Aurél: Napfogyatkozás feljegyzések a történelmi Magyarországon. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 1. sz. p. 7. 19. Bibliogr.: p. 22.
1386. Vértes Ernő: Tizenkilencedszer Megyei Csillagászati Hetek Vas megyében. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 1. sz. p. 26.
1387. Bartha Lajos: Gothard Jenő – az asztrofotográfusok példaképe. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 2. sz. pp. 11–15.
1388. Tóth György: Évfordulók 1999. év első felében. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 2. sz. p. 16., 18.
1389. Fritz Zoltán: Csillagászati vetélkedő a teljes napfogyatkozás jegyében. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 3. sz. p. 6.
1390. Egyesületi krónika 1999. április–május–június. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 3. sz. p. 24.
1391. Könyvespolcra ajánljuk. Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz (1880–1883). = Egyesületi Híradó 10. 1999. 3. sz. p. 25. Könyvismertetés.
1392. Hátsó külső borító: Gothard Jenő időskori arcképe 1900-ból. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 3. sz.
1393. Vértes Ernő: Két évtized a csillagászati ismeretterjesztés szolgálatában. = Egyesületi Híradó 10. 1999. 4. sz. pp. 2–4. Dokumentumkiállítás az MMIK-ban a Csillagászati Hét keretében.
1394. Csizmadia Szilárd: A Scutum Csillagvizsgáló avatása. = Meteor 29. 1999. 2. sz. p. 6.
1395. Szabó Gyula: Régi magyar Messier-észlelések. = Meteor 29. 1999. 3. sz. p. 51. Idézet Gothard M 57 észleléséről Bártfay József 1886-ban a TTK-ban megjelent cikkéből.
1396. Gothards Büste in Steinamanger. = Neue Zeitung 43. 1999. 21. August. No. 34. p. 2. Tóth István Gothard szobráról.
1397. Mayer Judit: A Rumi Rajki Kör mecénást keres. = Savaria Fórum 9. 1999. febr. 4. 5. sz. p. 8.
1398. Bódizs Mária: „Két zászló leng a mi hajónkon.” Az obszervatórium új fénykora. = Szombathelyi Magazin 1999. 3. sz. pp. 3–6.
1399. K. L.: Kis Domokos Dániel: A csúcson. = Természet Világa 130. 1999. 1. sz. p. 47. Könyvismertetés.
1400. Trupka Zoltán: A csillagász Hell Miksa írásaiból. = Természet Világa 130. 1999. 1. sz. p. 48. Könyvismertetés.
1401. Leltár Herschel kertjében. = Természet Világa 130. 1999. 5. sz. pp. 239–240.
1402. Napfogyatkozás: ezt látni kell. = Új Dunántúli Napló 10. 1999. júl. 26. p. 3.
1403. Az idén hunyt el a kiváló tudós, Gothard Jenő. = Vas Népe 44. 1999. febr. 20. p. 9.
1404. Kozma Gábor: Kettős szoboravató Szombathelyen. = Vas Népe 44. 1999. aug. 7. p. 1.
1405. Kozma Gábor: Kettős szoboravató Szombathelyen. = Vas Népe 44. 1999. aug. 10. p. 1., 7.
1406. Vértes Ernő: Gothard Jenő levelei Konkoly Thege Miklóshoz, 1880–1883. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1999. 2. sz. pp. 89–90. Könyvismertetés.
1407. Feiszt György: Gothard Jenő, csillagász, természettudós. (Herény, 1857 – Herény 1909) In: Feiszt György: Szombathely a XXI. század küszöbén. Budapest, 2000. Ceba Kiadó. pp. 126., 128–129.
1408. Kádár Ágnes: Gothard Jenő munkássága 1881-től 1883-ig. Szakdolgozat. BDTF Szombathely. Szombathely, 2000. 47 lev.
1409. Marx György: A marslakók érkezése. Magyar tudósok, akik nyugaton alakították a 20. század történelmét. Budapest, 2000. Akadémiai Kiadó. p. 129., 424.
1410. Németh Adél: Szombathely. 3. jav. kiad. Budapest, 2000. Panoráma. pp. 112–113. /Panoráma Magyar Városok sorozat/
1411. Szombathely és környéke. Kalauz turistáknak és természetbarátoknak. Szombathely, 2000. B.K.L. Kiadó. p. 186.
1412. Vendégváró. Látnivalók Vas megyében. Főszerk.: Boda László, Orbán Róbert. Miskolc, 2000. Well-PRess. p. 128.
1413. Preface. In: Workshop on the Sun and Sun-Like Stars. 9–11 August 1999 Szombathely, Hungary. Szombathely, 2000. pp. [1–2.]
1414. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület (1989–1999.). = Egyesületi Híradó 11. 2000. 1. sz. pp. 3–4. A jubileumi közgyűlésen emlékeztek a névadóra.
1415. Gothard Jenő csillagász (1857–1909) bronz szobra, Tóth István szobrászművész 1920-ban készült alkotása. = Egyesületi Híradó 11. 2000. 2. sz. címoldal.
1416. Közlemény. = Egyesületi Híradó 11. 2000. 2. sz. pp. 8-9. A Gothard Emlékéremről. Vértes Ernő kapta az 1999. évi Gothard Emlékérmet.
1417. Fritz Zoltán: Felhívás. Javaslat Gothard Emlékérem adományozására.= Egyesületi Híradó 11. 2000. 4. sz. p. 1.
1418. Zsoldos Endre: Friedrich Schwab: műszerész, csillagász és entomológus Erdélyben. = Meteor 30. 2000. 6. sz. p. 52.
1419. Kun Mária: Búcsú a csillagászati fényképezéstől. = Természet Világa 131. 2000. 2. sz. p. 66.
1420. 1000 – millennium – 2000 Gothard Sándor természettudós. = Vas Népe 45. 2000. febr. 9. p. 5.
1421. Film az égi előszobáról. = Vas Népe 45. 2000. márc. 28. p. 6. Csillagvárók című film Gothard Jenőről.
1422. 1000 – Millennium – 2000. A telefon megjelenése Szombathelyen. = Vas Népe 45. 2000. szept. 13. p. 5.
1423. Csillagászati hetek. = Vas Népe 45. 2000. okt. 5. p. 6.
1424. Vértes Ernő: Csillagászattörténeti kutatások Vas megyében. = Vasi Honismereti és Helyörténeti Közlemények 2000. 4. sz. pp. 11., 16–25., 27–30.
1425. Bödők Zsigmond: A csillagászati fotográfia magyar uttörői. In: Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók I. Dunaszerdahely, 2001. NAP Kiadó. pp. 89–90. /Magyar Talentum/
1426. Bartha Lajos: Az Auriga (Szekeres) csillagképben fellángoló nova-csillag színképi és fotografikus megfigyelése… In: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 2001. Budapest, 2000. MTESZ p. 33.
1427. Fejér, Zoltán: Das photographische Gewehr von Jenő Gothard. – The photographic gun by Jenő Gothard. In: Fejér, Zoltán: Hungarian Cameras. Ungarische Kameras. Budapest, 2001. Hogyf Editio. pp. 15–18., 137.
1428. Horváth Edit: Gothard Jenő, a premontrei diák. Szakdolgozat. BDTF Szombathely 2001. Szombathely, 2001. 56 lev.
1429. Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós élete és munkássága. In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. p. 15.
1430. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai Konkoly-alapítványú asztrofizikai obszervatórium történetének rövid vázlata. In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. pp. 20–21.
1431. Bericht über die Versammlung der Astronomischen Gesellschaft zu Budapest 1898 September 24 bis 27. (részletek) In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. pp. 73–74.
1432. TASS Antal: Az 1928 évi csillagász-kongresszusok (Heidelberg). In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. p. 96.
1433. Az „Astronomische Gesellschaft” 29. Kongresszusa Budapest, 1930. augusztus 8-13. (részletek). In: A Konkoly-obszervatórium krónikája. Emlékek az elmúlt száz esztendőből. Összeáll.: Vargha Domokosné, Csaba József, Vida Róbert. Budapest, 2001. MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete. p. 97., 99.
1434. Magyar vonatkozású kisbolygók A–B. In: Meteor csillagászati évkönyv 2001. Budapest, 2000. MCSE pp. 144–145.
1435. Révai Új Lexikon. 8. köt. Főszerk.: Kollega-Tarsoly István. Szekszárd, 2001. Babits Kiadó. p. 574-576. Bibliográfiával.
1436. Szombathelyi műsor 2001. január. Szombathely, 2001. Megyei Jogú Város Önkormányzata. p. 7., címoldal. Nagy Róbert: Telefónia című munkájából Gothard Jenő és Kunc Adolf fotója.
1437. Vértes Ernő: Bevezető. In: Vas megye csillagászati emlékei c. kamara kiállítás katalógusa. 2001. augusztus 13 – szeptember 9. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Szerk.: Vértes Ernő. Szombathely, 2001. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. 3–4.
1438. V. Csillagászattörténeti dokumentumok, tanulmányok és kötetek. In: Vas megye csillagászati emlékei c. kamara kiállítás katalógusa. 2001. augusztus 13 – szeptember 9. Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Szerk.: Vértes Ernő. Szombathely, 2001. Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület. pp. 34–40.
1439. Vértes Ernő: Látogatás a Szlovák Központi Csillagvizsgálóban. 2000. október 20. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 1. sz. p. 16.
1440. Regenye Istvánné: Levelesláda. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 1. sz. p. 20. Gothard Jenőről.
1441. Bartha Lajos: Emlékezzünk régiekre. 100 éve történt. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 1. sz. p. 21. Gothard 1901. évi nova megfigyeléseiről.
1442. Vértes Ernő: A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület 12. rendes évi közgyűlése, Szombathely 2001. január 27. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 2. sz. pp. 1., 4., 10–11.
1443. Egyesületi krónika. 2001. április–május–június. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 3. sz. pp. 2–3.
1444. Vértes Ernő: Merre jártunk – mit láttunk. Magyar–Szlovák együttműködés a tudományos kutatásban és a felsőoktatásban. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 3. sz. p. 10.
1445. Vértes Ernő: Csillagászat-történeti séta Herényben. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 3. sz. p. 12.
1446. Vértes Ernő: Csillagászati évfordulók 2001 második felében. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 3. sz. p. 24.
1447. Vértes Ernő: A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje. Csillagászattörténeti konferencia. Szombathely, 2001. augusztus 24–26. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 4. sz. p. 3., 7.
1448. Fritz Zoltán: Felhívás tagtársainkhoz! Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 12. 2001. 4. sz. p. 21.
1449. Vértes Ernő: In memoriam Tóth György. (1934–2001) = Egyesületi Híradó 12. 2001. különszám p. 8.
1450. Kulcsár János: Itt nálunk, vidéken. = Egyesületi Híradó 12. 2001. különszám p. 15.
1451. Péntek Kálmán: Dr. Tóth György csillagász emlékére. = Egyesületi Híradó 12. 2001. különszám p. 19.
1452. Horváth Tibor: Százéves villámjelzők. Hódít a széles a világon. = Élet és Tudomány 56. 2001. 35. sz. pp. 1097–1098. Gothard Jenő kitűnő állapotban lévő villámjelző készülékének fényképe.
1453. Szabados László: Változatok gyűrűsködre. = Élet és Tudomány 56. 2001. 41. sz. p. 1296. A Lyra gyűrűsköd központi csillagát a csillagászati fényképezés egyik úttörője Gothard Jenő fedezte fel.
1454. Mezősi Miklós: 100 éves a magyar villámjelzők. = Légkör 46. 2001. 2. sz. p. 34., 39. Gothard-féle herényi villámjelző készülék említése.
1455. Jeszenszky Sándor – Kovács László – Szalóky Albert: Jedlik Ányos: a fizikus, elektrotechnikus és tanár. = Magyar Tudomány 46. 2001. 2. sz. p. 159. Gothard a Jedlik-féle optikai rácsokkal készítette híres csillagászati felvételeit.
1456. Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós magyar nyelvű írásai. = Magyar Tudomány 46. 2001. 7. sz. p. 875., 880.
1457. Vértes Ernő: In memoriam Tóth György (1934–2001) = Meteor 31. 2001. 4. sz. p. 21.
1458. Katafai Németh József: A herényi Gothard kastély (3.) = Sárvári Hírlap 13. 2001. dec. 7. p. 11.
1459. Iskolai szoboravató. = Savaria Fórum 11. 2001. máj. 24. p. 8. Gothard Jenő mellszobrának avatása május 17-én.
1460. Kozma Gábor: Ma este elfogy a Hold. Narancssárga pompa. A csillagdában figyelik. = Vas Népe 46. 2001. jan. 9. p. 4.
1461. Lenyűgöző volt a holdjáték. A csillagvizsgálóban is élénk érdeklődés kísérte az égi jelenséget. = Vas Népe 46. 2001. jan. 11. p. 4. Fotó: Kiss Teodóra.
1462. Csillagászati verseny gyerekeknek. = Vas népe 46. 2001. jan 13. p. 8.
1463. Messzeszóló, reklámkampány. A Művészetek Háza tárlata korjelenségeket regisztrál. = Vas Népe 46. 2001. jan. 19. 16. sz. p. 7. A média relikviák megidézik Kuncz Adolf és Gothard Jenő telefonkísérleteit.
1464. Planetáriummal bővülhet. Számvetés a csillagdában. – Egyetemi képzés. = Vas Népe 46. 2001. ápr. 12. p. 1., 4.
1465. Séták a városban. = Vas Népe 46. 2001. ápr. 19. p. 7. Herényi csillagászati séta Vértes Ernővel.
1466. A csillagász mellszobra. = Vas Népe 46. 2001. máj. 14. p. 7.
1467. Kertész Mónika: Szoboravató és vetélkedő. Valóra vált a Gothard Jenő általános Iskola régi vágya. = Vas Népe 46. 2001. máj. 18. p. 4.
1468. Oktató csillagvizsgáló a főiskolának. Magyar–szlovák megállapodás tudományos kutatásra. = Vas Népe 46. 2001. júl. 20. p. 8. A Berzsenyi Dániel Főiskola, a Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület és a Szlovák Központi Csillagvizsgáló (Ógyalla) megállapodása. Gothard és Konkoly (Herény és Ógyalla) több mint 120 éves szakmai kapcsolatáról.
1469. A magyarországi csillagászat ezer esztendeje. = Vas Népe 46. 2001. aug. 1. p. 3. A csillagászat 1000 esztendeje konferencia 2001. aug. 24–26. között.
1470. Csillagászat Vasban. Eszközök és dokumentumok mesélnek a multról. = Vas Népe 46. 2001. aug. 28. p. 3. A magyarországi csillagászat 1000 esztendeje rendezvény alkalmából készült kiállítás az MMIM Médium Galériájában. Gothard néhány csillagászati eszközének bemutatása.
1471. Tersztyánszky Krisztina: Csillagászattörténet: két tudomány határmezsgyéjén. A szombathelyi amatőrök vállalnák a kutatómunka összehangolását. = Vas Népe 46. 2001. szept. 1. p. 5. Magyarország 1000 esztendeje címmel tartottak konferenciát a magyar csillagászattörténészek, az MCSE, a Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület és az Armilla Kutatócsoport rendezésében.
1472. -ani- Amatőr Kovács és csillagász. Aki az üllő és a távcső előtt is feltalálja magát. = Vas Népe 46. 2001. szept. 9. p. 1.
1473. Tisztelet Gothard Jenőnek. Megkezdődtek a csillagászati hetek rendezvényei. = Vas Népe 46. 2001. okt. 9. p. 6.
1474. Tersztyánszky Krisztina: Tisztelet Gothard Jenőnek. Megkezdődtek a csillagászati hetek rendezvényei. = Vas Népe 46. 2001. okt. 9. p. 6.
1475. Bariska István: „Mindenhol lehet tisztességesnek maradni”. – Beszélgetés Vértes Ernő amatőr csillagásszal. = Vasi Honismereti Közlemények 27. 2001. 4. sz. p. 11.
1476. Széll Kálmán: Ifj. Gothard Sándor ismeretlen verseskötete és ami mögötte van. = Vasi Szemle 55. 2001. 5. sz. pp. 531., 533., 537., 539., 544–546., 550.
1477. Magyarok az égbolton. Magyarokról elnevezett kisbolygók. = Vega 11 2001. máj. 2.(55.) p. 12. 1710-es számú Gothard kisbolygó.
1478. Fűrész Gábor: Csillagászati képrögzítés. In: Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. Budapest, 2002. MCSE p. 106. A Lyra gyűrűsköd központi csillagának első fotóját készítette.
1479. Kelényi B. Ottó: Kalocsa, Herény, Kiskartal, Ogyalla, Nagytagyos, Erdőtagyos. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 186–187., 188., 285. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./
1480. Harkányi Béla: Gothard Jenő. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 194–198., 286. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./ A Természettudományi Közlöny 1909-es számában megjelent cikk.
1481. Vargha Domokosné: Gothard hazai csillagászati kapcsolatai. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 199–206., 286. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./ A Vasi Szemle 1981-es számában megjelent cikk.
1482. Konkoly Thege Miklós: Az ógyallai obszervatórium történetének rövid vázlata. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. p. 208. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./ Az Időjárás 1913-as számában megjelent cikk.
1483. Vargha Domokosné: Konkoly Thege Miklós. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 217., 220–223., 225. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./
1484. Vargha Domokosné: Magyar csillagászat a 20. században. Kronológiai összefoglaló. In: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeáll.: Gazda István. Piliscsaba, 2002. Magyar Tudománytörténeti Intézet. p. 239., 242. /Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 12./
1485. Gazda István: Millennium és tudomány. Csillagászaink a századfordulón. In: Gazda István: Tudás és tudomány a millenniumi Magyarországon. A magyar műveltség 1100 éve. Budapest, 2002. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. p. 77.
1486. Gazda István: Néhány kiemelkedő tudóséletmű a millennium idejéből. Puskás Tivadar, Homor István. In: Gazda István: Tudás és tudomány a millenniumi Magyarországon. A magyar műveltség 1100 éve. Budapest, 2002. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. pp. 126–127., 132.
1487. Gazda István: Tudósaink a millennium évtizedében. In: Gazda István: Tudás és tudomány a millenniumi Magyarországon. A magyar műveltség 1100 éve. Budapest, 2002. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. p. 154.
1488. Magyarország autóatlasza. Budapest, 2002. Cartographia Kft. p. 215.
1489. Fűrész Gábor: CCD-kamerák a csillagászatban. Egy letűnt korszak, a fotográfia. In: Meteor Csillagászati Évkönyv 2002. Budapest, 2001. MCSE p. 266.
1490. Sparrow: Az Univerzum közelről. Budapest, 2002. GABO Könyvkiadó. p. 107.
1491. Horváth József – Molnár László: Kunc Adolf (1841–1905). In: Szombathelyi tudós tanárok 2. Szerk.: Köbölkuti Katalin. Szombathely, 2002. pp. 24–27., 29–30., 32., 34., 36-38.
1492. Kovács László: Edelman Sebő (1853–1921). In: Szombathelyi tudós tanárok 2. Szerk.: Köbölkuti Katalin. Szombathely, 2002. pp. 46–48., 54.
1493. Egyesületi krónika 2002. április–május–június. = Egyesületi Híradó 13. 2002. 3. sz. p. 17.
1494. Vértes Ernő: Emlékezzünk régiekre. Csillagászati évfordulók 2002. második félévében. = Egyesületi Híradó 13. 2002. 3. sz. p. 26.
1495. Vértes Ernő: 2002. a Vas megyei villámjelzés centenáriuma. (Megemlékezés egy elfeledett Vas megyei tudósról, Palatin Gergelyről.) = Egyesületi Híradó 13. 2002. 3. sz. p. 34.
1496. Felhívás Tagtársainkhoz! = Egyesületi Híradó 13. 2002. 4. sz. p. 8. Gothard Emlékérem adományozása.
1497. Fodor Lajos István: Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók I. Magyarok a fotográfia történetében. = Élet és Tudomány 57. 2002. 2. sz. p. 55.
1498. Bartha Lajos: Wonaszek Antal, az elfeledett bolygóészlelő. = Meteor 32. 2002. 7-8. sz. p. 58.
1499. Győry Hedvig: Híres szombathelyiek nyomában. Gothard Jenő és István egyiptomi gyűjteménye. = Ókor 1. 2002. 1. sz. p. 54 p.
1500. Stemlerné Balogh Ilona: A Lumière testvérek. Az autochrom és az első színes fotográfiák. = Váci Polgár 2002. június p. 6.
1501. (kor) [Kozma Gábor]: Európai nívójú tudós volt. Gothard Jenőt méltatják. Emlékülés és kiállítás az obszervatóriumban. = Vas Népe 47. 2002. máj. 14. p. 4. Az ELTE Gothard Obszervatóriumában három napos konferenciát tartanak Gothard Jenő tiszteletére.
1502. (kor)[ Kozma Gábor]: Gothard történeti múzeum. Korának jelentős személyisége volt. = Vas Népe 47. 2002. máj. 23. p. 4. Tudomány- és technikatörténeti kiállítás az ELTE Gothard Obszervatóriumában.
1503. Kozma Gábor: Gothard üzenete a mának. Öt új egyetemi tanszéket nyitnának a főiskolán. Fele bánat, dupla öröm. = Vas Népe 47. 2002. máj. 18. p. 1., 4.
1504. Kozma Gábor: Elzúgott mellettünk egy kozmikus kavicsdarab. = Vas Népe 47. 2002. júl. 1. p. 8.
1505. Agóratáblák. In: Álmok álmodói. Világraszóló magyarok. Kiállítási katalógus. 2. köt. Fejlesztések és eredmények. Ganz/Millenáris Park 2001–2002. Budapest, 2003. pp. 15–17.
1506. Asztronómia – csillagdák tudósai és rádiócsillagászok. In: Álmok álmodói. Világraszóló magyarok. Kiállítási katalógus. 2. köt. Fejlesztések és eredmények. Ganz/Millenáris Park 2001–2002. Budapest, 2003. p. 231., 236.
1507. Kalocsi Péter: Városi villamosvasutak létesítése a Nyugat–Dunántúlon a 19. század utolsó éveiben (Szombathely és Sopron). In: A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. A Budapesten és Pécsett 2002. november 25–26-án megtartott tudományos konferencia előadásai. Szerk.: Frisnyák Sándor, Tóth József. Nyíregyháza–Pécs, 2003. p. 392.
1508. Egy fényképező szerzetes. Palatin Gergely. Budapest, 1993. Magyar Fotográfiai Múzeum, Pelikán Kiadó. pp. 22–23. /A magyar fotográfia történetéből 4./
1509. Fejér Zoltán: Gothard Jenő és „fotograf-puskája”. In: Fejér Zoltán: Petzvaltól a pajtásig. A magyar fényképezőgép-gyártás története (1839–1966). Budapest, 2003. Hogyf Editio. pp. 11-12.
1510. A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1825–2002. 1. köt. Szerk.: Beck Mihály. Budapest, 2003. pp. 423–424. /MTA Társadalomkutató Központ. Tudománytár/
1511. Sipos Richárd: Tudod-e? Csillagászat. Érdekes kérdések és válaszok gyermekeknek. Kusújszállás, 2003. p. 60.
1512. Víg Károly: Zoological Research in Western Hungary: A History. Szombathely, 2003. Vas County Museums’ Directorate Vas County Body of the Hungarian Academy of Sciences. p. 44.
1513. Bartha Lajos: Az extragalaktikus csillagászat úttörője: Keeler. = Draco 26. 2003. okt-dec. 103–104. sz p. 9. Gothard Jenő megelőzte Keelert a ködök vizsgálatában.
1514. Bartha Lajos: Aki megreformálta a kisbolygó keresést: Max Wolf. = Draco 26. 2003. okt-dec. 103–104. sz p. 8–9. Wolf ismerte és nagyra értékelte Gothard Jenő munkásságát.
1515. Radnai Rezső: Jól esik néha megpihenni és visszanézni a múltba… (Gothard István dr. emlékezései Vasmegye nagyjairól.) = Egyesületi Híradó 14. 2003. 1. sz. pp. 38–46.
1516. Horváth József: Egy rejtély megoldódott. Megjegyzések a címképhez. = Egyesületi Híradó 14. 2003. 2. sz. pp. 20–21. A herényi obszervatórium parkjában 1882-ben épített pavilonról.
1517. Vértes Ernő: Berzsenyi Dániel Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Szakmai Napja, 2003. január 30. Merre jártunk – mit láttunk? = Egyesületi Híradó 14. 2003. 2. sz. p. 33. Nemes József: Az elektromosság gyakorlati alkalmazásának kezdeteie Vas megyében. Gothard Jenő és Gothard Sándor.
1518. Bartha Lajos: A Gothard fivérek bolygó észlelései. Emlékezzünk régiekre. = Egyesületi Híradó 14. 2003. 2. sz. pp. 35–45.
1519. Felhívás Tagtársainkhoz! = Egyesületi Híradó 14. 2003. 2. sz. pp. 11–12. Gothard Emlékérem adományozása.
1520. Maróti Tamás: Magyar csillagászok emlékérmeken. = Érem 59. 2003. 1. pp. 42–43.
1521. Holl András: Álmok Álmodói – Világra szóló Magyarok. Kiállítási katalógus. = Meteor 33. 2003. 6. sz. p. 57.
1522. Csillagok nyomában járnak. = Vas Népe 48. 2003. jan. 21. p. 8.
1523. Ceman, Róbert – Pittich, Eduard: A világegyetem 2. Csillagok – Galaxisok. Csillagászati enciklopédia. 1. kiad. Budapest, 2004. Geobok Hungary. p. 64. /Rekordok/
1524. Molnár László: Tanári kézikönyv a 8. osztályos fizika tantárgy tanításához. Celldömölk, 2004. Apáczai Kiadó. p. 123., 127., 129–130. A fényképész Gothard említése, életrajza.
1525. Virág Zsolt: Szombathely–Herény (Szalánczy)–Gotthárd–Purgly–Bauer-kastély. In: Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 5. köt. Vas megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2004. Fo-Rom Inwest. pp. 264–266. Béke tér 1/A.
1526. Virág Zsolt: Szombathely–Herény–Gotthárd–(Herczeg-Balogh)-kúria. In: Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 5. köt. Vas megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2004. Fo-Rom Inwest. pp. 266–267. Szent Imre herceg útja 112.
1527. Bartha Lajos: A Messier-katalógus égitestjei – ahogyan a korai észlelők látták II. rész. = Draco 28. 2004. júl–szept. 109–110. sz. pp. 10–13. Gothard Jenő fényképezett ködöket: M 31 (1885); M 51 (1888); M 64 (1888).
1528. Bartha Lajos: A Messier-katalógus égitestjei – ahogy a korai észlelők látták III. = Draco 28. 2004. okt–dec. 111–112. sz. pp. 5–8. Gothard Jenő fényképezett ködöket: M 66 (1888); M 57 (1886); M 42 (1890).
1529. Matisz Attila – Pásti János – Vértes Ernő – Rónay Viktor: Az egyesület 15. rendes évi tisztújító közgyűlése, 2004. január 17. Jegyzőkönyv. = Egyesületi Híradó 15. 2004. 2. sz. p. 13.
1530. Fritz Zoltán: Felhívás a Gothard Emlékérem adományozására. = Egyesületi Híradó 15. 2004. 4. sz. p. 13.
1531. Sági Ferenc: Egy műkedvelő „amatőrcsillagász” visszaemlékezései. = Egyesületi Híradó 15. 2004. 4. sz. p. 25.
1532. Vértes Ernő: Ez évben volna 85 éves egy elfeledett amatőrcsillagász; Bencze Sándor. = Egyesületi Híradó 15. 2004. 4. sz. pp. 34-37., 40.
1533. Horányi Gábor: A Vénusz átvonul. = Élet és Tudomány 59. 2004. 23. sz. p. 719. Idézet Gothard Jenőtől az 1882. december 6-ai átvonulás herényi megfigyeléséről.
1534. Virág Zsolt: Vas megyei kastélyok és legendák. = Kárpát-medencei Kastély Krónika 1. 2004. 1. sz. p. 4., 11.
1535. Gazda István: A Természet Világa magyar örökség. = Természet Világa 135. 2004. 5. sz. p. 195.
1536. Ponori Thewrewk Aurél: Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász. Piliscsaba, 2003. = Természet Világa 135. 2004. 5. sz. p. 239. Könyvismertetés.
1537. Kozma Gábor: A csillagkapu őrzői. Európa-szerte figyelmet érdemlő csillagvizsgáló épül Hegyhátsálon. = Vas Népe 49. 2004. dec. 27. p. 8. A falu szülötte Kuncz Adolf, akinek tanítványa volt Gothard Jenő.
1538. Általános ksilexikon. 1. köt. A–K. Főszerk.: Rostás Sándor, Szlávik Tamás. Budapest, 2005. Magyar Nagylexikon Kiadó. p. 611.
1539. Bartha Lajos: Kövesligethy Radó emlékezete: két tudomány-terület magyar uttörője. Szombathely, 2005. pp. 5-6., 11., 36. /Egyesületi füzetek 4./
1540. Molnár László: Fizika a 8. osztály (a 14 éves korosztály) számára. Második kiadás. Celldömölk, 2005. Apáczai Kiadó. p. 143. A csillagászati fényképezés úttörőjéről, fényképekkel.
1541. A csillagászat évfordulói 2005-ben. III. Magyar vonatkozású évfordulók. Összeáll.: Bartha Lajos. = Draco 29. 2005. jan–márc. 113–114. sz. p. 13.
1542. Bartha Lajos: 160 éve született Fényi Gyula – a Napkutatás magyar úttörője. = Egyesületi Híradó 16. 2005. 4. sz. p. 43.
1543. Zsoldos Endre: Magyarország és az „új csillagok”. = Természet Világa 136. 2005. 7. sz. p. 315.
1544. Távcsővel kísérik az égi vándort. Évezredekig bolyong magányos útján. = Vas Népe 50. 2005. jan. 12. p. 7. Gothard Jenő műszerésze Molnár József dédunokája (Ruff Miklós mérnök) átadta a Gothard család pecsétnyomóját Jankovics Istvánnak a Gothard Obszervatórium vezetőjének.
1545. Kozma Gábor: Csillagkutatók. Borús idő várta az érdeklődőket a részleges napfogyatkozáson. = Vas Népe 50. 2005. okt. 4. p. 1., 3.
1546. Herényben,… 1881-ben csillagvizsgálót épített Gothard Jenő és Sándor… = Nemzeti évfordulóink 2006. Főszerk.: Estók János. Budapest, 2005. p. 63.
1547. Mohácsi István: Az Univerzum táguló látóhatára. = Vega 15. 2005. okt. 31. 2.(71.) sz. pp. 6-7. Lyra-gyűrűsköd középponti csillaga.
1548. Fűrész Gábor: Csillagászati képrögzítés. In: Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. Budapest, 2006. MCSE p. 104. A Lyra gyűrűsköd központi csillagának első fotóját készítette.
1549. Bakos Gáspár: A mélyég-objektumok világa. In: Amatőrcsillagászok kézikönyve. Szerk.: Mizser Attila. Budapest, 2006. MCSE p. 439.
1550. Kádár Márta: Látogatóban. = Élet és Tudomány 61. 2006. 3. sz. p. 88. Szellemi családfa Jedlik Ányos és Eötvös Loránd hatása a magyar fizikára című kiállításon Gothard Jenő is szerepel.
1551. A jeles tudós síremléke. = Vas Népe 51. 2006. okt. 7. p. 3. Gothard Jenő síremlékét Csinger Péter készítette el a Szépítő Egyesület kezdeményezésére.
1552. Kunc Adolf, a tudós utóélete. Tudománytörténeti érdekességeket is hallottunk. = Vas Népe 51. 2006. okt. 31. p. 5. Kunc Adolf és Gothard Jenő kapcsolatáról.
1553. Bartha Lajos: Gothard Jeő (1857–1909). In: Dalos Endre: Az én világom. 7. A kettőscsillagok. A Draco különkiadása. Bóly–Paks, 2007. pp. 60-61.
1554. Bartha Lajos: Kövesligeti Radó (1862–1934). In: Dalos Endre: Az én világom. 7. A kettőscsillagok. A Draco különkiadása. Bóly–Paks, 2007. p. 77.
1555. Bartha Lajos: Konkoly Thege Miklós (1842–1916). In: Dalos Endre: Az én világom. 7. A kettőscsillagok. A Draco különkiadása. Bóly–Paks, 2007. p. 141.
1556. Gyenizse Péter: Csaba királyfi útján. In: Az emberiség útjai barangolás a történelem legendás útvonalain. Szerk.: Lóczy Dénes, Pap Norbert. Képszerk.: Mánfai György. Pécs, 2007. Alexandra. p. 21. Gothard Gyűrűs-köd fényképéről.
1557. Mindenki Lexikona A–Z. Főszerk.: Szlávik Tamás. Budapest, 2007. Magyar Nagylexikon Kiadó. p. 318.
1558. Jankovics István: Gothard Jenő. In: Nemzeti évfordulóink 2007. Főszerk.: Estók János. Budapest, 2006. Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzetközi Évfordulók Titkársága. p. 25.
1559. Csizmadia Ákos: Újhold. = Égi Háttér 1. 2007. 1. sz. p. 5.
1560. Csizmadia Ákos: Emlék-kép. Az alkotó ember. 150 éve született Gothard Jenő csillagász. = Égi Háttér 1. 2007. 1. sz. pp. 2., 15–20.
1561. Vértes Ernő: Gothard Jenő új síremléke a herényi temetőben. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 1. sz. pp. 4-8. Avatása 2006. okt. 7-e. Készítette: Csinger Péter kőfaragó.
1562. Bartha Lajos: 100 éve született Detre László. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 1. sz. p. 26. Gothard műszerei a Premontrei Főgimnáziumban.
1563. Bartha Lajos: Gothard Jenő esztendejében. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 2. sz. pp. 19., 43-50.
1564. Vértes Ernő: Látogatás a Pannonhalmi Bencés Főapátságban. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 3. sz. pp. 20–21. Jedlik Ányos Gothard Jenőhöz írt levele.
1565. Péntek Kálmán: Beszámoló a Gothard Jenő születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáról. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 3. sz. pp. 23-26. Szombathely, 2007. május 31.-június 2.
1566. Felker Bernadett: Kövesligethy Radó Vas megyei munkássága. = Egyesületi Híradó 18. 2007. 4. sz. pp. 33–34. Szakdolgozatáról, amely a Berzsenyi Dániel Főiskolán készült.
1567. Eugen von Gothard 150th birth’s anniversary conference. May 31-June 2, 2007 Szombathely, Hungary. = Meteor 37. 2007. 5. sz. hátsó belső borító.
1568. Sragner Márta: Új Gothard-bibliográfia. = Meteor 37. 2007. 6. sz. pp. 54–55. Az MCSE csillagászattörténeti honlapjára 2007. május 31-én feltett 4. kiadású 1.494 tételes bibliográfiáról.
1569. Keszthelyi Sándor: Gothard Jenő új síremléke. = Meteor 37. 2007. 6. sz. p. 56.
1570. Bartha Lajos: Gothard Jenő emlékezete. = Meteor 37. 2007. 7-8. sz. pp. 94–102.
1571. Rezsabek Nándor: A csillagászat történetéért. = Meteor 37. 2007. 7-8. sz. p. 104. Gothard bibliográfia a csillagászattörténeti honlapon.
1572. Székely Péter: A Gyűrüs-köd és központi csillaga. = Meteor 37. 2007. 7-8. sz. pp. 122-123.
1573. Kovács József: Gothard Jenő, a színképelemzés magyarországi úttörője. = Meteor 37. 2007. szept. 9. sz. pp. 13–17.
1574. Sragner Márta: Gothard Jenő (Herény, 1857. május 31. – Herény, 1909. május 29.) In: Nemzeti évfordulóink 2009. Főszerk.: Estók János. Budapest, 2008. p. 21.
1575. Vértes Ernő: Beszámoló az egyesület 2008. rendes évi közgyűléséről. Csillagászattörténeti kutatás és adatgyűjtés. = Egyesületi Híradó 19. 2008. 3. sz. p. 12. Gothard Jenő születésének másfélévszázados jubileuma megünneplése.
1576.  Vértes Ernő: 50 éve kezdődött az űrkutatás Szombathelyen. (Második befejező rész.) = Egyesületi Híradó 19. 2008. 3. sz. pp. 41., 43., 47.
1577. Vértes Ernő: Negyed század a csillagászati ismeretterjesztés és az amatőrcsillagászat szolgálatában. (25 éves a Gothard Amatőrcsillagászati Megfigyelő és Bemutató Csillagvizsgáló.) = Egyesületi Híradó 19. 2008. 4. sz. p. 2. Idézet a Vas Népe 1983. okt. 12-i cikkéből.
1578. Kovács József: Gothard Jenő felvételei a Holmes-üstökösről. = Meteor 38. 2008. ápr. 4. sz. pp. 31–33.
1579. Kovács József – Vincze Ildikó: Szombathely csillagászata. = Meteor 38. 2008. júl–aug. 7–8. sz. pp. 32–39. Gothard Jenőtől napjainkig.
1580. Keszthelyi Sándor: Lant a Földön. = Meteor 38. 2008. nov. 11. sz. p. 17. A Vas Népe 2008. aug. 27-i cikkének idézése.
1581. Lyra mozi újra havonta kétszer. = Vas Népe 53. 2008. aug. 27. p. 7. A Herényi Kulturális és Sportegyesület mozija, Gothard Jenőre emlékezve a Lyra gyűrűsködről kapta a nevét.
1582. Kalendárium – május. A Lyra-gyűrűsköd (M57). In: Meteor csillagászati évkönyv 2009. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2008. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT nyomda. pp. 80–82.
1583. Évfordulók – május: Száz éve hunyt el Gothard Jenő. In: Meteor csillagászati évkönyv 2009. Szerk.: Benkő József, Mizser Attila. Budapest, 2008. Magyar Csillagászati Egyesület, G-PRINT BT nyomda. pp. 82–83.
1584. Csillagászati évfordulók 2009. év első félévében. = Egyesületi Híradó 20. 2009. 1. sz. p. 24.
1585. Sragner Márta: [Gothard Sándor] életrajz. = Egyesületi Híradó 20. 2009. 1. sz. pp. 25–27., 29–31.
1586. Herényi Gothard Jenő meghalt. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 2–3. Megjelent: Vasvármegye, 1909. máj. 30.
1587. Gothard Jenő temetése. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 4–5. Megjelent: Vasvármegye, 1909. jún. 2.
1588. Vincze Ildikó – Kovács József – Jankovics István: Gothard Jenő, a mérnök-tudós. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 10–21.
1589. A herényi asztrofizikai obszervatorium. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 24–26. Megjelent: Vasmegyei Lapok, 1881. dec. 22.
1590. Trefort minister Szombathelyen. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 27. Megjelent: Vasmegyei Lapok, 1880. jún. 1.
1591. Tudós vendégei voltak a napokban városunknak. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 27–28. Megjelent: Vasmegyei Lapok, 1884. aug. 31.
1592. Gothard Jenőt a magyar tudományos akadémia, 37 szavazattal 7 ellen, levelező tagjává választotta. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 28-29. Megjelent: Vasvármegye, 1890. máj. 18.
1593. Söptei Imre: A „gründoló” Gothard. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 32., 35., 40. Gothard Sándor munkássága.
1594. Telephon kisérletek. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 48. Megjelent: Vasmegyei Lapok, 1881. jún. 12.
1595. A villamos tanácskozás. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 48. Megjelent: Vasvármegye, 1895. márc. 21.
1596. A villamosság korszaka. = Életünk 47. 2009. 5. sz. pp. 48–49. Megjelent: Vasvámegye, 1880. márc. 28.
1597. Látogatás az ikervári elektromos műveknél. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 50. Megjelent: Vasvármegye, 1896. máj. 3.
1598. Elektromos közuti vasutunk próbamenetei…= Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 52. Megjelent: Vasvármegye, 1897. máj. 20.
1599. Fotografálás röntgensugarakkal. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 52. Megjelent: Szombathelyi Ujság, 1898. máj. 15.
1600. Katona Attila: Metamorphosis Sabariae. Szombathely átváltozása. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 54., 62., 64.
1601. A Gothard kisbolygó. = Életünk 47. 2009. 5. sz. p. 66.
1602. Horváth Tibor: Százéves villámjelzők. Hódít a széles a világon. http://www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/2001/0135/04.html pp. 2–4.
1603. 1710Gothard (1941 UF). = http://www.dorogi-gimn.sulinet.hu/astro/magyar/1710.html lev. 1–2.
1604. Jankovits István – Horváth József – Vincze Ilidikó J.: Astronomical Databases in the XVII–XVIII Centuries: Old Astronomical Books in the Library of Gothard Observatory. = http://www.gothard.hu/gothard/library/library.html p. 1.
http://www.bdtf.hu/egysegek/tanszekek/fizika/publikaciok.html p. 1.

 

Frissítés:

Hozzászólás

hozzászólás