Álláshirdetés fiatal csillagászoknak és fizikusoknak

3984

Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet 2015 szeptemberétől öt új fiatal kutatói állás betöltésére.

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

2015 szeptemberétől öt új fiatal kutatói állás betöltésére. Ennek keretében a
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)

munkakör betöltésére.

piszkesteto

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A új tudományos segédmunkatárs a Csillagászati Intézet bármely jelenleg futó kutatásába bekapcsolódhat, de prioritást élveznek a következő kutatási témák:

 • A 2014-ben indult MTA CSFK Lendület AGB Nukleáris Asztrofizika és Csillagpor csoporthoz csatlakozva a csillagok belső szerkezetének kutatása, kiemelten a nukleáris asztrofizika vagy az asztroszeizmológia módszereivel. Preferált kutatási témakörök: energiatermelési folyamatok kis- és közepes tömegű csillagok magjában – aszimptotikus óriá́sági csillagok szerepe a kémiai elemfejlődésben – csillagpulzációk kutatási fotometriai és spektroszkópiai mérések alapján – csillagfejlődési és pulzációs modellek együttes alkalmazása kései típusú csillagokra.
 • A 2014-ben indult MTA CSFK Lendület Korongkutató Csoporthoz csatlakozva a csillag körüli korongok vizsgálata olyan nagy térbeli felbontású interferometriás vagy adaptív optikás mérések segítségével, mint az ALMA, a SPHERE, és más ESO-műszerek, részben meglévő adatok alapján, részben új távcsőidő-pályázatok benyújtása révén. Speciális előképzettség: előnyt jelent a csillagkeletkezéssel kapcsolatos általános tudás és tapasztalat az infravörös és milliméteres mérések feldolgozásában.
 • A CSFK Asztromineralógiai programjában szemcsék, ásványok valamint izotópok keresése és vizsgálata meteoritokban, amelyek a Naprendszer születési viszonyaiba, a protoplanetáris korong jellemzőibe, valamint a mára jórészt széttört ősi égitestek (planetezimálok) tulajdonságaiba engednek bepillantást. A munka laboratóriumban végzendő, elsősorban a Földtani és Geokémiai Intézetben. Előképzettség: ásványtani és geokémiai alapismeretek, egyes ásványok optikai mikroszkópi felismerése, képződési viszonyainak és átalakulási jelenségeinek ismerete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. (Ez jelenleg havi bruttó 174,900 Ft bért jelent, aminek a várható nettója mintegy 15-20%-kal több az állami PhD-ösztöndíjtól!)

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi, csillagász vagy fizikus MSc diploma
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével)

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okiratot)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)
 • Szakmai önéletrajz
 • Eddigi szakmai tevékenység bemutatása, publikációk
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Dr. Ábrahám Péter részére a titkarsag@csfk.mta.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért két tagjából álló bírálóbizottság véleményezi, a főigazgató döntését 2015. augusztus 20-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • MTA honlap – 2015. június 16.
 • MTA CSFK honlap – 2015. június 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a tárgyban feltüntetni a következőt: „CSI fiatal kutató 2015”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.

Hozzászólás

hozzászólás