Így él Vekerdi László!

1512

Több évtizeden át gyarapította az MTA Könyvtárának gyűjteményét és tanított sokakat igényességre, a tudományok tiszteletére.

Emlékét őrzik a Gyűjteményszervezési Osztály régi és jelenlegi munkatársai és a könyvtár gyűjteményének sok-sok ezer darabja, amit páratlan szakmai tudással és igazi könyvtárosi szorgalommal, alapossággal választott ki beszerzésre.

A csillagászat barátai a csillagászattörténettel kapcsolatos tanulmányaira emlékeznek. Főként a Galileo Galileiről írt életrajzára, amelynek ezt a különös címet adta: Így él Galilei.

Ismertetése itt:
http://kiskun.mcse.hu/konyvismertetesek/5._vekerdi_laszlo_igy_el_galilei..html

Maga a könyv teljes szövege a Magyar Elektronikus Könyvtárban:
http://mek.oszk.hu/05000/05031/html/

Vekerdi László tudománytörténész Csillagászat Nemzetközi Évében elhunyt ugyan, de tartalmas és élvezetes stílusú tanulmányaiban továbbra is velünk: él!


Vekerdi László csillagászattörténettel kapcsolatos művei:

1.      Vekerdi László: Jegyzetek Galilei mechanikájáról. = Magyar Tudomány 71.(9.) 1964. okt. 10. sz. pp. 609-623. Galilei és az antik hagyomány.; A reneszánsz-platonizmus Arkhimédész-kultusza.; Galilei és az itáliai technikai-empirikus tradíció.; A szabadesés törvénye.; Galilei és a középkori fizika.; Galilei matematikája.

2.      Vekerdi László: A Principia születése. = A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei 14. 1964. 2. sz. pp. 161-182. Hooke, Halley, Wren, Huygens, Flamsteed, Hevelius szerepe Newton főművének megírásában.

3.      Vekerdi László: A Galilei-pör. = Világosság 5. 1964. febr. 2. sz. pp. 88-94.

4.      Vekerdi László: Ami ellen Galilei küzdött … A skolasztikus világkép és az újkori természettudomány. = Világosság 5. 1964. márc. 3. sz. pp. 169-173.

5.      Vekerdi László: Új világkép születése. Tudomány és teológia küzdelme a kopernikuszi rendszer körül. = Világosság 5. 1964. júl-aug. 7-8. sz. pp. 452-461.

6.      Vekerdi László: Newton és a papi eskü. = Világosság 5. 1964. szept. 9. sz. pp. 545-549. Newton és Bentley levélváltásai.

7.      V. L. [Vekerdi László]: Amiről eddig keveset tudtunk… Két könyv a fizika magyarországi történetéről. = Világosság 7. 1966. febr. 2. sz. pp. 125-127. Zemplén Jolán két könyvének (A magyarországi fizika története 1711-ig és A magyarországi fizika története a XVIII. században) ismertetése.

8.      Vekerdi László: A Galilei-pör. In: Vekerdi László: Kalandozás a tudományok történetében. Művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 1969. Magvető Kiadó, Szegedi Nyomda. pp. 5-46. /Elvek és utak./

9.      A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál, Szerk.: Vörös Antal. Budapest, 1975. Akadémiai Kiadó, Akadémiai Nyomda. 547 p. Csillagászat: pp. 237-238. (A dualizmus évtizedei 1867-1918, Ógyalla, Herény).; pp. 474-475. (A tudományos fejlődés a szocializmus építésének évtizedeiben, Szabadsághegy, Piszkéstető, Debrecen). Ezen részeket Vekerdi László írta.

10.     Vekerdi László: Így élt Newton. Budapest, 1977. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Alföldi Nyomda. 267 p. /Így élt…/ Szakmailag ellenőrizte: Barlai Katalin.

11.     Vekerdi László: Mit jelent ma számunkra Albert Einstein? = Természet Világa 112. 1981. jan. 1. sz. pp. 38-39. Könyvismertetés az Albert Einstein Emlékére 1879 – 1979. Összeállította, szerk.: Abonyi Iván, Staar Gyula. (Budapest, 1979-1980. TIT Budapesti Szervezete) tanulmánykötetéről.

12.     Vekerdi László: Enklima. = Tudomány [1.] 1985. okt. 2. sz. pp. 26-28. Szabó Árpád munkássága az ókori görög csillagászati ismeretek kutatásáról.

13.     Vekerdi László: "Magamtól tudom, mi a jó." = Élet és Tudomány 41. 1986. ápr. 18. 16. sz. pp. 485-487. A véges végtelen című művelődéstörténeti rádióműsorral párhuzamos cikk az ókori tudományos világképről. I. e. IV. századi görög napóra, gnómónos világkép.

14.     Vekerdi László: Galilei eretneksége. = Természet Világa 117. 1986. jún. 6. sz. pp. 246-249.

15.     Teremtés. = Janus 7. 1989. 1. sz. pp. 1-95. P. W. Atkins Teremtés című kozmológiai könyvének (Budapest, Gondolat, 1987., eredeti angol: 1981) elemzése. Referátum: Károlyházi Frigyes (fizikus) pp. 1-8.; Korreferátumok: Vekerdi László (könyvtáros) pp. 9-12. és mások. Bibliográfia. pp. 86-95.

16.     Vekerdi László: A Galilei-kép változásai. = Természet Világa 123. 1992. aug. 8. sz. pp. 352-356.

17.     Herczeg János – Vekerdi László: "A sárkányok csavart útján". = Természet Világa 123. 1992. szept. 9. sz. pp. 416-418.

18.     Vekerdi László: Galilei – jezsuiták tanítványa? 1. rész. = Természet Világa 124. 1993. okt. 10. sz. pp. 447-449.

19.     Vekerdi László: Galilei – jezsuiták tanítványa? 2. rész. = Természet Világa 124. 1993. nov. 11. sz. pp. 494-496.

20.     Vekerdi László: Így él Galilei. Budapest, 1997. Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, G-Print nyomda. 408 p.

21.     Vekerdi László: Így él Galilei. [2. kiad.] Budapest, 1998. Typotex Kft. Elektronikus Kiadó, G-Print nyomda. 408 p.

22.     Vekerdi László – Herczeg János: Az égi hírnök visszfénye. A véges végtelen 1. = Élet és Tudomány 59. 2004. szept. 10. 37. sz. pp. 1162-1165. Galilei 1610-es Sidereus Nuncius című könyve és hatása.

23.     Vekerdi László – Herczeg János: A világegyetem geometriája. A véges végtelen 2. = Élet és Tudomány 59. 2004. okt. 1. 40. sz. pp. 1268-1271. Michelangelo: Utolsó ítélet, és Raffaelo: Disputa című festményei napközéppontú és földközéppontú világképekre utalnak.

24.     Vekerdi László – Herczeg János: Örök törvények nyomában. A véges végtelen. 3. Riportesszé. = Élet és Tudomány 59. 2004. nov. 26. 48. sz. Diákoldal melléklet 14. 6. sz. 41-44.

25.     Vekerdi László – Herczeg János: Descartes meséi. A véges végtelen. 4. = Élet és Tudomány 60. 2005. aug. 26. 34. sz. pp. 1062-1065.

26.     Vekerdi László – Herczeg János: Descartes három axiómája. A véges végtelen. 5. = Élet és Tudomány 60. 2005. okt. 28. 43. sz. pp. 1360-1363. A cikk a Magyar Rádió Gordiusz műhelyének "A véges végtelen" című műsora alapján készült.

27.     Vekerdi László: Piaci mendemondától a Csillaghírnökig. = Természet Világa 140. 2009. I. különszám. Feltárul a Világegyetem. pp. 3-7. A csillagászati távcső születése. A távcső földi és égi használata Galilei (és mások) által 1609 nyarától 1611 tavaszáig. Vekerdi László: Így él Galilei című könyvéből készített montázs. Az összeállítást Herczeg János készítette.

Vekerdi László közreműködése csillagászattörténettel kapcsolatos művekben:

28.     Bernal, John Desmond: A fizika fejlődése Einsteinig. Ford.: Mátrai Mária. Budapest, 1977. Gondolat Kiadó – Kossuth Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. 352 p. Szakmailag ellenőrizte, az előszót írta, függelékkel és jegyzetekkel ellátta: ifj. Gazda István. Közreműködött: M. Zemplén Jolán, Fehér Márta, Vekerdi László.

29.     Newton, Isaac: A világ rendszeréről és egyéb írások. Vál., ford., jegyz. utószó ell.: Fehér Márta. Budapest, 1977. Európa Könyvkiadó, Franklin Nyomda. 426 p. /Magyar Helikon./ A fordítást az eredetivel egybevetette: Vekerdi László.; Színelméleti tanulmányok.; Levél Robert Boyle-hoz, 1679.; A világ rendszeréről.; Négy levél Richard Bentleyhez.

30.     Hoyle, Fred: Stonehenge-től a modern kozmológiáig. Ford.: Kada Júlia. Budapest, 1978. Magvető Könyvkiadó, Dabasi Nyomda. 165 p. /Gyorsuló idő./ Három csillagászati tanulmány: 1. Stonehenge (pp. 5-62. ).; 2. Nikolausz Kopernikusz (pp. 63-137.).; 3. Új fejlemények a kozmológiában (pp. 138-166.). A magyar szöveget az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte: Vekerdi László.

31.     Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 2. bőv. kiad. Budapest, 1981. Gondolat Könyvkiadó, Athenaeum Nyomda. 491 p., 32 t. Lektorálta: Mátrai László és Vekerdi László. A hivatkozásjegyzéket (az idézeteket tartalmazó elsőfokú forrásokat) összeállította: Gazda István. pp. 461-471.

32.     Galilei, Galileo: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből Galileo Galilei úr, a római akadémia tagja, a fenséges toscanai nagyherceg filozófusa és első matematikusa tollából. A függelékben néhány merev test súlypontjának vizsgálatával. Ford.:`Dávid Gábor. Jegyz. ell.: Gazda István, Pesthy Monika. Utószó: Vekerdi László. Budapest, 1986. Európa Könyvkiadó, Kner Nyomda. 399 p. A munkát Galilei 1634-1637-ig írta, a könyv először (az 1638. március 6-án írt ajánlásával) 1638-ban jelent meg. A könyvnek ez az első magyar nyelvű kiadása.

33.     Benedek István: Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16-17. század gondolkodóiról. Budapest, 1987. Minerva, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Dabasi Nyomda. 274 p. Lektorálta: Vekerdi László. Csillagászat: pp. 29-88.; 104-142.; 195-252. Kopernikusz, Bruno, Kepler, Galilei, Descartes, Gassendi, Fontenelle, Huygens, Newton.

34.     Varga Domokosné – Kanyó Sándor: … csillagkoronák éjféli barátja. Tittel Pál élete és működése. Budapest, 1988. Akadémiai Kiadó, Akadémiai Nyomda. 213 p., 48 t. Szerkesztette: Vekerdi László. Lektorálta: Ponori Thewrewk Aurél. A latin szövegeket magyarra fordította: Gáspár Edit, Molnár István, Vargha Domokosné. A német szövegeket magyarra fordította: Patkós László és Vargha Domokosné. A névtárt Holl András állította össze.

35.     Gazda István: Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. Tudósnaptár. Budapest, 1990. Kossuth Könyvkiadó, Alföldi Nyomda. 412 p. Lektorálta: Vekerdi László.

36.     Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig. 4. átdolg. kiad. Budapest, 1998. Akadémiai Kiadó, Gyomai Kner Nyomda Rt. 582 p. Lektorálta: Mátrai László és Vekerdi László. Csillagászat: pp. 49-53., 79-85., 97-102., 153-162., 157-171., 179-212., 249-269., 528-548.

(A jegyzék A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája alapján készült, a tételek adatgyűjtését Keszthelyi Sándor, Piriti János, Sragner Márta és Veres József végezte.)

Hozzászólás

hozzászólás